google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 13.11.2018
  1 USD
  3.8268
  0.0105
  1 EUR
  4.2994
  0.0032
  1 CHF
  3.7862
  0.0053
  1 GBP
  4.9325
  0.0298
  1 RUB
  0.0565
  0
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - listopad 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - listopad 2017  PN-EN 10272:2016-09 - wersja polska

  Data publikacji: 28-11-2017

  Pręty ze stali odpornych na korozję na urządzenia ciśnieniowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy kształtowanych na gorąco i na zimno prętów ze stali odpornych na korozję, przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych, dostarczanych zgodnie z jednym z przebiegów wytwarzania i o wykończeniu powierzchni, jak podano w Tablicy 6.

  Zastosowanie mają także ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

   

  PN-EN 15949:2012 - wersja polska

  Data publikacji: 23-11-2017

  Bezpieczeństwo maszyn -- Wymagania bezpieczeństwa dla walcowni prętów, walcowni kształtowników ze stali konstrukcyjnej i walcowni walcówki

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska określa ogólne wymagania bezpieczeństwa dla walcowni gorącej długich wyrobów, jak określono w 3.1.

  W niniejszej Normie Europejskiej uwzględniono wszystkie zagrożenia znaczące, sytuacje zagrożeń i zdarzenia zagrażające dla walcowni gorącej długich wyrobów. Dotyczy ona nie tylko sytuacji, gdy maszyna jest użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, ale obejmuje również inne warunki przewidziane przez wytwórcę, takie jak spodziewane usterki, wadliwe działanie lub niewłaściwe użytkowanie (patrz Rozdziały 4 i 5).

  To samo dotyczy zagrożeń powstających podczas różnych faz życia maszyny i wyposażenia, jak opisano w EN ISO 12100:2010, 5.4.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy: maszyn i wyposażenia przeznaczonych do wytwarzania długich wyrobów metalowych walcowanych z materiału dostarczonego z (1), za pośrednictwem wyposażenia technologicznego walcowni (2) do (9), włączając strefę przygotowania (10) (przykładowy układ jest podany na Rysunku 1).

   

  PN-EN ISO 10360-10:2016-08 - wersja polska

  Data publikacji: 09-11-2017

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych systemów pomiarowych (CMS) -- Część 10: Laserowe systemy nadążne do pomiaru odległości od punktu do punktu

  Zakres

  W niniejszej części ISO 10360 ustalono badania odbiorcze w celu sprawdzenia działania laserowego systemu nadążnego przez pomiar wywzorcowanych długości badawczych, kul badawczych i płaszczyzn wzorcowych zgodnie ze specyfikacjami producenta. Ustalono także badania okresowe umożliwiające użytkownikowi okresowe sprawdzenie działania laserowego systemu nadążnego. Badania odbiorcze i okresowe ujęte w niniejszej części ISO 10360 nadają się do zastosowania jedynie do laserowych systemów nadążnych wykorzystujących retroreflektor jako zespół głowicy pomiarowej. Laserowe systemy nadążne wykorzystujące interferometrię (IFM), bezwzględny pomiar odległości (ADM), bądź oba sposoby, można sprawdzać, stosując niniejszą część ISO 10360. Niniejszą część ISO 10360 można też zastosować do specyfikacji i weryfikacji odpowiednich badań działania innych sferycznych współrzędnościowych systemów pomiarowych, wykorzystujących punkty docelowe, takich jak "laserowe systemy radarowe".

  UWAGA Systemy, takie jak laserowe systemy radarowe, które nie śledzą celu, nie będą badane na działanie próbkowania.

  Niniejszej części ISO 10360 nie stosuje się bezpośrednio do systemów pomiarowych, w których nie jest używany układ współrzędnych sferycznych (tzn. dwie osie obrotu ortogonalne mające wspólny punkt przecięcia z trzecią osią liniową w kierunku promieniowym), jakkolwiek strony mogą stosować do takich systemów, po wzajemnym uzgodnieniu, niniejszą część ISO 10360.

  W niniejszej części ISO 10360 ustalono:
  — wymagania dotyczące działania, które mogą być zastosowane przez producenta lub użytkownika laserowego systemu nadążnego,
  — sposób wykonania badań odbiorczych i okresowych dla zademonstrowania ustalonych wymagań,
  — reguły orzekania zgodności oraz
  — zastosowania, w których można użyć badań odbiorczych i okresowych.

   

  PN-EN ISO 13567-1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 28-11-2017

  Dokumentacja techniczna wyrobu -- Organizacja i nazewnictwo warstw w programach CAD -- Część 1: Zasady ogólne

  Zakres

  Niniejszy dokument ustala ogólne zasady struktury warstw w plikach CAD. Warstwy umożliwiają kontrolę przejrzystości oraz zarządzania i przekazywania danych pliku CAD. Nazwy warstw służą do prezentacji ich struktury.

