google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.09.2018
  1 USD
  3.6402
  -0.03
  1 EUR
  4.2929
  0.0017
  1 CHF
  3.8095
  0.011
  1 GBP
  4.8116
  -0.0296
  1 RUB
  0.0550
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dorohusku o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze B
  • Region: lubelskie
  • Zamieszczono: 2017-09-18

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 589426-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

  Powiat Chełmski: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Chełmski, krajowy numer identyfikacyjny 11019822100000, ul. Plac Niepodległości  1 , 22100   Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 627 501, e-mail starostwo@powiat.chelm.pl, faks 825 627 510.
  Adres strony internetowej (URL): bip.powiat.chelm.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  bip.powiat.chelm.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  bip.powiat.chelm.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego lub posłańca
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm I piętro, Pokój Nr 127 (Punkt Kancelaryjny)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B
  Numer referencyjny: OG.272.1.49.2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową dla osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Lublinie w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III", w obszarze B.Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Dorohusku jest placówką oświatową, która umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i dysfunkcją. Obecnie w placówce kształci się 88 dzieci, w tym 6 na wózkach inwalidzkich. Budynek, w którym mieści się placówka jest obiektem wolnostojącym z ok. 1956 r. przeznaczonym na cele użyteczności publicznej, w części pełniący również funkcje zamieszkania zbiorowego, posiadającym trzy kondygnacje nadziemne (trzecia kondygnacja nadziemna na niewielkim fragmencie budynku) i jedną podziemną. Poszczególne kondygnacje budynku skomunikowane są ze sobą za pomocą trzech klatek schodowych. Budynek nie posiada windy, jest tylko dobudowany podjazd umożliwiający wjazd na parter osobom na wózkach. Podstawowym celem realizacji projektu jest zniesienie barier architektonicznych, czyli zapewnienie możliwości dostania się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym na wózkach do pomieszczeń znajdujących się na różnych poziomach budynku. Podstawowym zadaniem jak celem całego przedsięwzięcia jest dobudowa szybu zewnętrznego z windą dla osób niepełnosprawnych do budynku już istniejącego, co umożliwi dostęp do budynku (na różnych poziomach) osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją ruchu, poruszających się stale lub okresowo za pomocą wózka inwalidzkiego.Szczegółowy rodzaj robót oraz ich pełny zakres i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna, tj. w szczególności:1) przedmiar robót,2) ogólna specyfikacja techniczna,3) opis techniczny,4) projekt zagospodarowania działki,5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,6) dokumentacja projektowa.Wykonawca udzieli Zamawiającemu na roboty objęte niniejszym zamówieniem pisemnej gwarancji na okres wskazany w formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje § 5 wzoru umowy. Długość okresu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go dla robót budowlanych na okres w przedziale od 5 lat (termin minimalny) do 7 lat (termin maksymalny), zaś dla urządzenia dźwigowego na okres w przedziale od 36 m-cy (termin minimalny) do 46 m-cy (termin maksymalny) licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązany jest w szczególności do:1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dokumentacją projektową, ofertą, przedmiarem robót, ogólną specyfikacją techniczną, opisem technicznym, projektem zagospodarowania działki, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym;2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych robót;3) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;4) umożliwianie wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego lub Wykonawcę;5) utrzymania terenu robót w należytym porządku. Z uwagi na brak miejsca na zaplecze budowlane, a także ograniczenia dojazdu do bieżącego, systematycznego wywozu gruzu i innych śmieci;6) prowadzenia prac w taki sposób, by były jak najmniej uciążliwe i bezpieczne dla użytkowników Ośrodka, gdyż prace prowadzone będą w budynku czynnym, w sąsiedztwie szkoły i internatu;7) uporządkowania terenu po zakończeniu prac i przekazania go Zamawiającemu przed odbiorem robót;8) ubezpieczenia robót, przy czym ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;9) systematycznego prowadzenia oraz pokrycia kosztów wszelkich badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz, niezbędnych do realizacji zadania oraz udokumentowania i zachowania wysokiej jakości robót budowlanych i wbudowanych materiałów, w sposób zgodny z częstotliwością wykonywania wskazaną w specyfikacji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie opinie i wyniki badań muszą być wykonane przez specjalistyczne laboratorium branżowe. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób, sprawdzeń kontrolnych i ekspertyz będą udostępnianie na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego do wglądu;10) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w trakcie okresu gwarancji i rękojmi, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego;11) zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną;12) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej;13) skompletowania i dostarczenia Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych pełnej dokumentacji potwierdzającej ich wykonanie, a w szczególności uzupełniony dziennik budowy, sprawozdanie techniczne, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami;14) dokonywania bezpłatnych napraw w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości;15) prowadzenia usługi pogotowia dźwigowego:a) w przypadku jego uszkodzenia do podjęcia czynności naprawczych oraz uruchomienia dźwigu w czasie nie dłuższym niż 5 godz., od chwili telefonicznego powiadomienia o awarii, jeżeli zostanie ona zgłoszona w godz. 8.00 - 10.00, jeżeli zaś awaria zostanie zgłoszona po godz. 18.00 zostanie usunięta do godz. 12.00 następnego dnia roboczego,b) w przypadku zatrzymania dźwigu z pasażerem, Wykonawca zobowiązuje się, w każdym czasie, do podjęcia bezpośrednich działań przy urządzeniu, celem uwolnienia pasażera, w czasie nie dłuższym niż 1 godz., od chwili telefonicznego powiadomienia o awarii,c) wszelkie usterki i awarie będą zgłaszane pod numery telefonów wskazane przez Wykonawcę;16) roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie;17) Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, elementów, urządzeń lub ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie;18) Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy, socjalnych, itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia;19) Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), zabrania się Wykonawcy w szczególności:a) składowania na terenie budowy bezpośrednio na ziemi odpadów lub substancji mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska,b) spalania jakichkolwiek odpadów na terenie budowy,c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogących stwarzać zagrożenie dla środowiska do gleby, wody lub kanalizacji.Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane związane z realizacją przedmiotu umowy (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), tj. operatorów maszyn, pracowników budowlanych, elektryków. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto we wzorze umowy. Zgodnie z art 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania - przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu zamówienia - zmiany tej dokumentacji w uzgodnieniu z projektantem oraz zostanie obciążony kosztami tych zmian.Wykonawca na podstawie art. 36a ustawy może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) czy wykona zamówienie samodzielnie, czy zamierza powierzyć je do wykonania podwykonawcom i wówczas powinien podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (zgodnie z przepisami art. 36 b ust. 1 ustawy) oraz część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcy. Nie podanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom, Zamawiający uzna za zobowiązanie się Wykonawcy do samodzielnego wykonania zamówienia. W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia. Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego Podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania, uchybienia jego własne, jego pracowników lub przedstawicieli.Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia odbioru końcowego, do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek) na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość przedmiotu umowy. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45262310-7
  45421141-4
  45421110-8
  45410000-4
  45432000-4


