Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek
eba sp. z o.o.eba sp. z o.o.

Przetarg

Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia NCBJ OR POLATOM”- 2 części

04-09-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM
Andrzeja Sołtana 24,05-400 Otwock
tel. 22 273 17 00, 22 273 19 60
fax. 22 718 03 50
e-mail: przetargi@polatom.pl, krzysztof.maletka@polatom.pl
http:// www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 581442-N-2020 z dnia 2020-09-04 r.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM: Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia NCBJ OR POLATOM”- 2 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM, krajowy numer identyfikacyjny 001024043, ul. Andrzeja Sołtana  24 , 05-400  Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 273 17 00, 22 273 19 60, e-mail przetargi@polatom.pl, krzysztof.maletka@polatom.pl, faks 22 718 03 50.
Adres strony internetowej (URL): www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl
Adres profilu nabywcy: www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytut Badawczy
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
www.polatom.pl; www.platformazakupowa.pl

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia NCBJ OR POLATOM”- 2 części
Numer referencyjny: 20/P/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, elementów konstrukcyjnych oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych przed promieniowaniem jonizującym. Zamówienie obejmuje:Część nr 1 – Dostawa elementów konstrukcyjnychA. Dostawę 19 szt. stalowych słupów – wykonanych wg projektu POLATOMU (załącznik pt” projekt- słupy”)B. Dostawę ok. 85 m.b. kształtowników usztywniających konstrukcji nośnej ścian osłonnych i 50 szt. różnych kształtowników wsporczych pod estetyczną obudowę ścianki – wykonanych wg projektu POLATOMU (załącznik pt „projekt kształtowniki”)Część nr 2 – Dostawa kształtek ołowianychC. Dostawę następującej ilości i rodzajów kształtek ołowianych wg Normy ISO 7212(w nawiasie oznaczenie wg starej polskiej normy branżowej PN-62/J-80006):a. 1V1 140 (CB1) – Kształtka kątowa podstawowa #50mm – 5 szt.; masa całkowita: 7,5 kg;b. 1V0 110 (NB1) – Kształtka normalna podstawowa #50mm – 160 szt.; masa całkowita: 240,0 kg;c. 1V1 122 (CM1) – Kształtka kątowa środkowa #50mm – 90 szt.: masa całkowita: 495,0 kg;d. 1V0 102 (NM1) – Kształtka normalna środkowa #50mm – 1900 szt.; masa całkowita: 10.450,0 kg;e. 1V1 142 (CS1) – Kształtka kątowa szczytowa #50mm – 5 szt.; masa całkowita: 20,0 kg;f. 1V0 112 (NS1) – Kształtka normalna szczytowa #50mm – 170 szt.; masa całkowita: 680,0 kg. ŁĄCZNA ILOŚĆ SZTUK: 2.330 szt. ŁĄCZNA MASA: ok. 11.892,5kg Szczególne wymagania dla Części nr 2 zakresu C (Dostawa kształtek ołowianych)1) Kształtki ołowiane muszą być wykonane zgodnie z standardem ISO 7212 (wsparciem może być także nieobowiązująca już norma PN-62/J-80006) a w szczególności należy zwrócić uwagę na to aby: - gęstość ołowiu była nie mniejsza niż 10,9 x 103 kg/m3,- zawartość antymonu w stopie wynosiła od 3,5 do 4,5 %,- twardość stopu była nie mniejsza niż 9,5 HB,- zachować wymagane w Standardzie ISO 7212 (str. 3) tolerancję wymiarów i kątów. 2) Kształtki ołowiane muszą być pozbawiane jam odlewniczych;3) Kształtki malować lakierem epoksydowym do metali w kolorze RAL 7000.4) Kształtki na czas transportu powinny być ułożone w skrzyniach drewnianych umożliwiających operowanie wózkami widłowymi. Maksymalna waga skrzyni brutto: 2500 kg.Szczegółową specyfikację techniczną zamawianych elementów do Części nr 1 i Części nr 2 stanowi Załącznik A do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44212500-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14712000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę. W Polsce rejestrami, o których mowa powyżej, są Krajowy Rejestr Sądowy oraz Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla Wykonawcy w Części nr 1 Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.Za Wykonawcę zdolnego do wykonania zamówienia w Części nr 2 Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie dostawy z branży odlewniczej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów wymienionych w niniejszym pkt B od każdego z nich.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w celu potwierdzenia, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych.2. Potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej (dla Części nr 2)a) Wykaz zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie podobnych dostaw w branży odlewniczej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto każde. Pod pojęciem zrealizowanej dostawy Zamawiający rozumie należyte i terminowe wykonanie dostawy, potwierdzone podpisanym bez uwag protokołem odbioru końcowego. Wzór wykazu zrealizowanych dostaw stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ;b) Dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw (poświadczenia);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie wymaga składania dokumentów lub dodatkowych oświadczeń.