google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 16.08.2019
  1 USD
  3.9281
  0.0391
  1 EUR
  4.3543
  0.008
  1 CHF
  4.0093
  0.0169
  1 GBP
  4.7713
  0.0787
  1 RUB
  0.0596
  0.0001
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów
  • Region: łódzkie
  • Zamieszczono: 2019-02-04

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 510181-N-2019 z dnia 2019-02-04 r.

  Powiat Łowicki: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów"
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Projekt ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów", w ramach którego realizowane jest niniejsze zamówienie, otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne.

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, krajowy numer identyfikacyjny 75014776800000, ul. ul. Stanisławskiego  30 , 99400   Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 375 902, e-mail rip@powiatlowicki.pl, faks 468 375 015.
  Adres strony internetowej (URL): www.powiat.lowicz.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Tak
  www.powiat.lowicz.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego
  Adres:
  Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99- 400 Łowicz sekretariat (pokój 101)


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów"
  Numer referencyjny: IZP.272.3.2019
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
  Nie dotyczy.
  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  Nie dotyczy.


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń do pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechanicznych dla ZSP Nr 1 w Łowiczu w ramach projektu pn. ,,W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów":1.1. Zadanie nr 1: Dostawa wyposażenia stanowiska robotyki i montażu wraz ze sprężarką,1.2. Zadanie nr 2: Dostawa tokarki sterowanej numerycznie,1.3. Zadanie nr 3: Dostawa frezarki sterowanej numerycznie.Miejsce dostawy:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 3099-400 Łowicz.

  II.5) Główny kod CPV: 42000000-6
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  42623000-9
  42621000-5
  42123000-7


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach: 90
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: - Zadanie nr 1: Dostawa wyposażenia stanowiska robotyki i montażu wraz ze sprężarkąWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należytyco najmniej 2 dostawy programowalnych maszyn manipulacyjnych, każda dostawa w ramach odrębnego kontraktu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy programowalnych maszyn manipulacyjnych, każda dostawa w ramach odrębnego kontraktu.- Zadanie nr 2: Dostawa tokarki sterowanej numerycznie oraz Zadanie nr 3: Dostawa frezarki sterowanej numerycznieWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należytyco najmniej 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie, każda dostawa w ramach odrębnego kontraktu.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na potencjał innych podmiotów warunek zostanie spełniony wyłącznie jeżeli: co najmniej jeden z tych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 dostawy obrabiarek sterowanych numerycznie, każda dostawa w ramach odrębnego kontraktu.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien zawierać w szczególności następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia, - zakres i okres udziału podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, przy wykonywaniu zamówienia, - określenie, czy podmiot na którego zasoby Wykonawca się powołuje, będzie wykonywał roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów (jeżeli zamawiający nie może pozyskać tych informacji z ogólnodostępnych, bezpłatnych, internetowych baz danych). Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. Powyższe postanowienia dotyczą również Wykonawców mających siedzibą lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium
  Nie dotyczy.


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
  Nie
  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
  Nie


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:
  Nie dotyczy. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
  Nie
  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
  Nie dotyczy.
  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
  Nie dotyczy.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Parametry techniczne5,00
  Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji10,00
  Okres gwarancji25,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Informacje dodatkowe
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Wstępny harmonogram postępowania:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:
  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.
  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.


  Informacje dodatkowe:

  Nie dotyczy. Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach:1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Użytkownik, 2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez pojęcie siły wyższej strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają wykonywanie przedmiotu umowy.2. Strony mają prawo do zmiany rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie:1) w przypadku, gdy parametry techniczne urządzeń będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w SIWZ, a cena nie ulegnie zmianie,2) w przypadku pojawienia się na rynku urządzeń nowszej generacji umożliwiającego uzyskanie lepszej jakości, lub podniesienie walorów użytkowych, a cena nie ulegnie zmianie,3) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.3. Jeżeli Strona uważa się za uprawnioną do żądania zmiany Umowy na podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.4. Strona zobowiązana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3., wszelkich dokumentów oraz informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Strona powiadomi drugą Stronę o akceptacji żądania zmiany Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.6. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
  Nie dotyczy.
  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
  Nie dotyczy.
  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2019-02-12, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  > polski
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Dostawa wyposażenia stanowiska robotyki i montażu wraz ze sprężarką
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa wyposażenia stanowiska robotyki i montażu wraz ze sprężarką.Miejsce dostawy:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 3099-400 Łowicz.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42000000-6, 42123000-7

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 90
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Parametry techniczne5,00
  Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji10,00
  Okres gwarancji25,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Dostawa tokarki sterowanej numerycznie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa tokarki sterowanej numerycznie.Miejsce dostawy:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 30
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42000000-6, 42621000-5

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 90
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Bezpłatne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji10,00
  Parametry techniczne5,00
  Okres gwarancji25,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Dostawa frezarki sterowanej numerycznie
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa frezarki sterowanej numerycznie.Miejsce dostawy:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu ul. Podrzeczna 3099-400 Łowicz.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42000000-6, 42623000-9

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach: 90
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia:
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Bezpłatne przeglądy serwisowe10,00
  Parametry techniczne5,00
  Okres gwarancji25,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Powiat Łowicki
  99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 30
  tel.: 468 375 902
  fax.: 468 375 015
  email: Wyślij email
  http://www.powiat.lowicz.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 7309 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.