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-02-28

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą:- wykonanie co najmniej jednej lub kilku robót w zakresie rozbudowy, budowy, przebudowy budynku użyteczności publicznej o kubaturze min. 30 m3 wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie- dysponowanie: co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w w specjalności konstrukcyjno-budowlanej powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. W przypadku nabycia uprawnień budowlanych w innym kraju niż Polska będą także uznawane kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area- EEA) i Konfederacji Szwajcarskiej.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu;- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy) - wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty- w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w sekcji 5.3.1 SIWZ - Załącznik nr 4 do SIWZ.- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w sekcji 5.3.2 SIWZ - załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z ofertą Wykonawcy.- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, także pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej w drodze czynności notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r.poz.164 z późn.zm). Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.2) Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 34 1600 1101 1841 1342 5000 0005 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z dopiskiem ,,wadium- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dorohusku o szyb windowy zewnętrzny z windą osobową dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON, w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B".4) Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.5) Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art. 46 ustawy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  Długość okresu gwarancji20,00
  Termin realizacji20,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Nie
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we wzorze umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-04, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Powiat Chełmski
  22-100 Chełm, Plac Niepodległości 1
  tel.: 825 627 501
  fax.: 825 627 510
  email: Wyślij email
  http://bip.powiat.chelm.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 81716 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.