google

  metale, aluminium, stal, obróbka

  Ogłoszenia kategorie

  Kursy walut 24.05.2019
  1 USD
  3.8436
  -0.026
  1 EUR
  4.2989
  -0.0118
  1 CHF
  3.8327
  -0.0016
  1 GBP
  4.8768
  -0.0084
  1 RUB
  0.0595
  -0.0005
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zamów czasopismo
  Flash do sciagniecia:

  Get Adobe Flash player

  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej, oświetlenia estradowego i 5 gablot wystawienniczych
  • Region: pomorskie
  • Zamieszczono: 2018-06-26

  Szczegóły przetargu  Ogłoszenie nr 578871-N-2018 z dnia 2018-06-26 r.

  Gmina Skarszewy: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej, oświetlenia estradowego i 5 gablot wystawienniczych
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

  Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe

  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

  Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

  Tak


  Nazwa projektu lub programu
  Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej miasta i gminy Skarszewy poprzez zakup sceny estradowej oraz gablot ekspozycyjnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

  Nie


  Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

  Nie

  Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

  Nie

  Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

  Nie


  Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

  Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

  Nie

  W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
  Informacje dodatkowe:

  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarszewy, krajowy numer identyfikacyjny 000528959, ul. Pl. Gen. J. Hallera  18 , 83-250  Skarszewy, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 5882201, e-mail skarszewy@skarszewy.pl, faks 58 5882651.
  Adres strony internetowej (URL): www.skarszewy.pl
  Adres profilu nabywcy:
  Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

  I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

  Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

  I.4) KOMUNIKACJA:
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

  Nie
  www.skarszewy.pl


  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Nie
  www.skarszewy.pl


  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

  Nie


  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
  Elektronicznie

  Nie
  adres


  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Nie
  Inny sposób:

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
  Tak
  Inny sposób:
  forma pisemna
  Adres:
  Urząd Miejski w Skarszewach, Pl. Hallera 18, 83-250 Skarszewy


  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

  Nie
  Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej, oświetlenia estradowego i 5 gablot wystawienniczych
  Numer referencyjny: SKG.271.12.2018
  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

  Nie


  II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
  II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
  Zamówienie podzielone jest na części:

  Tak
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
  wszystkich części

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

  Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
  bez ograniczenia


  II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej: 1) konstrukcja dachu łukowa, kwadratowa rama nośna (obwiednia) o wymiarach 10m na 8m, nie mniejsza niż 80m2 zawieszona na 4 słupach nośnych. Obwiednia wykonana z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm.,2) słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu nie mniej niż 290 x 290 mm i grubości ścianki min. 2 mm oraz o wysokości min. 6 metrów. U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem, gwarantujące stabilne, równe i bezpieczne ustawienie oraz użytkowanie zadaszenia,3) całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek min. 1,0 tonowych posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu,4) możliwość montowania na ramie nośnej osprzętu o wadze min. 600 kg,5) łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. ,,szybkozłączy", pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu,6) dach wykonany z plandeki PCV w kolorze białym z atestem trudno palności z własnym nadrukiem (projekt dostarczy wnioskodawca) na froncie odpornym na temperaturę oraz promieniowanie UV,7) komplet siatek chroniących scenę przed wiatrem oraz deszczem w kolorze czarnym; odporne na temperaturę oraz promieniowanie UV z możliwością wejścia na scenę z boku (tylna, dwie boczne),8) belka oświetleniowa o długości 10m, wykonana z aluminium o charakterze quadro 220,9) wciągarki łańcuchowe do dachu z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu (4 sztuki),10) wciągarki do belki oświetleniowej z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie belki oświetleniowej (2 sztuki),11) atestowane podesty sceniczne o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym w systemie łączenia zapewniającym trwałość, szybkość montażu i stabilność konstrukcji (40 sztuk), nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń, podesty winny umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo,12) podesty nagłośnieniowe o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym, nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń (4 sztuki),13) barierki zabezpieczające z trzech stron sceny z uwzględnieniem wejścia na scenę,14) schody o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, z podestem wodoodpornym o powierzchni antypoślizgowej, barierka ochronna z dwóch stron (1 sztuka),15) zabezpieczenie frontu sceny z plandeki PCV w kolorze czarnym z atestem trudno palności z własnym nadrukiem (projekt dostarczy wnioskodawca) odpornym na temperaturę i promieniowanie UV.Scena z zadaszeniem stanowi komplet i posiada wszystkie niezbędne elementy (liny, odciągi, pasy, zawiesia, elementy montażowe itp.), które są potrzebne do jej bezpiecznej eksploatacji. Całość konstrukcji powinna posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty odpowiadające polskim normom. Cześć 2: Zakup oświetlenia estradowego:1) głowice ruchome (6 szt) Spot 60 składająca się z 9 kolorów + biały z półkolorami oraz Gobo: 7 gobo obracających się w obydwu kierunkach wraz z skrzyniami transportowymi (case).2) kratownica (trawers) quadro pod głowicę ruchomą wykonana z rury o przekroju 50x3mm oraz lamelek 20x3mm wraz z podstawami o wymiarach 40 cm x 40 cm quadro. (2 sztuki)3) głowica ruchoma typu wash (6 szt.) wyposażona w diody o mocy 36 x 3W CREE LED w kolorach RGB wraz z skrzyniami transportowymi,4) PAR LED 18 x 1W w kolorze RGB (8 sztuk) wraz z skrzyniami transportowymi,5) blinder sceniczny 2600W składający się z 4 lamp o mocy 650W każda (3 sztuki) wraz z skrzyniami transportowymi,6) kontroler DMX do efektów świetlnych, takich jak ruchome głowy, skanery i światła LED SPOT z mieszaniem kolorów RGBW512 kanałów DMXObsługa do 32 urządzeń Port USB/SD do zapisu danychSzybkie programowanie: 9 zintegrowanych wzorców ruchowych oraz 7 efektów kolorystycznych (pozycja Pan / Tilt , czas przejścia i czas pracy regulowany)32 programowalnych chasees z 100 scenami każdy32 programowalne sceny2 strony obsługi, każda z obsługą maksymalnie 18 kanałów16 suwaków2 koła jog dla pan / tiltFunkcja BlackoutKontrola dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofonWyświetlacz LCD 7) okablowanie DMX XLR, DMX 3-pinowy (23 szt x 3 m, 3 szt x 2 m, 3 szt x 10m),8) przedłużacz jednofazowy 230V z uziemieniem 3 żyłowy o przekroju żyły m.in. 1,5mm2 gumowana czarna izolacja zewnętrzna, zakończony poczwórnym gniazdem minimalna norma: ip44 (10 szt. x 10m, 10 szt. x 1,5m, 2 szt. x 20m)9) uchwyty do lamp niezbędne do mocowania na scenie estradowej wykonanej z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm.Cześć 3: Zakup 5 gablot wystawienniczych:Gabloty szklane z szufladami (2 sztuki):1) wolnostojące, na nóżkach aluminiowych,2) o wymiarach: szerokość: 90cm, głębokość: 46cm, wysokość: 190cm, 3) ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm,4) z oświetleniem LED w profilach,5) na profilach aluminiowych z uszczelkami zabezpieczającymi przed kurzem i brzęczeniu szyb, 6) gablota w części szklanej zamykana na klucz.Gabloty poziome (3 sztuki):1) wolnostojące, na nóżkach aluminiowych,2) o wymiarach: szerokość: 60cm, głębokość: 25cm, wysokość: 70cm,3) wykonane z profili aluminiowych,4) oszklone drzwi przesuwane lub, opcjonalnie uchylne,5) szkło hartowane, grubości min. 4 mm,6) płyta wewnętrzna wykonana jest z płyty meblowej w okleinie drewnopodobnej.Szczegółowy zakres dostawy objętej przedmiotem zamówienia określony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

  II.5) Główny kod CPV: 44210000-5
  Dodatkowe kody CPV:
  Kod CPV
  44212300-2
  31500000-1


  II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:


  (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


  II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
  Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
  II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  miesiącach:    lub dniach:
  lub
  data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

  II.9) Informacje dodatkowe:

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
  Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie nie wymaga posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.
  Informacje dodatkowe
  III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
  Określenie warunków: Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna powinna wynosić minimum 100.000,00 zł.Cześć 2: Zakup oświetlenia estradowego:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.Cześć 3: Zakup 5 gablot wystawienniczych:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Informacje dodatkowe
  III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
  Określenie warunków: Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w realizacji przynajmniej jednej zakończonej dostawy polegającej dostawie fabrycznie nowej sceny estradowej o wartości dostaw minimum 100.000,00 zł brutto. Cześć 2: Zakup oświetlenia estradowego:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w realizacji przynajmniej jednej zakończonej dostawy polegającej dostawie fabrycznie nowego oświetlenia estradowego o wartości dostaw minimum 20.000,00 zł brutto. Cześć 3: Zakup 5 gablot wystawienniczych:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
  Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
  Informacje dodatkowe:

  III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

  III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
  III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
  Tak
  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
  Nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
  1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 100.000,00 zł (Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej);2) Wykaz dostaw wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz usług winien potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt. 2.3.1 SIWZ (Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej, Cześć 2: Zakup oświetlenia estradowego);
  III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

  III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca bez osobnego wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu w oryginale oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

  Nie
  Informacja na temat wadium


  IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

  Nie
  Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


  IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
  Nie
  Informacje dodatkowe:


  IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

  Nie
  Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


  IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
  (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

  Liczba wykonawców  
  Przewidywana minimalna liczba wykonawców
  Maksymalna liczba wykonawców  
  Kryteria selekcji wykonawców:


  IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

  Umowa ramowa będzie zawarta:

  Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

  Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

  Informacje dodatkowe:

  Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

  Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

  Informacje dodatkowe:

  W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

  Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


  IV.1.8) Aukcja elektroniczna
  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
  Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

  Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
  Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

  Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
  Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
  Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
  Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
  Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


  Czas trwania:

  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
  Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  IV.2.2) Kryteria
  KryteriaZnaczenie
  Cena60,00
  Wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane dostawy i użyte materiały40,00

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
  Tak
  IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
  IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
  Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

  Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
  Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

  Informacje dodatkowe


  IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
  Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

  Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

  Wstępny harmonogram postępowania:

  Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
  Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


  Informacje dodatkowe:

  IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
  Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

  Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Informacje dodatkowe:

  IV.4) Licytacja elektroniczna
  Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

  Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

  Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

  Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

  Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

  Czas trwania:

  Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
  Data: godzina:
  Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

  Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


  Informacje dodatkowe:

  IV.5) ZMIANA UMOWY
  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
  Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
  1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i określił następujące warunki takich zmian:a) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę w oznaczonym w umowie terminie - dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy; na potrzeby umowy Strony przyjmują, iż siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami; b) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).c) zmiana osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego.3. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy dopuszczalna jest jedynie w okolicznościach wymienionych w ust. 2.4. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej (aneksem).
  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

  Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

  IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
  Data: 2018-07-03, godzina: 10:00,
  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
  Nie
  Wskazać powody:

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  >
  IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
  IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
  IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
  IV.6.6) Informacje dodatkowe:

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  Część nr: 1Nazwa: Cześć 1: Zakup fabrycznie nowej sceny estradowej:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) konstrukcja dachu łukowa, kwadratowa rama nośna (obwiednia) o wymiarach 10m na 8m, nie mniejsza niż 80m2 zawieszona na 4 słupach nośnych. Obwiednia wykonana z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm.,2) słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic aluminiowych o przekroju kwadratu nie mniej niż 290 x 290 mm i grubości ścianki min. 2 mm oraz o wysokości min. 6 metrów. U podstawy podpory boczne z możliwością ich płynnej regulacji przy zetknięciu z podłożem, gwarantujące stabilne, równe i bezpieczne ustawienie oraz użytkowanie zadaszenia,3) całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą wyciągarek min. 1,0 tonowych posiadających dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu,4) możliwość montowania na ramie nośnej osprzętu o wadze min. 600 kg,5) łączenie ram całości konstrukcji powinno odbywać się za pomocą tzw. ,,szybkozłączy", pola pomiędzy elementami podpierającymi plandekę w takiej ilości aby zapewnić równe ułożenie plandeki pokrycia dachu oraz swobodny odpływ wody na wypadek opadów deszczu,6) dach wykonany z plandeki PCV w kolorze białym z atestem trudno palności z własnym nadrukiem (projekt dostarczy wnioskodawca) na froncie odpornym na temperaturę oraz promieniowanie UV,7) komplet siatek chroniących scenę przed wiatrem oraz deszczem w kolorze czarnym; odporne na temperaturę oraz promieniowanie UV z możliwością wejścia na scenę z boku (tylna, dwie boczne),8) belka oświetleniowa o długości 10m, wykonana z aluminium o charakterze quadro 220,9) wciągarki łańcuchowe do dachu z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu (4 sztuki),10) wciągarki do belki oświetleniowej z minimalnym udźwigiem 1 tony posiadające dopuszczenie techniczne zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie belki oświetleniowej (2 sztuki),11) atestowane podesty sceniczne o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym w systemie łączenia zapewniającym trwałość, szybkość montażu i stabilność konstrukcji (40 sztuk), nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń, podesty winny umożliwiać różnorodne modelowanie kształtu sceny, a jej rozmiar nie może mieć negatywnego wpływu na stabilność i bezpieczeństwo,12) podesty nagłośnieniowe o wymiarach 2m x 1m i wodoodpornym podłożu antypoślizgowym, nogi o płynnej regulacji w zakresie od 1m do 1,5m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych, ale również na terenie płaskim, w terenie na nierównym podłożu, gdzie konieczne są różne wysokości dla każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu. Wytrzymałość: min. 750 kg/m2 ze współczynnikiem bezpieczeństwa 1,5 bez konieczności montażu dodatkowych stężeń (4 sztuki),13) barierki zabezpieczające z trzech stron sceny z uwzględnieniem wejścia na scenę,14) schody o regulacji w tym samym zakresie wysokości jak scena, z podestem wodoodpornym o powierzchni antypoślizgowej, barierka ochronna z dwóch stron (1 sztuka),15) zabezpieczenie frontu sceny z plandeki PCV w kolorze czarnym z atestem trudno palności z własnym nadrukiem (projekt dostarczy wnioskodawca) odpornym na temperaturę i promieniowanie UV.Scena z zadaszeniem stanowi komplet i posiada wszystkie niezbędne elementy (liny, odciągi, pasy, zawiesia, elementy montażowe itp.), które są potrzebne do jej bezpiecznej eksploatacji. Całość konstrukcji powinna posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty odpowiadające polskim normom.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44210000-5, 44212300-2

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane dostawy i użyte materiały40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 2Nazwa: Cześć 2: Zakup oświetlenia estradowego:
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) głowice ruchome (6 szt) Spot 60 składająca się z 9 kolorów + biały z półkolorami oraz Gobo: 7 gobo obracających się w obydwu kierunkach wraz z skrzyniami transportowymi (case).2) kratownica (trawers) quadro pod głowicę ruchomą wykonana z rury o przekroju 50x3mm oraz lamelek 20x3mm wraz z podstawami o wymiarach 40 cm x 40 cm quadro. (2 sztuki)3) głowica ruchoma typu wash (6 szt.) wyposażona w diody o mocy 36 x 3W CREE LED w kolorach RGB wraz z skrzyniami transportowymi,4) PAR LED 18 x 1W w kolorze RGB (8 sztuk) wraz z skrzyniami transportowymi,5) blinder sceniczny 2600W składający się z 4 lamp o mocy 650W każda (3 sztuki) wraz z skrzyniami transportowymi,6) kontroler DMX do efektów świetlnych, takich jak ruchome głowy, skanery i światła LED SPOT z mieszaniem kolorów RGBW512 kanałów DMXObsługa do 32 urządzeń Port USB/SD do zapisu danychSzybkie programowanie: 9 zintegrowanych wzorców ruchowych oraz 7 efektów kolorystycznych (pozycja Pan / Tilt , czas przejścia i czas pracy regulowany)32 programowalnych chasees z 100 scenami każdy32 programowalne sceny2 strony obsługi, każda z obsługą maksymalnie 18 kanałów16 suwaków2 koła jog dla pan / tiltFunkcja BlackoutKontrola dźwiękiem poprzez wbudowany mikrofonWyświetlacz LCD 7) okablowanie DMX XLR, DMX 3-pinowy (23 szt x 3 m, 3 szt x 2 m, 3 szt x 10m),8) przedłużacz jednofazowy 230V z uziemieniem 3 żyłowy o przekroju żyły m.in. 1,5mm2 gumowana czarna izolacja zewnętrzna, zakończony poczwórnym gniazdem minimalna norma: ip44 (10 szt. x 10m, 10 szt. x 1,5m, 2 szt. x 20m)9) uchwyty do lamp niezbędne do mocowania na scenie estradowej wykonanej z kratownic aluminiowych w systemie quadro o wymiarach nie mniej niż 290x290mm i grubości ścianki min. 2 mm.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31500000-1,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane dostawy i użyte materiały40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Część nr: 3Nazwa: Cześć 3: Zakup 5 gablot wystawienniczych
  1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Gabloty szklane z szufladami (2 sztuki):1) wolnostojące, na nóżkach aluminiowych,2) o wymiarach: szerokość: 90cm, głębokość: 46cm, wysokość: 190cm, 3) ze szkła hartowanego o grubości min. 4 mm,4) z oświetleniem LED w profilach,5) na profilach aluminiowych z uszczelkami zabezpieczającymi przed kurzem i brzęczeniu szyb, 6) gablota w części szklanej zamykana na klucz.Gabloty poziome (3 sztuki):1) wolnostojące, na nóżkach aluminiowych,2) o wymiarach: szerokość: 60cm, głębokość: 25cm, wysokość: 70cm,3) wykonane z profili aluminiowych,4) oszklone drzwi przesuwane lub, opcjonalnie uchylne,5) szkło hartowane, grubości min. 4 mm,6) płyta wewnętrzna wykonana jest z płyty meblowej w okleinie drewnopodobnej.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44212300-2,

  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:

  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2018-08-31
  5) Kryteria oceny ofert:
  KryteriumZnaczenie
  Cena60,00
  Wydłużony okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonane dostawy i użyte materiały40,00

  6) INFORMACJE DODATKOWE:


  Dane kontaktowe

  Gmina Skarszewy
  83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18
  tel.: 58 5882201
  fax.: 58 5882651
  email: Wyślij email
  http://www.skarszewy.pl
   
  Powiedz oferentowi, że jesteś klientem z metale.org!
  Dziękujemy
   
  ID ogloszenia: 229460 Wróć do listy przetargów

  Reklama sponsorowana: Zamów reklamę
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.