Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.eba sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.

14-02-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51,35-959 Rzeszów
tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239,
fax. 178 520 611
e-mail: zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl,
http:// www.rarr.rzeszow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 512424-N-2020 z dnia 2020-02-14 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania:1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., krajowy numer identyfikacyjny 69026033085969, ul. ul. Szopena  51 , 35-959  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 017 86 76 200, 017 86 76 240, 017 86 76 239, , e-mail zamowienia.publiczne@rarr.rzeszow.pl, , faks 178 520 611.
Adres strony internetowej (URL): www.rarr.rzeszow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Spółka prawa handlowego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rarr.rzeszow.pl (Dział Zamówienia Publiczne, zakładka rok 2020, znak sprawy ZP 5/2020/DWP)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Adres:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie.
Numer referencyjny: ZP 5/2020/DWP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka wybranych przez siebie części zamówienia.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie zostało podzielone na pięć części. Przedmiotem dostawy dla danej części są:Część I: 1. Stacja lutownicza hotair - 1 szt. – Stacja lutownicza posiadająca Lutownicę grotową o mocy grzania minimum do 75 W oraz gorące powietrze (hotair) w jednym. Moc całkowita to minimum 700 W. Urządzenie musi posiadać płynną regulację temperatury (PID) oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza powinien być realizowany jest poprzez kompresor.2. Zasilacz laboratoryjny - 1 szt. - Zasilacz potrójny 2x30V5A 1x5V3A, Regulacja napięcia / prądu (10 mV / 1 mA), Tryby pracy zasilacza: stałe napięcie na wyjściu C.V., stały prąd obciążenia C.C., z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (przed przepięciem) OVP, z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym (przed przetężeniem) OCP, w połączeniu szeregowym [60V, 5A], w połączeniu równoległym [30V, 10A].3. Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami – 1 szt. - Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami o mocy minimum 50W, napięciu zasilania 230 V AC, kompatybilna z grotami serii T12 lub T13.4. PRZETWORNICA 12V 230V SAMOCHODOWA NAPIĘCIA 3000W – 1 szt. - Przetwornica 12VDC na 230 VAC o mocy 3000W.Część II:1. Oscyloskop – 1 szt. - Oscyloskop cyfrowy - czterokanałowy o paśmie 100 MHz. Oscyloskop wraz z akcesoriami (4 sondami).2. Zestaw pęset – 1 szt. Zestaw przynajmniej 9 metalowych pęset czułych na wyładowania elektrostatyczne, w plastikowym pudełku.3. Analizator stanów logicznych - 1 szt. - Analizator stanów logicznych 8-kanałowy 24MHz, Umożlwiający dekodowanie następujące protokołów: I2C, SPI, 1-Wire, CAN, I2S, PCM, UNI/O.4. Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. - Myjka ultradźwiękowa o pojemność minimum 800 ml, umożliwia oczyszczenie PCB po procesie lutowania. 5. Multimetr cyfrowy – 1 szt. Miernik uniwersalny o parametrach Napięcie: DC(V)200mV20V/200V/1000V±(0.5%+1) Napięcie AC (V) 2V/200V/1000V ±(0.8%+3)Prąd DC (A) 2mA/20mA/20A ±(0.5%+5)Prąd AC (A) 2mA/20mA/20A ±(1%+3)Rezystancja (Ω) 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1)Pojemność (F) 20nF/200nF/2μF/100μF ±(2.5%+5)Indukcyjność (H) 2mH/20mH/200mH/20H ±(2%+10)6. Zestaw grotów do stacji lutowniczych - seria 900M – 1 szt. – Zestaw przynajmniej 10 szt. grotów do stacji lutowniczych - seria 900M kompatybilnych z stacją lutowniczą WEP 872D+7. Grot T12 stożkowy – 1 szt. - Grot do stacji lutowniczej T12-ILS grot stożek.8. Multimetr Cęgowy – 1 szt. - Multimetr cęgowy do pomiaru prądu o parametrach: Prąd stały DC 1500A ±(2,0%+10cyfry)prąd zmienny AC 1500A ±(2,8%+10cyfry)pomiar mocy AC kW/kVA 900,0kW ±(3,0%+10cyfry)pomiar mocy DC kW/kVA 900,0kW ±(2,5%+10cyfry) napięcie stałe DC 1000,0V ±(0,1%+5cyfry)napięcie zmienne AC 750,0V ±(0,5%+5cyfry)rezystancja 40,000MΩ ±(0,5%+4cyfry)temperatura 1000ºC/ 1832ºF ±(1,0%+1ºC/1ºF)pojemność 40,00mF - 40 000uF ±(2,5%+5cyfry)prąd rozruchowy 1500A ±(1,5%+2cyfry)tester ciągłości sygnalizacja dźwiękowa 9. Regał z minimum 14 szufladkami (małymi) + 8 szuflad (większymi) – 2 szt. - Regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów z minimum 14 szufladkami mniejszymi + 8 szuflad większymi, Wymiary zewnętrzne 250mm x 495mm x 160 mm.10. Regał z minimum 60 szufladkami – 1 szt. - regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów – minimum 60 szufladek o wymiarach 153mm x 55mm x 38mm.11. Alkohol izopropylowy 1l – 2 szt. - Alkohol izopropylowy do myjki ultradźwiękowej do czyszczenia PCB 1000 ml.12. Programator kompatybilny z ST-link – 1 szt. Programator, umożliwia programowanie między innymi mikrokontrolerów STM32 i STM8.Część III:1. Inwerter sieciowy – 1 szt. - Inwerter sieciowy 1 Fazowy moc wyjściowa 1000W, Napięcie wejściowe 70 -450V DC, prąd wejściowy do 10A. Napięcie wyjściowe 230V AC, prąd wyjściowy 10A. Wymiary 271*267*142mm.Część IV:1. Obudowa uniwersalna – 1 szt. - Obudowa uniwersalna stalowa o wymiarach 400x600x300 mm IP66.2. Transformator LAN – 25 szt. - Transformatora LAN, SMD. Temperatura pracy 40...85°C Przekładnia RX 1:1, TX 1:1Współczynnik tłumienia -1dB Rodzaj sieci Ethernet 10 / 100Mbps Ilość portów 13. Ogniwa – 16 szt. - Akumulatory A123 2.5Ah 8.3Wh LiFePO4 3.3V.4. Zestaw rezystorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 rezystorów o różnych wartościach.5. Zestaw kondensatorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 kondensatorów o różnych wartościach.Część V:1. Transceiver isoSPI – 10 szt. – Transceiver isoSPI, Obudowa 16-MSOP , SMD. Napięcie zasilania 2,7 ~5,5 V.2. Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI – 5 szt. - Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI w obudowie SSOP-48, umożliwiający kontrole 12 ogniw połączonych szeregowo. Możliwość połączenia w konfiguracji Daisy Chain. 3. Mikrokontroler w obudowie 64- LQFP – 3 szt – Mikrokontroler 32 bitowy o częstotliwości 72MHz. w obudowie 64- LQFP, Posiadający interfejsy CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG. Liczba wejść/ wyjść 51.Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka

II.5) Główny kod CPV: 31710000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42661100-8
31682210-5
31711120-0
38342000-4
38552000-9
31670000-3
31711130-3
31681500-8
31711500-8
31712110-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 14
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. UWAGA! Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych).2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.UWAGA! Oświadczenie lub dowody wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Informacje o sposobie przygotowania wyżej wymienionych dokumentów: 1. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej muszą być złożone pisemnie i w oryginale. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty nie przetłumaczone na język polski nie będą brane pod uwagę. 3. Jeżeli dany dokument składa się z więcej niż jednej strony, dla swej ważności powinien być złożony w całości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w zakresie dotyczącym:1) zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto;2) zmiany terminu realizacji: Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:a) decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.);b) zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizacje przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w siwz;c) zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.);3) zmiany terminu płatności: w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 2 okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania RARR S.A. do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Dostawcy do ich dokonania.3. Warunkiem dokonania zmian umowy jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę i jego akceptacja przez drugą stronę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zawarte w niniejszym punkcie informacje dotyczą odpowiednio wszystkich części zamówienia. Zamawiający dzieli zamówienie na pięć części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka z wybranych przez siebie części.Oferta wspólnaWykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.Każdy z wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia.Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.Oferta musi zawierać następujące elementy:1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 3 do siwz) - w tym: - wynagrodzenie brutto oraz wynagrodzenie netto za wykonanie zamówienia dla danej części lub kilku wybranych.2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, (Załącznik nr 4 do siwz); 3) Jeżeli jest to konieczne - pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem;4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp);6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3; 7) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.8) Zamawiający prosi by w formularzu ofertowym wykonawca podał informację czy wykonawca jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorstwem. Należy zaznaczyć odpowiednio. Brak takiej informacji nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Oferta (Załącznik nr 3 do siwz) oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. W przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy nie jest wpisana do właściwego rejestru jako osoba upoważniona do reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych.Wykonawca może złożyć jedną ofertę (tylko z jedną ostateczną ceną); złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowej) – spowoduje odrzucenie oferty/ofert złożonych przez tego wykonawcę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają jedną wspólną ofertę.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do niej odpowiedni dokument potwierdzający ustanowienie lub ustanawiający pełnomocnika.Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (dotyczy każdej z pięciu części, na które składa się niniejsze zamówienie):Cena – 100 %Przyjęcie kryterium oceny ofert – 100% cena - Zamawiający sprecyzował dokładnie swoje wymagania w opisie przedmiotu zamówienia, zaś ocena oferty pod kątem spełniania wymagań jakościowych ma charakter zero-jedynkowy („spełnia” – „nie spełnia”). Przedmiotem zamówienia są dostawy różnego rodzaju sprzętu o konkretnie określonych parametrach, wobec zadania stworzenia prototypu przez StartUp. W zamówieniu jasno i precyzyjnie określono standardy, o których mowa w art. 91 ust. 2a Pzp (Dz. U. 2019 poz. 1843), zaś samo zamówienie ma charakter zamówienia nieskomplikowanego, typowego oraz o małym stopniu złożoności. W tym przypadku nieracjonalne byłoby ustanawianie pozacenowych kryteriów oceny ofert dotyczących aspektów, które można określić w opisie przedmiotu zamówienia. Dostawy, których dotyczy zamówienia, mają powtarzalne cechy jakościowe oraz odpowiadają standardom powszechnie oferowanym, nie zaś zindywidualizowanym i specyficznym wymaganiom zamawiającego. Stąd pojawia się motywacja do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert. Określono bowiem przedmiot zamówienia w sposób powszechnie dostępny o ustalonych standardach jakościowych.Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, w której będzie zaoferowana najniższa cena dla danej części, na którą Wykonawca złoży ofertę. Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. (art. 24aa ust. 2 Pzp).Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do zawarcia umowy z zamawiającym na warunkach określonych w zapisach SIWZ.Jeżeli oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.Jeżeli wykonawca nie złoży w/w dokumentu zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy informację o wysokości wynagrodzenia netto (bez podatku od towarów i usług). Wystarczy przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej np. mail. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, złoży pisemne oświadczenie, w którym zawrze rozbicie cenowe dla poszczególnych przedmiotów zawartych w danej części zamówienia, na którą złożył ofertę. Suma cen poszczególnych przedmiotów musi być równa kwocie zaoferowanej za realizację dostawy dla danej pełnej części zamówienia, na którą Wykonawca złożył ofertę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie - część I.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem dostawy dla części I jest dostawa niżej wymienionego sprzętu:1. Stacja lutownicza hotair - 1 szt. – Stacja lutownicza posiadająca Lutownicę grotową o mocy grzania minimum do 75 W oraz gorące powietrze (hotair) w jednym. Moc całkowita to minimum 700 W. Urządzenie musi posiadać płynną regulację temperatury (PID) oraz dwa wyświetlacze LED. Wydmuch powietrza powinien być realizowany jest poprzez kompresor.2. Zasilacz laboratoryjny - 1 szt. - Zasilacz potrójny 2x30V5A 1x5V3A, Regulacja napięcia / prądu (10 mV / 1 mA), Tryby pracy zasilacza: stałe napięcie na wyjściu C.V., stały prąd obciążenia C.C., z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym (przed przepięciem) OVP, z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym (przed przetężeniem) OCP, w połączeniu szeregowym [60V, 5A], w połączeniu równoległym [30V, 10A].3. Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami – 1 szt. - Stacja lutownicza z szybko wymiennymi grotami o mocy minimum 50W, napięciu zasilania 230 V AC, kompatybilna z grotami serii T12 lub T13.4. PRZETWORNICA 12V 230V SAMOCHODOWA NAPIĘCIA 3000W – 1 szt. - Przetwornica 12VDC na 230 VAC o mocy 3000W.Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42661100-8, 31682210-5, 31711120-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie - część II.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem dostawy dla części II zamówienia są:1. Oscyloskop – 1 szt. - Oscyloskop cyfrowy - czterokanałowy o paśmie 100 MHz. Oscyloskop wraz z akcesoriami (4 sondami).2. Zestaw pęset – 1 szt. Zestaw przynajmniej 9 metalowych pęset czułych na wyładowania elektrostatyczne, w plastikowym pudełku.3. Analizator stanów logicznych - 1 szt. - Analizator stanów logicznych 8-kanałowy 24MHz, Umożlwiający dekodowanie następujące protokołów: I2C, SPI, 1-Wire, CAN, I2S, PCM, UNI/O.4. Myjka ultradźwiękowa – 1 szt. - Myjka ultradźwiękowa o pojemność minimum 800 ml, umożliwia oczyszczenie PCB po procesie lutowania. 5. Multimetr cyfrowy – 1 szt. Miernik uniwersalny o parametrach Napięcie: DC(V)200mV20V/200V/1000V±(0.5%+1) Napięcie AC (V) 2V/200V/1000V ±(0.8%+3)Prąd DC (A) 2mA/20mA/20A ±(0.5%+5)Prąd AC (A) 2mA/20mA/20A ±(1%+3)Rezystancja (Ω) 200Ω/2KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.8%+1)Pojemność (F) 20nF/200nF/2μF/100μF ±(2.5%+5)Indukcyjność (H) 2mH/20mH/200mH/20H ±(2%+10)6. Zestaw grotów do stacji lutowniczych - seria 900M – 1 szt. – Zestaw przynajmniej 10 szt. grotów do stacji lutowniczych - seria 900M kompatybilnych z stacją lutowniczą WEP 872D+7. Grot T12 stożkowy – 1 szt. - Grot do stacji lutowniczej T12-ILS grot stożek.8. Multimetr Cęgowy – 1 szt. - Multimetr cęgowy do pomiaru prądu o parametrach: Prąd stały DC 1500A ±(2,0%+10cyfry)prąd zmienny AC 1500A ±(2,8%+10cyfry)pomiar mocy AC kW/kVA 900,0kW ±(3,0%+10cyfry)pomiar mocy DC kW/kVA 900,0kW ±(2,5%+10cyfry) napięcie stałe DC 1000,0V ±(0,1%+5cyfry)napięcie zmienne AC 750,0V ±(0,5%+5cyfry)rezystancja 40,000MΩ ±(0,5%+4cyfry)temperatura 1000ºC/ 1832ºF ±(1,0%+1ºC/1ºF)pojemność 40,00mF - 40 000uF ±(2,5%+5cyfry)prąd rozruchowy 1500A ±(1,5%+2cyfry)tester ciągłości sygnalizacja dźwiękowa 9. Regał z minimum 14 szufladkami (małymi) + 8 szuflad (większymi) – 2 szt. - Regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów z minimum 14 szufladkami mniejszymi + 8 szuflad większymi, Wymiary zewnętrzne 250mm x 495mm x 160 mm.10. Regał z minimum 60 szufladkami – 1 szt. - regał magazynowy z szufladkami przystosowana do przechowywania drobnych przedmiotów i elementów – minimum 60 szufladek o wymiarach 153mm x 55mm x 38mm.11. Alkohol izopropylowy 1l – 2 szt. - Alkohol izopropylowy do myjki ultradźwiękowej do czyszczenia PCB 1000 ml.12. Programator kompatybilny z ST-link – 1 szt. Programator, umożliwia programowanie między innymi mikrokontrolerów STM32 i STM8.Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31711500-8, 38342000-4, 38552000-9, 42995000-7, 24322000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie - część 3.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem dostawy dla części III zamówienia jest:1. Inwerter sieciowy – 1 szt. - Inwerter sieciowy 1 Fazowy moc wyjściowa 1000W, Napięcie wejściowe 70 -450V DC, prąd wejściowy do 10A. Napięcie wyjściowe 230V AC, prąd wyjściowy 10A. Wymiary 271*267*142mm.Dla w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31670000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie - część IV.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem dostawy dla IV części zamówienia są:1. Obudowa uniwersalna – 1 szt. - Obudowa uniwersalna stalowa o wymiarach 400x600x300 mm IP66.2. Transformator LAN – 25 szt. - Transformatora LAN, SMD. Temperatura pracy 40-85°C Przekładnia RX 1:1, TX 1:1Współczynnik tłumienia -1dB Rodzaj sieci Ethernet 10 / 100Mbps Ilość portów 13. Ogniwa – 16 szt. - Akumulatory A123 2.5Ah 8.3Wh LiFePO4 3.3V.4. Zestaw rezystorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 rezystorów o różnych wartościach.5. Zestaw kondensatorów SMD 0603 – 2 szt. – Zestaw 4000 kondensatorów o różnych wartościach.Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31711500-8, 31711150-9, 31711130-3, 31681500-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5Nazwa: Dostawa elementów niezbędnych do stworzenia prototypu na rzecz Electrodesk sp. z o.o. – Przedsiębiorstwa typu Startup, inkubowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Platformy Startowe – Start in Podkarpackie - część V.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem dostawy dla V części zamówienia są:1. Transceiver isoSPI – 10 szt. – Transceiver isoSPI, Obudowa 16-MSOP , SMD. Napięcie zasilania 2,7 ~5,5 V.2. Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI – 5 szt. - Układ zarządzania zasilaniem bateryjnym z komunikacją isoSPI w obudowie SSOP-48, umożliwiający kontrole 12 ogniw połączonych szeregowo. Możliwość połączenia w konfiguracji Daisy Chain. 3. Mikrokontroler w obudowie 64- LQFP – 3 szt – Mikrokontroler 32 bitowy o częstotliwości 72MHz. w obudowie 64- LQFP, Posiadający interfejsy CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG. Liczba wejść/ wyjść 51.Dla każdego w/w sprzętu określone zostały minimalne parametry jakie musi on spełniać. Zamawiający dopuszcza, by zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt miał lepsze parametry, jednakże spełniające minimalne wymagania. Adres dostawy: Jasionka 954, 36-002 Jasionka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 31711000-3, 31711500-8, 31712110-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 14
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: