google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 16.01.2019
  1 USD
  3.7619
  0.0077
  1 EUR
  4.2929
  0.0007
  1 CHF
  3.8066
  -0.0045
  1 GBP
  4.8439
  0.0139
  1 RUB
  0.0564
  0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - kwiecień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - kwiecień 2018

   

  PN-EN ISO 2931:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Ocena jakości uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych przez pomiar przewodności pozornej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano metodę oceny uszczelnienia anodowych powłok tlenkowych na aluminium i stopach aluminium przez pomiar przewodności pozornej.

  Metoda ma zastosowanie przy badaniu anodowych powłok tlenkowych uszczelnionych w środowisku wodnym.

  Metoda jest odpowiednia do kontroli produkcji oraz do badań odbiorczych, jeżeli tak uzgodniono między dostawcą a zamawiającym.

  Dowolny rodzaj anodowanego elementu może być badany metodą opisaną, pod warunkiem, że ma wystarczającą powierzchnię (koło o średnicy około 20 mm) i grubość warstwy jest większą niż 3 um.

   

  PN-EN ISO 26304:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 03-04-2018

  Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dla klasyfikacji drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych oraz kombinacji elektroda-topnik (stopiw) w stanie po spawaniu lub w stanie po obróbce cieplnej dla spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości o minimalnej granicy plastyczności większej niż 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie większej niż 570 MPa. Jeden topnik może być badany i sklasyfikowany z różnymi elektrodami. Jeden rodzaj elektrody może być badany i sklasyfikowany z różnymi topnikami. Drut elektrodowy lity jest również klasyfikowany oddzielnie na podstawie jego składu chemicznego.

  Niniejszy dokument jest połączoną specyfikacją, podającą klasyfikację, wykorzystującą system oparty o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, lub wykorzystującą system oparty o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J.

  a) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych oraz stopiw, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o granicę plastyczności i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 47 J, uzyskanych z kombinacjami elektroda-topnik zgodnie z niniejszym dokumentem.

  b) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych oraz stopiw, klasyfikowanych zgodnie z systemem opartym o wytrzymałość na rozciąganie i średnią pracę łamania dla stopiwa wynoszącą 27 J, uzyskanych z kombinacjami elektroda-topnik zgodnie z niniejszą Normą Międzynarodową.

  c) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych litych, drutów elektrodowych proszkowych oraz kombinacji elektroda-topnik, klasyfikowanych według niniejszego dokumentu.

  Dla celów porównawczych pewne tabele obejmują wymagania dla elektrod klasyfikowanych zgodnie z obu systemami, rozmieszczając pojedyncze elektrody z obu systemów, które mają podobną budowę i właściwości, na sąsiadujących liniach danej tablicy. W danym wierszu tablicy, która jest obowiązkowa w jednym systemie, symbol podobnej elektrody z innego systemu jest podany w nawiasach. Poprzez odpowiednie ograniczenia w formułowaniu konkretnej elektrody, często, ale nie zawsze, można produkować elektrody, które mogą być zaliczone do obu systemów, w takim przypadku elektroda lub jej opakowanie może być oznaczone zgodnie z klasyfikacją jednego lub obu systemów.

   

  PN-EN ISO 945-1:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 12-04-2018

  Mikrostruktura żeliwa -- Część 1: Klasyfikacja wydzieleń grafitu na podstawie analizy wizualnej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę klasyfikacji mikrostruktury grafitu w żeliwie na podstawie porównawczej analizy wizualnej.

  Celem niniejszego dokumentu jest dostarczenie informacji o metodzie klasyfikacji wydzieleń grafitu. Nie jest jej celem przekazanie informacji dotyczącej przydatności rodzajów i gatunków żeliwa dla jakiegokolwiek określonego zastosowania.

  Poszczególne gatunki materiału są określone głównie przez własności mechaniczne, a w przypadku żeliwa austenitycznego i odpornego na ścieranie przez ich skład chemiczny. Interpretacja postaci i wielkości wydzieleń grafitu nie dopuszcza statystycznie uzasadnionej deklaracji o spełnieniu wymagań określonych w odpowiedniej normie materiału.

   

  PN-EN ISO 15011-4:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-04-2018

  Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu

  Zakres

  Niniejszy dokument obejmuje zagadnienia zdrowia i bezpieczeństwa przy spawaniu i procesach pokrewnych. Podaje wymagania dotyczące wyznaczania wielkości emisji i składu chemicznego pyłu spawalniczego w celu przygotowania kart charakterystyki pyłu.

  Wymagania odnoszą się do wszystkich materiałów stosowanych do spawania i napawania ręcznego, częściowo zmechanizowanego lub w pełni zautomatyzowanego stali niestopowych, stopowych i stopów metali nieżelaznych. W zakresie niniejszego dokumentu jest ręczne spawanie elektrodami otulonymi, spawanie w osłonie gazów drutami pełnymi, drutami proszkowymi z rdzeniem metalowym i topnikowym oraz spawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi.

   

  PN-EN ISO 7599:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-04-2018

  Utlenianie anodowe aluminium i jego stopów -- Metoda specyfikowania anodowych dekoracyjnych i ochronnych powłok tlenkowych na aluminium

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę specyfikowania dekoracyjnych i ochronnych anodowych powłok tlenkowych na aluminium (łącznie ze stopami na bazie aluminium). Scharakteryzowano własności utlenionych anodowo powłok tlenkowych na aluminium, wskazano metody sprawdzania charakterystycznych własności, określono minimalne wymagania eksploatacyjne oraz podano informacje o gatunkach aluminium odpowiednich do anodowania oraz znaczenie wstępnej obróbki w celu zapewnienia wymaganego wyglądu lub tekstury gotowego wyrobu.

  Dokument nie dotyczy

  a) nieporowatych anodowych powłok tlenkowych warstwowych,
  b) anodowych powłok tlenkowych wytwarzanych przez anodowanie w kwasie chromowym lub fosforowym,
  c) anodowych powłok tlenkowych przeznaczonych wyłącznie do przygotowania podłoża do późniejszego nakładania powłok organicznych lub do galwanizacji metali, oraz
  d) twardych anodowych powłok tlenkowych stosowanych głównie w celach inżynieryjnych, dla których główną cechą jest odporność na ścieranie i zużycie (patrz ISO 10074).

   

  PN-EN ISO 11666:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 17-04-2018

  Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Poziomy akceptacji

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono poziom akceptacji 2 (AL 2) i poziom akceptacji 3 (AL 3), dla badań ultradźwiękowych złączy spawanych ze spoinami czołowymi z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych, które odpowiadają poziomom jakości B i C według ISO 5817:2014. W niniejszej Normie Międzynarodowej nie opisano poziomu akceptacji odpowiadającego poziomowi jakości D według ISO 5817:2014 ponieważ dla tego poziomu jakości nie są zalecane badania ultradźwiękowe złączy spawanych.

  Poziomy akceptacji dotyczą badań, które przeprowadza się według ISO 17640.

  Niniejszy dokument dotyczy badań spoin z pełnym przetopem w stalach ferrytycznych w zakresie grubości od 8 mm do 100 mm. Może dotyczyć również innych rodzajów spoin, innych materiałów i grubości powyżej 100 mm, pod warunkiem że badania zostaną przeprowadzone z odpowiednim uwzględnieniem geometrii i właściwości akustycznych elementu oraz że nastawa czułości badania zostanie dostosowana do poziomów akceptacji według niniejszej Normy Międzynarodowej. Częstotliwość nominalna głowic zawiera się, według niniejszej Normy Międzynarodowej, w zakresie od 2 MHz do 5 MHz, jeżeli zwiększone tłumienie lub podwyższone wymagania względem rozdzielczości nie wymagają zastosowania innych częstotliwości. Zastosowanie niniejszych poziomów akceptacji w badaniach z częstotliwościami leżącymi poza wymienionym zakresem powinno zostać wnikliwie rozważone.

   

  PN-EN ISO 11130:2018-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 24-04-2018

  Korozja metali i stopów -- Badanie polegające na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oceny odporności korozyjnej metali, bez wprowadzonych naprężeń lub z nimi, poddanych badaniu polegającemu na przemiennym zanurzaniu w roztworze soli.

  Badanie ma szczególne zastosowanie przy kontroli jakości podczas procesu wytwarzania metali, takich jak stopy aluminium i stopy żelaza, jak również przy ocenie kierunków działań w procesie wytwarzania stopu.

  W zależności od składu chemicznego roztworu można go stosować do wywoływania podobnego działania korozyjnego jak występujące w obszarach nadmorskich, czy wynikające ze stosowania płynów do odladzania lub kwaśnych soli.

  Termin „metal” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do materiałów metalowych z zabezpieczeniem przeciwkorozyjnym lub bez takiego zabezpieczenia.

  Niniejszy dokument stosuje się do:
  -- metali i ich stopów,
  -- niektórych powłok metalowych (anodowych i katodowych w stosunku do metalu podłoża),
  -- niektórych powłok konwersyjnych,
  -- niektórych anodowych powłok tlenkowych, oraz
  -- powłok organicznych na metalach.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.