google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.09.2018
  1 USD
  3.6402
  -0.03
  1 EUR
  4.2929
  0.0017
  1 CHF
  3.8095
  0.011
  1 GBP
  4.8116
  -0.0296
  1 RUB
  0.0550
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Modernizacja straganów na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Kwidzynie
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2017-09-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 588179-N-2017 z dnia 2017-09-14 r.

  Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej: Modernizacja straganów na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Kwidzynie
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 170181662, ul. Warszawska  19 , 82-500   Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 55 643 62 44, e-mail zim@zim-kwidzyn.pl, faks +48556464778.
  Adres strony internetowej (URL): www.zim.kwidzyn.pl
  Adres profilu nabywcy: www.zim.kwidzyn.pl
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.zim.kwidzyn.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.zim.kwidzyn.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:
  w formie pisemnej za pośrednictwem np. poczty, kuriera llub osobiście
  Adres:
  Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja straganów na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w Kwidzynie
  Numer referencyjny: ZP.2.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja straganów na targowisku miejskim przy ul. Kopernika w KwidzynieI. Zakres prac modernizacyjnych zagospodarowania targowiska:1. Korekta ustawień straganów zgodnie z nowym zagospodarowaniem targowiska przedstawionym na rysunku nr A1- (Plansza tyczeń).2. Stragany stanowiące grupę, opisaną na rysunku A1 tymi samymi cyframi, należy poziomować na tych samych rzędnych wysokościowych.II. Świetliki:Stelaż świetlika oraz zadaszenia wokół straganu należy rozmieścić zgodnie z rysunkami zawartymi w opracowaniu.Poszycie świetlików oraz poszycie zadaszeń wzdłuż boków straganów zaprojektowane zostały z płyt poliwęglanu komorowego. Od frontów świetlików kolebkowych zaprojektowane zostały elementy osłaniające przed zacinającym deszczem. Elementy te mogą być wykonane z poliwęglanu lub płyt odpornych na warunki atmosferyczne.Integralną część niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia stanowi:a) Dokumentacja projektowab) STWiORB1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja straganów na targowisku miejskim przy ul. Kopernika wKwidzynie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektowąoraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych do pobrania ze strony Zamawiającego:www.zim.kwidzyn.pl>> Przetargi>> Aktualne >>Nazwa zamówienia.3. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały wa?ne aprobaty technicznecertyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.4. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równowa?nych codo jakości i surowców u?ytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacjiprojektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.5. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowafirmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacjiprzetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośredniolub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równowa?ne zgodne z danymi technicznymii parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równowa?ne, nale?y rozumieć rozwiązaniacharakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.6. Je?eli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równowa?ne opisywane w dokumentacji, ale nie podajeminimalnych parametrów, które by tę równowa?ność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jestzaoferować produkt o właściwościach zbli?onych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanegozastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r.[sygn. akt: KIO 2315/13]).7. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym równie? w projekcie budowlanym) występująodniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej,w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.8. Zamawiający ?ąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom wraz z podaniem ich nazw o ile są mu znane.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracownikówWykonawcy i Podwykonawcy wykonujących prace ogólnobudowlane związane bezpośrednio z realizacjąprzedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej. Prace ogólnobudowlane, których dotycząwymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osóbwykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - to wszystkie czynności określone w opisieprzedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej wykonywane bezpośrednio na terenie budowy.1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:a) na etapie składania ofert - Wykonawca zło?y oświadczenie na Formularzu Oferty,b) na etapie realizacji umowy - zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ,tj. Zamawiający będzie ?ądał listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosownąinformacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowęopracę, za któreodprowadzane są składki ubezpieczeniowe.2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o którychmowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:Zamawiający w ka?dym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcierealizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie ni? określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowaniao przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przezPIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracęosób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega nawykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany dozapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezale?nie od kar nało?onych przez PIP, w wysokości10 000,00 zł. za ka?dą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art.22 § 1* Kp.Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w ka?dej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisyzobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1*Kp.*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracyokreślonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - dozatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

  II.5) Główny kod CPV: 45261100-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45262670-8
  45111000-0
  45316100-6


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-11-30

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający uzna, ?e Wykonawca spełnia warunek dot. zdolności technicznej, je?eli potwierdzi, i? w ciąguostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a je?eli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną o wartości brutto min. 100 000,00 zł,odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia oraz, ?e robota ta została wykonana zgodnie zprzepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowawy?ej zostaną spełnione wyłącznie je?eli w przypadkach określonych j.w. warunek zostanie spełniony, jeśliktórykolwiek z Wykonawców spełni warunek samodzielnie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej ni? w okresie ostatnich 5 lat przed upływemterminu składania ofert, a je?eli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,wraz podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty tezostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonanenale?ycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane z przepisami prawabudowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a je?eliz uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów -inne dokumenty - dla robót budowlanych określonych w rozdziale V ust.1 SIWZ -przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (oryginał);W przypadku Wykonawcy, który polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniuumo?liwiającym nale?yte wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączącyWykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w celu oceny nale?yzło?yć dokumenty (np. zobowiązania), które określają w szczególności:o zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,o sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniuzamówienia publicznego,o zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowaw art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przeka?e Zamawiającemu oświadczenie o przynale?ności lub brakuprzynale?ności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wrazze zło?eniem oświadczenia, Wykonawca mo?e przedstawić dowody, ?e powiązania z innym Wykonawcą nieprowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowiZałącznik nr 6 do SIWZ.Do Formularza Oferty nale?y dołączyć kosztorys ofertowy (sporządzony na podstawie dołączonej do SIWZdokumentacji projektowej i STWiORB). Sporządzony kosztorys winien zawierać, co najmniej wypełnionekolumny zawierające informacje o kolejnym numerze pozycji, podstawie wyceny, opisie pozycji, ilości, ceniejednostkowej i wartości pozycji. Nale?y równie? podsumować wszystkie pozycje kosztorysu z podaniem,,wartości ogółem" poszczególnych elementów robót. Pozycje kosztorysowe powinny odpowiadać kolejnościrealizowanych robót. Wykonawca mo?e dopisać pozycje, które jego zdaniem są niezbędne do prawidłowegozrealizowania zamówienia. Kosztorys ofertowy powinien zawierać równie? informacje o wysokości czynnikówcenotwórczych na podstawie których sporządzony został kosztorys ofertowy tj. stawkę roboczogodziny -(w PLN), koszty pośrednie (ogólne) - (Ko w %), koszty zakupu - (Kz w %), zysk - (Z w %). Zamawiającyzwraca uwagę na fakt, i? od 01.01.2017 r. zmieniła się wysokość minimalnej stawki godzinowej, któraobecnie wynosi 13,0 zł oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 2 000,0 zł.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi: 5 000,00 PLN2. Zamawiający ?ąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium mo?e być wniesionew:1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Powiślańskim Banku Spółdzielczymw Kwidzynie, nr:44 8300 0009 0009 6003 2000 0040- w tytule przelewu nale?y podać nazwęniniejszego zamówienia z dopiskiem ,,WADIUM"),2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym?e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienię?nym,3) gwarancjach bankowych,4) gwarancjach ubezpieczeniowych,5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 z póź. zm.).3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty narachunku Zamawiającego.4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:1) pienię?nej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;2) innej ni? pieniądz - oryginał dokumentu został zło?ony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na ka?de pisemne ?ądanie zgłoszone przezZamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnejkwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenianale?ytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach:1. zmiany terminu realizacji:a) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;c) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;e) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót;f) z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami);g) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacja finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,2. zmiany wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego;b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót.W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, ?e nie mogąbyć udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacjestanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dołączone do oferty informacje, ?e nie mogą być one udostępnionenale?y zło?yć wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, i? zastrze?one informacje stanowią tajemnicęprzedsiębiorstwa. Wykonawca nie mo?e zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.Zaleca się, aby informacja wraz z wykazem i były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przeztajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co doktórych przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacjao zastrze?eniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nale?y podać równie? w FormularzuOferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wykazać, i? zastrze?one informacje stanowią tajemnicęprzedsiębiorstwa.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-09-29, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PLN
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Zakład do spraw Infrastruktury Miejskiej
  82-500 Kwidzyn, Warszawska 19
  tel.: 55 643 62 44
  fax.: +48556464778
  email: Wyślij email
  http://www.zim.kwidzyn.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 81141 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.