Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.	ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Artykuł Dodaj artykuł

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (1/2020)

Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych ze stopu aluminium poprzez obróbkę tarciową powierzchni złącza - Marek St. Węglowski, Krzysztof Krasnowski

Artykuły:

  • Marek St. Węglowski, Krzysztof Krasnowski - Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych ze stopu aluminium poprzez obróbkę tarciową powierzchni złącza
  • Tomasz Krakowski, Hubert Ruta, Maciej Roskosz - Wykorzystanie metody magnetycznej w diagnostyce lin stalowych przy uchwytach stożkowych
  • Sebastian Stano, Radomir Anioł - Możliwości i ograniczenia zastosowania procesu spawania laserowego do łączenia odlewanych elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Cz. 1. Spawania laserowe turbiny z mieszkiem kompensacyjnym
  • Maciej Roskosz, Jerzy Kwaśniewski, Rafał Bogacz - Badania wstępne wpływu remanencji na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia w trakcie rozciągania
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (1/2020)
  • Antoni Sawicki - Modele matematyczne różniczkowe i całkowe w makromodelowaniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem źródeł sterowanych napięciowych i prądowych. Cz. 2. Wybrane modele matematyczne łuku z jawnie zdefiniowanymi charakterystykami napięciowo-prądowymi statycznymi
  • Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk, Marek Gucwa - Właściwości mechaniczne i inne cechy złączy zgrzewanych ultradźwiękowo w absorberach paneli słonecznych wobec stawianych im wymogów eksploatacyjnych

Streszczenia

Marek St. Węglowski, Krzysztof Krasnowski – Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych ze stopu aluminium poprzez obróbkę tarciową powierzchni złącza

Rosnące wymagania wobec konstrukcji spawanych wykonanych ze stopów aluminium sprawiają, że ważnym staje się problem wytrzymałości zmęczeniowej. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że wytrzymałość złączy zgrzewanych FSW jest większa niż złączy spawanych np. metodą MIG. Jednak należy pamiętać, że nie zawsze technologia FSW może być zastosowana. Jedną z możliwości zwiększenia wytrzymałości zmęczeniowych złączy spawanych łukowo jest obróbka powierzchniowa złączy. W pracy przedstawiono wyniki modyfikacji tarciowej złączy doczołowych spawanych metodą MIG ze stopu aluminium 

EN AW-6082 i jej wpływu na wytrzymałość zmęczeniową złączy. Przeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie modyfikacji FSP pozwala na zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej złączy spawanych doczołowo o około 50%.

Tomasz Krakowski, Hubert Ruta, Maciej Roskosz – Wykorzystanie metody magnetycznej w diagnostyce lin stalowych przy uchwytach stożkowych

Stosowana obecnie metoda magnetyczna badania lin stalowych pozostawia nie przebadany odcinek liny w bezpośrednim otoczeniu uchwytu stożkowego. W obszarze tym mogą jednak wystąpić uszkodzenia związane z istniejącym tu stanem naprężeń oraz procesami zużyciowymi. W artykule opisano wyniki prac nad aparaturą umożliwiającą ocenę stanu technicznego liny w tym obszarze. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych projektowanego magnetowodu oraz badań laboratoryjnych liny z zamodelowanymi uszkodzeniami.

Sebastian Stano, Radomir Anioł – Możliwości i ograniczenia zastosowania procesu spawania laserowego do łączenia odlewanych elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Cz. 1. Spawania laserowe turbiny z mieszkiem kompensacyjnym

W artykule opisano próby spawania laserowego elementów manifold i turbiny silników spalinowych. Określono możliwości i ograniczenia zastosowania technologii spawania laserowego związaną z dokładnością wykonania i pozycjonowanie elementów przeznaczonych do spawania. Zbadano wpływ podstawowych parametrów  spawania na uzyskany kształt spoiny zarówno w przypadku spawania laserowego techniką z oczkiem jak i techniką z jeziorkiem. W części 1 omówiono wyniki prób spawania laserowego turbiny z mieszkiem kompensacyjnym.

Maciej Roskosz, Jerzy Kwaśniewski, Rafał Bogacz – Badania wstępne wpływu remanencji na zmiany własnego magnetycznego pola rozproszenia w trakcie rozciągania

W ramach rozwoju zastosowania jako sygnału diagnostycznego natężenia własnego magnetycznego pola rozproszonego (WMPR) mierzonego na powierzchni obiektu ferromagnetycznego w niniejszej pracy podjęto próbę analizy wpływu remanencji początkowej na zmiany WMPR w trakcie rozciągania. Próbki płytowe ze stali P91 (X10CrMoVNb9-1) w różnych stanach dostawy poddano działaniu narastającego, czynnego naprężenia rozciągającego. Stwierdzono istotny wpływ stanu mikrostruktury oraz remanencji początkowej na przebieg procesu zmian i otrzymane końcowe wartości WMPR.

Antoni Sawicki – Modele matematyczne różniczkowe i całkowe w makromodelowaniu łuku elektrycznego z wykorzystaniem źródeł sterowanych napięciowych i prądowych. Cz. 2. Wybrane modele matematyczne łuku z jawnie zdefiniowanymi charakterystykami napięciowo-prądowymi statycznymi

Podano uzasadnienie stosowania jawnie zdefiniowanych charakterystyk napięciowo-prądowych statycznych w modelach matematycznych dynamicznych łuków elektrycznych. Wykorzystano uogólnioną funkcję aproksymującą te charakterystyki do utworzenia modeli matematycznych Nowikowa-Schellhase, Pentegowa i Mayra-Pentegowa w postaciach różniczkowej i całkowej Opracowano makromodele łuków z wykorzystaniem postaci różniczkowej modeli matematycznych i sterowanych źródeł napięciowych oraz z wykorzystaniem postaci całkowej modeli i sterowanych źródeł prądowych. Zbadano efektywność działania makromodeli za pomocą symulacji procesów w obwodach z łukami elektrycznymi.

Krzysztof Kudła, Kwiryn Wojsyk, Marek Gucwa – Właściwości mechaniczne i inne cechy złączy zgrzewanych ultradźwiękowo w absorberach paneli słonecznych wobec stawianych im wymogów eksploatacyjnych

Praca obejmuje zestawienie oryginalnych rezultatów odrywania, ścinania, badań metalograficznych i geometrii miedzianych i aluminiowych złączy zgrzewanych stosowanych w absorberach paneli płaskich kolektorów słonecznych. Podano cechy jakimi muszą charakteryzować się złącza tego typu oraz właściwości mechaniczne połączeń uzyskiwane w wyniku zgrzewania na tle innych otrzymywanych np. spawaniem laserowym. Podano perspektywiczne obszary implementacji zgrzewania ultradźwiękowego.

Artykuł został dodany przez firmę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły