Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.	ALPHA TECHNOLOGY sp. z o.o. S.K.A.

Przetarg

Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem

31-07-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Al. Piastów 17,70-310 Szczecin
tel. 91 449 4916,
fax. -
e-mail: dzp@zut.edu.pl,
http:// http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 568958-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie: Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPZP.01.03.00-32-0004/18 pn. „Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacja, Nowoczesne Technologie Działanie 1.3 Rozwój Publicznej infrastruktury badawczej. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32058816100000, ul. Al. Piastów  17 , 70-310  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 449 4916, , e-mail dzp@zut.edu.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zamowienia.zut.edu.pl/przetargi-ebdp/dostawy/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pod rygorem nieważności oferta podlega złożeniu w formie pisemnej, przy czym w wykonaniu uprawnienia z art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z póz. zm. ) zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej tam wskazanej.
Adres:
Kancelaria Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17 (pokój nr 127B)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej z wyposażeniem
Numer referencyjny: ZP/WIMiM/22/V/2020/P
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), szczegółowo określonej w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ.2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej na trzy samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ „Zadaniem” odpowiednio od numeru 1 do numeru 3), dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Szczegółowy opis ze wskazaniem parametrów czy innego rodzaju minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych czy innego rodzaju oczekiwanych przez Zamawiającego właściwości dla Sprzętu zawierają odpowiednio załączniki od nr 1 do nr 3 SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:1) Załącznik nr 1 SIWZ - dla Zadania nr 1 - Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem.2) Załączniku nr 2 SIWZ - dla Zadania nr 2 - Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem.3) Załącznik nr 3 SIWZ - dla Zadania nr 3 - Licznik cząstek w oleju ICM . 3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot SPRZĘT – należy przez to rozumieć wszystkie urządzenia aparaturowe, ich części składowe, wyposażenie wyszczególnione w załącznikach od 1 do 3 SIWZ (całość sprzętowa składająca się na przedmiot niniejszego zamówienia dla poszczególnych Zadań od nr 1 do nr 3). 4. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach) mowa będzie (bez bliższego określenia) o SPRZĘCIE w Zadaniu, SPRZĘCIE z Zadania, czy też o oferowanym w ramach Zadania/Zadań SPRZĘCIE) – należy przez to rozumieć SPRZĘT w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 3 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego Zadania od nr 1 do nr 3 (których odpowiednio dotyczą opisy przedmiotu zamówienia wskazane w załącznikach od nr 1 do nr 3 SIWZ). 5. W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy, o której mowa w postanowieniach powyższych) wchodzi minimum (odpowiednio dla Zadania/Zadań, na które składana będzie oferta): a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b. Zapewnienie Zamawiającemu minimum licencji bezterminowej, pełnej i co najmniej jednostanowiskowej w odniesieniu do programów komputerowych wskazanych w załączniku nr 3, jak też ewentualnych innych programów komputerowych, jeżeli programy takie stanowić będą przedmiot oferty w Zadaniu lub części składowe niezbędne do korzystania z zaoferowanego w Zadaniu SPRZĘTU. c. Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy), z zastrzeżeniem, iż zakres i sposób spełnienia tego świadczenia dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy( przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ).d. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT (w odniesieniu do SPRZETU z Zadań o nr 1 do nr 3) na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ);e. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów dla każdego Sprzętu z Zadania podaje odpowiedni Wzór umowy (przyporządkowany danemu zadaniu – Załączniki od nr 11 do nr 13 SIWZ).f. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu;6. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami ustępów powyższych niniejszego działu, a postanowieniami Wzoru Umowy dla danego Zadania, rozstrzygające znaczenia ma treść Wzoru Umowy dla tego Zadania. 7. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.

II.5) Główny kod CPV: 38420000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42121400-7
38341500-2
42130000-9
44610000-9
38423000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36585,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe: termin o którym mowa w sekcji II.8) liczony jest od daty zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Po otwarciu ofert w terminie wskazanym w art. 24 ust. 11 ustawy PZP tj. w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP każdy Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokument bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wskazane dokumenty są składane na okoliczność braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP i są dokumentami , o których mowa w par. 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). Dalsze informacje we wskazanym zakresie podaje SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Mając na względzie, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP (zdanie pierwsze) zamawiający określa zakres oświadczenia, o którym mowa w sekcji III.3) ogłoszenia, jak też zważywszy, że w niniejszym postępowaniu, stosownie do uprawnienia art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP nie zostały przez zamawiającego określone warunki udziału w postępowaniu wskazane oświadczenie podlega złożeniu w przedmiocie niepodlegania przez Wykonawcę wykluczeniu ze wszystkich przyczyn wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu używany jest zwrot: 1) Ustawa PZP - należy przez to rozumieć obowiązującą polska ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub SIWZ - należy przez to rozumieć obowiązującą w niniejszym postępowaniu specyfikację, o której mowa w art. 36 ustawy PZP, właściwą dla trybu otwartego przyjętego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Zadanie nr 1 - Agregat filtracyjno-przepompowujący z wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), w postaci Agregatu filtracyjno - przepompowującego szczegółowo określonego w załączniku nr 1 SIWZ.2.W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy) wchodzi minimum : a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b.Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy).c. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ);d. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów podaje Wzór umowy ( Załączniki nr 11 SIWZ).e. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu;3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42121400-7, 38420000-5, 38341500-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 16260,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Zadanie nr 2 - Zestaw do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), w postaci Zestawu do napełniania i testowania hydroakumulatorów z wyposażeniem szczegółowo określonego w załączniku nr 2 SIWZ.2.W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy) wchodzi minimum : a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b.Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy).c. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ);d. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów podaje Wzór umowy ( Załączniki nr 12 SIWZ).e. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu;3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42130000-9, 44610000-9, 38423000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 8130,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Zadanie nr 3 - Licznik cząstek w oleju ICM
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa fabrycznie nowej (nieużywanej) aparatury badawczo-rozwojowej do pracowni hydrauliki olejowej i wodnej wraz z wyposażeniem na potrzeby Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (zwanego dalej Sprzętem), w postaci Licznika cząstek w oleju ICM szczegółowo określonego w załączniku nr 3 SIWZ.2.W zakres niniejszego zamówienia (realizacji dostawy) wchodzi minimum : a. Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu zaoferowanego SPRZĘTU z Zadania (w tym w razie potrzeby również dokonanie jego zgłoszenia celnego w celu wprowadzenia i korzystania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej); b.Przygotowanie do pierwszego próbnego/ przeprowadzenie pierwszego próbnego uruchomienia na okoliczność potwierdzenia poprawności jego działania (pracy).c. Udzielenie Zamawiającemu gwarancji na zaoferowany, dostarczony i wydany Zamawiającemu SPRZĘT w Zadaniu, przy czym wymagane jest udzielenie gwarancji na SPRZĘT na okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od daty wydania Zamawiającemu SPRZĘTU z Zadania (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień działu XIII ust. 8 i 9 SIWZ);d. Uzyskanie i wydanie Zamawiającemu stosownych dokumentów związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w tym dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w punkcie powyższym, deklarowanej w ofercie, z zastrzeżeniem, iż rodzaj i sposób przedstawienia dokumentów podaje Wzór umowy ( Załączniki nr 13 SIWZ).e. Przeprowadzenie dla przyszłych użytkowników Sprzętu z Zadań po stronie Zamawiającego jednodniowego szkolenia dotyczącego kompleksowej jego obsługi, podstawowych czynności serwisowych i konserwacji Sprzętu;3. W zakres niniejszego zamówienia (dostawy) wchodzą również świadczenia wykonywane w ramach wykonywania Umowy o zamówienie na etapie po wydaniu Zamawiającemu Sprzętu, związane z udzieloną gwarancją i ewentualnymi przeglądami technicznymi oraz odpowiedzialnością z tytułu rękojmi za wady.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38341500-2, 38420000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12195,00
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji30,00
Skrócenie terminu wykonania zamówienia10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: