google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży metalowej - kwiecień 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

  - kwiecień 2019

   

   

  PN-EN ISO 14405-2:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 01-04-2019

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne

  Zakres

  W niniejszym dokumencie pokazano niejednoznaczności spowodowane zastosowaniem specyfikacji wymiarów do nadzorowania właściwości innych niż wymiary liniowe lub kątowe wewnętrzne lub zewnętrzne i korzyści z zastosowania w zamian specyfikacji geometrycznych.

  Tolerowanie wymiarów można oznaczać za pomocą tolerowania ± albo specyfikacji geometrycznych.

  Niejednoznaczność spowodowaną zastosowaniem tolerancji ± do wymiarów innych niż wymiary liniowe wewnętrzne lub zewnętrzne (do tolerancji indywidualnych i tolerancji ogólnych np. według ISO 2768-1 i ISO 8062 3) wyjaśniono w Załączniku A.

  UWAGA 1 Rysunki pokazane w niniejszym dokumencie ilustrują tylko tekst i nie mają przedstawiać rzeczywistych zastosowań. Rysunki są celowo uproszczone dla pokazania jedynie odpowiednich zasad.

  UWAGA 2 Oznaczenia specyfikacji wymiarów, patrz poniżej:
  — ISO 14405-1 dla wymiaru liniowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
  — ISO 14405-3 dla wymiaru kątowego wewnętrznego lub zewnętrznego;
  — ISO 2538-1 oraz ISO 2538-2 dla klinów;
  — ISO 3040 dla stożków.

  UWAGA 3 Reguły dotyczące specyfikacji geometrycznych podano w ISO 1101.

   

  PN-EN ISO 19353:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 08-04-2019

  Bezpieczeństwo maszyn -- Zapobieganie pożarom i ochrona przed pożarami

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono metody identyfikacji zagrożeń pożarowych stwarzanych przez maszyny oraz prowadzenia oceny ryzyka. Podano podstawowe pojęcia i metodologię dotyczącą środków ochronnych do zapobiegania pożarom i ochrony przed pożarem, które należy zastosować na etapach projektowania i wytwarzania maszyn. Środki te uwzględniają użytkowanie maszyn zgodnie z przeznaczeniem i możliwe do przewidzenia niewłaściwe ich użytkowanie. Podano wskazania dotyczące zmniejszania ryzyka związanego z zagrożeniem pożarowym powodowanym przez maszyny do akceptowalnego poziomu, poprzez stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych maszyn, oceny i redukcji ryzyka oraz informacji dla operatora. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do: maszyn samojezdnych; maszyn zaprojektowanych do prowadzenia kontrolowanych procesów spalania w wewnętrznych komorach (np. silniki spalinowe, piece), chyba że procesy te mogą być źródłem pożaru w innych częściach maszyny lub poza nią; maszyn stosowanych w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz do zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem; i systemów do wykrywania pożarów i systemów gaśniczych zintegrowanych z systemami przeciwpożarowymi stosowanymi w budynkach. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do maszyn lub ich elementów wyprodukowanych przed dniem jej publikacji.

   

  PN-EN ISO 5178:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 16-04-2019

  Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Próba rozciągania wzdłużnego metalu spoiny w połączeniach spawanych

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wielkości próbek do badań i procedurę próby rozciągania wzdłużnego cylindrycznych próbek do badań w celu określenia właściwości mechanicznych metalu spoiny w złączu spawanym.

  Niniejszy dokument dotyczy materiałów metalowych we wszystkich postaciach produktu, ze spoinami wykonanymi w dowolnym procesie spawania, mającymi wymiary złącza, które są wystarczające do uzyskania cylindrycznych próbek do badań o wymiarach zgodnych z ISO 6892-1.

  O ile nie określono inaczej, dla poszczególnych punktów w tym dokumencie obowiązują ogólne zasady określone w ISO 6892-1.

   

  PN-EN ISO 13588:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 19-04-2019

  Badania nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub większej niż 6 mm. Jest ona przeznaczona do stosowania dla złączy spawanych z pełnym przetopem o prostej geometrii, w blachach, rurach i zbiornikach, gdzie zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal węglowa niskostopowa.

  Tam gdzie w niniejszym dokumencie określono zależne od materiału parametry ultradźwiękowe, są one oparte na stalach charakteryzujących się prędkością dźwięku na poziomie (5 920 ± 50) m / s dla fal podłużnych i (3 255 ± 30) m / s dla fal poprzecznych. Uwzględnienie tego faktu jest konieczne podczas badania materiałów o różnych prędkościach. Stale o innych prędkościach powinny być badane przy poziomie badania D.

  W przypadku stali gruboziarnistych lub austenitycznych obowiązuje norma ISO 22825.

  Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące konkretnych możliwości i ograniczeń techniki phased array w zakresie wykrywania, lokalizacji, wymiarowania i charakteryzowania nieciągłości w złączach spawanych. Technika phased array może być stosowana jako samodzielna technika lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami badań nieniszczących (NDT), do kontroli produkcji, kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji i kontroli w trakcie eksploatacji.

  Niniejszy dokument określa cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności.

  Niniejszy dokument pozwala na ocenę nieciągłości dla celów akceptacji na podstawie albo amplitudy (równoważny rozmiar reflektora) i długość albo wysokość i długość.

  W niniejszym dokumencie nie określono poziomów akceptacji wskazań.

  Niniejszy dokument nie ma zastosowania do automatycznego badania spoin podczas produkcji wyrobów stalowych objętych normą ISO 10893-8, ISO 10893-11 i ISO 3183.

   

  PN-EN 14726:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Aluminium i stopy aluminium -- Oznaczanie składu chemicznego aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym

  Zakres

  W niniejszym dokumencie opisano kryteria i procedurę przeprowadzania analizy aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (S-OES). Zakres niniejszego dokumentu obejmuje:
  — przygotowanie próbki;
  — wytyczne dotyczące optycznego spektrometru emisyjnego (w tym samokonserwacji);
  — identyfikowalność wyników analitycznych dla międzynarodowych jednostek podstawowych: masa (kg);
  — ocena niepewności związanej z każdym wynikiem analitycznym.

  Niniejszy dokument odnosi się równocześnie do spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem iskrowym do analizy próbek stałych. Ma zastosowanie do oznaczania krzemu, żelaza, miedzi, manganu, magnezu, chromu, niklu, cynku, tytanu, boru, galu, wanadu, berylu, bizmutu, wapnia, kadmu, kobaltu, litu, sodu, fosforu, ołowiu, antymonu, cyny, strontu i cyrkonu w aluminium i stopach aluminium. Pierwiastki inne niż wymienione powyżej mogą być analizowane pod warunkiem, że:
  a) dostępne są odpowiednie materiały odniesienia; oraz
  b) przyrząd jest odpowiednio skalibrowany i wyposażony.

  W przypadku oznaczania rtęci, dla celów zgodności zalecana jest metoda alternatywna z granicą kwantyfikacji <0,000 1%, ponieważ jej wykrywanie jest zagrożone przez intensywne zakłócenia żelaza przy 253,65 nm. Wynik badania uzyskany z optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem iskrowym zazwyczaj dotyczy ilości mniejszej niż jeden miligram na plamkę iskrową. Wynik może być użyty w odniesieniu do laboratoryjnej próbki do badań dla aluminium lub stopu aluminium lub do wyrobu odlewanego

   

  PN-EN 1562:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Odlewnictwo -- Żeliwo ciągliwe

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej podano gatunki żeliwa ciągliwego i odpowiadające im wymagania.

  W niniejszej Normie Europejskiej określono pięć gatunków żeliwa ciągliwego białego i dziewięć gatunków żeliwa ciągliwego czarnego sklasyfikowanych na podstawie własności mechanicznych, mierzonych na wlewkach próbnych (które stanowią próbki do badań).

  W niniejszej Normie Europejskiej ustalono wartości twardości Brinella określane tylko wtedy, gdy są wymagane przez zamawiającego.

  Niniejszą Normą Europejską nie objęto technicznych warunków dostawy odlewów z żeliwa ciągliwego. Zaleca się odniesienie do EN 1559-1 i EN 1559-3.

  W niniejszej Normie Europejskiej nie ujęto składu chemicznego, z wyjątkiem fosforu.

  Gatunek żeliwa ciągliwego EN-GJMB-300-6 (5.4100) nie powinien być używany do żadnych zastosowań ciśnieniowych, np. także zastosowań ciśnieniowych nie objętych dyrektywą 97/23/WE Urządzenia ciśnieniowe.

   

  PN-EN ISO 2063-1:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 25-04-2019

  Natryskiwanie cieplne -- Cynk, aluminium i ich stopy -- Część 1: Uwagi dotyczące projektowania i wymagania jakościowe dla systemów ochrony przed korozją

  Zakres

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące ochrony przed korozją powierzchni żelaza i stali przez zastosowanie powłok metalowych natryskanych cieplnie z cynku, aluminium lub ich stopów.

  W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące planowania systemu ochrony przed korozją i projektowania części, które mają podlegać tej ochronie, tam gdzie procesem nanoszenia metalowej powłoki ochronnej jest natryskiwanie cieplne.

  Zdefiniowano niektóre terminy podstawowe związane z tą dziedziną oraz podano wskazówki dotyczące odporności na korozję materiałów z cynku i aluminium w różnych środowiskach.

  Podano charakterystyczne właściwości powłok, np. grubość powłoki, minimalną przyczepność i wygląd powierzchni oraz określono procedury badań natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów nanoszonych w celu ochrony przed korozją.

  Niniejszy dokument jest stosowany dla natryskanych cieplnie powłok z cynku, aluminium lub ich stopów, chroniących przed korozją w zakresie temperatur od –50 ° do +200 °C, w zależności od warunków eksploatacji uszczelniaczy. Żaroodporne powłoki ochronne z aluminium są objęte ISO 17834 i nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

  Zakres niniejszego dokumentu nie obejmuje innych procesów ochrony przed korozją np. cynkowania ogniowego (powłoka galwaniczna), szerardyzacji, pokrywania elektrolitycznego czy doboru i nanoszenia powłok organicznych/farb.

  Wymagania dotyczące wytwarzania powłok natryskanych cieplnie podano w ISO 2063-2.

   

  PN-EN ISO 10893-6:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 26-04-2019

  Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania dla badania radiograficznego opartego na błonie spoin wzdłużnych lub poprzecznych rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia nieciągłości w spoinach. Ma również zastosowanie do badania okrągłych profili wydrążonych. UWAGA Alternatywnie, patrz ISO 10893-7 badanie metodą radiografii cyfrowej

   

  PN-EN ISO 10893-7:2019-04 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-04-2019

  Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 7: Badanie metodą radiografii cyfrowej spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

  Zakres

  W niniejszym dokumencie podano wymagania dla badania metodą radiografii cyfrowej promieniami X, albo wspomaganej komputerowo (CR), lub stosującej zespoły detektorów cyfrowych (DDA), spoin wzdłużnych lub spiralnych w rurach stalowych spawanych automatycznie w łuku w celu wykrycia nieciągłości. W niniejszym dokumencie określono poziomy akceptacji i procedury kalibracji. Ma również zastosowanie do badania okrągłych profili wydrążonych. UWAGA Alternatywnie, patrz ISO 10893-6 badanie radiograficzne oparte na błonie

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.