google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 17.07.2019
  1 USD
  3.8038
  0.0171
  1 EUR
  4.2644
  0.0062
  1 CHF
  3.8434
  -0.0041
  1 GBP
  4.7175
  -0.0039
  1 RUB
  0.0605
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (4/2018)

  Artykuły:

  • Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (4/2018)M. ST. WĘGLOWSKI, W. GROBOSZ, J. MARCISZ, B. GARBARZ - Charakterystyka złączy spawanych i zgrzewanych tarciowo wysokowęglowych stali nanobainitycznych
  • R. KRAWCZYK - Ocena skuteczności ośrodków sprzęgających o małej gęstości w badaniach ultradźwiękowych
  • M. KASIŃSKA, T. PIWOWARCZYK, W. DERLUKIEWICZ, P. FIJOŁEK - Ocena makro- i mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z zastosowaniem różnych kombinacji materiałów dodatkowych
  • A. WĘGLOWSKA - Zastosowanie narzędzia szpulowego do zgrzewania metodą FSW blach ze stopu aluminium EN AW 6082 –T6
  • N. KONIECZNA, J. ADAMIEC - Skłonność do pękania gorącego stopu IN617
  • J. TOMKÓW, J. HARAS - Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych
  • B. WICHTOWSKI, K. PYSIAK – Jakość spawanych połączeń doczołowych w stalowych mostach kolejowych Szczecina

  Streszczenia

  M. St. Węglowski, W. Grobosz, J. Marcisz, B. Garbarz – Charakterystyka złączy spawanych i zgrzewanych tarciowo wysokowęglowych stali nanobainitycznych

  Intensywne prace badawczo-rozwojowe w zakresie metalurgii stopów żelaza doprowadziły w ostatnim czasie do opracowania technologii wytwarzania wysokowęglowych stali nanobanitycznych. Stale te ze względu na skład chemiczny należą do materiałów trudno spawalnych. W celu określenia możliwości ich spawania metodami łukowymi oraz zgrzewania w stanie stałym, wykonano złącza próbne oraz przeprowadzono  badania metalograficzne w ich obszarze. Wyniki badań wykazały możliwość uzyskania złączy spawanych i zgrzewanych pod warunkiem prowadzenia  procesów łączenia blach w stanie zmiękczonym, tj. przed finalną obróbką cieplną. Następnie złącza można poddać obróbce cieplnej gwarantującej uzyskanie założonej mikrostruktury i rozkładu twardości w spoinie i w strefie wpływu ciepła. 

  R. Krawczyk Ocena skuteczności ośrodków sprzęgających o małej gęstości w badaniach ultradźwiękowych

  Przedstawiono analizę skuteczności sprzężenia akustycznego wymaganego w badaniach ultradźwiękowych kontaktowych. W analizie uwzględniono środki sprzęgające charakteryzujące się małą gęstością mające na celu jak najskuteczniejsze przeniesienie wiązki fal ultradźwiękowych z głowicy do elementu badanego. Badania przeprowadzono głowicą normalną fal podłużnych i kątową fal poprzecznych na próbkach wzorcach oraz próbkach stalowych o różnych rodzajach powierzchni badania.

  M. Kasińska, T. Piwowarczyk, W. Derlukiewicz, P. Fijołek - Ocena makro- i mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z zastosowaniem różnych kombinacji materiałów dodatkowych

  Dokonano oceny makro- oraz mikrostruktury złączy spawanych ze stali P265GH z wykorzystaniem różnych kombinacji drutów spawalniczych i atmosfer ochronnych. W celu uzupełnienia oceny mikrostruktury dokonano pomiarów twardości wszystkich stref złącza: spoiny, SWC oraz materiału rodzimego. Dodatkowo, dla każdej z próbek wykonano analizę składu chemicznego obszaru spoiny oraz materiału rodzimego. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie stopnia zgodności morfologicznej materiałów dodatkowych z analizowaną stalą P265GH.

  A. Węglowska - Zastosowanie narzędzia szpulowego do zgrzewania metodą FSW blach ze stopu aluminium EN AW 6082 –T6

  Przedstawiono wyniki badań zgrzewania metodą FSW blach ze stopu aluminium EN AW – 6082 o grubości 6,0 mm z zastosowaniem narzędzia szpulowego, zbudowanego z dwóch wieńców opory oraz trzpienia. Przeprowadzono badania wpływu parametrów zgrzewania na przebieg procesu zgrzewania i jakość połączeń. Na podstawie wyników badań wizualnych oceniono wpływ narzędzia szpulowego na proces formowania zgrzeiny i występowanie niezgodności powierzchniowych oraz ciągłość materiałową w zgrzeinach złączy na podstawie wyników badań metalograficznych. Własności mechaniczne złączy oceniono w statycznej próbie rozciągania i badaniach twardości. Aby określić wpływ warunków zgrzewania na przebieg procesu zgrzewania i formowanie zgrzeiny, prowadzono pomiary temperatury na powierzchni zgrzeiny z zastosowaniem kamery termowizyjnej oraz pomiary sił i momentu obrotowego działających na narzędzie z zastosowaniem przyrządu pomiarowego LowStir. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że z zastosowaniem narzędzia szpulowego możliwe jest uzyskanie złączy charakteryzujących się zwartą strukturą zgrzeiny, ciągłością materiałową oraz wytrzymałością i powtarzalnością porównywalną z wytrzymałością złączy uzyskanych narzędziem konwencjonalnym.

  N. Konieczna, J. Adamiec - Skłonność do pękania gorącego stopu IN617

  Przedstawiono wyniki badań skłonności stopu IN617 do pękania gorącego. W tym celu wykonano próby przetopienia płyt z badanego stopu elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego w warunkach wymuszonych odkształceń. Proces przetapiania prowadzony był na płytach próbnych o grubości 3 i 5 mm. Badania złączy spawanych obejmowały analizę makro- i mikrostruktury przetopienia, materiału rodzimego i strefy wpływu ciepła. Na podstawie uzyskanych wyników z analizy różnicowej DTA przeprowadzono badania na symulatorze Gleeble 3800. W ten sposób wyznaczono zakres kruchości wysokotemperaturowej (ZKW) stopu IN617, a także określono wpływ odkształceń na rozwój pęknięć gorących w próbie Transvarestraint. Uzupełnieniem badań była wykonana analiza fraktograficzna obszaru pęknięcia. Wykazano, że zjawisko pękania gorącego zachodzi w zakresie kruchości wysokotemperaturowej stopu i zależy od wielkości odkształcenia oraz obecności eutektyk tworzących się w stanie stało-ciekłym.

  J. Tomków, J. Haras - Wpływ rodzaju zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych

  Lutowanie twarde jest jednym z podstawowych procesów spajania stosowanym coraz szerzej w przemyśle. Ze względu na własności wytrzymałościowe często wykorzystuje się złącza zakładkowe. Zastosowanie połączeń lutowanych na odpowiedzialne konstrukcje determinuje konieczność szczególnego dbania o jakość złączy m.in. przez odpowiednie oczyszczenie łączonych powierzchni. W pracy przedstawiono wyniki badań nieniszczących połączeń lutowanych na twardo ze stali S235JRG2. Niektóre z łączonych powierzchni celowo zanieczyszczono dla wywołania obecności niezgodności lutowniczych. Próbki poddano następnie badaniom nieniszczącym (wizualnym oraz radiograficznym), których celem było określenie wpływu zanieczyszczenia powierzchni na jakość złączy lutowanych.

  B. Wichtowski, K. Pysiak – Jakość spawanych połączeń doczołowych w stalowych mostach kolejowych Szczecina

  W roku 2018 mija 40 rocznica śmierci prof. Andrzeja Fabiszewskiego (1924–1978), pre¬kursora prowadzenia badań rentgenograficznych spoin czołowych w konstrukcjach eksplo¬a¬to¬wanych mostów kolejowych na terenie całego kraju. W artykule przedstawiono wyniki badań złączy spawanych 11 mostów kolejowych usytuowanych na terenie miasta Szczecina. W tym mieście Profesor spędził większą część okresu swojej działalności zawo¬dowej. Znajomość wyników może być wykorzystana w nowo wprowadzonej wielopo¬ziomowej procedurze oceny nośności mostów będących w eksploatacji.

  Źródło:
  INSTYTUT SPAWALNICTWA
  Artykuł został dodany przez firmę

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

  Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.