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ), o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku kiedy Wykonawca wskaże przynależność do grupy kapitałowej, przedstawi dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu należący do tej samej grupy kapitałowej nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:Ustala się wadium w wysokości:Dla Części nr 1 - 750,00 PLN (słownie siedemset pięćdziesiąt złotych)Dla Części nr 2 – 6 000,00 PLN (słownie sześć tysięcy złotych)Dla obu części – 6 750,00 PLN (słownie sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)przed upływem terminu składania ofert2. Wadium może być wniesione w:2.1 pieniądzu;2.2 poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;2.3 gwarancjach bankowych;2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godz. 12:00.Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2.2 – 2.5 SIWZ, należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do wystawienia dokumentu.3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w:BGŻ BNP Paribas S.A nr rachunku: 09 1750 0009 0000 0000 0347 9226 z dopiskiem na przelewie: Wadium - Nr sprawy 20/P/2020 „Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia OR-POLATOM” Część nr …………………….4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Najniższa cena100,00
Najniższa cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Nr. Sprawy: 20/P/2020Załącznik Nr 5UMOWA Nr DZP/..…/2020 z dnia………………..….. 2020 r.zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargu nieograniczonegoStrony umowy: 1. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOMul. Andrzeja Sołtana 705-400 Otwockreprezentowany przez Dyrektoramgr inż. Tomasz Dzielzwany dalej Zamawiającym.2. ………………………………………………………………reprezentowany przez: ………………………………..…………………..……………zwany dalej Wykonawcą. § 1Przedmiot umowy1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres dostaw stanowiący przedmiot zamówienia publicznego pn.: „Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia OR-POLATOM” Część nr ………. zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wraz z załącznikami w szczególności Załącznikiem A, złożoną przez Wykonawcę Ofertą i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu elementy: - konstrukcyjne /Część nr 1/, - kształtki ołowiane /Część nr 2/, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ na własny koszt zawarty w cenie.*właściwe podkreślić3. Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 12 ( dwunastu tygodni) od daty podpisania niniejszej umowy.4. Wraz z dostarczonymi elementami Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty określone w SIWZ. 5. Wykonawca oświadcza, że ołów użyty do wykonania zamówienia pochodzi z legalnego źródła (dotyczy Części nr 2).§ 2Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy z tytułu zrealizowania niniejszego zamówienia publicznego wynosi odpowiednio:Dla Część nr 1Netto:.………….…………………………………………………………..………………PLNsłownie:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………złotychpodatek VAT (stawka ………… %) kwota:.………………………………………….…..PLNbrutto:..................................................................................................................................PLNsłownie:…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…...złotychDla Część nr 2Netto:.………….…………………………………………………………..………………PLNsłownie:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………..……………………………………………złotychpodatek VAT (stawka ………… %) kwota:.………………………………………….…..PLNbrutto:..................................................................................................................................PLNsłownie:…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…...złotych2. Płatność na rzecz Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia nastąpi po podpisaniu bez uwag przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy protokołu odbioru, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.3. Termin płatności faktury VAT wynosi 30 dni od daty jej wystawienia z zastrzeżeniem, że doręczenie faktury nastąpi na co najmniej 23 dni przed tak określonym terminem płatności, a w przypadku niezachowania tego terminu, termin płatności przedłuża się automatycznie o czas opóźnienia dostarczenia faktury.4. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać co najmniej:• zapis „Dostawa po przeprowadzeniu postępowania przetargowego: Nr sprawy: 20/P/2020, na podstawie umowy Nr DZP/……../2020, Część nr…..• wyrażone w złotych wartości netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wartości brutto,• dane Zamawiającego i Wykonawcy,• numer rachunku bankowego Wykonawcy, na które zostanie przekazane wynagrodzenie z tytułu zrealizowania zamówienia,• termin płatności.§ 3Gwarancja 1. Wykonawca udziela gwarancji na Część nr 1 – Dostawa elementów konstrukcyjnych oraz Część nr 2 – Dostawa kształtek ołowianych na okres 5 (pięciu) lat od daty podpisania bez uwag, przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, protokołu zdawczo odbiorczego. 