Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.eba sp. z o.o.

Przetarg

DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”

22-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3,85-066 Bydgoszcz
tel. 525 835 422
fax. 525 835 452
e-mail: info@powiat.bydgoski.pl
http:// www.powiat.bydgoski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 565352-N-2020 z dnia 2020-07-22 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pt. „Rozwój bazy kształcenia zawodowego w powiecie bydgoskim” nr RPKP.06.03.02-04-0011/19,
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 09235621900000, ul. Konarskiego  1-3 , 85-066  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.bydgoski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w zamkniętej oznaczonej kopercie na adres Zamawiającego
Adres:
Powiat Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA WYPOSAŻENIA PRACOWNI TECHNIK MECHANIK W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ BAZY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIECIE BYDGOSKIM”
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.29.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych maszyn do pracowni technik mechanik w Zespole Szkół Zawodowych im. gen. St. Maczka w Koronowie w asortymencie i parametrach określonych w Specyfikacjach techniczno-użytkowych stanowiących załącznik do SIWZ.2) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa lub dostawa wraz z montażem następujących urządzeń i narzędzi:Część 1 - Tokarka konwencjonalna - 1 szt.Część 2 1). Tokarka CNC dydaktyczna z oprogramowaniem do sterownia maszyny – 1 szt.2). Oprogramowanie EdgeCAM 2018 student edition PL stymulator obróbki, pełna wersja – 1 szt.Część 3 – Frezarka uniwersalna – 1 szt.Część 4 – Szlifierka do płaszczyzn z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 sztCzęść 5 – Szlifierka uniwersalna N do wałków i otworów, z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 szt.3) Wykonawca dostarczy, wypoziomuje i dokona pierwszego uruchomienia przedmiotu zamówienia - na własny koszt i własnym staraniem do Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. St. Maczka w Koronowie ul. Dworcowa 53 , 86-010 Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie (Użytkownik). Użytkownik oferuje pomoc w rozładowaniu i ustawieniu przedmiotu zamówienia – po wcześniejszej informacji od Wykonawcy.4) Przedmiot zamówienia w zakresie Części 2 obejmuje również przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika z zakresu działania urządzenia i obsługi programu EdgeCAM.5) Wykonawca dostarczy dokumenty (np. instrukcję obsługi) sporządzone w języku polskim, które będą w sposób jasny, zrozumiały i niewprowadzający w błąd przekazywały informacje, wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z dostarczanego urządzenia, a także wykaz punktów serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, właściwy dokument gwarancyjny (np. książkę gwarancyjną, książkę serwisową) w języku polskim 6) Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia:a) był fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku,b) był wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru normami i przepisami,c) posiadał odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa – jeśli dotyczy,d) posiadał wpis we właściwym dokumencie gwarancyjnym, dotyczący informacji o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego – jeśli dotyczy.e) dostarczone oprogramowanie EdgeCAM - licencja bezterminowa, poprzez klucz z nadanym numerem, bez limitu stanowisk, obsługa po polsku, jedno stanowisko nauczycielskie z postprocesorem specjalizowanym dedykowanym do zakupionej tokarki CNC umożliwiający generowanie kodu dla obróbki na podstawie danych przygotowanych w EdgCAM, współpracy z tokarką w tym transmisję kodu NC z komputera do tokarki, postprocesor ma być zainstalowany i sprawdzony w siedzibie Zamawiającego, legalne oprogramowanie do wykonania postprocesora specjalizowanego zapewnia wykonawca. Oprogramowanie powinno posiadać standardowe postprocesory.7) Warunki eksploatacji przedmiotu zamówienia:Urządzenia, z uwagi na swoje przeznaczenie będą użytkowane w celu nauki zawodu przez uczniów ZSZ w Koronowie. 8) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz „Specyfikacja techniczno- użytkowa oferowanego urządzenia”(dalej STU) stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia i musi być dołączony do Oferty. W przypadku jego braku, Zamawiający ofertę odrzuci w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.9) Wymagania stawiane Wykonawcy:a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;c) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;d) Wykonawca poda numery telefonów kontaktowych i adres e-mail do innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia;e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.10) Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu:a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów gwarancyjnych (np. kart gwarancyjnych) w języku polskim wraz z informacją o okresie obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, by bieg okresu gwarancyjnego rozpoczął się z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego.b) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń na okres min. 12 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego, o ile w złożonej ofercie nie wskaże dłuższego okresu.c) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta urządzeń, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej w chwili podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego przedmiotu zamówienia.d) W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w przedmiocie zamówienia, Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, usterkach, a Wykonawca zobowiązuję się w terminie określonym w ppk. j) do ich bezwzględnego i bezpłatnego usunięcia. Niedotrzymanie uzgodnionego terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych w wysokości określonej w zawartej umowie.e) Wszelkie koszty związane z naprawą przedmiotu zamówienia w ramach gwarancji ponosi w całości Wykonawca.f) Opóźnienie w wykonaniu zamówienia lub obowiązków gwarancyjnych dłuższe niż 7 dni równoznaczne jest z nie zrealizowaniem dostawy albo z nie zrealizowaniem obowiązków wynikających z gwarancji i uprawnia Zamawiającego do dochodzenia roszczeń.g) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy.h) Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny i dojazd serwisanta do siedziby Użytkownika lub jeśli Użytkownik wyrazi zgodę - bezpłatny odbiór uszkodzonego urządzenia. i) Serwisant w sytuacji określonej w punkcie h) zdiagnozuje usterkę oraz określi sposób i czas jej usunięcia.j) Wykonawca zobowiązuje się do reakcji serwisu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika. Przez czas reakcji serwisu rozumie się: dojazd serwisanta do ZSZ w Koronowie, czas na zdiagnozowanie usterki oraz określenie sposobu i czasu jej usunięcia lub odbiór urządzenia przez kuriera – nie dotyczy urządzeń zamontowanych trwale). Czas reakcji Wykonawca określi w ofercie.k) W okresie gwarancji wszelkie koszty związane z naprawą urządzenia, jego transportem od i do Zamawiającego oraz koszty ewentualnej wymiany sprzętu poniesie w całości Wykonawca.l) Ewentualne niezbędne naprawy gwarancyjne będą dokonywane przez upoważnionych specjalistów Wykonawcy. Wszystkie koszty naprawy obciążają Wykonawcę.m) W przypadku usterki, która będzie wymagała okresu naprawy dłuższego niż 4 tygodnie kalendarzowe liczone od zdiagnozowania usterki, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na okres realizacji naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony.n) Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane.

II.5) Główny kod CPV: 42620000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42621100-6
42622000-2
43800000-1
48323000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został dostarczony w terminie maksymalnie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Wykonawca w ofercie określi termin dostawy, który jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca każdorazowo, nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą uzgodni jej termin z Użytkownikiem.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Techniczno-Użytkowej (STU) odpowiadający liczbą ilości Części na które składana jest oferta, który stanowi oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie przez oferowaną dostawę wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia. Dokumenty (np. foldery) potwierdzające parametry techniczne oferowanych urządzeń. W przypadku braku STU, Zamawiający ofertę odrzuci w oparciu o dyspozycję art. 89 ust. 2) ustawy Pzp.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości015,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, w przypadku zaistnienia poniżej określonych okoliczności:1) poprzez przedłużenie terminu wykonania dostawy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, zamieszki, strajki generalne lub lokalne, epidemie, akty prawne wydane przez władze administracyjne), mające bezpośredni wpływ na terminowość jej wykonywania;2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności Instytucją Zarządzającą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;4) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej;5) gdy wystąpią obiektywne przeszkody tak po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy, uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego terminu realizacji projektu.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności; muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część 1 - Tokarka konwencjonalna - 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis wymagań minimalnych maszyny:  Maks. średnica toczenia [mm] 410,  Maks. średnica toczenia nad suportem [mm] 255,  Maks. średnica toczenia w mostku [mm] 580,  Maks. długość toczenia [mm] 1000,  Szerokość łoża [mm] 250,  Końcówka wrzeciona [mm] D1-6,  Przelot wrzeciona [mm] 52,  Gniazdo wrzeciona [-] Morse 6,  Zakres prędkości wrzeciona [obr/min] 30-3000 (regulacja bezstopniowa),  Przesuw suportu górnego [mm] 102,  Przesuw poprzeczny [mm] 210,  Maksymalne wymiary narzędzia [mm] 20x20,  Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr] 0,05-1,7,  Zakres przesuwu poprzecznego [mm/obr] 0,025-0,85,  Gwint metryczny [-] 0,2 - 14,  Gwint calowy [-] 2-72 T.P.I.,  Gwint modułowy [-] 0,3-3,5 M.P.,  Gwint D.P [-] 8-44 D.P.,  Średnica tulei konika [mm] 50,  Wysuw tulei konika [mm] 120,  Końcówka tulei konika [-] Morse 4,  Moc silnika [kW] 5,5,  Moc pompy [kW] 0,1.Odczyt cyfrowy ma być w standardowym wyposażeniu; Standardowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy; Poziomowanie i pierwsze uruchomienie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42620000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości15,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:1) katalogi lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną maszynę minimalnych parametrów;2) dokument określający warunki gwarancji, w szczególności okres i zakres gwarancji.


Część nr: 2Nazwa: Część 2 1). Tokarka CNC dydaktyczna z oprogramowaniem do sterownia maszyny – 1 szt. 2). Oprogramowanie EdgeCAM 2018 student edition PL stymulator obróbki, pełna wersja – 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Opis wymagań minimalnych maszyny: Przelot nad łożem 300 mm, Max długość toczenia 400 mm, Średnica uchwytu 125 mm, Prędkość obrotowa 100 – 3000 obr/min, Stożek wrzeciona MT3, Posuw przyspieszony osi X/Z 5000 mm/min, Posuw roboczy osi X/Z 1000 mm/min, Przesuw osi Z 320 mm, Przesuw osi X 240 mm, Silnik osi X 400 W, Silnik osi Z 400 W, Liczba narzędzi 8, Średnica tulei konika 17 mm, Stożek tulei konika MT2, Wysuw tulei konika 50 mm, Dokładność pozycjonowania 0,005 mm, Dokładność re-pozycyjonowania 0,005 mm, Moc silniki głównego 1500 W.Standardowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy; Poziomowanie i pierwsze uruchomienie; Szkolenie dla pracowników z obsługi urządzenia i obsługi programu EdgeCAM – min. 1 dzień roboczy co najmniej 2 osoby2. EdgeCAM 2018 PL EDU - pełna polskojęzyczna wersja, identyczna ze stosowaną w przemyśle, z możliwością generowania kodu dla dostarczanej w postępowaniu tokarki CNC EdgeCAM 2018 student edition PL - pełna wersja z możliwością zapisu programu (wersja wielostanowiskowa), bezpłatna wersja dla ucznia do pracy w domu
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42621100-6, 48323000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości15,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:1) katalogi lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną maszynę minimalnych parametrów;2) dokument określający warunki gwarancji, w szczególności okres i zakres gwarancji.


Część nr: 3Nazwa: Część 3 – Frezarka uniwersalna – 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis wymagań minimalnych maszyny: Wymiary stołu mm 1270 x 320, Zakres posuwu osi (X/Y/Z) mm 720/300/400, Rowki T-owe (nr. x szerokość x rozstaw) mm 3 x 14 x 80, Max. ładowność stołu kg 300, Obrót stołu ˚ +/- 45°opt., Stożek wrzeciennika poziomego ISO No.40(7:24), Prędkość obrotowa wrzeciennika obr/min 35-1500 (12 stopni), Odległość pomiędzy środkiem wrzeciennika poziomego a środkiem stołu roboczego mm 75-475, Prędkość posuwu (X/Y/Z) mm/min XY: 30-830 Z:23-625, Posuw przyspieszony (X/Y/Z) mm/min 1335/1335/1000, Moc silnika wrzeciennika kW 3, Moc silnika posuwu Nm 10, Wyświetlacz 3 osi.Standardowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy; Poziomowanie i pierwsze uruchomienie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42622000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości15,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:1) katalogi lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną maszynę minimalnych parametrów;2) dokument określający warunki gwarancji, w szczególności okres i zakres gwarancji.


Część nr: 4Nazwa: Część 4 – Szlifierka do płaszczyzn z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 szt
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis wymagań minimalnych urządzenia: Powierzchnia mocowania 445 x 205mm, Rowki T liczba/szerokość 1 / 13 mm , Trwała płyta magnetyczna 200 x 400 mm, Max. droga przesuwu, wzdłużny 560 , Max. droga przesuwu, poprzeczny 225 mm , Odstep środek trzpienia/stół max. 440 mm , Tarcza szlifierska 200 x 13 x 31,75 mm , Przestawienie w poprzek Ręczne przestawienie 5 mm/obr. , Podziałka na kole ręcznym 0,02 mm , Dosuwanie pionowe Ręczne dosuwanie 1 m/obr. , Podziałka na kole ręcznym 0,005 mm, Liczba obrotów trzpienia 2850 obr./min , Układ płynu chłodzenia 55 l , Moc silnika 1,5 kW.Standardowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy; Poziomowanie i pierwsze uruchomienie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości15,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:1) katalogi lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną maszynę minimalnych parametrów;2) dokument określający warunki gwarancji, w szczególności okres i zakres gwarancji.


Część nr: 5Nazwa: Część 5 – Szlifierka uniwersalna N do wałków i otworów, z cyfrowym wyświetlaczem 2 osi – 1 szt.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Opis wymagań minimalnych maszyny: Rozstaw kłów 500 mm ,  Wysokość kłów 135 mm,  Wymiar szlifowanych wałków 8 - 200 mm,  Maks. waga przedmiotu obrabianego 60 kg,  Średnica szlifowanych otworów 13 - 100 mm ,  Głębokość szlifowanych otworów maks. 125 mm ,  Zakres stołu odchylnego maks. +3° do -9° , Ruch wzdłużny stołu maks. 600 mm , Posuw stołu 0,1 do 4 m/min ,  Manualna droga przemieszczenia stołu na obrót koła ręcznego 6 mm/Obr.,  Wrzeciennik Prędkość obrotowa wrzeciona bezstopniowo 25 - 220 Obr./min ,  Stożek wrzeciona MK 4,  Zakres obrotu wrzeciona roboczego +90°, Wrzeciennik ściernicy Wielkość ściernicy 400 x 50 x 203 mm , Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy 1670 Obr./min ,  Prędkość obrotowa wrzeciona ściernicy wewnętrzna [szlifowanie otworów] 20000 Obr./min ,  Zakres obrotu wrzeciennika ściernicy +/-30° , Droga przemieszczenie głowicy szlifierskiej 200 mm,  Podziałka skali 0,005 mm , Konik Mocowanie tulei wrzecionowej MK 4, Droga tulei wrzecionowej 35 mm , Moc silnika Wrzeciono ściernicy 4,0 kW,  Wrzeciono robocze 0,75 kW.Standardowe wyposażenie niezbędne do uruchomienia i pracy; Poziomowanie i pierwsze uruchomienie
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 43800000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Gwarancja jakości15,00
Czas reakcji serwisu10,00
Termin dostawy15,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dołączył do oferty:1) katalogi lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowaną maszynę minimalnych parametrów;2) dokument określający warunki gwarancji, w szczególności okres i zakres gwarancji.