google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • OBSŁUGA I KONSERWACJA CENTRALNYCH STACJI PODCIŚNIENIOWYCH I TŁOCZNYCH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2018-11-27

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 653526-N-2018 z dnia 2018-11-27 r.

  Gospodarka Komunalna w Celestynowie: OBSŁUGA I KONSERWACJA CENTRALNYCH STACJI PODCIŚNIENIOWYCH I TŁOCZNYCH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gospodarka Komunalna w Celestynowie, krajowy numer identyfikacyjny 1561018400000, ul. ul. Regucka  5 , 05-430   Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 789 70 52, e-mail gospodarka.kom@celestynow.pl, faks 22 789 70 52.
  Adres strony internetowej (URL): http://gk.itsmedia.pl/
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  samorządowy zakład budżetowy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  http://www.gkcelestynow.naszbip.pl/zamowienia-publiczne-30000-euro


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w zamkniętej kopercie, gwarantującej zachowanie poufności i jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
  Adres:
  Gospodarka Komunalna ul. Regucka 5 05-430 Celestynów - sekretariat


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA I KONSERWACJA CENTRALNYCH STACJI PODCIŚNIENIOWYCH I TŁOCZNYCH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACYJNĄ NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
  Numer referencyjny: ZP/37/2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych, Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminie Celestynów (będącej w zarządzę Zamawiającego). Przedmiot zamówienia dzieli się na 4 niezależne od siebie części postępowania:Część I postępowania: obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,A" w miejscowości Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.Część II postępowania: obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w miejscowości Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.Część III postępowania: obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w ,,E" w miejscowości Glina przy ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową i tłoczną i grawitacyjną.Część IV postępowania: obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w ,,F" w miejscowości Pogorzel przy ul. Głównej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.

  II.5) Główny kod CPV: 50800000-3
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44163112-8
  44130000-0


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych do wartości 10% wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części postępowania, polegającego na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia - dla każdej części postępowania. Zamówienie podobne będzie polegało na wykonaniu podobnych usług do zamówienia podstawowego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia (rozdział III SIWZ) i w Umowie Załącznik nr 4 do SIWZ. Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia: 2019-01-01   lub zakończenia: 2019-12-31
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-01-01 2019-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków:
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawcy spełnią warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł). Uwaga - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się sytuacją ekonomiczną lub finansową potwierdzającą ubezpieczenie od OC - nie musi sumować kwot ubezpieczenia.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: a) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie (dla 1, 2, 3 i 4 części postępowania) co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na konserwacji i obsłudze stacji podciśnieniowej, o wartości minimum 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na konserwacji i obsłudze minimum 10 km sieci kanalizacyjnej o wartości minimum 25.000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).UWAGA. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, a wymagania co do tych części są tożsame Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem i wiedzą dla jednej z części postępowania.b) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował minimum 1 (jedną) osobą posiadającą: - aktualne przeszkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,- aktualne uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 KV,- aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy uprawniające do pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej,- prawo jazdy KAT. B,- minimum roczne doświadczenie polegające na konserwacji i obsłudze sieci kanalizacyjnej i stacji podciśnieniowych. UWAGA. W związku ze specyfiką i zakresem przedmiotu zamówienia Wykonawca, który będzie składał jednocześnie ofertę na więcej niż 1 (jedną) część postępowania o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać się, że dysponuje w celu realizacji zamówienia minimum 1 (jedną) osobą, oddzielnie dla każdej części postępowania (np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na 1 i 2 część postępowania, zobowiązany jest wykazać że dysponuje minimum 2 osobami spełniającymi w/w warunki udziału w postępowaniu - 1 osoba w 1 części postępowania oraz 1 osoba w 2 części postępowania).c) Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował, co najmniej 1 samochodem posiadającym aktualne ubezpieczenie OC. Uwaga - w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczym sprzętem - nie musi sumować poszczególnego asortymentu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,4) Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 50.000 zł.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1)wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę ofertową brutto (tj. za świadczenie usług przez 12 miesięcy) oraz cenę za 1 miesiąc wykonywania usługi, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń,2)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,3) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie,4)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji 40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z uwzględnieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w następującym zakresie:1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu stron (jedynie w zakresie wynikającym z tych zmian),2) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,3) z powodu okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację usług będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,4) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,5) z powodu wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,6) w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część usług wykonywanych po tym terminie ulegnie stosownym zmianom natomiast wartość wynagrodzenia netto pozostanie bez zmian - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,7) w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,8) zmiany terminu wykonania zamówienia, zarówno w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy jak i w przypadku skrócenia terminu realizacji usługi w szczególności:a) z powodu działania siły wyższej mającej szczególny wpływ na terminowość wykonania umowy,b) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,c) zaistnienia, innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.9) wystąpienia konieczności zmiany osób (choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ i zgodnie z zasadami określonymi w §1 ust. 11 umowy. 2. Zmiany w zakresie nazwy zadania, danych Stron, w szczególności ich adresów, przedstawicieli Stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.3. W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.4. Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych Istotnych postanowieniach umowy.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-12-05, godzina: 08:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > PL
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,A" w miejscowości Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Dane zadaniowo - ilościowe .Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,A" w m. Celestynów przy ul. Obrońców Pokoju - ilość obiektów 1 szt.Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej - ilość studzienek kanalizacyjnych - 350 długość sieci kanalizacyjnej - 10 kmObsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od c. s. p. ,,A" do studni rozprężnej zlokalizowanej w Śródborowie (gm. Otwock) przy ul. Cieszyńskiej - długość 10 kmW obrębie kanalizacji podciśnieniowej nie ma czynnego monitoringu informującego o lokalizacji awarii zaworów próżniowych.2. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:Obsługa i konserwacja, usuwanie awarii centralnych stacji podciśnieniowych i tłocznych wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Celestynów.I Eksploatacja centralnych stacji próżniowo-tłocznych:1) Konserwacja pomp próżniowych i tłocznych.o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie bądź wymiana oleju w pompach próżniowych,o sprawdzenie poziomu oleju w uszczelnieniach ciśnieniowych,o sprawdzenie połączeń pomp próżniowych i tłocznych,o sprawdzenie i ewentualna wymiana wlotu powietrza oraz filtrów w pompach próżniowych,o kontrola prawidłowej pracy pomp w pod względem poboru energii elektrycznej.2) Konserwacja zbiorników próżniowych.o oczyszczenie szklanych wzierników,o czyszczenie wnętrza zbiorników,o utrzymanie odpowiedniego max. - min. podciśnienia,o kontrola napełnienia ścieków - nie przekroczyć poziomu HH.3) Uzupełnienie materiału filtracyjnego w biofiltrze.4) Konserwacja pompowni IIo:o kontrola poziomu ścieków,o kontrola pracy pomp.5) Co miesiąc ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich korków zaworowych.6) Skontrolowanie systemu alarmowego /zwłaszcza po każdej burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.7) Prowadzenie książki eksploatacji pompowni,o zanotowanie zużycia energii elektrycznej,o odczytanie i zaprotokołowanie rejestru z panelu operatorskiego,o notowanie usterek,o sprawdzenie ciśnienia roboczego przez odczyt z manometru podciśnieniowego,8) Utrzymanie porządku na stacji i terenu przyległego.II Eksploatacja sieci przewodów podciśnieniowych:1) konserwacja zasuw sekcyjnych.III Eksploatacja studzienek zbiorczych z zaworami opróżniającymi.1) sprawdzenie szczelności studzienek,2) sprawdzenie napowietrzania studzienek,3) konserwacja sterownika zaworu,4) konserwacja czujnika stanu otwarcia zaworu,5) sprawdzenie stanu tech. kształtek połączeniowych i zaworu membranowego z systemem napowietrzania zaworu,6) okresowe czyszczenie studzienek zbiorczych, rur sensorowych, rur ssawnych oraz wężyków.IV Eksploatacja kanalizacji tłocznej.1) wtłaczanie sprężonego powietrza w kolektor ciśnieniowy,2) ręczne odpowietrzanie kanałów poprzez zawory zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej,3) konserwacja automatycznego zaworu odpowietrzająco- napowietrzającego.V Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej.1) przegląd stanu studni rewizyjnych oraz weryfikacja prawidłowego przepływu ścieków,2) mechaniczne udrażnianie kanałów,3) konserwacja kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych do komór zaworowych (na odcinku od studni zaworowej do granicy nieruchomości).VI Eksploatacja studni rozprężnej.1) Czyszczenie studni rozprężnej z powstałych osadów i zawiesin,2) Weryfikacja prawidłowego dopływu ścieków komunalnych rurami ciśnieniowymi.VII Eksploatacja strefowych pompowni ścieków:1) kontrola poziomu ścieków,2) kontrola pracy pomp oraz armatury hydraulicznej.VIII Sprawowanie całodobowego pogotowia w celu utrzymania w pełnej sprawności stanu technicznego urządzeń dla bezawaryjnego odbioru i przesyłu ścieków z terenu Gminy Celestynów do studni rozprężnej w miejscowości Śródborów położonej na granicy z miastem Otwockiem.IX Zamykanie odpływu ścieków zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. X Kontrola przyłączy i instalacji kanalizacyjnych w zakresie jakości, ilości oraz rodzaju odprowadzanych ścieków, a także szczelności przewodów kanalizacyjnych względem ścieków opadowych i wód drenażowych.3. Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących usługi polegające na konserwacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie - nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi.2) Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.3) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 1.4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.4. Wykonawca przejmie do eksploatacji środki trwałe, obejmujące cały system sieci kanalizacyjnej wraz z Centralną Stacją Podciśnieniową i Tłoczną ,,A". Wykonawca dokona zwrotu powierzonego mienia w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że zużycie nastąpiło na skutek bieżącego użytkowania, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do niedzieli (tj. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny).6. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej, której zakres obejmuje część II, część III i część IV postępowania, Zamawiający ma prawo skierować Wykonawcę do świadczenia usług w zakresie sieci kanalizacyjnej opisanej szczegółowo w część II, część III i część IV postępowania. 7. Wykonawca zobowiązany jest zostać w całodobowym kontakcie z Zamawiającym, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić telefon komórkowy z numerem telefonu przeznaczonym do całodobowego kontaktu z Zamawiającym, który podany zostanie do publicznej wiadomości w celu zgłaszania awarii itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów mających na celu zapewnienie całodobowej łączności w okresie wykonywania zamówienia.8. Wykonawca zapewni niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia narzędzia min.:1) kluczy do zasuw kanalizacyjnych2) zestawów kluczy płasko - oczkowych,3) młotków, śrubokrętów (gwiazdkowych i płaskich).9. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia zobowiązany jest zapewnić własny środek transportu i utrzymać go w sprawności technicznej przez cały okres wykonywania zamówienia.10. Dokumentacja techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnych i stacji podciśnieniowych znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego loco. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.11. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu, na którym świadczona będzie usługa. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji. 12. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych wraz sieci kanalizacyjną w sposób zapewniający ciągły odbiór nieczystości płynnych, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej.13. Wykonawca utrzyma pogotowie kanalizacyjne zdolne do całodobowej obsługi w zakresie usuwania awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości minut (nie dłuższej niż 60 minut) od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną, ustnie lub pisemnie przez mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub pisemnie) o wszystkich awariach występujących na obiektach podlegających konserwacji.15. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy w tym usuwania awarii, każdorazowo oznakuje i zabezpieczy teren i miejsca mu przyległe, w których mają być prowadzone usługi (usuwanie awarii) oraz będzie przestrzegał obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowy.16. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przestrzegać przepisy bhp oraz współdziałać z innymi Wykonawcami. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ,,tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn. zm.) w szczególności przepisu art. 11 ust. 4, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). 18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" wraz ze wszystkimi jej zmianami.19. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca protokoły z wykonanych czynności zgodnie z treścią załącznika nr 5 do wzoru umowy - Protokół przeglądu technicznego i konserwacji sieci oraz Załącznika nr 4 do wzoru umowy - protokół miesięczny z zakresu usług wykonanych w obiektach GK.20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialności za eksploatację całego systemu kanalizacyjnego i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca (w tym pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - świadczenia usługi) zobowiązani są posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia aktualne szkolenia BHP z zakresu pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od Lekarza Medycyny Pracy.21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania zamówienia (Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia, na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia).22. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu sieci kanalizacyjnej ponosi Zamawiający. 23. Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zobowiązany będzie do odbioru zakupionych (zamówionych) przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń itp., z punku wskazanego przez Zamawiającego (np. sklep, hurtownia) i dostarczenia ich własnym środkiem transportu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 24. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w formie zapotrzebowania. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dokonania tych zakupów.25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne i urządzenia przekazane przez Zamawiającego i bieżącego rozliczania się z ich wykorzystania - prowadzenie ewidencji i rozliczeń zużytych do konserwacji i usuwania awarii materiałów.26. Z dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i sprzętu na rzecz i koszt Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest się rozliczyć w ciągu 2 dni od dokonania zakupu.27. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na daną przeszkodę w przypadku sporu pomiędzy stronami.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Zamawiającego na wprowadzenie na teren obiektów osób trzecich.29. Zamawiający wprowadzi i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt i sieć kanalizacyjną w ciągu 2 dni od podpisania umowy.30. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania regulaminów wewnętrznych, wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora Gospodarki Komunalnej w tym zarządzeń w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.31. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i infrastruktury kanalizacyjnej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 44163112-8, 44130000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w miejscowości Celestynów przy ul. Św. Kazimierza wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dane zadaniowo - ilościowe. Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,B" w m. Celestynów przy ul. Św. Kazimierza Ilość obiektów 1 szt. Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej -Ilość studni zaworowych [szt.] 476, długość sieci kanalizacyjnej - 14,7 km.Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od c. s. p. ,,B" do studni rozprężnej zlokalizowanej w Śródborowie (gm. Otwock) przy ul. Cieszyńskiej - Długość sieci kanalizacyjnej [km] - 10Obsługa i konserwacja strefowych pompowni ścieków zlokalizowanych w Celestynowie przy ul. B. Prusa, Radzińskiej, Widok, Wesołej - Ilość obiektów -4 szt.W obrębie kanalizacji podciśnieniowej nie ma czynnego monitoringu informującego o lokalizacji awarii zaworów próżniowych.2. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:Obsługa i konserwacja, usuwanie awarii centralnych stacji podciśnieniowych i tłocznych wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Celestynów.I Eksploatacja centralnych stacji próżniowo-tłocznych :1) Konserwacja pomp próżniowych i tłocznych:o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie bądź wymiana oleju w pompach próżniowych,o sprawdzenie poziomu oleju w uszczelnieniach ciśnieniowych,o sprawdzenie połączeń pomp próżniowych i tłocznych,o sprawdzenie i ewentualna wymiana wlotu powietrza oraz filtrów w pompach próżniowych,o kontrola prawidłowej pracy pomp w pod względem poboru energii elektrycznej.2) Konserwacja zbiorników próżniowych:o oczyszczenie szklanych wzierników,o czyszczenie wnętrza zbiorników,o utrzymanie odpowiedniego max. - min. podciśnienia,o kontrola napełnienia ścieków - nie przekroczyć poziomu HH,3) Uzupełnienie materiału filtracyjnego w biofiltrze.4) Konserwacja pompowni IIo:o kontrola poziomu ścieków,o kontrola pracy pomp.5) Co miesiąc ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich korków zaworowych.6) Skontrolowanie systemu alarmowego /zwłaszcza po każdej burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.7) Prowadzenie książki eksploatacji pompowni:o zanotowanie zużycia energii elektycznej,o odczytanie i zaprotokołowanie rejestru z panelu operatorskiego,o zanotowanie usterek,o sprawdzenie ciśnienia roboczego przez odczyt z manometru podciśnieniowego.8) Utrzymanie porządku na stacji i terenie przyległym.II Eksploatacja sieci przewodów podciśnieniowych: konserwacja zasuw sekcyjnych.III Eksploatacja studzienek zbiorczych z zaworami opróżniającymi:1) sprawdzenie szczelności studzienek,2) sprawdzenie napowietrzania studzienek,3) konserwacja sterownika zaworu,4) konserwacja czujnika stanu otwarcia zaworu,5) sprawdzenie stanu tech. kształtek połączeniowych i zaworu membranowego z systemem napowietrzania zaworu,6) okresowe czyszczenie studzienek zbiorczych, rur sensorowych, rur ssawnych oraz wężyków.IV Eksploatacja kanalizacji tłocznej:1) wtłaczanie sprężonego powietrza w kolektor ciśnieniowy,2) ręczne odpowietrzanie kanałów poprzez zawory zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej,3) konserwacja automatycznego zaworu odpowietrzająco - napowietrzającego.V Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej:1) przegląd stanu studni rewizyjnych oraz weryfikacja prawidłowego przepływu ścieków,2) mechaniczne udrażnianie kanałów,3) konserwacja kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych do komór zaworowych (na odcinku od studni zaworowej do granicy nieruchomości).VI Eksploatacja studni rozprężnej:1) Czyszczenie studni rozprężnej z powstałych osadów i zawiesin,2) Weryfikacja prawidłowego dopływu ścieków komunalnych rurami ciśnieniowymi.VII Eksploatacja strefowych pompowni ścieków:1) kontrola poziomu ścieków,2) kontrola pracy pomp oraz armatury hydraulicznej.VIII Sprawowanie całodobowego pogotowia w celu utrzymania w pełnej sprawności stanu technicznego urządzeń dla bezawaryjnego odbioru przesyłu ścieków z terenu Gminy Celestynów do studni rozprężnej w miejscowości Śródborów położonej na granicy z Otwockiem. IX Zamykanie odpływu ścieków zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. X Kontrola przyłączy i instalacji kanalizacyjnych w zakresie jakości, ilości oraz rodzaju odprowadzanych ścieków, a także szczelności przewodów kanalizacyjnych względem ścieków opadowych i wód drenażowych.3. Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących usługi polegające na konserwacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie - nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi.2) Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.3) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 1.4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:c) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.4. Wykonawca przejmie do eksploatacji środki trwałe, obejmujące cały system sieci kanalizacyjnej wraz z Centralną Stacją Podciśnieniową i Tłoczną ,,B". Wykonawca dokona zwrotu powierzonego mienia w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że zużycie nastąpiło na skutek bieżącego użytkowania, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do niedzieli (tj. 7 dni w tygodniu przez 24 godziny).6. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej, której zakres obejmuje część I, część III i część IV postępowania, Zamawiający ma prawo skierować Wykonawcę do świadczenia usług w zakresie sieci kanalizacyjnej opisanej szczegółowo w część I, część III i część IV postępowania. 7. Wykonawca zobowiązany jest zostać w całodobowym kontakcie z Zamawiającym, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić telefon komórkowy z numerem telefonu przeznaczonym do całodobowego kontaktu z Zamawiającym, który podany zostanie do publicznej wiadomości w celu zgłaszania awarii itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów mających na celu zapewnienie całodobowej łączności w okresie wykonywania zamówienia.8. Wykonawca zapewni niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia narzędzia min.:1) kluczy do zasuw kanalizacyjnych2) zestawów kluczy płasko - oczkowych,3) młotków, śrubokrętów (gwiazdkowych i płaskich).9. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia zobowiązany jest zapewnić własny środek transportu i utrzymać go w sprawności technicznej przez cały okres wykonywania zamówienia.10. Dokumentacja techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnych i stacji podciśnieniowych znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego loco. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.11. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu, na którym świadczona będzie usługa. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji. 12. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych wraz sieci kanalizacyjną w sposób zapewniający ciągły odbiór nieczystości płynnych, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej.13. Wykonawca utrzyma pogotowie kanalizacyjne zdolne do całodobowej obsługi w zakresie usuwania awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości minut (nie dłuższej niż 60 minut) od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną, ustnie lub pisemnie przez mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub pisemnie) o wszystkich awariach występujących na obiektach podlegających konserwacji. 15. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy w tym usuwania awarii, każdorazowo oznakuje i zabezpieczy teren i miejsca mu przyległe, w których mają być prowadzone usługi (usuwanie awarii) oraz będzie przestrzegał obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowy.16. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przestrzegać przepisy bhp oraz współdziałać z innymi Wykonawcami. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ,,tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn. zm.) w szczególności przepisu art. 11 ust. 4, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). 18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" wraz ze wszystkimi jej zmianami.19. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca protokoły z wykonanych czynności zgodnie z treścią załącznika nr 5 do wzoru umowy - Protokół przeglądu technicznego i konserwacji sieci oraz Załącznika nr 4 do wzoru umowy - protokół miesięczny z zakresu usług wykonanych w obiektach GK.20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialności za eksploatację całego systemu kanalizacyjnego i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca (w tym pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - świadczenia usługi) zobowiązani są posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia aktualne szkolenia BHP z zakresu pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od Lekarza Medycyny Pracy.21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania zamówienia (Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia, na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia).22. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu sieci kanalizacyjnej ponosi Zamawiający. 23. Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zobowiązany będzie do odbioru zakupionych (zamówionych) przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń itp., z punku wskazanego przez Zamawiającego (np. sklep, hurtownia) i dostarczenia ich własnym środkiem transportu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 24. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w formie zapotrzebowania. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dokonania tych zakupów.25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne i urządzenia przekazane przez Zamawiającego i bieżącego rozliczania się z ich wykorzystania - prowadzenie ewidencji i rozliczeń zużytych do konserwacji i usuwania awarii materiałów.26. Z dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i sprzętu na rzecz i koszt Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest się rozliczyć w ciągu 2 dni od dokonania zakupu.27. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na daną przeszkodę w przypadku sporu pomiędzy stronami.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Zamawiającego na wprowadzenie na teren obiektów osób trzecich.29. Zamawiający wprowadzi i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt i sieć kanalizacyjną w ciągu 2 dni od podpisania umowy.30. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania regulaminów wewnętrznych, wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora Gospodarki Komunalnej w tym zarządzeń w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.31. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i infrastruktury kanalizacyjnej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 44163112-8, 44130000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w ,,E" w miejscowości Glina przy ul. Wilczej wraz z siecią podciśnieniową i tłoczną i grawitacyjną.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,E" w m. Glina przy ul. Wilczej - ilość obiektów - 1 szt. Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej - Ilość studni zaworowych [szt.] - 200 Długość sieci kanalizacyjnej [km] - 10Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od c. s. p. ,,E" do studni rozprężnej zlokalizowanej w Śródborowie (gm. Otwock) przy ul. Cieszyńskiej - Długość sieci kanalizacyjnej [km]- 10W obrębie kanalizacji podciśnieniowej nie ma czynnego monitoringu informującego o lokalizacji awarii zaworów próżniowych.2. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:Obsługa i konserwacja, usuwanie awarii centralnych stacji podciśnieniowych i tłocznych wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Celestynów.I Eksploatacja centralnych stacji próżniowo-tłocznych :1) Konserwacja pomp próżniowych i tłocznych:o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie bądź wymiana oleju w pompach próżniowych,o sprawdzenie poziomu oleju w uszczelnieniach ciśnieniowych,o sprawdzenie połączeń pomp próżniowych i tłocznych,o sprawdzenie i ewentualna wymiana wlotu powietrza oraz filtrów w pompach próżniowych,o kontrola prawidłowej pracy pomp w pod względem poboru energii elektrycznej.2) Konserwacja zbiorników próżniowych:o oczyszczenie szklanych wzierników,o czyszczenie wnętrza zbiorników,o utrzymanie odpowiedniego max. - min. podciśnienia,o kontrola napełnienia ścieków - nie przekroczyć poziomu HH.3) Uzupełnienie materiału filtracyjnego w biofiltrze.4) Konserwacja pompowni IIoo kontrola poziomu ścieków,o kontrola pracy pomp.5) Co miesiąc ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich korków zaworowych.6) Skontrolowanie systemu alarmowego /zwłaszcza po każdej burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.7) Prowadzenie książki eksploatacji pompowni:o zanotowanie zużycia energii elektycznej,o odczytanie i zaprotokołowanie rejestru z panelu operatorskiego,o zanotowanie usterek,o sprawdzenie ciśnienia roboczego przez odczyt z manometru podciśnieniowego.8) Utrzymanie porządku na stacji i terenie przyległym.II Eksploatacja sieci przewodów podciśnieniowych: konserwacja zasuw sekcyjnych.III Eksploatacja studzienek zbiorczych z zaworami opróżniającymi:1) sprawdzenie szczelności studzienek,2) sprawdzenie napowietrzania studzienek,3) konserwacja sterownika zaworu,4) konserwacja czujnika stanu otwarcia zaworu,5) sprawdzenie stanu tech. kształtek połączeniowych i zaworu membranowego z systemem napowietrzania zaworu,6) okresowe czyszczenie studzienek zbiorczych, rur sensorowych, rur ssawnych oraz wężyków.IV Eksploatacja kanalizacji tłocznej:1) wtłaczanie sprężonego powietrza w kolektor ciśnieniowy,2) ręczne odpowietrzanie kanałów poprzez zawory zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej3) konserwacja automatycznego zaworu odpowietrzająco- napowietrzającego.V Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej.1) przegląd stanu studni rewizyjnych oraz weryfikacja prawidłowego przepływu ścieków,2) mechaniczne udrażnianie kanałów,3) konserwacja kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych do komór zaworowych (na odcinku od studni zaworowej do granicy nieruchomości).VI Eksploatacja studni rozprężnej:1) czyszczenie studni rozprężnej z powstałych osadów i zawiesin,2) weryfikacja prawidłowego dopływu ścieków komunalnych rurami ciśnieniowymi.VII Eksploatacja strefowych pompowni ścieków:1) kontrola poziomu ścieków,2) kontrola pracy pomp oraz armatury hydraulicznej.VIII Sprawowanie całodobowego pogotowia w celu utrzymania w pełnej sprawności stanu technicznego urządzeń dla bezawaryjnego odbioru i przesyłu ścieków z terenu Gminy Celestynów do studni rozprężnej w miejscowości Śródborów położonej na granicy z miastem Otwockiem.IX Zamykanie odpływu ścieków zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. X Kontrola przyłączy i instalacji kanalizacyjnych w zakresie jakości, ilości oraz rodzaju odprowadzanych ścieków, a także szczelności przewodów kanalizacyjnych względem ścieków opadowych i wód drenażowych.3. Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących usługi polegające na konserwacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie - nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi.2) Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.3) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 1.4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.4. Wykonawca przejmie do eksploatacji środki trwałe, obejmujące cały system sieci kanalizacyjnej wraz z Centralną Stacją Podciśnieniową i Tłoczną ,,E". Wykonawca dokona zwrotu powierzonego mienia w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że zużycie nastąpiło na skutek bieżącego użytkowania, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do niedzieli (tj. 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę).6. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej, której zakres obejmuje część I, część II i część IV postępowania, Zamawiający ma prawo skierować Wykonawcę do świadczenia usług w zakresie sieci kanalizacyjnej opisanej szczegółowo w część I, część II i część IV postępowania. 7. Wykonawca zobowiązany jest zostać w całodobowym kontakcie z Zamawiającym, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić telefon komórkowy z numerem telefonu przeznaczonym do całodobowego kontaktu z Zamawiającym, który podany zostanie do publicznej wiadomości w celu zgłaszania awarii itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów mających na celu zapewnienie całodobowej łączności w okresie wykonywania zamówienia.8. Wykonawca zapewni niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia narzędzia min.:1) kluczy do zasuw kanalizacyjnych2) zestawów kluczy płasko - oczkowych,3) młotków, śrubokrętów (gwiazdkowych i płaskich).9. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia zobowiązany jest zapewnić własny środek transportu i utrzymać go w sprawności technicznej przez cały okres wykonywania zamówienia.10. Dokumentacja techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnych i stacji podciśnieniowych znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego loco. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.11. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu, na którym wykonywana będzie usługa. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji. 12. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych wraz sieci kanalizacyjną w sposób zapewniający ciągły odbiór nieczystości płynnych, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej.13. Wykonawca utrzyma pogotowie kanalizacyjne zdolne do całodobowej obsługi w zakresie usuwania awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości minut (nie dłuższej niż 60 minut) od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną, ustnie lub pisemnie przez mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub pisemnie) o wszystkich awariach występujących na obiektach podlegających konserwacji.15. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy w tym usuwania awarii, każdorazowo oznakuje i zabezpieczy teren i miejsca mu przyległe, w których mają być prowadzone usługi (usuwanie awarii) oraz będzie przestrzegał obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowy.16. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przestrzegać przepisy bhp oraz współdziałać z innymi Wykonawcami. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ,,tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn. zm.) w szczególności przepisu art. 11 ust. 4, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm) oraz przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). 18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" wraz ze wszystkimi jej zmianami.19. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca protokoły z wykonanych czynności zgodnie z treścią załącznika nr 5 do wzoru umowy - Protokół przeglądu technicznego i konserwacji sieci oraz Załącznika nr 4 do wzoru umowy - protokół miesięczny z zakresu usług wykonanych w obiektach GK.20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialności za eksploatację całego systemu kanalizacyjnego i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca (w tym pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - świadczenia usługi) zobowiązani są posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia aktualne szkolenia BHP z zakresu pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od Lekarza Medycyny Pracy.21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania zamówienia (Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia, na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia).22. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu sieci kanalizacyjnej ponosi Zamawiający. 23. Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zobowiązany będzie do odbioru zakupionych (zamówionych) przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń itp., z punku wskazanego przez Zamawiającego (np. sklep, hurtownia) i dostarczenia ich własnym środkiem transportu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 24. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w formie zapotrzebowania. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dokonania tych zakupów.25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne i urządzenia przekazane przez Zamawiającego i bieżącego rozliczania się z ich wykorzystania - prowadzenie ewidencji i rozliczeń zużytych do konserwacji i usuwania awarii materiałów.26. Z dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i sprzętu na rzecz i koszt Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest się rozliczyć w ciągu 2 dni od dokonania zakupu.27. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na daną przeszkodę w przypadku sporu pomiędzy stronami.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Zamawiającego na wprowadzenie na teren obiektów osób trzecich.29. Zamawiający wprowadzi i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt i sieć kanalizacyjną w ciągu 2 dni od podpisania umowy.30. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania regulaminów wewnętrznych, wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora Gospodarki Komunalnej w tym zarządzeń w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.31. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i infrastruktury kanalizacyjnej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 44163112-8, 44130000-0

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 4Nazwa: Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej w ,,F" w miejscowości Pogorzel przy ul. Głównej wraz z siecią podciśnieniową, tłoczną i grawitacyjną.
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Obsługa i konserwacja Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej ,,F" w m. Pogorzeli przy ul. Głównej - Ilość obiektów - 1 szt.Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej - Ilość studni zaworowych [szt.] - 150, Długość sieci kanalizacyjnej [km] - 10Obsługa i konserwacja sieci kanalizacyjnej tłocznej na odcinku od c. s. p. ,,F" do studni rozprężnej zlokalizowanej w Śródborowie (gm. Otwock) przy ul. Cieszyńskiej - - 10Obsługa i konserwacja strefowych pompowni ścieków zlokalizowanych w Pogorzeli przy ul. Świerkowej i Leśnej - Ilość obiektów- 3 szt. W obrębie kanalizacji podciśnieniowej nie ma czynnego monitoringu informującego o lokalizacji awarii zaworów próżniowych.2. W ramach wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:Obsługa i konserwacja, usuwanie awarii centralnych stacji podciśnieniowych i tłocznych wraz z siecią kanalizacyjną na terenie Gminy Celestynów.I Eksploatacja centralnych stacji próżniowo-tłocznych:1) Konserwacja pomp próżniowych i tłocznych:o sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie bądź wymiana oleju w pompach próżniowych,o sprawdzenie poziomu oleju w uszczelnieniach ciśnieniowych,o sprawdzenie połączeń pomp próżniowych i tłocznych,o sprawdzenie i ewentualna wymiana wlotu powietrza oraz filtrów w pompach próżniowych,o kontrola prawidłowej pracy pomp w pod względem poboru energii elektrycznej.2) Konserwacja zbiorników próżniowych:o oczyszczenie szklanych wzierników,o czyszczenie wnętrza zbiorników,o utrzymanie odpowiedniego max. - min. podciśnienia,o kontrola napełnienia ścieków - nie przekroczyć poziomu HH.3) Uzupełnienie materiału filtracyjnego w biofiltrze.4) Konserwacja pompowni IIo: o kontrola poziomu ścieków,o kontrola pracy pomp.5) Co miesiąc ręczne otwarcie i zamknięcie wszystkich korków zaworowych.6) Skontrolowanie systemu alarmowego zwłaszcza po każdej burzy z wyładowaniami atmosferycznymi.7) Prowadzenie książki eksploatacji pompowni: o zanotowanie zużycia energii elektycznej,o odczytanie i zaprotokołowanie rejestru z panelu operatorskiego,o zanotowanie usterek,o sprawdzenie ciśnienia roboczego przez odczyt z manometru podciśnieniowego,8) utrzymanie porządku na stacji i terenie przyległym.II Eksploatacja sieci przewodów podciśnieniowych: konserwacja zasuw sekcyjnych.III Eksploatacja studzienek zbiorczych z zaworami opróżniającymi.1) sprawdzenie szczelności studzienek,2) sprawdzenie napowietrzania studzienek,3) konserwacja sterownika zaworu,4) konserwacja czujnika stanu otwarcia zaworu,5) sprawdzenie stanu tech. kształtek połączeniowych i zaworu membranowego z systemem napowietrzania zaworu,6) okresowe czyszczenie studzienek zbiorczych, rur sensorowych, rur ssawnych oraz wężyków.IV Eksploatacja kanalizacji tłocznej:1) wtłaczanie sprężonego powietrza w kolektor ciśnieniowy,2) ręczne odpowietrzanie kanałów poprzez zawory zlokalizowane na sieci kanalizacyjnej,3) konserwacja automatycznego zaworu odpowietrzająco- napowietrzającego.V Eksploatacja kanalizacji grawitacyjnej:1) przegląd stanu studni rewizyjnych oraz weryfikacja prawidłowego przepływu ścieków,2) mechaniczne udrażnianie kanałów,3) konserwacja kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki z budynków mieszkalnych do komór zaworowych (na odcinku od studni zaworowej do granicy nieruchomości).VI Eksploatacja studni rozprężnej.1) Czyszczenie studni rozprężnej z powstałych osadów i zawiesin,2) Weryfikacja prawidłowego dopływu ścieków komunalnych rurami ciśnieniowymi.VII Eksploatacja strefowych pompowni ścieków:1) kontrola poziomu ścieków,2) kontrola pracy pomp oraz armatury hydraulicznej.VIII Sprawowanie całodobowego pogotowia w celu utrzymania w pełnej sprawności stanu technicznego urządzeń dla bezawaryjnego odbioru i przesyłu ścieków z terenu Gminy Celestynów do studni rozprężnej w miejscowości Śródborów położonej na granicy z Otwockiem.IX Zamykanie odpływu ścieków zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. X Kontrola przyłączy i instalacji kanalizacyjnych w zakresie jakości, ilości oraz rodzaju odprowadzanych ścieków, a także szczelności przewodów kanalizacyjnych względem ścieków opadowych i wód drenażowych.3. Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a:1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108) osób wykonujących usługi polegające na konserwacji sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami określonymi w umowie - nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście usługi.2) Zamawiający nie określa liczby pracowników wykonujących czynności wskazane w punkcie wyżej, pozostawiając to w gestii Wykonawcy, który biorąc pod uwagę rodzaj i zakres przedmiotu zamówienia zobowiązany jest sam określić liczbę tych pracowników.3) Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt 1.4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: d) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, e) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.5) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:e) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;f) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.4. Wykonawca przejmie do eksploatacji środki trwałe, obejmujące cały system sieci kanalizacyjnej wraz z Centralną Stacją Podciśnieniową i Tłoczną ,,F". Wykonawca dokona zwrotu powierzonego mienia w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem, że zużycie nastąpiło na skutek bieżącego użytkowania, w ciągu 5 dni od dnia zakończenia świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia od poniedziałku do niedzieli (tj. 7 dni w tygodniu 24 przez dobę).6. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia awarii sieci kanalizacyjnej lub konieczności wykonania prac konserwacyjnych na sieci kanalizacyjnej, której zakres obejmuje część I, część II i część III postępowania, Zamawiający ma prawo skierować Wykonawcę do świadczenia usług w zakresie sieci kanalizacyjnej opisanej szczegółowo w część II, część II i część III postępowania. 7. Wykonawca zobowiązany jest zostać w całodobowym kontakcie z Zamawiającym, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić telefon komórkowy z numerem telefonu przeznaczonym do całodobowego kontaktu z Zamawiającym, który podany zostanie do publicznej wiadomości w celu zgłaszania awarii itp. oraz do pokrycia wszelkich kosztów mających na celu zapewnienie całodobowej łączności w okresie wykonywania zamówienia.8. Wykonawca zapewni niezbędne do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia narzędzia min.:1) kluczy do zasuw kanalizacyjnych2) zestawów kluczy płasko - oczkowych,3) młotków, śrubokrętów (gwiazdkowych i płaskich).9. Wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia zobowiązany jest zapewnić własny środek transportu i utrzymać go w sprawności technicznej przez cały okres wykonywania zamówienia.10. Dokumentacja techniczna oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnych i stacji podciśnieniowych znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego loco. ul. Regucka 5, 05-430 Celestynów.11. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu, na którym świadczone będą usługi. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanych w czasie wizji informacji. 12. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi i konserwacji Centralnych Stacji Podciśnieniowych i Tłocznych wraz sieci kanalizacyjną w sposób zapewniający ciągły odbiór nieczystości płynnych, zgodnie z warunkami opisanymi w SIWZ oraz utrzymania ładu, porządku i czystości na terenie Centralnej Stacji Podciśnieniowej i Tłocznej.13. Wykonawca utrzyma pogotowie kanalizacyjne zdolne do całodobowej obsługi w zakresie usuwania awarii związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wystąpienia awarii Wykonawca przystąpi do jej usuwania w ciągu zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie ilości minut (nie dłuższej niż 60 minut) od momentu zgłoszenia awarii drogą telefoniczną, ustnie lub pisemnie przez mieszkańca lub przedstawiciela Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego informowania Zamawiającego (telefonicznie lub pisemnie) o wszystkich awariach występujących na obiektach podlegających konserwacji.15. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy w tym usuwania awarii, każdorazowo oznakuje i zabezpieczy teren i miejsca mu przyległe, w których mają być prowadzone usługi (usuwanie awarii) oraz będzie przestrzegał obowiązującej u Zamawiającego Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowy.16. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przestrzegać przepisy bhp oraz współdziałać z innymi Wykonawcami. 17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ,,tajemnicy przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419 z późn. zm.) w szczególności przepisu art. 11 ust. 4, przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm) oraz przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.). 18. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Uchwały nr 212/06 Rady Gminy Celestynów z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" wraz ze wszystkimi jej zmianami.19. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na koniec każdego miesiąca protokoły z wykonanych czynności zgodnie z treścią załącznika nr 5 do wzoru umowy - Protokół przeglądu technicznego i konserwacji sieci oraz Załącznika nr 4 do wzoru umowy - protokół miesięczny z zakresu usług wykonanych w obiektach GK.20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialności za eksploatację całego systemu kanalizacyjnego i przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów BHP i innych obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca (w tym pracownicy Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - świadczenia usługi) zobowiązani są posiadać przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia aktualne szkolenia BHP z zakresu pracy na stanowisku konserwatora sieci kanalizacyjnej oraz odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim od Lekarza Medycyny Pracy.21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres wykonywania zamówienia (Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującej przedmiot zamówienia, na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia).22. Koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu sieci kanalizacyjnej ponosi Zamawiający. 23. Wykonawca na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego zapotrzebowania zobowiązany będzie do odbioru zakupionych (zamówionych) przez Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i urządzeń itp., z punku wskazanego przez Zamawiającego (np. sklep, hurtownia) i dostarczenia ich własnym środkiem transportu do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. 24. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych w formie zapotrzebowania. W przypadku zakupu materiałów eksploatacyjnych bez uprzedniej zgody Zamawiającego Wykonawca ponosi koszty dokonania tych zakupów.25. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za materiały eksploatacyjne i urządzenia przekazane przez Zamawiającego i bieżącego rozliczania się z ich wykorzystania - prowadzenie ewidencji i rozliczeń zużytych do konserwacji i usuwania awarii materiałów.26. Z dokonanych zakupów materiałów eksploatacyjnych, urządzeń i sprzętu na rzecz i koszt Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest się rozliczyć w ciągu 2 dni od dokonania zakupu.27. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach w prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ciągu 2 dni od dnia zdarzenia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na daną przeszkodę w przypadku sporu pomiędzy stronami.28. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody od Zamawiającego na wprowadzenie na teren obiektów osób trzecich.29. Zamawiający wprowadzi i protokolarnie przekaże Wykonawcy obiekt i sieć kanalizacyjną w ciągu 2 dni od podpisania umowy.30. Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania regulaminów wewnętrznych, wewnętrznych Zarządzeń Dyrektora Gospodarki Komunalnej w tym zarządzeń w zakresie organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.31. Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i infrastruktury kanalizacyjnej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50800000-3, 44163112-8

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia: 2019-01-01
  data zakończenia: 2019-12-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  czas reakcji40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gospodarka Komunalna w Celestynowie
  05-430 Celestynów, ul. Regucka 5
  tel.: 22 789 70 52
  fax.: 22 789 70 52
  email: Wyślij email
  http://http://gk.itsmedia.pl/
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 284539 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.