Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.eba sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa elementów wyposażenia trwale związanych z budynkiem w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia system kratownic sufitowych oraz folia okienna UV

30-05-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
ul. Piotrkowska 282,93-034 Łódź
tel. 6843355
fax. 426 843 355
e-mail: ctmustex@muzeumwlokiennictwa.muz.pl
http:// www.cmwl.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 554507-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi: Dostawa elementów wyposażenia trwale związanych z budynkiem w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia" - system kratownic sufitowych oraz folia okienna UV
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 (PO IiŚ), działanie 8.1. ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 27789400000000, ul. ul. Piotrkowska  282 , 93-034  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 6843355, e-mail ctmustex@muzeumwlokiennictwa.muz.pl, faks 426 843 355.
Adres strony internetowej (URL): www.cmwl.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.cmwl.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Tak
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (sekretariat), ul. Piotrkowska 282, 93 - 034 Łódź

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie w formie papierowej
Adres:
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (sekretariat), ul. Piotrkowska 282, 93 -034 Łódź

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów wyposażenia trwale związanych z budynkiem w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z PO IiŚ pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia" - system kratownic sufitowych oraz folia okienna UV
Numer referencyjny: DAG.2310.3.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach dotyczących poszczególnych części.

II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44316300-1
71320000-7
45223100-7
44174000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ I Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy; Zamawiający planuje, że montaż rozpocznie się nie później niż w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, a realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest na maksymalnie 4 tygodnie (termin realizacji zgodnie z ofertą Wykonawcy).Termin montażu uzależniony jest od postępu robót budowlanych, które trwają w przestrzeniach, w których będą montowane kratownice.Jeżeli realizacja przedmiotu umowy nie będzie mogła rozpocząć się w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, szczegółowy termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy zostanie podany przez Zamawiającego z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej do 31 08 2019;CZĘŚĆ IIod 4 do 2 grudnia 2019 r.UWAGA: Jeśli roboty budowlane realizowane obecnie w budynku, w którym będą zakładane folie, przedłużą się, wówczas termin realizacji niniejszego zamówienia również ulegnie przesunięciu, nie dłużej jednak niż do końca trwania projektu (obecnie termin ten upływa 31 12 2019 r.) przy zachowaniu terminu 20 dni roboczych na montaż folii.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZĘŚĆ I i II Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: CZĘŚĆ I i II Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZĘŚĆ I Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - jednej dostawy wraz z montażem systemu kratownic sufitowych o powierzchni (na jednej kondygnacji) co najmniej 200 m2.CZĘŚĆ II Zamawiający nie określa szczególnych warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 ustawy, określonych przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów .UWAGA (DLA CZĘŚCI I i II) ? w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; ? w przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów):a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;c) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;d) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).;9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór Oświadczenia z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ustęp 11 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DLA CZĘŚCI I W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:a) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Pełnomocnictw (jeśli dotyczy), oświadczenia stanowiące załącznik do SIWZ, formularz ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  0
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzory umów stanowią załącznik do SIWZ (dla każdej z części odrębny wzór)

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
CZĘŚĆ I1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, również w przypadku konieczności zmiany daty końcowej wskazanej w § 3 ust. 2b) zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych;c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;d) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;e) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającegof) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany stawki podatku VAT, wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. wynagrodzenia lub opłat dla ZUS/.CZĘŚĆ II1. Zakazuje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki:a) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w tym także - w przypadku przedłużenia okresu trwania projektu - terminu wskazanego w § 3 ust. 2b) zmiana nazw, siedziby stron umowy, innych danych identyfikacyjnych;c) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego;d) zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;e) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającegof) zmiana należnego wykonawcy wynagrodzenia, pod warunkiem zmiany stawki podatku VAT, wzrostu kosztów utrzymania pracowników / wzrost stawki min. wynagrodzenia lub opłat dla ZUS/.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
UWAGA! W związku ze specyfiką budynku, w którym będą montowane systemy kratownic oraz folie przeciw promieniowaniu UV, Zamawiający informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 odbędzie się wizja lokalna. Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o przybycie 5 minut przed wyznaczoną godziną do budynku Muzeum - wejście główne od ul. Piotrkowskiej 282 (pomieszczenie kasy).Ze względu na fakt, że na terenie na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia, prowadzone są roboty budowlane, Zamawiający nie przewiduje wejścia podmiotów zainteresowanych niniejszą procedurą na ww. teren w innym terminie niż wskazany powyżej. __________________________________Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 93-034 Łódź ul. Piotrkowska 282;2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych może Pani/ Pan uzyskać pod adresem iod@cmwl.pl/ oraz telefonicznie pod numerem 42 684 33 553. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze DAG.2310.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawi art. 8 i nn oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp"5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania (jest to okres wynikający z umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0083/17-00 zawartej z MKiDN);6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy, do upływu terminu do ich wniesienia.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa systemu kratownic sufitowych wraz z montażem w ramach projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa systemu kratownic sufitowych wraz z montażem w ramach projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia". System kratownic sufitowych musi spełniać poniższe parametry:? możliwość podwieszania obiektów (m.in. tkaniny o wadze około 40 kg); kratownice muszą być wykonane z tworzywa, które nie będzie się odkształcało po podwieszeniu wskazanego powyżej ciężaru;? oczka w kształcie przestrzennych kwadratów o wymiarach 4 cm x 4 cm;? wysokość modułu 30 mm;? powierzchnia sufitów: 2.344,81 m2, w tym: 784,34 m2 na II kondygnacji; 735,82 m2 na III kondygnacji oraz 824,65 m2 na IV kondygnacji;? kolor kratownic musi być dopasowany do koloru stropów (9595 wg wzornika KEIM), ostateczna kolorystyka musi zostać uzgodniona z Zamawiającym;? systemy kratownic muszą być tak dobrane, aby nie zmniejszały przepływu powietrza nad dolnymi podciągami, w tym celu należy stosować elementy, których:? perforacja stanowi więcej niż 50% dowolnego wycinka o wymiarach 1 m x 1 m sufitu? wymiary każdego pojedynczego otworu przekraczają 20 mm x 20 mm? grubość sufitu nie jest większa niż trzykrotny wymiar najmniejszego otworu.System kratownic będzie montowany do drewnianej konstrukcji stropu na trzech kondygnacjach w zabytkowym obiekcie (z pierwszej połowy XIX w.) przy ul. Piotrkowskiej 282 - budynek frontowy Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.W ramach niniejszej umowy Wykonawca, przed dokonaniem montażu, zobowiązuje się w szczególności do określenia możliwości i sposobu montażu systemu kratownic sufitowych do stropu oraz weryfikacji zgodności systemu ww. kratownic z dokumentacją projektową (rzuty) stanowiącą załącznik do SIWZ). Szczegółowy zakres realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44316300-1, 71320000-7, 45223100-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja20,00
Termin realizacji przedmiotu zamówienia20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:P= (Cn/Cb)*60+G+TW kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną.gdzie:P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;Cenę oferty stanowi cena za dostawę i montaż systemu kratownic sufitowych w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;Cb - cena oferty badanej; G - Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Gwarancja nie może być krótsza niż 5 lat.T - Termin realizacji przedmiotu zamówienia, nie dłuższy niż 4 tygodnie od rozpoczęcia prac, przy założeniu że Zamawiający planuje podpisanie umowy niezwłocznie po wyłonieniu Wykonawcy, a montaż kratownic powinien rozpocząć się niezwłocznie. Zamawiający informuje, że termin montażu kratownic uzależniony jest od postępu robót budowlanych prowadzonych w budynku, w którym będą montowane kratownice, nastąpi on jednak nie później niż do 31 sierpnia 2019 r. Lp. Termin realizacji przedmiotu umowy - Ilość punktów1. maksymalnie 4 tygodnie - 02. maksymalnie 3 tygodnie - 103. maksymalnie 2 tygodnie - 20W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin dłuższy niż 4 tygodnie, nie otrzyma w powyższym kryterium żadnego punktu.W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin krótszy niż 2 tygodnie, uzyska w powyższym kryterium maksymalnie 20 punktów.Lp. Okres gwarancji - Ilość punktów1. 5 lat - 02. od 6 do 7 lat - 103. od 8 do 10 lat - 20W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji krótszy niż 5 lat, nie otrzyma w powyższym kryterium żadnego punktu.W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin gwarancji dłuższy niż 10 lat, uzyska w powyższym kryterium maksymalnie 20 punktów.W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze wartości w Formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów, wówczas Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 punktów.5. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach obydwu kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa folii przeciw promieniowaniu słonecznemu UV wraz z montażem, w ramach projektu pn. ,,Wzbogacenie oferty Centralnego Muzeum Włókiennictwa poprzez modernizację infrastruktury, prace konserwatorskie i zakup wyposażenia"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem folii UV, która ma zabezpieczyć eksponowane obiekty przed szkodliwym działaniem promieniowania słonecznego.Folia musi spełniać następujące parametry:? przepuszczalność światła widzialnego: 83% (+/- 2%)? redukcja promieni UV: minimum 99%? kolor folii: bezbarwny (przezroczysty)? zastosowanie: wewnętrznaW ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykleić ww. folią wszystkie szyby okienne znajdujące się na salach wystawienniczych w budynku frontowym (zlokalizowanym bezpośrednio przy ul. Piotrkowskiej 282) Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi:Kondygnacja Liczba okien Wymiary szyb Łączna powierzchnia szyb (m2) 01 29 0,78 x 1,47 33,25 02 41 0,78 x 1,47 47,01 02 1 2,06 x 2,16 4,45 02 1 1,26 x 2,06 2,60 02 1 1,36 x 2,06 2,80 03 69 0,78 x 1,47 79,12 04 51 0,78 x 1,47 58,48 Łączna powierzchnia szyb 227,70** Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać szczegółowych pomiarów we własnym zakresie. Okna posiadają szprosy jedynie od strony zewnętrznej.Szczegółowy zakres realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy będącym załącznikiem do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44174000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-02
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:Kryteria oceny ofert WagaCena 60%Gwarancja 40%3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt).4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium, wg następującego wzoru:P= (Cn/Cb)*60+GW kryterium ,,Cena" najwyższą liczbę punktów uzyska oferta z najniższą ceną.gdzie:P - suma punktów, jakie Wykonawca uzyskał w poszczególnych ww. kryteriach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;Cenę oferty stanowi cena za dostawę i montaż systemu kratownic sufitowych w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;Cb - cena oferty badanej; G - Gwarancja zaoferowana przez Wykonawcę, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Gwarancja nie może być krótsza niż 10 lat.Lp. Okres gwarancji - Ilość punktów1. 10 lat - 02. od 11 do 13 lat - 203. od 14 do 15 lat - 40W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin krótszy niż 10 lat, nie otrzyma w powyższym kryterium żadnego punktu.W przypadku gdy Wykonawca wskaże termin dłuższy niż 15 lat, uzyska w powyższym kryterium maksymalnie 40 punktów.W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze wartości w Formularzu oferty któregokolwiek z kryteriów, wówczas Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 punktów.Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów, jako sumę w ramach obydwu kryteriów oceny ofert. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną