Power-tech Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

"BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA JADALNIĘ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOLI

02-09-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Biłgoraj
Kościuszki 88,23-400 Biłgoraj
tel. 84 6882830,
fax. 84 6863584
e-mail: sekretariat@gminabilgoraj.pl, j.jargielo@gminabilgoraj.pl
http:// www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 591641-N-2019 z dnia 2019-09-02 r.

Gmina Biłgoraj: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA JADALNIĘ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOLI"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biłgoraj, krajowy numer identyfikacyjny 95036903700000, ul. Kościuszki  88 , 23-400  Biłgoraj, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 84 6882830, , e-mail sekretariat@gminabilgoraj.pl, j.jargielo@gminabilgoraj.pl, faks 84 6863584.
Adres strony internetowej (URL): www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemny na adres Zamawiającego
Adres:
Gmina Biłgoraj ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA JADALNIĘ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOLI"
Numer referencyjny: ZP.271.1.18.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: zgodnie z zapisami SIWZ 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (dokończenie) zadania: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA JADALNIĘ Z ZAPLECZEM KUCHENNYM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W SOLI 2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem szkoły oraz zespołem pomieszczeń technicznych i pomieszczeń sali fitness, siłowni wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym. Projektowany do wykonania obiekt składa się z 3-ch głównych brył: hali sportowej, pomieszczeń do ćwiczeń oraz łącznika stanowiącego powiązanie funkcjonalno-przestrzenne z istniejącym budynkiem Zespołu Szkół w Soli. Zaprojektowana sala gimnastyczna jest budynkiem jednokondygnacyjnym z antresolą. W bryle głównego budynku sali zaprojektowano płytę boiska do gier zespołowych (piłka ręczna, koszykówka, siatkówka a także boisko do futsalu oraz tenisa ziemnego) , pokój trenera z węzłem sanitarnym, pokój pierwszej pomocy, 4 szatnie sportowe z węzłami sanitarnymi, magazyn sprzętu sportowego, na antresoli zaprojektowano widownię na 200 osób wraz z dwoma węzłami sanitarnymi. Komunikację pionową na antresolę stanowią dwie niezależne, żelbetowe klatki schodowe, usytuowane w projektowanej bryle sali gimnastycznej. Dla widzów niepełnosprawnych przewidziano miejsca na parterze budynku. W zależności od stopnia fizycznego upośledzenia (w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich), stworzono możliwość dostosowania miejsc dla osób niepełnosprawnych poprzez demontaż siedzisk. Siedziska te składowane będą w magazynie sprzętu zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie widowni dla osób niepełnosprawnych. Od strony północnej zaprojektowano salę fitness, siłownię oraz dwa węzły sanitarno-higieniczne i magazyny sprzętu sportowego. Dla potrzeb ogrzewania obiektu zaprojektowano kotłownię olejową wraz z magazynem oleju. Przedmiot zamówienia obejmuje również przebudowę istniejącej części dwukondygnacyjnej budynku szkoły mieszczącego obecnie salę gimnastyczną, na potrzeby jadalni z zapleczem kuchennym, biblioteki, szatni oraz pomieszczeń magazynowych oraz zagospodarowanie terenu związane z budową obiektu sali gimnastycznej.Parametry techniczne sali gimnastycznej:-powierzchnia zabudowy 1915,71 m2-powierzchnia użytkowa (parter i antresola) 2084,49 m2-kubatura netto 16048,62 m3-wymiary osiowe obiektu 46,8 x 31,5 m-wysokość użytkowa 8-9,5 m-wymiary płyty boiska do gier zespołowych 24 x 46 m-powierzchnia widowni 115,21 m2-wymiary sali fitness ok. 7,4 x 8,2 m-wymiary siłowni ok 5,8 x 7,4 mParametry techniczne części przebudowywanej:-powierzchnia użytkowa 636,97 m2-kubatura 1752,93 m32.3. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlano-wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki Nr 1 do SIWZ. Uwaga: przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje dokończenie budowy sali gimnastycznej i przebudowy istniejącego budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym przy Zespole Szkół w Soli rozpoczętej w 2016 roku. W ramach umowy o roboty budowlane zawartej w 2016 roku część robót zostało wykonanych. Opis robót wykonanych przedstawia załącznik Nr 1 do SIWZ oraz dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ.Dołączone do SIWZ jako załącznik Nr 1 przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy i uwzględniają roboty pozostałe do wykonania wynikające z projektów pierwotnych i zamiennych.

II.5) Główny kod CPV: 45262522-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262310-7
45262300-4
45262400-5
45261100-5
45261210-9
45410000-4
45431000-7
45421000-4
45442100-8
45320000-6
45111200-0
45233220-7
45332200-5
45332300-6
45331100-7
45331210-1
45331110-0
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-07-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2021-07-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony 00/100);2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i suma ubezpieczenia wynosi co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1) w okresie ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli minimum 1 zadanie (zamówienie, umowa, kontrakt), polegające na budowie kubaturowego obiektu sportowego, widowiskowego, wystawienniczego lub innego obiektu użyteczności publicznej, z przynajmniej jednym pomieszczeniem wielkoprzestrzennym o kubaturze tego pomieszczenia min 6.000 m3 (Z uwagi, że budowa obiektów z pomieszczeniami wielkoprzestrzennymi jest realizowana z mniejszą częstotliwością, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji proponuje się wydłużyć okres referencyjny z 5 do 7 lat)2) dysponują osobami do sprawowania następujących funkcji:o Kierownik budowy (robót ogólnobudowlanych) - min 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,o Kierownik robót sanitarnych - min 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, o Kierownik robót elektrycznych - min 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o Kierownik robót drogowych - min 1 osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, W/w osoby winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz.1278) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1946 z późn. zm.). Osobami (Kandydatami) na stanowiska wymienione powyżej mogą być również, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, osoby, których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 poz. 65). informacje dodatkowe: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w Rozdziale 6, pkt. 6.3.2. SIWZ, dotyczył robót wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat tj. w okresie 7 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
zgodnie z zapisami SIWZ:Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 6.3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 4.2.2. SIWZ - 1) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada środki lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);2) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia i ubezpieczenia wynosi co najmniej 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych 00/100);6.3.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 4.2.3.pkt.1) SIWZ - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane - załącznik nr 7 (,,Wykaz robót budowlanych").Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z podaniem informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.6.3.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 4.2.3.pkt.2) SIWZ - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 (,,Wykaz osób").
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ.b) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);c) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ (jeżeli dotyczy).d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
zgodnie z zapisami SIWZ:WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM10.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c) gwarancjach bankowych;d) gwarancjach ubezpieczeniowych;e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:Bank Spółdzielczy w Księżpolu numer konta: 95 9614 0008 2001 0000 0606 0005z adnotacją ,,Wadium ,,Budowa sali gimnastycznej i przebudowa istniejącego budynku sali gimnastycznej z przeznaczeniem na jadalnię z zapleczem kuchennym przy Zespole Szkół w Soli"- Znak sprawy: ZP.271.1.18.2019".10.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.10.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę gwarancji,c) termin ważności gwarancji w formule: ,,od dnia .......- do dnia .........",d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.10.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).10.7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.10.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy.10.9. Zamawiający zwraca wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.10.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.10.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów , potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.10.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.10.14. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Długość okresu gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ - projekt umowy: § 20Zmiana umowy1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 Prawa zamówień publicznych.3. Zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, o których mowa w art. 144 ust 1 pkt 1 mogą być dokonane w następującym zakresie:1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia:a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe- warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. b) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami archeologicznymi, geologicznymi lub terenowymi, w szczególności, wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, istnienie niezainwentaryzowanych lub błędnie zainwentaryzowanych obiektów budowlanych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres usuwania/zabezpieczania znaleziska/wykopaliska lub o okres realizacji robót w związku z usuwaniem lub zabezpieczeniem kolizji z niezainwentaryzowanym lub błędnie zainwentaryzowanym obiektem budowlanym.c) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.d) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz powodujących konieczność wstrzymania realizacji robót.W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji robót.e) Zmiany będące następstwem konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych w trakcie realizacji umowy, mających wpływ na termin realizacji. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres czasu potrzebny na realizację robót w wyniku wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej.f) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania innych robót na tym samym placu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót realizowanych w ramach przedmiotowego zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres wykonywania innych robót.g) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych (rozszerzenia zakresu świadczenia umownego). W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres niezbędny do wykonania dodatkowych robót budowlanych lub robót w wyniku rozszerzenia zakresu świadczenia umownego. h) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności i realizacji robót uzależnionych od tych okoliczności.i) Zmiany będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.2) Zmiana zakresu świadczenia umownego ze względu na czynniki niezależne od Zamawiającego oraz których Zamawiający nie mógł przewidzieć lub zmiana będzie uzasadniona z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, korzystna dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres przewidziany do zrealizowania w ramach przedmiotu umowy może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym zakresem świadczenia umownego i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego,3) Zmiana sposobu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana w szczególności następującymi okolicznościami;a) Niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynkub) Pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowyc) Koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiałów, urządzeń, rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej czy specyfikacjach technicznych, w sytuacji, gdy przewidywane materiały/urządzenia/rozwiązania groziłyby wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub wprowadzenie materiałów/urządzeń/ rozwiązań zamiennych byłoby uzasadnione z punktu widzenia technicznego, użytkowego lub ekonomicznego, korzystne dla Zamawiającego. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej zmiana sposobu spełnienia świadczenia umownego jest dopuszczalna pod warunkiem, że wprowadzenie materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych nie spowoduje pogorszenia parametrów inwestycji, zapewni utrzymanie standardów jakościowych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego4) Zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w szczególności spowodowana:a) Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt 2). - wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie tj. zmniejszeniu o koszt robót który został wyłączony z zakresu umowy lub zwiększeniu o koszt robót włączonych do zakresu umowy. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym zakresem robót i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowegob) Wystąpieniem okoliczności określonych w pkt 3). - wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o wartość wynikającą z tytułu zastosowania robót materiałów/urządzeń/rozwiązań zamiennych. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia ze zmienionym sposobem realizacji przedmiotu zamówienia i zawarty aneks do umowy. Kalkulacja cenowa zostanie sporządzona w oparciu o ceny jednostkowe robót podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym sporządzonym przed zawarciem umowy a dla robót nieujętych w kosztorysie ofertowym w oparciu o nośniki cenotwórcze z kosztorysu ofertowego i ceny rynkowe materiałów i sprzętu. Wykonawca sporządza kalkulację w formie kosztorysu szczegółowego.c) Zmianami, o których mowa w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych tj. w przypadku zmiany:? stawki podatku VAT,? minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,? zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, o wartość wzrostu tych kosztów. W przypadku zmiany przepisów w zakresie stawki podatku VAT, zmiana może być dokonana w odniesieniu do części przedmiotu zamówienia realizowanego po dniu wejścia w życie zmienionej stawki podatku VAT oraz wyłączenie do tej części przedmiotu zamówienia, do której stosować się będzie stawkę w zmienionej wysokości. W takim przypadku zostanie sporządzona kalkulacja cenowa przedmiotu zamówienia z zastosowaniem zmienionej stawki VAT w odniesieniu do części przedmiotu umowy realizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT i wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku VAT z uwzględnieniem cen jednostkowych netto z kosztorysu ofertowego sporządzonym przed zawarciem umowy lub w trakcie realizacji umowy w przypadku wniesienia zmian dotyczących zakresu rzeczowego umowy oraz zawarty zostanie aneks do umowy. W przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na to ubezpieczenie warunkiem zmiany wynagrodzenia umownego jest pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę żądania zmiany wynagrodzenia wraz z wyliczeniem wpływu zmian na koszy realizacji przedmiotu zamówienia poddanym badaniu i zatwierdzonym przez biegłego rewidenta. W przypadku, gdy opinia rewidenta potwierdzi wpływ zmian na koszt realizacji zamówienia, wynagrodzenie umowne ulegnie zmianie o wskazaną w opinii kwotę. Zmiana wynagrodzenia umownego zostanie wniesiona aneksem do umowy.4. Zapisy ust. 2 i 3 stanowią katalog zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH