google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Rynek miejsce spotkań Zadanie I utwardzenie placu miejskiego wraz z murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia. Zadanie II - utwardzenie 17 miejsc postojowych z placem manewrowym i odwodnieniem.
  • Region: podlaskie
  • Zamieszczono: 2019-01-30

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 508461-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

  Gmina Czarna Białostocka : Rynek - miejsce spotkań Zadanie I - utwardzenie placu miejskiego wraz z murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia. Zadanie II - utwardzenie 17 miejsc postojowych z placem manewrowym i odwodnieniem.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Rynek - miejsce spotkań - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej , Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarna Białostocka , krajowy numer identyfikacyjny 52880100000, ul. Torowa  14A , 16-020   Czarna Białostocka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 340, e-mail przetargi@czarnabialostocka.pl, faks 857 131 349.
  Adres strony internetowej (URL): https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictem operatora pocztowego lub kuriera
  Adres:
  Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej , ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rynek - miejsce spotkań Zadanie I - utwardzenie placu miejskiego wraz z murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia. Zadanie II - utwardzenie 17 miejsc postojowych z placem manewrowym i odwodnieniem.
  Numer referencyjny: Or.271.1.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Nie
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie placu miejskiego wraz z 17 miejscami postojowymi, murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia zlokalizowanych przy nowym Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej realizowaną na podstawie decyzji pozwolenia na budowę AR.6740.2.2.8.2017 z dnia 17.05.2017r., na działkach nr geod. 915/10, 915/11, 915/55, 915/57, 915/61, 915/20, 915/17, 915/63, 1067/7 obręb Czarna Białostocka.Powyższy przedmiot zamówienia realizowany będzie:- Zadanie I - w postaci utwardzenia placu miejskiego wraz z murami oporowymi, fontanną oraz obiektami architektury ogrodowej, instalacjami doziemnymi: elektryczną NN, oświetlenia terenu, wody i odwodnienia w ramach projektu pt. ,,Rynek - miejsce spotkań" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach: Osi priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej , Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Priorytet inwestycyjny: 9.4 Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.- Zadanie II - utwardzenie 17 miejsc postojowych z placem manewrowym i odwodnieniem.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: Zadanie IA. roboty budowlane w zakresie konstrukcji, nawierzchni i zagospodarowania terenu w postaci:- wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych - obsługa geodezyjna,- wykonanie 9 żelbetowych murów oporowych ( 6 szt. o różnych wymiarach wzdłuż ul. Słowackiego, 2 szt. o jednakowych wymiarach wzdłuż kolejki wąskotorowej i 1 szt. dla fontanny wykonanych na ławach fundamentowych z betonu architektonicznego,- wykonanie niwelowania terenu do rzędnych wynikających z dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych elementów trwałych tj. obrzeży chodników wzdłuż ul. Słowackiego, obrzeży ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Torowej, torów kolejki wąskotorowej, utwardzenia wejścia do budynku Urzędu Miejskiego,- rozebranie obrzeży betonowych do ponownego montażu,- rozbiórki i wywiezienie elementów przewidzianych do usunięcia,- roboty ziemne (wykopy, nasypy), formowanie i zagęszczanie,- wykonanie koryta pod nawierzchnie placu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 27 cm po zagęszczeniu,- wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej w mix wymiarów ( np. 9x12, 9x11, 9x10, 9x9, 9x8, 9x7 cm) i grubości 8 cm w kolorze czarnym, grafitowym i odcieni szarości oraz ciemnym brązie i odcieni brązu - ok. 765,5 m2,- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w mix wymiarów (np. 40x50, 70x40, 40x30, 40x40 cm) i grubości 8 cm w kolorze mieszanych odcieni szarości oraz mieszanych odcieni brązu i beżu- ok. 1644,0 m2,- wykonanie nawierzchni z płyt betonowych w mix wymiarów (np. 26,56x40, 26,56x26,56, 26,56x13,23, 13,23x13,23) w kolorze ciemny brąz,- wykonanie nawierzchni rozdzielających wskazanych powyżej materiałów pasami o szerokości ok. 0,5 m, wokół nasadzeń 10 szt. drzew - szerokości ok. 1,0 m, wokół elementów żelbetowych (oprócz fontanny) pasami szerokości ok. 0,5 m od strony wysokiej z kamienia ciosanego będącego w posiadaniu Inwestora (materiał w rzucie prostokątny o różnych rozmiarach [12-20 cm i grubości 10-16 cm] do przeselekcjonowania i wyboru przez Wykonawcę, wybrany materiał należy przetransportować na odległości ok.1 km),- ok. 340,5 m2,- wykonanie nawierzchni z płyt granitowych w mix wymiarów (np. 79x79,5, 79x39,5, 119x39,5, 79,5x39, 119x39, 79x39 cm) i grubości 6 cm w kolorze odcieni szarości na systemowej pod konstrukcji stalowej w rozwiązaniu zapewniającym użytkownikom i obsłudze swobodną, niczym nieograniczoną komunikację po wykonanej nawierzchni oraz dostęp do zabudowanych elementów technologii fontanny,- wykonanie humusowania terenów zielonych - ok. 786 m2 z obsianiem trawą w tym, nasadzeniami krzewów liściastych i iglastych min. 5 letnich (379 szt.) i drzew liściastych min wysokość do dołu korony 2,5 m, obwód pnia na wysokości 1,3 m - min. 10 cm , wraz z rozrzuceniem przekompostowanej kory sosnowej grubości ok. 4 cm, na powierzchni ok. 96 m2, rozrzucenie białego żwiru frakcji 8/16 mm grubości ok. 5 cm na powierzchni ok. 163 m2- dostawa i montaż elementów małej architektury ogrodowej (stojaków rowerowych konstrukcji stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej z profilu zamkniętego w kształcie litery ,,U" , kotwienie płytą - 7 szt., żeliwnych krat ochronnych wokół drzew o kwadratowym kształcie rusztu, bok o wymiarze ok. 1,5m, z ochroną pnia - 10 szt., kosze na odpadki, konstrukcji stalowej, ocynkowanej, malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, pojemności 50 litrów, kwadratowych, zewnętrzna strona obłożona deskami z drewna egzotycznego nie olejowanego, z daszkiem - 6 szt., ławki parkowe z oparciem- 6 szt., ławki parkowe bez oparcia na nogach stalowych, siedzisko z masywnych desek z drewna egzotycznego , nie olejowanego, długość ok. 3,0 m każda - 3 szt., ławki parkowe - stołek na nogach stalowych, siedzisko z masywnych desek z drewna egzotycznego nie olejowanego - 6 szt., donice z betonu architektonicznego (45x79x79 cm) - 6 szt., donice z betonu architektonicznego (45x39x79 cm) - 3 szt. B. roboty branży sanitarnej w postaci: - instalacja fontanny:- wykonanie przyłączy wodociągowych (rurociągów tłocznych i ssawnych) z rur ciśnieniowych polietylenowych Dz90x5,4, Dz75x4,6 i Dz50x4,6 łączonych metodą zgrzewania - po ok. 23 mb każda, - wykonanie przelewu burzowego i kanału spustowego do kanalizacji deszczowej z rur z polichlorku winylu klasy S lite o średnicy 110 mm - ok. 20 mb,- wykonanie technologii fontanny typu suchego z 9 dyszami (strumienie wody lekko spienione o średnicy ok. 13 mm i wysokości maksymalnej 1,7-2,0 m - 8 dysz, centralna dysza o wysokości 2,5 m. i oświetleniem LED wielobarwnym ww. dysz. Wysokość obrazu fontanny - dynamicznie zmienna. Dysze montowane w płytach kamiennych-granitowych. Układ przygotowania wody - zmiękczanie i dystrybucji wody - zespół pompowo-filtracyjny (dwie pompy) wymuszający obieg wody w fontannie, filtr piaskowy, zawory odcinające i zwrotne, automatyczne uzupełnianie wody, śluza dozująca środek dezynfekujący oraz zasilanie, automatyka sterująca i kontrolno-pomiarowa do wykonania w pomieszczeniu wymiennikowni budynku UM. Zbiornik fontanny wyposażyć w układ kontroli poziomu wody i zabezpieczeniem przed sucho biegiem pomp. Sterowanie pompy: wszystkie strumienie falują od zera do wysokości maksymalnej a oświetlenie każdego strumienia fontanny sterowane jest oddzielnie dając możliwość osiągnięcia dynamicznych obrazów świetlnych . Zmiana wysokości strumieni i kolorów płynna.,- dostawa i montaż w pomieszczeniu wymiennikowni budynku UM rozdzielni fontanny wykonanej przez jej producenta,- próby ciśnieniowe wykonanych układów przyłączy wodociągowych i kanalizacji spustowej.- odwodnienie placu:- wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia placu miejskiego w postaci studni rewizyjno-połączeniowych opisanych na planie zagospodarowania terenu jako KD28, KD29, KD30 oraz KD 31, wpustów deszczowych SD4-W24, W43 i W44 oraz odwodnienia liniowego L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8 i L9 oraz L3 jako króciec do odprowadzania wody z fontanny,- wykonanie betonowych studni rewizyjno-połączeniowych Dn1200 - KD30 oraz Dn1000 - KD29 i KD 31 z prefabrykowaną dennicą i kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi. Przejścia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, elementy pośrednie trzonu studni z betonowych kręgów wibroprasowanych. Zwieńczenie studni w postaci betonowej pokrywy odciążającej z włazem żeliwnym typu ciężkiego Kl. D400. Studnie wyposażone w szerokie, fabrycznie montowane stopnie złazowe z prętów stalowych powleczonych otuliną z tworzywa w kolorze żółtym. Regulację włazów studni wykonać przy użyciu pierścieni regulacyjnych.- wykonanie kanałów głównych i przykanalików deszczowych z rur z tworzyw sztucznych z polichlorku winylu o jednolitej ściance i wytrzymałości SN8 w wykopach z podsypką i obsypką w średnicach dn315 - ok. 73,5mb, Dn200 - ok. 17 mb, Dn160 - ok. 35 mb oraz Dn110 - ok. 20 mb. Uwaga: studnia KD1 wykonana przy realizacji ul. Słowackiego wraz z króćcami Dn315 wyprowadzonymi poza obrzeża chodnikowe ul. Słowackiego, studnia SD4 wykonana podczas realizacji I etapu budowy placu miejskiego wraz z przyłączeniem odwodnienia dachu budynku Urzędu Miejskiego a także odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej ul. Słowackiego.- wykonanie wpustów ulicznych na studniach betonowych Dn500 z osadnikami bez syfonów (W42, W43, W44) z wibroprasowanymi pokrywami odciążającymi i żeliwnymi wpustami,- wykonanie odwodnienia liniowego na odcinkach L1- ok. 2,4mb, L4 - ok. 8mb, L5- ok. 3,7 mb, L6 - ok. 3,9 mb, L7 - ok. 3,5 mb, L8 - 7,9 mb, L9 - ok. 6,8 mb w postaci korytek z betonu polimerowo cementowego wzmacnianego włóknem szklanym alkalioodpornym o szerokości wewnętrznej ok. 100 mm. Ramki wykonane z profili gorącowalcowanych, ocynkowanych ogniowo. Ruszt wykonany z żeliwa sferoidalnego kl. D400 przykręcanego do korpusu korytka za pomocą śrub ze stali nierdzewnej.- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej systemu odwodnienia placu.C. roboty branży elektrycznej i teletechnicznej w postaci:- wykonanie wykopów, układanie karbowanych rur osłonowych z polichlorku winylu - ok. 400,0 mb, układanie kabli elektrycznych do zasilania obwodów oświetleniowych, szafki gniazd na placu i fontanny o przekroju 3x6 mm2 - ok. 480 mb oraz kabli elektrycznych 5x6mm2 , montaż uziomów poziomych z płaskownika ocynkowanego 0 przekroju 25x4mm2, zasypanie rowów dla kabli,- dostawa i montaż latarń parkowych, oświetleniowych na słupach stalowych, cylindrycznych stożkowych, jednoelementowych o wysokości całkowitej 6m, średnica przy podstawie 120 mm, zabezpieczonych technologią anodowania na kolor czarny, grubość ścianki słupa min. 4 mm z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego i montażem opraw LED typ A - oprawa na słupowa - 19 kpl.,- dostawa i montaż opraw stylowych LED w chodniku typ B - oprawa liniowa - 5 kpl.,- dostawa i montaż opraw stylowych LED w chodniku typ C - oprawa najazdowa - 4 kpl.,- wykonanie doposażenia istniejącej rozdzielni głównej RG zabudowanej w budynku Urzędu Miejskiego wyłącznikami nad prądowymi C10A - 6 szt., jednokanałowym, programowalnym zegarem sterującym oraz ochronnikiem przepięć,- wykonanie doposażenia istniejącej w wymiennikowni budynku UM rozdzielni R6 w wyłączniki nad prądowe zabezpieczające zasilanie szafki gniazd na placu oraz fontanny,- wykonanie szafki gniazd na placu,- dostawa i montaż elementów systemu CCTV kompatybilnego z istniejącym w budynku UM rejestratorem DS-9632NI-ST w postaci słupa stalowego, cylindrycznego, stożkowego, jednoelementowego o wysokości 4m w kolorze czarnym na fundamencie prefabrykowanym, jednej kamery (cylindrycznej, 3 - megapikselowej jakości obrazu, obiektyw 2,8-12mm, oświetlacz podczerwieni, redukcję szumów 3D, o stopniu ochrony obudowy IP66 oraz temperatury pracy w zakresie -30...60oC, z funkcją zapewniającą wysoką jakość obrazu przy zmiennych warunkach atmosferycznych) kompatybilnej z ww. istniejącym rejestratorem na dedykowanym do niej obrotowym uchwycie, zasilania z wpięciem do niezależnego pola w tablicy zasilającej oraz okablowania w wydzielonych trasach kablowych w rurach osłonowych karbowanych i winidurowych z zastosowaniem regeneratora sygnału o przepustowości 10/100/1000 Mb/s. Kable ułożyć do pomieszczenia archiwum budynku UM do gniazd istniejących. Inwestor we własnym zakresie dokona podłączenia kamery do obsługiwanego systemu.Zadanie IIA. roboty budowlane w zakresie konstrukcji, nawierzchni i zagospodarowania terenu w postaci:- wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych - obsługa geodezyjna,- wykonanie niwelowania terenu do rzędnych wynikających z dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych elementów trwałych tj. obrzeży chodników wzdłuż ul. Słowackiego, obrzeży ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Torowej, budynku stacji transformatorowej,- wykonanie koryta pod nawierzchnie placu wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 27 cm po zagęszczeniu,- wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 15 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu cegła grubości 8 cm w kolorze szarym na powierzchni ok. 718,5 m2 oraz linii rozgraniczających z kostki betonowej typu cegła o grubości 8 cm w kolorze czerwonym - ok. 7,5 m2,- wykonanie nawierzchni rozdzielających z kamienia ciosanego będącego w posiadaniu Inwestora (materiał w rzucie prostokątny o różnych rozmiarach [12-20 cm i grubości 10-16 cm] do przeselekcjonowania i wyboru przez Wykonawcę, wybrany materiał należy przetransportować na odległości ok.1 km), wokół elementów żelbetowych od strony wysokiej pasami szerokości ok. 0,5 m- ok. 34,0 m2,- ustawienie krawężników drogowych 15x30 na ławie betonowej z oporem - ok. 56 mb,- ustawienie obrzeży betonowych 30x8 (z rozbiórki) na podsypce piaskowej - ok. 74 mb,- wykonanie chodnika szer. 2,0m łączącego plac miejski z istniejącym chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego i ul. Mickiewicza z kostki brukowej betonowej w mix wymiarów ( np. 9x12, 9x11, 9x10, 9x9, 9x8, 9x7 cm) i grubości 8 cm w kolorze czarnym, grafitowym i odcieni szarości - ok. 36,0 m2 w betonowym obrzeżu chodnikowym,- wykonanie humusowania i siew traw - ok. 75,0 m2,B. roboty branży sanitarnej w postaci:- odwodnienie miejsc parkingowych:- wykonanie kanalizacji deszczowej odwodnienia placu miejskiego w postaci studni rewizyjno-połączeniowych opisanych na planie zagospodarowania terenu jako KD24, KD25, KD26 oraz KD27, wpustów deszczowych W36, W37, W38, W39, W40 i W41,- wykonanie betonowych studni rewizyjno-połączeniowych Dn1200 - KD26 oraz Dn1000 - KD24, KD25 i KD27 z prefabrykowaną dennicą i kinetą monolityczną wykonaną z betonu samozagęszczalnego wraz ze szczelnymi gniazdami przyłączeniowymi. Przejścia szczelne do rur wykonane w postaci uszczelki zintegrowanej, elementy pośrednie trzonu studni z betonowych kręgów wibroprasowanych. Zwieńczenie studni w postaci betonowej pokrywy odciążającej z włazem żeliwnym typu ciężkiego Kl. D400. Studnie wyposażone w szerokie, fabrycznie montowane stopnie złazowe z prętów stalowych powleczonych otuliną z tworzywa w kolorze żółtym. Regulację włazów studni wykonać przy użyciu pierścieni regulacyjnych.- wykonanie kanałów głównych i przykanalików deszczowych z rur z tworzyw sztucznych z polichlorku winylu o jednolitej ściance i wytrzymałości SN8 w wykopach z podsypka i obsypką w średnicach dn315 - ok. 50 mb, Dn250 - ok. 5 mb, Dn200 - ok. 25 mb, Uwaga: studnia KD1 wykonana przy realizacji ul. Słowackiego wraz z króćcami Dn315 wyprowadzonymi poza obrzeża chodnikowe ul. Słowackiego, - wykonanie kanału grawitacyjnego do studni KD1- wykonanie wpustów ulicznych na studniach betonowych Dn500 z osadnikami bez syfonu (W36, W37, W38, W39, W40, W41) z wibroprasowanymi pokrywami odciążającymi i żeliwnymi wpustami,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej systemu odwodnienia miejsc parkingowych.Do zadań Wykonawcy należy: - opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,- przeprowadzenie ruchów próbnych technologii CCTV,- przeprowadzenie ruchów próbnych technologii fontanny,- uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie (przygotowanie powiadomień do SANEPID i Straż Pożarna, uczestniczeniu w ewentualnych kontrolach obiektu, usuwania stwierdzonych wad i uchybień , poniesienia kosztu i uzyskania pozytywnych protokołów kontroli,- promocja realizacji zadania przez wykonanie i montaż stosownych tablic (informacyjnej i pamiątkowej) zgodnie z wymaganiami programu opisanego w opisie przedmiotu zamówienia oraz pkt. XIV niniejszego wniosku oraz z zapisami podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji (załącznik nr 1.11 do SIWZ)- Zamawiający przewiduje etapowe - kwartalne rozliczenie robót uzależniając płatność za konkretny etap realizacji robót zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, pisemnym zgłoszeniem zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu oraz po protokolarnym potwierdzeniu tego faktu.- Zamawiający informuje, że:o w pierwszym etapie realizacji wykonano wyprowadzenie dwóch kabli YKYżo 5x10mm2o długości ok. 15mb od budynku. Jeden kabel należy wykorzystać do wprowadzenia do słupa, a drugim poprzez wykonanie mufy podłączyć oprawy chodnikowe,o w pierwszym etapie wyprowadzono z pomieszczenia wymiennikowni budynku Urzędu Miejskiego dwie rury osłonowe: Dn110 mm do kabli energetycznych zasilających i sterujących fontanną, zasilających szafkę gniazd na placu, do kabli CCTV oraz Dn200 do instalacji wodnej obsługującej fontannę.o Plac w części (dz. Nr geod. 1067/7) objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków - kolejka wąskotorowa. Z uwagi na powyższe Wykonawca zabezpieczy osobę - kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi posiadającego uprawnienia oprócz wynikających z Ustawy Prawo budowlane również posiadającego kwalifikacje wynikające z w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.o Nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych w obrębie dz. nr geod. 1167/7 na której znajduje się zabytek w postaci kolejki wąskotorowej osoba kierująca robotami budowlanymi przekaże wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków dane i dokumenty przez niego określone.o koszty związane z poborem energii elektrycznej, ciepła, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca. Wyłoniony Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kosztorys ofertowy, a po zakończeniu inwestycji kosztorys powykonawczy.Szczegółowy zakres prac zawarty jest w dokumentacji, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót , przedmiarach oraz w istotnych postanowieniach przyszłej umowy, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1-3 oraz załącznik nr 9 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  45262310-7
  45223500-1
  45111291-4
  45233120-6
  45232130-2
  45111200-0
  45233000-9
  45232000-2
  45230000-8
  45233250-6
  45332000-3


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
  Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-09-16

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.- 1.250.000,00 zł.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że:a) wykonał co najmniej 2 zamówienia, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, którego rodzaj zbliżony jest z robotami dla niniejszego zamówienia, tj. roboty budowlane polegające na budowie m.in. placów, dróg o powierzchni nie mniejszej niż 2.000 m2 każda. Przez pojęcie budowy należy rozumieć wszelkie roboty budowlane wskazane w definicjach zawartych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332).b) dysponuje lub będzie dysponował osobami do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej jedną osoba posiadającą kwalifikacje wynikające z w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niezbędną do wykonania zamówienia. Wymaga się dysponowania: o co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,o co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,o co najmniej jedną osobą do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.- w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


  Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  1.Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia :a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (zał. nr 12 do SIWZ)d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a-c) - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.3 . Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia:a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających powierzchnię wykonanych robót , czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ,b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ,c) dokument/y potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  Nie dotyczy

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Tak
  Informacja na temat wadium
  1.Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy PLN.) . 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 35 1020 1332 0000 1102 0280 9606Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia ..........................r. - do dnia ..............................r.", d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia), należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Torowa 14 A, a kopię należy zamieścić w ofercie. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktu poniżej10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności , o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.12. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Okres gwarancji i rękojmi40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w sytuacji wystąpienia następujących okoliczności:1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony.3) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,4) Przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,5) Nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie dokumentów budowy, do których przekazania Zamawiający był zobowiązany,6) Wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak:a) zaistnienia siły wyższej,b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności za które odpowiada Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian w dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,c) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagające konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,d) wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,e) wystąpienie opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,f) wystąpienia okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia prac saperskich, archeologicznych lub innych przeszkód uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie robót, ujawnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji.g) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),- zmiany danych teleadresowych,- zmiana obowiązującej stawki VAT.2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w pkt 1 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie powierzenia części lub całości wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, poprzez:1) w przypadku nie przewidzenia podwykonawców w momencie składania oferty, wprowadzenie ich podczas realizacji zamówienia,2) rozszerzenie kręgu podwykonawców,3) zmianę lub wykreślenie podwykonawcy,4) zmianę zakresu prac powierzonych podwykonawcy;4. Warunki zmian:1) inicjowanie zmian - na wniosek wykonawcy lub Zamawiającego,2) uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, 3) forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-15, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > Dopuszcza się złożenie oferty w języku polskim
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Dane kontaktowe

  Gmina Czarna Białostocka
  16-020 Czarna Białostocka, Torowa 14A
  tel.: 857 131 340
  fax.: 857 131 349
  email: Wyślij email
  http://https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 5848 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.