google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2018)

  Artykuły:

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2018)M. St. WĘGLOWSKI - Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości poniżej 8 mm
  • M. RESTECKA, R. WOLNIAK - Porównanie kosztów i wydajności spawania ręcznego oraz zrobotyzowanego metodą MAG z uwzględnieniem czynników jakościowych i społecznych
  • K. PAŃCIKIEWICZ - Ocena skłonności do pękania zimnego złączy spawanych stali w próbie CTS
  • A. KISZKA, A. CZUPRYŃSKI, E. BASZCZYŃSKA - Wpływ azotu w gazie osłonowym na własności złączy rurowych ze stali duplex spawanych orbitalnie metodą TIG i A-TIG
  • L.I. MARKASZOWA, W.D. POZNJAKOW, E.N. BERDNIKOWA - Wpływ parametrów spawania na strukturę, własności mechaniczne i odporność na pękanie połączeń spawanych stali 14HGN2MDAFB
  • P. PROCHENKA, K. MAKOWSKA, J. JANISZEWSKI - Ocena właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali Strenx S700MC w warunkach obciążenia udarowego
  • А. V. MOLTASOV, I. N. KLOCZKOV, S. I. MOTRUNICZ, V. V. VERUSZKIN - Wpływ odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania na parametry siłowe podczas zgrzewania doczołowego ogniw łańcuchów

  Streszczenia

  M. St. Węglowski - Badania ultradźwiękowe złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości poniżej 8 mm

  Przestawiono wyniki badań ultradźwiękowych złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm wykonanych ze stopu aluminium w gat. 2017. Badania były przeprowadzone na złączach ze sztucznie wprowadzonymi niezgodnościami po procesie zgrzewania oraz na złączach charakteryzujących się niezgodnościami wewnętrznymi. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że przy użyciu techniki ultradźwiękowej można oceniać jakość złączy zgrzewanych metodą FSW o grubości 6 mm. Należy jednak zaznaczyć, iż charakterystyczna geometria złączy zgrzewanych tą metodą powoduje, że wprowadzana fala ultradźwiękowa ulega zjawiskom transformacji, odbiciu i tłumieniu. Ponadto niezbędnym jest zastosowanie specjalistycznych głowic typu tandem, które są przeznaczone do badania elementów cienkościennych.

  M. Restecka, R. Wolniak - Porównanie kosztów i wydajności spawania ręcznego oraz zrobotyzowanego metodą MAG z uwzględnieniem czynników jakościowych i społecznych

  Artykuł podejmuje problematykę wdrażania robotyzacji do procesów spawalniczych z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, jakościowych oraz społecznych. Problematyka związana z robotyzacją procesów spawania obecna jest na rynkach światowych od wielu lat, jednak czynniki społeczne i ekonomiczne zwłaszcza w Polsce są nadal przyczyną małej liczby wdrożeń tego typu. Przeprowadzono analizę porównawczą wydajności i kosztów spawania.

  K. Pańcikiewicz - Ocena skłonności do pękania zimnego złączy spawanych stali w próbie CTS

  Przedstawiono charakterystykę próby CTS stosowanej do oceny skłonności złączy spawanych do pęknięć zimnych oraz wyniki prób dla stali 7CrMoVTiB10-10. Wykonano badania metalograficzne makroskopowe oraz mikroskopowe przy zastosowaniu mikroskopii świetlnej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej. Na ich podstawie dokonano oceny charakteru pękania. Wykazano, że wzrost liczby ostrości cieplnej powoduje zwiększanie średniej długości powstałych pęknięć zimnych.

  A. Kiszka, A. Czupryński, E. Baszczyńska - Wpływ azotu w gazie osłonowym na własności złączy rurowych ze stali duplex spawanych orbitalnie metodą TIG i A-TIG

  Omówiono wyniki badań dotyczących łączenia rur ze stali duplex z wykorzystaniem technologii spawania orbitalnego TIG i A-TIG (z dodatkiem topnika aktywującego). Jako gaz osłonowy stosowano zarówno sam argon, jak również argon z dodatkiem azotu. Przeprowadzono próby technologiczne spawania z użyciem głowicy zamkniętej bez podawania materiału dodatkowego. Wykonano badania wizualne i penetracyjne, następnie badania makro i mikroskopowe, a także pomiary zawartości ferrytu w spoinach z wykorzystaniem ferrytomierza.

  L.I. Markaszowa, W.D. Poznjakow, E.N. Berdnikowa - Wpływ parametrów spawania na strukturę, własności mechaniczne i odporność na pękanie połączeń spawanych stali 14HGN2MDAFB

  Przedstawiono wyniki badań struktury i składu fazowego metalu spoin oraz strefy wpływu ciepła połączeń spawanych stali o wysokiej wytrzymałości 14ХГН2МДАФБ (o granicy plastyczności ponad 700 MPa), wykonanych za pomocą spawania zmechanizowanego. Przeprowadzono analityczne oceny wpływu parametrów strukturalnych na własności mechaniczne (Re, К*1с) połączeń spawanych. Określono rolę czynników strukturalnych (składu fazowego, struktur ziarnowej, podziarnowej i dyslokacyjnej) w zmianie poziomu lokalnych naprężeń wewnętrznych (τj) – koncentratorów powstawania pęknięć. Określono optymalne warunki technologiczne zapewniające uzyskanie jakościowych i niezawodnych połączeń spawanych z punktu widzenia tworzącej się struktury, która zapewnia wysokie wskaźniki własności mechanicznych i odporności na pękanie połączeń spawanych.

  P. Prochenka, K. Makowska, J. Janiszewski - Ocena właściwości mechanicznych złączy spawanych wiązką laserową stali Strenx S700MC w warunkach obciążenia udarowego

  W artykule dokonano oceny wytrzymałości i ciągliwości złączy spawanych laserowo wykonanych ze stali Strenx S700MC na podstawie wyników badań struktury, rozkładu twardości oraz quasi-statycznej i dynamicznej próby rozciągania. Badania dynamiczne na rozciąganie z szybkością odkształcania rzędu 103 s-1wykonano za pomocą techniki dzielonego pręta Hopkinsona. Uzyskane wyniki wykazały, że o ile wytrzymałość złączy w warunkach quasi-statycznego i dynamicznego rozciągania jest wysoka i zbliżona, to ich ciągliwość znacząco pogarsza się pod wpływem udarowego obciążenia.

  А. V. Moltasov, I. N. Kloczkov, S. I. Motrunicz, V. V. Veruszkin - Wpływ odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania na parametry siłowe podczas zgrzewania doczołowego ogniw łańcuchów

  Artykuł dotyczy opracowania metody obliczania siły niezbędnej do gięcia ogniwa łańcucha podczas zgrzewania doczołowego z uwzględnieniem odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania. W pracy przedstawiono osobliwości technologiczne zgrzewania jednostykowych ogniw łańcuchów o dużej sztywności zginania oraz opisano reguły sprężysto-plastycznego odkształcenia ich strefy bocznikowania podczas gięcia. Teoretycznie uzasadniono możliwość obliczenia wielkości siły gnącej w oparciu o stan graniczny oraz sformułowano wzór analityczny, który w sposób jawny ustala związek matematyczny pomiędzy siłą graniczną a parametrami geometrycznymi i własnościami fizyko-mechanicznymi materiału zgrzewanego ogniwa łańcucha. Na przykładzie łańcucha kotwicy, za pomocą uzyskanego wzoru analitycznego oraz metody elementów skończonych wykonano obliczenia siły gnącej, co umożliwiło potwierdzenie wiarygodności zaproponowanej metody. Stwierdzono, że uwzględnienie odkształceń plastycznych ma istotny wpływ na wyniki obliczeń siły gnącej podczas zgrzewania doczołowego wyrobów o kształcie zamkniętym cechujących się dużą sztywnością zginania. Wartość siły gnącej obliczona w oparciu o idealną sprężystość materiału ogniwa badanego łańcucha kotwicy jest o ponad rząd wielkości większa od wartości tej siły obliczonej z uwzględnieniem odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania ogniwa.

  Źródło:
  INSTYTUT SPAWALNICTWA
  Artykuł został dodany przez firmę

  INSTYTUT SPAWALNICTWA

  Instytut Spawalnictwa (IS) założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.