Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
Air productsAir products

Artykuł Dodaj artykuł

Polskie Normy dotyczące branży metalowej - maj 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej - maj 2019

Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży metalowej

- maj 2019

 

PN-EN ISO 25178-600:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 16-05-2019

Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Struktura geometryczna powierzchni: Przestrzenna -- Część 600: Charakterystyki metrologiczne do metod pomiaru topografii przestrzennej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki metrologiczne przyrządów do pomiaru przestrzennej topografii powierzchni. Ponieważ profile powierzchni można wydzielić z obrazów topografii powierzchni, większość terminów zdefiniowanych w niniejszym dokumencie można również stosować do pomiarów profilowania.

 

PN-EN ISO 2081:2018-05 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Elektrolityczne powłoki cynkowe z obróbką dodatkową na żelazie lub stali

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektrolitycznych powłok cynkowych z obróbką dodatkową na żelazie lub stali. Zawiera informacje, które zamawiający powinien przekazać wykonawcy powłoki oraz wymagania odnoszące się do obróbki cieplnej przed procesem galwanicznym i po nim.

Nie ma zastosowania do powłok cynkowych nakładanych:
-- na blachy, taśmy i druty w postaci nie obrobionej fabrycznie,
-- na ciasno zwinięte sprężyny lub
-- w celach innych niż ochronne lub dekoracyjne.

W niniejszym dokumencie nie określono wymagań co do stanu powierzchni metalu podłoża przed elektroosadzaniem cynku. Jednakże wady powierzchni metalu podłoża mogą niekorzystnie wpłynąć na wygląd oraz funkcjonalność powłoki.

Grubość powłoki nakładanej na elementy gwintowane może być ograniczona wymaganiami dotyczącymi wymiarów, w tym klasy i dopasowania.

 

PN-EN ISO 10042:2018-09 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono poziomy jakości dla niezgodności w spawanych łukowo złączach w aluminium i jego stopach. Norma jest stosowana dla materiałów o grubości powyżej 0,5 mm.

W celu umożliwienia zastosowania do szerokiego zakresu konstrukcji spawanych ustalono trzy poziomy jakości. Są one oznaczone symbolami B, C i D. Poziom jakości B odpowiada najwyższym wymaganiom dla gotowej spoiny. Poziomy jakości odnoszą się do jakości produkcji, a nie do przydatności użytkowej wytworzonego produktu.

Niniejszy dokument ma zastosowanie do wszystkich typów spoin (np. spoin czołowych, spoin pachwinowych i połączeń odgałęźnych), do spawania ręcznego, zmechanizowanego i automatycznego i do wszystkich pozycji spawania.

Ma zastosowanie do następujących procesów spawania:
- spawania łukowego metali w osłonie gazu obojętnego (spawanie MIG);
- spawania łukowego elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego (spawanie TIG);
- spawania łukiem plazmowym.

Nie ma zastosowania do aspektów metalurgicznych (np. wielkości ziarna, twardości).

 

PN-EN 13479:2017-08 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano charakterystyki wyrobu i metody badań/oceny dla spoiw (materiały dodatkowe do spawania są zdefiniowane w ISO/TR 25901) i topników stosowanych do spawania konstrukcji metalowych lub kompozytów metali oraz konstrukcji betonowych w pracach budowlanych.

Niniejsza norma nie obejmuje osłon gazowych i podkładek ceramicznych (zdefiniowanych w ISO/TR 25901).

 

PN-EN 10164:2018-11 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Wyroby stalowe o podwyższonych własnościach plastycznych w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu -- Warunki techniczne dostawy

Zakres

W niniejszym dokumencie określono własności plastyczne w kierunku prostopadłym do powierzchni wyrobu.

Niniejszy dokument można stosować jako uzupełnienie wszystkich norm dotyczących wyrobów płaskich i kształtowników ze stali uspokojonych, bez stali odpornych na korozję. Dotyczy on wyrobów o nominalnej grubości (t) od 15 mm do 400 mm, ze stali o określonej minimalnej górnej wyraźnej granicy plastyczności ReH lub umownej granicy plastyczności Rp0,2 ≤ 960 MPa, od których wymaga się podwyższonych własności na wskroś grubości.

Niniejszy dokument można stosować do innych rodzajów stali, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania.

Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości między 10 mm ≤ t <15, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 1.

Niniejszy dokument można stosować do wyrobów o grubości t > 400 mm, jeżeli tak uzgodniono podczas zamawiania. Patrz opcja 2.

 

PN-EN ISO 17633:2018-03 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące klasyfikacji drutów elektrodowych proszkowych o rdzeniu topnikowym i rdzeniu metalowym jak również prętów, przeznaczonych do łukowego spawania bez osłony i w osłonie gazów stali nierdzewnych i żaroodpornych bazującej na składzie chemicznym stopiwa, typie rdzenia elektrod, rodzaju gazu osłonowego, pozycji spawania i własnościach mechanicznych stopiwa w stanie po spawaniu lub po obróbce cieplnej.

W niniejszym dokumencie wykorzystano system klasyfikacji oparty na nominalnym składzie chemicznym lub system bazujący na typie stopu.

a) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „A” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na nominalnym składzie.

b) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które mają przyrostek „B” znajdują zastosowanie tylko do wyrobów, klasyfikowanych zgodnie z systemem bazującym na typie stopu.

c) Rozdziały, podrozdziały i tablice, które nie mają ani przyrostka „A” ani „B”, znajdują zastosowanie do wszystkich drutów elektrodowych proszkowych, klasyfikowanych według niniejszej Normy Międzynarodowej.

Dla celów niniejszego dokumentu, prąd impulsowy nie jest stosowany przy klasyfikacji drutów elektrodowych.

 

PN-EN ISO 544:2018-02 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono warunki techniczne dostawy spoiw i topników do spawania.

W niniejszej Normie Międzynarodowej nie ujęto materiałów pomocniczych takich jak gazy osłonowe.

 

PN-EN ISO 636:2017-08 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące klasyfikacji prętów i drutów do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego i ich stopiwa w stanie po spawaniu i po obróbce cieplnej dla stali niestopowych i stali drobnoziarnistych o minimalnej granicy plastyczności do 500 MPa lub minimalnej wytrzymałości na rozciąganie do 570 MPa.

Niniejsza Norma Międzynarodowa jest kombinowaną specyfikacją klasyfikacji wykorzystującej system bazujący na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa lub wykorzystującej system bazujący na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 27 J dla stopiwa.

a) Akapity i tablice oznaczone literą „A” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na granicy plastyczności i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.
b) Akapity i tablice oznaczone literą „B” są stosowane tylko do prętów i drutów klasyfikowanych według systemu bazującego na wytrzymałości na rozciąganie i średniej energii łamania 47 J dla stopiwa.
c) Akapity i tablice nie oznaczone ani literą „A” ani literą „B” są stosowane do wszystkich prętów i drutów sklasyfikowanych zgodnie z niniejszym dokumentem.

 

PN-EN ISO 6848:2015-10 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Spawanie i cięcie łukowe -- Elektrody wolframowe nietopliwe -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono wymagania dotyczące klasyfikacji elektrod wolframowych do spawania metodą TIG, spawania i cięcia plazmowego oraz natryskiwania cieplnego.

 

PN-EN ISO 9606-1:2017-10 - wersja niemiecka

Data publikacji: 17-05-2019

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

Zakres

W niniejszej części ISO 9606 zdefiniowano wymagania dotyczące egzaminu kwalifikacyjnego spawacza do spawania stali.

Zawiera ona zasady techniczne dotyczące systematycznego egzaminu kwalifikacyjnego spawacza i upoważnia do jednoznacznego akceptowania tego rodzaju kwalifikacji niezależnie od typu wyrobu, miejsca i egzaminatora lub jednostki egzaminującej.

Podczas egzaminowania spawacza kładzie się nacisk na zdolności spawacza do takiego ręcznego manipulowania elektrodą, uchwytem spawalniczym lub palnikiem spawalniczym, aby wykonać spoinę o akceptowanej jakości.

Procesy spawania według niniejszej części ISO 9606 obejmują tylko takie procesy spawania, które uznane są za procesy ręcznego lub częściowo zmechanizowanego spawania. Nie obejmują zatem procesów spawania w pełni zmechanizowanego i automatycznego.

UWAGA Dla tego rodzaju procesów, patrz ISO 14732.

 

PN-EN ISO 14731:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 29-05-2019

Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe zadania i odpowiedzialności personelu związane z jakością spawania, zawierające się w nadzorowaniu spawania.

Zasadą oceny według niniejszego dokumentu jest, aby personel nadzorujący spawanie posiadał odpowiednie kompetencje w przydzielonych mu zadaniach związanych ze spawaniem.

Zakłada się, że personel nadzorujący spawanie posiada niezbędne wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie, i że został wyznaczony przez wytwórcę.

Dokumenty prawne, stosowane normy lub umowy mogą określać konkretne wymagania dotyczące personelu nadzorującego spawanie. W innych przypadkach, producent jest odpowiedzialny za określenie wymagań dotyczących zgodności z niniejszym dokumentem.

 

PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 30-05-2019

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur elektrycznie zgrzewanych o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowych jakościowych i stopowych specjalnych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

UWAGA 1 Niniejsze gatunki rur mają na celu utrzymanie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68 /UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, obejmujące wszystkie kategorie jakie określono w artykule 13 niniejszej dyrektywy.

UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/EU ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

 

PN-EN 10217-2:2019-05 - wersja angielska

Data publikacji: 30-05-2019

Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki techniczne dostawy -- Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono warunki techniczne dostawy w dwóch kategoriach badań rur elektrycznie zgrzewanych o przekroju okrągłym wykonanych ze stali niestopowych jakościowych i stopowych specjalnych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

UWAGA 1 Niniejsze gatunki rur mają na celu utrzymanie zasadniczych wymagań Dyrektywy UE 2014/68 /UE w odniesieniu do urządzeń ciśnieniowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej, obejmujące wszystkie kategorie jakie określono w artykule 13 niniejszej dyrektywy.

UWAGA 2 Z chwilą opublikowania niniejszej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJEU), domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) dyrektywy 2014/68/EU ogranicza się do danych technicznych materiałów w niniejszej normie i nie obejmuje przydatności materiału dla konkretnego urządzenia. W związku z tym zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny danych technicznych zamieszczonych w niniejszej normie materiałowej w odniesieniu do wymagań konstrukcyjnych dla konkretnego urządzenia w celu sprawdzenia, czy zasadnicze wymagania bezpieczeństwa Dyrektywy Urządzenia ciśnieniowe są spełnione przez projektanta lub wytwórcę urządzeń ciśnieniowych, z uwzględnieniem kolejnych procesów wytwarzania, które mogą mieć wpływ na własności materiałów podstawowych.

 

 


Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję Metale.org
na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

Podobne artykuły