Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
Air productsAir products

Przetarg

Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu

08-10-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa
Adama Mickiewicza 2,33-100 Tarnów
tel. 14 68 82 400
fax. 14 68 82 545
e-mail: zamowienia@umt.tarnow.pl
http:// www.tarnow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 606948-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa: Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa, krajowy numer identyfikacyjny 85166132300000, ul. Adama Mickiewicza  2 , 33-100  Tarnów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 14 68 82 400, e-mail zamowienia@umt.tarnow.pl, faks 14 68 82 545.
Adres strony internetowej (URL): www.tarnow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.malopolska.pl/umtarnow

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście.
Adres:
Urząd Miasta Tarnowa - Kancelaria Główna w Wydziale Organizacyjnym, 33-100 Tarnów, ul. Nowa 4, parter - pok. nr 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa tablic rejestracyjnych dla pojazdów do Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa oraz odbiór i złomowanie tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu
Numer referencyjny: WKO.271.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych z blachy aluminiowej dla pojazdów oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych. Minimalny gwarantowany zakres zamówienia obejmuje dostawę: 40 000 szt. tablic samochodowych; 1200 szt. tablic motocyklowych; 200 szt. tablic motorowerowych; 150 szt. tablic do oznaczania pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem; 1200 szt tablic indywidualnych, tablic dodatkowych, wtórników wszystkich rodzajów tablic. Minimalny zakres zmówienia nie obejmuje dostawy tablic profesjonalnych. Maksymalny możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji obejmuje dostawę: 51 000 szt. tablic samochodowych; 1500 szt. tablic motocyklowych; 300 szt. tablic motorowerowych; 100 szt. tablic profesjonalnych; 300 szt. tablic do oznaczania pojazdów elektrycznych i napędzanych wodorem; 1700 szt tablic indywidualnych, tablic dodatkowych, wtórników wszystkich rodzajów tablic. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji polegającego na realizacji największego możliwego zakresu zamówienia w przypadku, gdy rzeczywiste zapotrzebowanie na tablice rejestracyjne okaże się większe od planowanego (minimalnego gwarantowanego zakresu zamówienia). 3.,,Opis przedmiotu zamówienia" (OPZ) stanowi załączniku nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34928470-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14721000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-02   lub zakończenia: 2022-12-30

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnych zamówień poszczególnych partii tablic rejestracyjnych, nie częściej niż raz w miesiącu, w wielkości nie większej niż 2500 szt. Zamówioną partię tablic rejestracyjnych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych w sposób określony w umowie. 2.Maksymalny dopuszczalny termin dostawy tablic indywidualnych, dodatkowych oraz wtórników do siedziby Zamawiającego wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (Odbiorcę). W związku z tym, że skrócenie terminu dostawy tablic indywidualnych, dodatkowych oraz wtórników, stanowi kryterium oceny ofert, Wykonawca składa w ofercie deklarację w tym zakresie. 3.Tablice rejestracyjne zamawiane w ramach tzw. dostaw awaryjnych, należy dostarczyć w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Do liczenia tego terminu nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 4.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 24 miesięcy (2 lat) gwarancji na dostarczone tablice rejestracyjne, licząc od dnia następującego po dniu odbioru partii tablic przez Zamawiającego (Odbiorcę), z zastrzeżeniem w rozdz. XIII SIWZ (gwarancja na dostarczone tablice rejestracyjne stanowi kryterium oceny ofert).5.Kody uzupełniające opis przedmiotu zamówienia: MA07-2 Do pojazdów mechanicznych, BB04-2 Prostokątne, BB05-5 Kwadratowe, BC21-4 W pudłach kartonowych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Za minimalny poziom kompetencji lub uprawnień uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe o W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum), posiadanie wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne musi wykazać każdy z wykonawców, który produkuje tablice rejestracyjne.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnego na dzień złożenia, następującego dokumentu: - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń/dokumentów: - aktualnego zaświadczenia marszałka województwa, właściwego ze względu na siedzibę Wykonawcy, o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, zgodnie z art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Ponadto wraz z ofertą, sporządzoną wg załącznika nr 2 do SIWZ, Wykonawca składa: a) Potwierdzenie wniesienia wadium; b)Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki cywilnej), przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo). 2.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum firm, spółkę cywilną): 1)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1 oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w sekcji III; 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa: o w sekcji III.3, w sekcji III.4 oraz III.7 pkt 2 należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; ow sekcji III.5.1, należy przedłożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który będzie produkował tablice rejestracyjne; o sekcji III.7. pkt.1 Wykonawcy składają łącznie. 3)Ponadto ww. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert. 2.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3.Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto: Bank Handlowy w Warszawie o/Rzeszów, nr rachunku 76 1030 1250 0000 0000 8800 0099, z zaznaczeniem na dowodzie wniesienia: ,,Wadium - Dostawa tablic rejestracyjnych". 4.Wadium musi znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego nie później niż w dniu i w godzinie składania ofert. Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przesądzającym o wniesieniu wadium jest zaksięgowanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. 5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać w szczególności: 1)zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) będące oświadczeniem, że zaistniały okoliczności, w wyniku których Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego (określone w art. 46 ust. 4a oraz 5 Pzp) - bez potrzeby potwierdzania tych okoliczności przez Zamawiającego; 2)termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6.Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu w Urzędzie Miasta Tarnowa, ul. Nowa 4, pok. 113, natomiast kopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Kopię Wykonawca poświadcza za zgodność z oryginałem. Jeżeli Wykonawca prześle ofertę pocztą, kopię dowodu wniesienia wadium załącza bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
Gwarancja na dostarczone tablice rejestracyjne 20,00
Skrócenie terminu dostawy tablic indywidualnych, dodatkowych oraz wtórników 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9 wzoru umowy: 1.Zmiany umowy dokonywane mogą być wyłącznie w postaci aneksu i wymagają dochowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wysokości poszczególnych cen należnych Dostawcy za wykonanie i dostawę poszczególnego rodzaju na podstawie niniejszej umowy, zwanych dalej cenami, w wypadku wystąpienia jednej ze zmian wskazanych w art. 142 ust. 5 Prawa zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę.3. Zmiana wysokości cen obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów regulujących zmiany, o których mowa w ust. 2, chyba że przepisy te stanowić będą inaczej.4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wysokość cen zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej z nowych przepisów prawa. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2 wysokość cen ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów wykonania zamówienia, wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3 wysokość cen ulegnie zmianie o wartość kosztów wykonania zamówienia przez Dostawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Odbiorcy, stanowiącej podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 4 wysokość cen ulegnie zmianie o wartość kosztów wykonania zamówienia przez Dostawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Odbiorcy, stanowiącej podstawę naliczenia wpłaty finansowanej przez Dostawcę. 8. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości cen wymaga uprzedniego złożenia przez Dostawcę pisemnego oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów, wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 -4, wraz z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe ich wyliczenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-17, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu: a) SIWZ należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, b) ,,uPzp" lub ,,ustawa Pzp" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH