google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 14.06.2019
  1 USD
  3.7727
  -0.0009
  1 EUR
  4.2554
  -0.0056
  1 CHF
  3.7905
  -0.0104
  1 GBP
  4.7771
  -0.0033
  1 RUB
  0.0585
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - sierpień 2018

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - sierpień 2018

   
   

  PN-EN ISO 6892-2:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-08-2018

  Metale -- Próba rozciągania -- Część 2: Metoda badania w podwyższonej temperaturze

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę badania wytrzymałości na rozciąganie metali w temperaturach wyższych niż temperatura pokojowa.

   

  PN-EN 10273:2016-09 - wersja polska

  Data publikacji: 06-08-2018

  Pręty walcowane na gorąco ze stali spawalnych o określonych własnościach w podwyższonych temperaturach na urządzenia ciśnieniowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono warunki techniczne dostawy prętów walcowanych na gorąco ze stali spawalnych przeznaczonych do budowy urządzeń ciśnieniowych stosowanych w podwyższonych temperaturach o grubościach podanych w Tablicy 5.

  Ogólne warunki techniczne dostawy podane w EN 10021 mają także zastosowanie dla wyrobów dostarczanych zgodnie z niniejszą Normą Europejską.

  UWAGA Z chwilą opublikowania niniejszej Normy Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU) jako zgodnej z dyrektywą 2014/68/UE, domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/UE ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej Normie Europejskiej i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy ESR dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych są spełnione.

   

  PN-EN ISO 4490:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 06-08-2018

  Proszki metaliczne -- Oznaczanie czasu przesypywania przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla)

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania czasu przesypywania proszków metalicznych, z uwzględnieniem proszków stosowanych do produkcji węglików spiekanych, przez kalibrowany lejek (sypkościomierz Halla). Metoda jest stosowana tylko dla proszków, które przesypują się swobodnie przez określony otwór lejka.

   

  PN-EN 1092-1:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Kołnierze i ich połączenia -- Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, łączników i osprzętu z oznaczeniem PN -- Część 1: Kołnierze stalowe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej dotyczącej szeregów kołnierzy określono wymagania dla okrągłych kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN od PN 2,5 do PN 400, o wielkościach nominalnych od DN 10 do DN 4000.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono typy kołnierzy i ich powierzchnie uszczelniające, wymiary, tolerancje, gwinty, wielkości śrub, wykończenie powierzchni uszczelniających kołnierzy, znakowanie, materiały, wartości dopuszczalne ciśnienie/temperatura i przybliżone masy kołnierzy.

  Dla celów niniejszej Normy Europejskiej, „kołnierze” obejmują także końcówki wywijane i pierścienie.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy kołnierzy wytwarzanych zgodnie z metodami opisanymi w Tablicy 1.

  Bezuszczelkowe połączenia rur nie wchodzą w zakres niniejszej Normy Europejskiej.

   

  PN-EN ISO 14918:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Natryskiwanie cieplne -- Egzamin dla metalizatorów

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono sposób przeprowadzenia egzaminu dla metalizatorów. Zdefiniowano wymagania, zakres uprawnień, warunki egzaminu, kryteria oceny i świadectwo egzaminu metalizatora.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie, gdy potwierdzenia uprawnień metalizatora wymaga niniejszy dokument, zamawiający, jednostka nadzorująca lub inna organizacja.

  Niniejszy dokument obejmuje procesy natryskiwania, które są określone jako ręczne lub zmechanizowane.

  Egzamin z natryskiwania zmechanizowanego obejmuje obsługę urządzeń do natryskiwania cieplnego sterowanych automatycznie, np. robotów, modułów skanujących itd.

   

  PN-EN ISO 5458:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 10-08-2018

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) --Tolerancje geometryczne -- Specyfikacje geometryczne szyku i łączone

  Zakres

  W niniejszym dokumencie ustanowiono reguły uzupełniające dla ISO 1011 do stosowania dla specyfikacji szyku i zdefiniowano reguły łączenia oddzielnych specyfikacji dla specyfikacji geometrycznych np. przy zastosowaniu symboli POZYCJA, SYMETRIA, PROFIL LINII i PROFIL POWIERZCHNI, jak również PROSTOLINIOWOŚĆ (w przypadku, gdy elementy tolerowane są nominalnie współosiowe) i PŁASKOŚĆ (w przypadku, gdy elementy tolerowane są nominalnie współpłaszczyznowe) jak wyszczególniono w Złączniku C.

  Niniejsze reguły stosuje się, gdy pola tolerancji są zgrupowane razem w zbiór z więzami położenia lub kierunku za pomocą modyfikatorów CZ, CZR lub SIM.

  Niniejszy dokument nie obejmuje stosowania specyfikacji szyku w przypadku zastosowania wymagania minimum i maksimum materiału (patrz ISO 2692).

  Niniejszy dokument nie obejmuje ustalenia bazy wspólnej (patrz ISO 5459) opartej na szyku elementów.

   

  PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja polska

  Data publikacji: 14-08-2018

  Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej ustalono poziomy jakości według niezgodności spawalniczych w złączach spawanych (z wyjątkiem spawanych wiązką) wszystkich rodzajów stali, niklu, tytanu i ich stopów. Jest ona stosowana do materiałów o grubości powyżej 0,5 mm. Dotyczy ona w pełni przetopionych spoin czołowych i wszystkich spoin pachwinowych. Zasady niniejszej Normy Międzynarodowej mogą być także zastosowane do spoin czołowych o niepełnym przetopieniu. Poziomy jakości dla złączy spawanych wiązką w stali są przedstawione w ISO 13919-1. W celu umożliwienia stosowania do szerokiego zakresu produkcji spawalniczej ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom wobec spoin ukończonych. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie przydatności użytkowej (patrz 3.2) wytwarzanego wyrobu. Niniejsza Norma Międzynarodowa dotyczy: - stali niestopowych i stopowych; - niklu i stopów niklu; - tytanu i stopów tytanu; - spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego; - wszystkich pozycji spawania; - wszystkich typów spoin, np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęzionych; - następujących procesów spawania i ich określonych odmian, zgodnie z ISO 4063: - 11 spawanie łukowe elektrodą metalową bez osłony gazowej; - 12 spawanie łukiem krytym; - 13 spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazu; - 14 spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu; - 15 spawanie plazmowe; - 31 spawanie gazowo-tlenowe (tylko do stali). Aspekty metalurgiczne, np. wielkość ziarna, twardość, nie są objęte niniejszą Normą Międzynarodową

   

  PN-H-93454:2018-08 - wersja polska

  Data publikacji: 14-08-2018

  Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco do produkcji podkładek żebrowych dla nawierzchni kolejowej -- Wymagania ogólne i badania

  Zakres

  W niniejszej normie określono wymagania ogólne i badania kształtowników stalowych walcowanych na gorąco do produkcji podkładek żebrowych przeznaczonych dla nawierzchni kolejowej, zwanych w dalszej części normy kształtownikami.

   

  PN-EN ISO 6508-1:2016-10 - wersja polska

  Data publikacji: 17-08-2018

  Metale -- Pomiar twardości sposobem Rockwella -- Część 1: Metoda badania

  Zakres

  W niniejszej części ISO 6508 określono klasyczną i powierzchniową metodę pomiaru twardości metali sposobem Rockwella dla skal A, B, C, D, E, F, G, H, K, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T i 45T, które mają zastosowanie do stacjonarnych i przenośnych twardościomierzy. Dla określonych materiałów i/lub wyrobów stosuje się inne Normy Międzynarodowe (na przykład ISO 3738-1 i ISO 4498). UWAGA Zwraca się uwagę na fakt, że za standardowe uznawane jest zastosowanie wgłębników Rockwella z kulkami wykonanymi z kompozytu węglika wolframu. Wgłębniki z kulkami wykonanymi ze stali mogą być nadal stosowane, pod warunkiem że są zgodne z Załącznikiem A.