2. Kształtki lub elementy konstrukcyjne nie spełniające wymogów Zamawiającego będą podlegały zwrotowi, a w miejsce zwróconych kształtek Wykonawca dostarczy nowe zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Koszty zwrotu i ponownej dostawy ponosi Wykonawca.3. W trakcie trwania gwarancji wszelkie usterki i wady będą usuwane przez Wykonawcę na jego koszt. § 4Sposób realizacji zamówienia1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność dostarczanych elementów konstrukcyjnych, kształtek ołowianych z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia opisanego w § 1 niniejszej umowy.42. Zamawiający wymaga od Wykonawcy staranności przy realizacji zobowiązań umowy, wynikającej z profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę. 3. Wszelkie czynności, ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez ustanowionego przedstawiciela Wykonawcy, wskazanego w Formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ) z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego: ....................................................................................................................................................... (imię i nazwisko przedstawiciela Zamawiającego waz z kontaktowym numerem telefonem)4. Po każdej dostawie zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Podpisanie protokołu jest warunkiem wystawienia faktury z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy.5. Zamówienie zostanie uznane za należycie wykonane, jeśli będzie zgodne z wymogami opisanymi w SIWZ, złożoną ofertą przetargową, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej Umowy.6. Za dzień wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę uważa się obustronne podpisanie bez uwag ostateczny protokołu odbioru elementów.7. Ponieważ wykonanie kształtek ołowianych, będących przedmiotem dostawy dla Części nr 2, w ramach dopuszczalnych przez Standard ISO nr 7212 tolerancji wymiarów i kątów, jest dla Zamawiającego bardzo istotnym parametrem, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia – za pomocą swoich przedstawicieli - 100% kontroli jakości poprawności ich wykonania na miejscu ich wytwarzania u Wykonawcy, wtedy gdy zostanie wykonanych około 10% zamówienia. Wykonawca zawiadomi w tym celu Zamawiającego na kilka dni przed przewidywanym terminem takiej kontroli aby ustalić jej miejsce i datę.Po wykonaniu kontroli kształtki o wymiarach i kątach odbiegających od dozwolonej ich tolerancji zostaną zastąpione przez Wykonawcę nowymi, poprawnie wykonanymi.Jeżeli po powtórnym sprawdzeniu tolerancji wykonania kształtek, przeprowadzonej po dostawie do siedziby Zamawiającego, Zamawiający w dalszym ciągu znajdzie ilościowo więcej niż 5% z nich jako odbiegających od dopuszczalnej tolerancji, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu całości lub części zamówienia a niniejsza umowa zostanie rozwiązana.§ 5Kary umowne1. W przypadku jakiejkolwiek opóźnień w realizacji zamówienia objętego niniejszą Umową, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia.2. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów napraw gwarancyjnych, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień opóźnienia.3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności faktury przez Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do naliczenia ustawowych odsetek za opóźnienie.4. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający upoważniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % wartości netto Umowy.§ 6Odstąpienie od umowy1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:1) Wykonawca stanie się niewypłacalny lub otwarta zostanie likwidacja Wykonawcy,2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy,3) Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub przerwał jej realizację i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmie jej realizacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania wezwania.4) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty i na wezwanie Zamawiającego złożone na piśmie nie podejmuje się wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania wezwania.2. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem nieważności. §7Ochrona danych osobowych1. Wykonawca wyraża zgodę na niżej wymienione warunki, wynikające z zapisów art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:a) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest NCBJ OR POLATOM z siedzibą w Otwocku, kod pocztowy 05-400, ul. Andrzeja Sołtana 7b) inspektorem ochrony danych osobowych w NCBJ OR POLATOM jest Pani Ewa Błażejowska e-mail: iod@ncbj.gov.pl, tel. 22 273 22 31. c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Nr sprawy: 20/P/2020Nazwa zadania: Dostawa elementów konstrukcji nośnej oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych w budynku nowego Magazynu Produktów Gotowych i Zaopatrzenia OR POLATOM- 2 częścid) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), e) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.2. Wykonawca posiada:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO3. Wykonawcy nie przysługuje:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.§ 8Postanowienia końcowe1. Wszystkie spory, kontrowersje lub różnice zdań, które mogą wyniknąć między Stronami z niniejszej Umowy lub w związku z nią odnośnie jej ważności i interpretacji i które nie mogą być załatwione w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. W innych przypadkach niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.3. Wszystkie dodatki czy uzupełnienia wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności. 4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.5. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami, stanowią integralną część Umowy.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks cywilny.7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCAPieczęć firmowa Pieczęć firmowa

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadku zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację Umowy. W innych przypadkach niedopuszczalne jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.2. Zamawiający, zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w stosunku do wynagrodzenia określonego w umowie, w przypadku zmiany:2.1 stawki podatku od towarów i usług,2.2 wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 2002, poz. 1679, z późn. zm.),2.3 zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2.4 zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, w przypadku zaistnienia siły wyższej (w tym powódź, pożar, zamieszki, strajki, epidemie, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii) mającej wpływ na realizację umowy.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie, jeżeli zaistnieją łącznie następujące okoliczności: a) konieczność zmiany umowy spowodowana będzie okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć; b) wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości , określonej pierwotnie w umowie.5. Wszystkie dodatki, uzupełnienia i zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i podpisów Stron pod rygorem nieważności, przy czym zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności opisanych w art. 144 ust.1 ustawy Pzp.6. W innych niż wymienione w niniejszym pkt XVI SIWZ przypadkach, niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Część nr 1 – Dostawa elementów konstrukcyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, elementów konstrukcyjnych oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych przed promieniowaniem jonizującym. Zamówienie obejmuje:Część nr 1 – Dostawa elementów konstrukcyjnychA. Dostawę 19 szt. stalowych słupów – wykonanych wg projektu POLATOMU (załącznik pt” projekt- słupy”)B. Dostawę ok. 85 m.b. kształtowników usztywniających konstrukcji nośnej ścian osłonnych i 50 szt. różnych kształtowników wsporczych pod estetyczną obudowę ścianki – wykonanych wg projektu POLATOMU (załącznik pt „projekt kształtowniki”)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44212500-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Część nr 2 – Dostawa kształtek ołowianych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem niniejszego, podzielonego na części zamówienia, zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, elementów konstrukcyjnych oraz kształtek ołowianych do budowy ścian osłonnych przed promieniowaniem jonizującym. Zamówienie obejmuje:Część nr 2 – Dostawa kształtek ołowianychC. Dostawę następującej ilości i rodzajów kształtek ołowianych wg Normy ISO 7212 (w nawiasie oznaczenie wg starej polskiej normy branżowej PN-62/J-80006):a. 1V1 140 (CB1) – Kształtka kątowa podstawowa #50mm – 5 szt.; masa całkowita: 7,5 kg;b. 1V0 110 (NB1) – Kształtka normalna podstawowa #50mm – 160 szt.; masa całkowita: 240,0 kg;c. 1V1 122 (CM1) – Kształtka kątowa środkowa #50mm – 90 szt.: masa całkowita: 495,0 kg;d. 1V0 102 (NM1) – Kształtka normalna środkowa #50mm – 1900 szt.; masa całkowita: 10.450,0 kg;e. 1V1 142 (CS1) – Kształtka kątowa szczytowa #50mm – 5 szt.; masa całkowita: 20,0 kg;f. 1V0 112 (NS1) – Kształtka normalna szczytowa #50mm – 170 szt.; masa całkowita: 680,0 kg. ŁĄCZNA ILOŚĆ SZTUK: 2.330 szt. ŁĄCZNA MASA: ok. 11.892,5kg Szczególne wymagania dla Części nr 2 zakresu C (Dostawa kształtek ołowianych)1) Kształtki ołowiane muszą być wykonane zgodnie z standardem ISO 7212 (wsparciem może być także nieobowiązująca już norma PN-62/J-80006) a w szczególności należy zwrócić uwagę na to aby: - gęstość ołowiu była nie mniejsza niż 10,9 x 103 kg/m3,- zawartość antymonu w stopie wynosiła od 3,5 do 4,5 %,- twardość stopu była nie mniejsza niż 9,5 HB,- zachować wymagane w Standardzie ISO 7212 (str. 3) tolerancję wymiarów i kątów. 2) Kształtki ołowiane muszą być pozbawiane jam odlewniczych;3) Kształtki malować lakierem epoksydowym do metali w kolorze RAL 7000.4) Kształtki na czas transportu powinny być ułożone w skrzyniach drewnianych umożliwiających operowanie wózkami widłowymi. Maksymalna waga skrzyni brutto: 2500 kg.Szczegółową specyfikację techniczną zamawianych elementów do Części nr 1 i Części nr 2 stanowi Załącznik A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 14712000-5,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 84
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
najniższa cena100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: