google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.
  • Region: mazowieckie
  • Zamieszczono: 2019-03-14

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 525043-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.

  Instytut Elektrotechniki: Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zawarcia umowy ramowej

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Elektrotechniki, krajowy numer identyfikacyjny 37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego  28 , 04-703  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
  Adres strony internetowej (URL): www.izolatory.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  Instytut badawczy

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.izolatory.pl zakładka: Zamówienia publiczne/ ustawowe


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.izolatory.pl zakładka: Zamówienia publiczne/ ustawowe


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  pisemnie
  Adres:
  Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie, Budynek A, pokój 7


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów hutniczych z metali kolorowych.
  Numer referencyjny: ZK-zp.293.3.3019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej ustalającej warunki udzielenia zamówienia publicznego na dostawę wyrobów hutniczych z metali kolorowych.2. Umowa ramowa zostanie zawarta z jednym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamówienie składa się z 3 asortymentów:1) Asortyment 1:Pręty z miedzi:Rodzaj: okrągłe. Wymiar: od 5mm do 50mm (fi). Przewidywana ilość: 100 kg.Rodzaj: płaskie. Wymiar: od 5 x 75mm do 40 x 150mm (grubość x szerokość). Przewidywana ilość: 12.000 kg.Wymagana jest dostawa miedzi elektrolitycznej (min. 99,9%) w stanie półtwardym i maksymalnym udziale domieszek:Bi: max 0,0005; O2: max 0,04; Pb: max 0,005.2) Asortyment 2:Pręty z mosiądzu w gatunku MO58A lub równoważnym.Rodzaj: okrągłe. Wymiar: od 4mm do 50mm (fi). Przewidywana ilość: 5.000 kg.Rodzaj: 6-kątne. Wymiar: od 5mm do 50mm (skt). Przewidywana ilość: 1.000 kgWymagana jest dostawa stopu miedzi i cynku o poniższym składzie chemicznym:Cu: 57,0 ÷ 59,0; Pb: 2,5 ÷ 3,5; Al.: max 0,05; Fe: max 0,3; Ni: max 0,3; Sn: max 0,3.i własnościach mechanicznych:Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]: min. 480.Granica plastyczności [MPa]: min. 300.Wydłużenie [%]: min. 15.Stan utwardzenia: półtwardy.W celu wykazania równoważności mosiądzu z MO58A, Wykonawca wraz z ofertą złoży dokument potwierdzający tę równoważność. Ww. dokument nie podlega uzupełnieniu, a jego brak skutkował będzie odrzuceniem oferty. 3) Asortyment 3:Pręty z aluminium.Rodzaj: okrągłe. Wymiar: od 5mm do 400mm (fi). Przewidywana ilość: 18.000 kg.Rodzaj: płaskie. Wymiar: od 0,5mm do 150mm (szerokość i grubość). Przewidywana ilość: 100 kg.Wymagana jest dostawa stopu aluminium o poniższym składzie chemicznym:Si: 0,20 ÷ 0,80; Fe: 0,60 ÷ 0,80; Cu: 3,50 ÷ 4,50; Mn: 0,40 ÷ 1,00; Mg: 0,40 ÷ 1,00; Zn: 0,23 ÷ 0,27.i własnościach mechanicznych:Wytrzymałość na rozciąganie Rm [MPa]: min. 350.Granica plastyczności Rp 0,2 [MPa]: min. 240.Twardość [HB]: min. 105.Wydłużenie A5 [%]: min. 13.Długość prętów każdego rodzaju - nie krótsze niż 3m.Wszystkie materiały muszą posiadać gładką strukturę. Niedopuszczalne jest dostarczenie materiałów o uszkodzonej powierzchni.5. Podane ilości są maksymalnymi ilościami szacunkowymi i dotyczą całego okresu obowiązywania umowy ramowej.6. Do każdej dostawy wymagany jest atest jakościowy. 7. Celem umowy ramowej jest określenie warunków dla przyszłych zamówień na dostawy, o których mowa powyżej, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie umów wykonawczych. 8. Zamawiający będzie udzielał zamówień cząstkowych, których przedmiot jest objęty umową ramową, Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej. 9. Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje zlecenia zamówień cząstkowych na kwotę maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w umowie ramowej i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.10. Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawy, które objęte są umową ramową. 11. ZASADY UDZIELANIA UMÓW WYKONAWCZYCH1) Zamawiający będzie zawierał z Wykonawcą umowy wykonawcze bez przeprowadzania dodatkowych czynności.2) Umowa wykonawcza zawarta będzie na warunkach określonych w umowie ramowej.3) Po zawarciu umowy wykonawczej zamówienia cząstkowe będą składane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach jednorazowych od 50 do 500 kg.4) Zamówienia zawierające asortyment i ilości składane będą przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail).5) Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić przyjęcie zamówienia z podaniem cen jednostkowych, drogą elektroniczną, w terminie 2 dni roboczych liczonych od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia. Potwierdzone przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie mogą być wyższe od cen podanych w ofercie na zawarcie umowy ramowej (z zastrzeżeniem rozdziału 17 ust. 3 SIWZ).6) Dostawy będą realizowane w dni robocze, tzn. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.7) Pakowanie, załadunek, transport oraz ubezpieczenie na czas transportu leżeć będą po stronie Wykonawcy.8) Materiały muszą być zabezpieczone przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie oraz wpływ warunków atmosferycznych podczas transportu.9) Materiały muszą być zapakowane w taki sposób aby był możliwy ich rozładunek wózkiem widłowym.10) Rozładunek leżał będzie po stronie Zamawiającego.11) Rzeczywista ilość dostawy, wynikająca z długości fabrykacyjnych poszczególnych asortymentów, może różnić się od ilości podanej w opisie zamówienia.12) Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu każdorazowego zamówienia cząstkowego.

  II.5) Główny kod CPV: 14600000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  14715000-6
  14721000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem krajowym, Zamawiający samodzielnie pobierze dokument za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.2. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:
  z jednym wykonawcą
  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:
  Umowa ramowa zostanie zawarta z jednym Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.Celem umowy ramowej jest określenie warunków dla przyszłych zamówień na dostawy, o których mowa powyżej, jakie Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy na podstawie umów wykonawczych. Zamawiający będzie udzielał zamówień cząstkowych, których przedmiot jest objęty umową ramową, Wykonawcy, z którym zawarł umowę ramową, na warunkach określonych w umowie ramowej. Zamawiający zastrzega, że nie gwarantuje zlecenia zamówień cząstkowych na kwotę maksymalnego wynagrodzenia wskazanego w umowie ramowej i z tego tytułu nie przysługuje Wykonawcy żadne roszczenie.Zawarcie umowy ramowej nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o udzielenie zamówienia na dostawy, które objęte są umową ramową. ZASADY UDZIELANIA UMÓW WYKONAWCZYCHZamawiający będzie zawierał z Wykonawcą umowy wykonawcze bez przeprowadzania dodatkowych czynności.Umowa wykonawcza zawarta będzie na warunkach określonych w umowie ramowej.Po zawarciu umowy wykonawczej zamówienia cząstkowe będą składane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego w ilościach jednorazowych od 50 do 500 kg.Zamówienia zawierające asortyment i ilości składane będą przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail).Wykonawca zobowiązany będzie potwierdzić przyjęcie zamówienia z podaniem cen jednostkowych, drogą elektroniczną, w terminie 2 dni roboczych liczonych od następnego dnia po otrzymaniu zamówienia. Potwierdzone przez Wykonawcę ceny jednostkowe nie mogą być wyższe od cen podanych w ofercie na zawarcie umowy ramowej (z zastrzeżeniem rozdziału 17 ust. 3 SIWZ).
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
  Nie
  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
  Nie


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Czas realizacji zamówienia cząstkowego30,00
  Termin płatności10,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące:1) zmiany wynagrodzenia brutto w wyniku zmiany obowiązującej stawki VAT,2) zmiany wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT,3) zmiany cen (indeksacji) w czasie trwania umowy, jeżeli ceny półfabrykatów (miedź, cyna, cynk, aluminium) niezbędnych do wykonania zamówienia zmienią się o 10% ceny bazowej.Wyjściową ceną bazową jest cena zaproponowana przez Wykonawcę na dzień otwarcia ofert. Podstawą do indeksacji będzie zmiana cen na Londyńskiej Giełdzie Metali publikowana na stronie internetowej www.lme.com.Warunkiem do zmiany cen będzie oświadczenie Wykonawcy o wzroście cen.Nowe ceny będą obowiązywały dla dostaw realizowanych w ramach zawartej umowy wykonawczej oraz zawieranych następnych umów wykonawczych.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-03-25, godzina: 10:15,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Instytut Elektrotechniki
  04-703 Warszawa, ul. Pożaryskiego 28
  tel.: 22 112 52 05
  fax.: 22 112 54 44
  email: Wyślij email
  http://www.izolatory.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 19810 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.