   

  PN-EN ISO 888:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Części złączne -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne -- Długości nominalne i długości gwintów

  Zakres

  W niniejszej Normie Międzynarodowej określono długości nominalne dla śrub, wkrętów i śrub dwustronnych do stosowania w odpowiednich normach wyrobu i innych odpowiednich dokumentach, np. dla części na rysunkach. Ma ona zastosowanie do śrub, wkrętów i śrub dwustronnych z gwintem metrycznym ISO zgodnym z ISO 69-1.

   

  PN-EN ISO 898-3:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-08-2018

  Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 3: Podkładki płaskie o określonych klasach własności

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono własności mechaniczne i fizyczne podkładek płaskich, zaprojektowanych do stosowania w połączeniach śrubowych ze śrubami, wkrętami, śrubami dwustronnymi i nakrętkami o określonych klasach własności zgodnych z ISO 898-1 i 898-2.

  UWAGA 1 Tego typu podkładki mogą być stosowane z innymi częściami złącznymi takimi jak wkręty samogwintujące.

  Podkładki spełniające wymagania niniejszego dokumentu oceniane są w temperaturze otoczenia w zakresie od 10 °C to 35 °C. One mogą nie zachowywać określonych własności mechanicznych i fizycznych w podwyższonych temperaturach i/lub niższych temperaturach.

  UWAGA 2 Podkładki spełniające wymagania niniejszego dokumentu są używane w zastosowaniach w zakresie od − 50 °C do + 150 °C. Użytkownikom zaleca się konsultację z doświadczonym ekspertem z zakresu części złącznych dla temperatur spoza tego zakresu i do maksymalnej temperatury +300 °C przy podejmowaniu odpowiednich decyzji lub w zastosowaniach krytycznych.

  Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących spadających i niespadających podkładek wykonanych ze stali węglowej lub stali stopowej, o grubości od 0,2 mm do 12 mm:
  — podkładek zwykłych (radełkowanych, żebrowanych, fazowanych lub nie);
  — podkładek kwadratowych;
  — podkładek z otworem kwadratowym;
  — płytek profilowanych.

  Nie określono w niej wymagań dotyczących własności takich jak:
  — odporność na korozję;
  — spawalność.

   

  PN-EN ISO 683-2:2018-08 - wersja angielska

  Data publikacji: 30-08-2018

  Stale do obróbki cieplnej, stale stopowe i stale automatowe -- Część 2: Stale stopowe do hartowania i odpuszczania

  Zakres

  W niniejszej części ISO 683 określono warunki techniczne dostawy
  — półwyrobów, kształtowanych na gorąco, np. kęsisk kwadratowych, kęsów, kęsisk płaskich,
  — prętów,
  — walcówki,
  — płaskich wyrobów gotowych, i
  — odkuwek swobodnie kutych lub matrycowych

  wytwarzanych ze stali stopowych hartowanych bezpośrednio, ze stali stopowych hartowanych płomieniowo lub indukcyjnie, wymienionych w Tablicy 3 i dostarczanych w jednym ze stanów obróbki cieplnej, podanych dla różnych rodzajów wyrobów w Tablicy 1, i w jednym ze stanów powierzchni podanych w Tablicy 2.

  Stale te na ogół przeznaczone są do wytwarzania części maszyn hartowanych, odpuszczanych lub hartowanych z przemianą izotermiczną hartowanych płomieniowo, lub indukcyjne.

  Wymagane własności mechaniczne podane w niniejszej części ISO 683 są ograniczone do wymiarów podanych w Tablicy 8.

  W szczególnych przypadkach, odchylenia warunków technicznych dostawy lub uzupełnienia do nich mogą stanowić przedmiot uzgodnienia w czasie zapytania i zamawiania.

  Dodatkowo do niniejszej części ISO 683 mają zastosowanie ogólne warunki techniczne dostawy wg ISO 404.

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.