google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 19.07.2019
  1 USD
  3.7855
  -0.0078
  1 EUR
  4.2592
  -0.0043
  1 CHF
  3.8480
  -0.0025
  1 GBP
  4.7372
  0.0031
  1 RUB
  0.0601
  -0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 1 zamówienia Koncerty w hali TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym
  • Region: małopolskie
  • Zamieszczono: 2019-04-11

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 536768-N-2019 z dnia 2019-04-11 r.

  Krakowskie Biuro Festiwalowe: Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 1 zamówienia Koncerty w hali TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Nie


  Nazwa projektu lub programu

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Krakowskie Biuro Festiwalowe, krajowy numer identyfikacyjny 35121004000000, ul. Wygrana  2 , 30-311  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 354 25 00, , e-mail zamowienia@biurofestiwalowe.pl , , faks 12 354 25 01.
  Adres strony internetowej (URL): www.biurofestiwalowe.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
  gminna instytucja kultury

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Tak
  www.biurofestiwalowe.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.biurofestiwalowe.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę składa się w formie pisemnej, w języku polskim.
  Adres:
  Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu oświetleniowego i konstrukcji na potrzeby 12. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie Część 1 zamówienia Koncerty w hali TAURON Arena Kraków Część 2 zamówienia Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym
  Numer referencyjny: DP-271-12/2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wynajem sprzętu oświetleniowego oraz konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby Festiwalu Muzyki Filmowej 2019. Zamówienie składa się z trzech części. Część 1 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków) w dniach 17 i 19 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). Część 2 zamówienia zatytułowana Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych i konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Centrum Kongresowym ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17) sala S1 i S3 w dniach 15 - 18 maja 2019 r., Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie (ul. Augustiańska 7) w dniu 14 maja 2019 r., Miasteczku Festiwalowym przy ul. Powiśle 11 w dniach 15 - 20 maja 2019 r. oraz wydarzeń odbywających się w Pałacu Krzysztofory przy ul. Szczepańskiej 2 w Krakowie w dniach 14-20 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ. Część 3 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie: 17 i 19 maja 2019 r. w TAURON Arenie Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków). Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik nr 1C do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 31527260-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44212300-2


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem zamówień na dodatkowe dostawy będzie wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji.
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-20
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-05-20
  2019-05-20
  2019-05-20

  II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w następujących terminach: 1. w zakresie części 1 zamówienia - do dnia 20 maja 2019 r.; 2. w zakresie części 2 zamówienia - do dnia 20 maja 2019 r.; 3. w zakresie 3 części zamówienia - do dnia 20 maja 2019 r.;

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej na kwotę 200.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Minimalne warunki dotyczące doświadczenia: 1. dla części 1 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na wynajmie, montażu i demontażu urządzeń oświetleniowych. Każda dostawa musi być wykonana na kwotę co najmniej 80.000,00 zł brutto; 2. dla części 2 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na wynajmie, montażu i demontażu konstrukcji scenicznych oraz urządzeń oświetleniowych. Każda dostawa musi być wykonana na kwotę co najmniej 25.000,00 zł brutto. 3. dla części 3 zamówienia: wykonawca wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy polegające na wynajmie, montażu i demontażu konstrukcji scenicznych. Każda dostawa musi być wykonana na kwotę co najmniej 25.000,00 zł brutto.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych l innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby warunek doświadczenia spełniał co najmniej 1 wykonawca.

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2. wykazu wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wymaganym terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: wykazu sprzętu oświetleniowego potwierdzającego, że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia sprzętem i urządzeniami opisanymi w załączniku nr 1A, 1B do SIWZ. Wzór wykazu urządzeń stanowi: dla części 1 zamówienia - załącznik nr 7A do SIWZ, dla części 2 zamówienia - załącznik nr 7B do SIWZ.

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy). 2. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz z dokumentami, które umożliwią Zamawiającemu ocenę czy wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, w tym dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (dotyczy sytuacji gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów). 3. Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
  Nie
  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  Część 1 zamówienia: 1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany lokalizacji Koncertu wskazanej w załączniku nr 1 do umowy i koniecznych zmian z tym związanych, wynikających w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się Koncertu w wyznaczonym miejscu; 2) zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany terminu lub lokalizacji Koncertu lub z sytuacji, gdy realizacja umowy zgodnie z harmonogramem okaże się niemożliwa z przyczyn związanych z wymogami procedury przetargowej lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej; 3) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w tym także jego zmniejszenia, wynikającej w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy; 4) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany lokalizacji Koncertu, zmiany programu Koncertu lub Festiwalu lub zmiany harmonogramu realizacji umowy; 5) zmian wynikających ze zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 6) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w § 4 ust. 2; 7) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Część 2 zamówienia: 1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany terminu któregokolwiek z Koncertów wynikającego w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 2) zmiany lokalizacji któregokolwiek z Koncertów i koniecznych zmian z tym związanych, wynikającej w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 3) zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmian terminu lub lokalizacji któregokolwiek z Koncertów lub z sytuacji gdy realizacja umowy zgodnie z harmonogramem okaże się niemożliwa z przyczyn związanych z wymogami proceduralnymi lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zmiany lokalizacji Koncertów, zmiany harmonogramu realizacji umowy. 5) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającego w szczególności ze zmiany lokalizacji lub terminu Koncertu, zmiany harmonogramu realizacji umowy; 6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunku w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Część 3 zamówienia: 1. Wprowadzenie wszelkich zmian treści umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy mogą być wprowadzone w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 pkt od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sytuacji: 1) zmiany terminu któregokolwiek z Koncertów wynikającej w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 2) zmiany lokalizacji któregokolwiek z Koncertów i koniecznych zmian z tym związanych, wynikającej w szczególności ze zmian programowych lub obiektywnej niemożności odbycia się któregokolwiek z Koncertów w wyznaczonym terminie lub miejscu; 3)zmiany harmonogramu realizacji umowy, wynikającej w szczególności ze zmian terminu lub lokalizacji któregokolwiek z Koncertów lub z sytuacji gdy realizacja umowy zgodnie z harmonogramem okaże się niemożliwa z przyczyn związanych z wymogami proceduralnymi lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej; 4) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, zmiany lokalizacji Koncertów, zmiany harmonogramu realizacji umowy; 5) zmiany zakresu przedmiotowego niniejszej umowy, wynikającej w szczególności ze zmiany lokalizacji lub terminu Koncertu, zmiany harmonogramu realizacji umowy; 6) zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunku w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-04-19, godzina: 09:30,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > język polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Koncerty w hali TAURON Arena Kraków
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie w hali TAURON Arena Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków) w dniach 17 i 19 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1A do SIWZ (Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31527260-6,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  zapewnienie zapasowej konsolety i linii sygnałowej10,00
  zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolety10,00
  zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych - po jednym dla każdego rodzaju lamp10,00
  zapewnienie technika oświetleniowca posługującego się językiem angielskim10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 zamówienia zatytułowana Koncerty w Centrum Kongresowym ICE, Kościele św. Katarzyny oraz w Miasteczku Festiwalowym dotyczy wynajmu urządzeń oświetleniowych i konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej w Centrum Kongresowym ICE Kraków (ul. Marii Konopnickiej 17) sala S1 i S3 w dniach 15 - 18 maja 2019 r., Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie (ul. Augustiańska 7) w dniu 14 maja 2019 r., Miasteczku Festiwalowym przy ul. Powiśle 11 w dniach 15 - 20 maja 2019 r. oraz wydarzeń odbywających się w Pałacu Krzysztofory przy ul. Szczepańskiej 2 w Krakowie w dniach 14-20 maja 2019 r. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 stanowi załącznik nr 1B do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31527260-6, 44212300-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-20
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  zapewnienie zapasowej konsolety do każdej lokalizacji 10,00
  zapewnienie zapasowego zasilania UPS do konsolety do każdej lokalizacji10,00
  zapewnienie kompletu zapasowych urządzeń oświetleniowych - po jednym dla każdego rodzaju lamp10,00
  zapewnienie do każdej lokalizacji technika oświetleniowca posługującego się językiem angielskim10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Koncerty w hali TAURON Arena Kraków
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 3 zamówienia zatytułowana Koncerty w hali TAURON Arena Kraków dotyczy wynajmu konstrukcji scenicznych wraz z ich montażem, obsługą i demontażem na potrzeby koncertów odbywających się w Krakowie: 17 i 19 maja 2019 r. w TAURON Arenie Kraków (ul. S. Lema 7, Kraków). Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 stanowi załącznik nr 1C do SIWZ.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44212300-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-05-20
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  cena60,00
  zapewnienie 20 zapasowych podestów 2x1 z kompletem nóg 25 cm10,00
  demontaż do godziny 4:00 w dniu 20 maja 2019 r.10,00
  zapewnienie 4 techników na okres prób i koncertów do bieżących zmian układu podestów10,00
  zapewnienie technika posługującego się językiem angielskim10,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Krakowskie Biuro Festiwalowe
  30-311 Kraków, Wygrana 2
  tel.: 12 354 25 00,
  fax.: 12 354 25 01
  email: Wyślij email
  http://www.biurofestiwalowe.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 29473 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.