Eagle Group Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.

20-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Inowrocławski
aleja Ratuszowa 38,88-100 Inowrocław
tel. 523 592 100,
fax. 523 574 820
e-mail: starostwo@inowroclaw.powiat.pl,
http:// www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 612692-N-2020 z dnia 2020-11-20 r.

Powiat Inowrocławski: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Inowrocławski, krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. aleja Ratuszowa  38 , 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, , e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, , faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ
Adres:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, aleja Ratuszowa 38, 88-100 Inowrocław - skrzynka podawcza

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego.
Numer referencyjny: OR.IV.272.1.25.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów z terenu powiatu inowrocławskiego oraz złomowanie wycofanych i zużytych tablic rejestracyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.). Zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów z terenu powiatu inowrocławskiego oraz złomowanie wycofanych i zużytych tablic rejestracyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.). Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazdów na terenie Powiatu Inowrocławskiego musi następować wg następujących rodzajów:1) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe jednorzędowe – 19 000 kompletów,2) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe dwurzędowe – 297 kompletów,3) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe jednorzędowe zmniejszone – 300 kompletów,4) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep jednorzędowe – 1 287 sztuk,5) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep dwurzędowe – 396 sztuki,6) tablice rejestracyjne zwyczajne do oznaczania ciągników – 594 sztuk,7) tablice rejestracyjne zwyczajne do oznaczania motocykli – 1 287 sztuk,8) tablice rejestracyjne zwyczajne do motorowerów – 891 sztuk,9) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania pojazdów samochodowych – 60 kompletów,10) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania motocykli – 10 sztuk,11) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania pojazdów zabytkowych – 10 kompletów,12) tablice rejestracyjne do oznaczania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem lub motorowerów wyposażonych w silnik elektrycznych – 30 sztuk,13) tablice rejestracyjne profesjonalne samochodowe – 10 kompletów,14) tablice rejestracyjne profesjonalne motocyklowe – 5 sztuk,15) tablice rejestracyjne profesjonalne motorowerowe – 5 sztuk.Wtórniki1) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe jednorzędowe – 1 000 sztuk,2) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe dwurzędowe – 10 sztuk,3) tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe jednorzędowe zmniejszone – 10 sztuk,4) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep jednorzędowe – 20 sztuk,5) tablice rejestracyjne zwyczajne do przyczep dwurzędowe – 5 sztuk,6) tablice rejestracyjne zwyczajne do oznaczania motocykli – 10 sztuk,7) tablice rejestracyjne zwyczajne do oznaczania ciągników – 20 sztuk,8) tablice rejestracyjne zwyczajne do motorowerów – 20 sztuk,9) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania pojazdów samochodowych - 10 sztuk,10) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania motocykli – 5 sztuk,11) tablice rejestracyjne indywidualne do oznaczania pojazdów zabytkowych – 5 sztuk,12) tablice rejestracyjne do oznaczania pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem lub motorowerów wyposażonych w silnik elektryczny – 10 sztuk, 13) tablice rejestracyjne profesjonalne samochodowe – 5 sztuk,14) tablice rejestracyjne profesjonalne motocyklowe – 2 sztuki,15) tablice rejestracyjne profesjonalne motorowerowe – 2 sztuki. Użyczenie i instalacja oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne z osadzaną u Zamawiającego bazą SQL.(Baza ta jest formą zapisu wszelkich danych w programie, z gwarancją odzyskania danych, które wcześniej uległy utraceniu. Zgromadzone w bazie SQL dane łatwo można przenieść, zintegrować z innym oprogramowaniem).Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie posiadało co najmniej następujące cechy funkcjonalności: - program winien funkcjonować zarówno w systemie Windows w wersji 32 - oraz 64 - bitowej, - automatyczne tworzenie formularzy zamówienia, protokołów przekazania, odbioru i wykazu tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku na wszystkie rodzaje tablic zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, z możliwością wysyłania ich w formie elektronicznej wraz z możliwością wydruku przedmiotowych dokumentów oraz zapisu zamówienia w pliku w formacie PDF, - elektroniczną akceptację zamówienia z weryfikacją terminu realizacji, - tworzenie zamówienia zawierającego kolejne wolne numery po wprowadzeniu tylko ilości oraz typu zamówienia tablic. Tak utworzone zamówienie winno blokować, pomijać niedozwolone numery oraz numery już użyte, a także dla określonych typów tablic niedozwolone litery i wykluczenie dla niedopuszczalnych sekwencji cyfr. Utworzone numery winny być zgodne z przytoczonym powyżej rozporządzeniem, - automatyczna weryfikacja wyróżników już wykorzystanych - zabezpieczenie przed błędami w zamówieniach (tzw. gospodarka numerami), - baza danych (wykorzystane numery rejestracyjne, historia zamówień) jest instalowana lokalnie u Zamawiającego, - ewidencja zamówień oraz weryfikacja wartościowa i ilościowa stanu realizacji umowy, - możliwość odszukania zamówionej tablicy rejestracyjnej oraz zamówienia na podstawie, której została wcześniej zamówiona, dotyczy to także wtórników, - możliwość definiowania podgrup wyróżników w celu wyodrębnienia przydziałów numerów rejestracyjnych dla określonych potrzeb np. wydzielenie puli numerów dla ciągników rolniczych spośród tablic motocyklowych,Praca na oprogramowaniu w trybie off-line (umożliwienie korzystania z programu w chwili braku połączenia z internetem, np. weryfikacja i przeglądanie zamówień, przygotowywanie ich na późniejszy okres, wyszukiwanie złożonych wcześniej zamówień w bazie, - baza danych wszystkich dostępnych wyróżników - wynikających z przepisów Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (łatwość aktualizacji drogą elektroniczną),Opis oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne wraz z danymi technicznymi wymagań sprzętowych dla wdrożenia oprogramowania,Oprogramowanie będzie przeznaczone dla jednego stanowiska, Wykonawca zapewni przeszkolenie minimum 2 osób w zakresie prawidłowej obsługi oprogramowania,Wykonawca musi zapewnić bezpłatną opiekę techniczną związaną z oprogramowaniem.Cechy sprzętu jakim dysponuje Zamawiający:Komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP Home Edition,Procesorem Intel Pentium III Xeon, 2933 MHz (6x489),Dysk 500 GB.Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego programem ETA w zakresie możliwości przeniesienia danych umieszczonych w bazie programu do bazy programu oferowanego przez Wykonawcę składającego ofertę.Do oferty należy dołączyć nośnik pamięci np. płyta CD- ROM z elektroniczną wersją testową oferowanego oprogramowania wraz z opisem oprogramowania zawierającym dane techniczne wymagań sprzętowych dla wdrożenia oprogramowania.Wykonawca wypełnia formularz ofertowy podając w nim ceny dla wymienionych w nim pozycji.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie szczegółowych zleceń z określeniem ilości i rodzaju, przekazywanych w formie uzgodnionej przez obie strony. Przez dostawę rozumie się dostarczenie tablic rejestracyjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, złożenie ich we wskazanym pomieszczeniu, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz protokołu z badań niepełnych wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2355 ze zm.) Wykonawca dostarczać będzie przedmiot umowy nieodpłatnie, do siedziby Zamawiającego mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.Dostawy wykonanych tablic rejestracyjnych następować będą w dni robocze w godz. od 7:30 do 15:00.Wykonawca zobowiązuje się realizować poszczególne zlecenia w ciągu 3 dni roboczych od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia, przez cały okres trwania umowy.W przypadku dostaw interwencyjnych - dostaw wtórników tablic rejestracyjnych Zamawiający wymaga aby dostawy te odbywały się w terminie określonym w ofercie jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia przesłania przez Zamawiającego zlecenia. Ilości i rodzaje zamawianych tablic mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych tablic będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy dostarczyć do siedziby Zamawiającego pojemniki przeznaczone do zbiórki tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku w ilości 10 szt.Wykonawca udzieli Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na trwałość tablic, na każdą dostarczoną partię wykonanych i dostarczonych tablic rejestracyjnych.Wykonawca zapewni nieodpłatny odbiór i utylizację wycofanych i zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Dokonanie złomowania zużytych tablic rejestracyjnych przekazanych Wykonawcy musi być potwierdzone każdorazowo protokołem likwidacji tablic przedstawionym Zamawiającemu.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta niekompletna, nie zawierająca pełnego zakresu przedmiotu zamówienia oraz posiadająca błędy rachunkowe zostanie odrzucona.Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli będzie ona niezgodna z treścią zawartą w SIWZ.Ocenie będą podlegały oferty kompletne zawierające pełen zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający określa następujące wymagania związane z realizacją zamówienia,dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lubpodwykonawcę osób wykonujących czynności przy obsłudze prasy hydraulicznej w trakcie realizacji zamówienia.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy: Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia w/w osoby poprzez złożenie:a) oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;Oświadczenie o zatrudnieniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę. Kopia umowy / umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacenie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca udokumentuje zatrudnienie ww. osób poprzez złożenie, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania, wymienionych w pkt 1) lit. b,c,d dokumentów.3) w przypadku niezgodności stanu faktycznego ze złożonymi dokumentami, Zamawiający zastosuje kary umowne określone we wzorze umowy. 4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 14700000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
14721000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2022-12-30

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane w terminie: od daty udzielenia zamówienia do wykorzystania kwoty umownej, jednak nie dłużej niż do 30 grudnia 2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się wykonawca, który przedstawi w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia tj. aktualne zezwolenie właściwego wojewody lub marszałka na produkcję tablic rejestracyjnych wymagane przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz aktualny (nie cofnięty bądź nie zawieszony) certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch usług wykonania i dostarczenia tablic rejestracyjnych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Termin dostaw interwencyjnych30,00
Aspekty środowiskowe10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:1) zmiany stawki podatku od towarów i usług obowiązującej na dzień wykonania dostawy w stosunku do stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy;2) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH