google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 21.09.2018
  1 USD
  3.6402
  -0.03
  1 EUR
  4.2929
  0.0017
  1 CHF
  3.8095
  0.011
  1 GBP
  4.8116
  -0.0296
  1 RUB
  0.0550
  -0.0003
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa materiałów technicznych różnych i metalowych
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2017-09-21

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 591137-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.

  Wojskowa Akademia Techniczna: Dostawa materiałów technicznych różnych i metalowych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna, krajowy numer identyfikacyjny 121229000, ul. gen Sylwestra Kaliskiego  2 , 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, e-mail dzp@wat.edu.pl, faks +48261839723.
  Adres strony internetowej (URL): www.wat.edu.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Uczelnia publiczna

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.wat.edu.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.wat.edu.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości.
  Adres:
  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 z dopiskiem ,,Dział zamówień publicznych"


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów technicznych różnych i metalowych
  Numer referencyjny: 149/ZZM/2017
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów technicznych różnych i metalowych:Zadanie 1: Dostawa materiałów technicznych metalowych tj.Blach różnego rodzaju, ceowników różnego rodzaju, cyny lutowniczej, drutów różnego rodzaju, dwuteowników, karnistrów stalowych do paliwa, kątowników różnego rodzaju, laminatów grawerskich, linek stalowych różnego rodzaju, łamaków/wyrywaków różnego rodzaju, nakrętek różnego rodzaju, napinaczy różnego rodzaju, nitów aluminiowych różnego rodzaju, nitonakrętek różnego rodzaju, opasek zaciskowych metalowych różnego rodzaju, płaskowników różnego rodzaju, podkładek różnego rodzaju, prętów różnego rodzaju, przęseł ogrodzeniowych różnego rodzaju, rur stalowych różnego rodzaju, szyn montażowych do rozdzielni, śrub różnego rodzaju, teowników, wkrętów do drewna, zacisków stalowych ocynkowanych, zamknięć plombowniczych, żeliwa szarego.Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.Zadanie 2: Dostawa materiałów technicznych różnych tj. :antyram, breloczków plastikowych do kluczy, chłodziw różnego rodzaju, cyfr różnego rodzaju, drabin, elektrod, folii strechowych, gazu do zapalniczek, izopropanolu, klejów różnego rodzaju, kotw wbijanych, kółek pneumatycznych, łańcuchów gospodarczych, mas/klejów uszczelniających, mat szklanych, naklejek bezpieczeństwa, nawiewników okiennych, nitonakrętek, pachołków drogowych, papierów ściernych różnego rodzaju, pudełek na klucze, plomb ołowianych/ plastikowych, płócien polerskich/ ściernych różnego rodzaju, płyt plexi, pomp: aluminiowych/ręcznych do oleju, preparatów: antykorozyjnych/ antyodpryskowych/ do konserwacji uszczelek/ do rozluźniania gwintów/ wielofunkcyjnych szerokiego zastosowania, prętów: teflonowych/ żeliwnych, przęseł ogrodzeniowych, ramek aluminiowych, rozcieńczalników, rozpuszczalników, ramek aluminiowych, siatek różnego rodzaju, silikonów różnego rodzaju, ścierniwa, środków smarujących, tarcz różnego rodzaju, taśm: montażowych/ teflonowych, toreb na klucze, uchwytów do folii stretch, uszczelniaczy hybrydowych, utwardzaczy różnego rodzaju, wężów ogrodowych różnego rodzaju, zawieszek uniwersalnych cynkowanych różnych rodzajów, żywic różnego rodzaju. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3A do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 44316400-2
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  14810000-2
  24900000-3
  30190000-7
  31523200-0
  31711140-6
  34000000-7
  34432000-4
  34911100-7
  42674000-1
  42994230-1
  44110000-4
  44330000-2
  44221110-9
  44400000-4
  44510000-8
  44613400-4
  44619100-3
  44332000-6
  14622000-7
  34928220-6
  44163100-1
  44531510-9
  44192000-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 12
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zadanie Nr 1Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym zakresem dostawy materiałów technicznych, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dosta?wy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.Zadanie Nr 2Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie warunku jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące swym zakresem dostawy materiałów technicznych, o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz załączy dowody określające, że dosta?wy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 5 do SIWZ.2) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) - załącznik nr 2B do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Oferta składana przez Wykonawcę musi zawierać:a) ,,Formularz ofertowy" stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ;b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiące załącznik nr 2 do SIWZc) Oświadczenie o spełnianiu warunków - stanowiące załącznik nr 2A do SIWZd) ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" stanowiący załączniki nr 3, 3A do SIWZo W przypadku zaproponowania produktu równoważnego, na potwierdzenie, że zaproponowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe producenta zaproponowanego przedmiotu zamówienia, zawierające wszystkie dane techniczne (dokładny opis), umożliwiające porównanie danego przedmiotu z parametrami określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi przez Zamawiającego. Na załączonych kartach katalogowych powinien znajdować się numer pozycji ze Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.o Zamawiający jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku, gdy dla przedmiotu zamówienia będzie miał zastosowanie zapis ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), w związku z rozszerzeniem katalogu towarów, wobec których, ma zastosowanie tzw. mechanizm odwrotnego obciążenia, w ofercie należy wpisać należny podatek (podać cenę netto, VAT, brutto) oraz załączyć oświadczenie, że Wykonawca przewiduje możliwość skorzystania z ww. opcji. W ww. przypadku Wykonawca w kolumnie 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zaznacza ,,TAK".

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji zamówienia cząstkowego40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający dopuszcza zmiany w trakcie realizacji umowy w zakresie:1) zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostarczony przedmiot zamówienia jest tożsamy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w umowie. Na potwierdzenie zostanie dołączony dokument stwierdzający, że oprócz zmiany handlowej nie nastąpiła zmiana asortymentu pod względem składu i jakości przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy,2) zmiany przedmiotu zamówienia pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kanałów dystrybucji objętego umową przedmiotu zamówienia i zastąpienie go produktem tego samego producenta, o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych korzystniejszych dla Zamawiającego. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie innego produktu, lub produktu spełniającego wymagania Zamawiającego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiającego może zaproponować produkt innego producenta, o lepszych parametrach jakościowych od wykazanych w załączniku do umowy, korzystniejszych dla Zamawiającego. Podstawą do wprowadzenia zmiany będzie oświadczenie producenta/oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego umową przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.2. Zmiany do umowy nie mogą obejmować zmian cen jednostkowych przedmiotu zamówienia.3. Zamówienia cząstkowe będą wynikały z bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku konieczności zmniejszenia dostaw, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.4. Przewiduje się możliwość zmiany terminu wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 umowy, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.5. W przypadku zmiany stawki VAT, przewiduje się zmianę wartości zamówienia o obowiązujący podatek VAT, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2017-10-05, godzina: 09:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem.
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Zadanie 1: Dostawa materiałów technicznych metalowych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: blach różnego rodzaju, ceowników różnego rodzaju, cyny lutowniczej, drutów różnego rodzaju, dwuteowników, karnistrów stalowych do paliwa, kątowników różnego rodzaju, laminatów grawerskich, linek stalowych różnego rodzaju, łamaków/wyrywaków różnego rodzaju, nakrętek różnego rodzaju, napinaczy różnego rodzaju, nitów aluminiowych różnego rodzaju, nitonakrętek różnego rodzaju, opasek zaciskowych metalowych różnego rodzaju, płaskowników różnego rodzaju, podkładek różnego rodzaju, prętów różnego rodzaju, przęseł ogrodzeniowych różnego rodzaju, rur stalowych różnego rodzaju, szyn montażowych do rozdzielni, śrub różnego rodzaju, teowników, wkrętów do drewna, zacisków stalowych ocynkowanych, zamknięć plombowniczych, żeliwa szarego.Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3 do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14622000-7, 44192000-2, 44312300-3, 44212500-4, 42994230-1, 44511000-5, 44531600-7, 44532100-9, 44531510-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Termin realizacji zamówienia cząstkowego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Zadanie 2: Dostawa materiałów technicznych różnych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa: antyram, breloczków plastikowych do kluczy, chłodziw różnego rodzaju, cyfr różnego rodzaju, drabin, elektrod, folii strechowych, gazu do zapalniczek, izopropanolu, klejów różnego rodzaju, kotw wbijanych, kółek pneumatycznych, łańcuchów gospodarczych, mas/klejów uszczelniających, mat szklanych, naklejek bezpieczeństwa, nawiewników okiennych, nitonakrętek, pachołków drogowych, papierów ściernych różnego rodzaju, pudełek na klucze, plomb ołowianych/ plastikowych, płócien polerskich/ ściernych różnego rodzaju, płyt plexi, pomp: aluminiowych/ręcznych do oleju, preparatów: antykorozyjnych/ antyodpryskowych/ do konserwacji uszczelek/ do rozluźniania gwintów/ wielofunkcyjnych szerokiego zastosowania, prętów: teflonowych/ żeliwnych, przęseł ogrodzeniowych, ramek aluminiowych, rozcieńczalników, rozpuszczalników, ramek aluminiowych, siatek różnego rodzaju, silikonów różnego rodzaju, ścierniwa, środków smarujących, tarcz różnego rodzaju, taśm: montażowych/ teflonowych, toreb na klucze, uchwytów do folii stretch, uszczelniaczy hybrydowych, utwardzaczy różnego rodzaju, wężów ogrodowych różnego rodzaju, zawieszek uniwersalnych cynkowanych różnych rodzajów, żywic różnego rodzaju. Szczegóły techniczne i ilości opisano w załączniku nr 3A do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24900000-3, 30190000-7, 31711140-6, 24910000-6, 31523200-0, 44221110-9, 42674000-1, 14810000-2, 19212300-8, 39150000-8, 03421000-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach: 12
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena 60,00
  Termin realizacji zmówienia cząstkowego40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Wojskowa Akademia Techniczna
  00-908 Warszawa, gen Sylwestra Kaliskiego 2
  tel.: +48261837865
  fax.: +48261839723
  email: Wyślij email
  http://www.wat.edu.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 82482 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.