  Zasady przeznaczone są do stosowania przez wszystkie strony zaangażowane w przygotowanie i stosowanie dokumentacji technicznej opartej na systemach komputerowych. Mimo, że omawiane zasady przeznaczone są przede wszystkim dla użytkowników, to należy spodziewać się, że firmy rozwijające system CAD dostarczą oprogramowanie (software) i inne narzędzia dla wdrożenia i wsparcia tego dokumentu. Istotna jest również struktura danych zawartych w bibliotekach komponentów wytwarzanych przez strony trzecie.

   

  PN-EN ISO 13850:2016-03 - wersja polska

  Data publikacji: 20-11-2017

  Bezpieczeństwo maszyn -- Funkcja zatrzymania awaryjnego -- Zasady projektowania

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania użytkowe i zasady projektowania funkcji zatrzymania awaryjnego maszyn niezależnie od rodzaju stosowanej energii.

  Norma nie dotyczy funkcji takich jak odwrócenie lub ograniczenie ruchu, zmiana kierunku emisji (np. promieniowania lub płynów), osłanianie, hamowanie lub odłączanie, które mogą być częścią funkcji zatrzymania awaryjnego.

  Wymagania niniejszej Normy Międzynarodowej dotyczą wszystkich maszyn, z wyjątkiem:
  — maszyn, w przypadku których zatrzymanie awaryjne nie zmniejszyłoby ryzyka,
  — maszyn trzymanych lub prowadzonych ręcznie.
  UWAGA Wymagania dotyczące realizacji funkcji zatrzymania awaryjnego przez systemy elektryczne/elektroniczne są określone w IEC 60204-1.

   

  PN-EN ISO 18278-3:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-11-2017

  Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 3: Procedury oceny zgrzewalności dla złączy klejonych zgrzewanych punktowo

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono procedury badań dla określenia dopuszczalnego zakresu prądu zgrzewania i trwałości elektrody dla zgrzeiny punktowej wykonanej przy użyciu zgrzewania punktowego z klejeniem.

  Niniejszy dokument stosuje się do oceny zgrzewalności pakietów niepowlekanych i powlekanych blach o jednostkowej grubości od 0,4 mm do 6,0 mm.

   

  PN-EN ISO 18797-1:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 15-11-2017

  Przemysł naftowy, petrochemiczny i gazowniczy -- Ochrona przed korozją zewnętrzną rur odwiertów za pomocą powłok i okładzin -- Część 1: Systemy powłok elastomerowych – polichloropren lub EPDM

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania minimalne dla wyboru materiałów, przygotowania powierzchni, nakładania, kontroli, badania, kryteriów kwalifikacji i zatwierdzania powłok zewnętrznych dla stalowych rur pionowych stosowanych w strefie rozbryzgu, ich połączeń na miejscu budowy i zacisków/prowadnic, stosując elastomerowe pokrycia ochronne oparte na polichloroprenie, EPDM lub równoważnym. Ma to zastosowanie do nowych konstrukcji i napraw stosowanych rur przed zainstalowaniem. Wymagania utrzymania i naprawy polowe są objęte przez ISO 18797-2.

  W niniejszym dokumencie określono także wymagania w stosunku do transportu, przemieszczania i magazynowania rur pionowych przed i po przygotowaniu powierzchni i nałożeniu powłoki.

   

  PN-EN ISO 19285:2017-11 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-11-2017

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe techniką głowicy mozaikowej (PAUT) -- Kryteria akceptacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono kryteria akceptacji dotyczące techniki głowicy mozaikowej (PAUT) dla pełnej penetracji spoin w stalach ferrytycznych o minimalnej grubości 6 mm, odpowiadające poziomom jakości z ISO 5817.

  Te kryteria akceptacji są stosowane do określania klasyfikacji zgodnie z ISO 13588.

   

  PN-EN ISO 1938-1:2016-03 - wersja polska

  Data publikacji: 08-11-2017

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Wyposażenie do pomiarów długości -- Część 1: Sprawdziany graniczne gładkie wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego

  Zakres

  W niniejszej części ISO 1938 ustalono najważniejsze charakterystyki metrologiczne i konstrukcyjne sprawdzianów granicznych gładkich wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego.

  W niniejszej części ISO 1938 zdefiniowano różne typy sprawdzianów granicznych gładkich stosowanych do weryfikacji specyfikacji wymiarowych liniowych dotyczących wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego.

  W niniejszej części ISO 1938 zdefiniowano także charakterystyki konstrukcyjne i metrologiczne tych sprawdzianów granicznych, jak również w odniesieniu do tych charakterystyk metrologicznych największe dopuszczalne granice (MPL) sprawdzianów w stanie nowym lub w stanie zużycia granicznego.

  W niniejszej części ISO 1938 opisano też zastosowanie sprawdzianów granicznych. Norma dotyczy wymiarów liniowych wewnętrznych i zewnętrznych do 500 mm.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.