Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

SVA/Z/K/4620-10/2021: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb wykonania ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Ustce. Zamówienie zostało podzielone na cztery części.

03-08-2021, 14:43

Dane kontaktowe

AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Paderewskiego 6,05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
e-mail: biuro@amwsinevia.pl
http:// https://amwsinevia.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SVA/Z/K/4620-10/2021: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb wykonania ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Ustce. Zamówienie zostało podzielone na cztery części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AMW SINEVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142989877

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@amwsinevia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amwsinevia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SVA/Z/K/4620-10/2021: Zakup i dostawa materiałów budowlanych dla potrzeb wykonania ogrodzenia w kompleksie wojskowym w Ustce. Zamówienie zostało podzielone na cztery części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-029a2d9f-ef9b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W związku z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne informacje wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 30.12.2020 r. sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie:
1) specyfikacja połączenia - wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;- Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x10,4, Linux; lub ich nowsze wersje; Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w
przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;- Włączona obsługa JavaScript;- Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny odczytujący pliki pdf.2) Format przesyłanych danych:a) w zakresie
wielkości i formatu plików:• pliki o wielkości do 50 MB w ogólnie dostępnych formatach.b) w zakresie
stosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego:• dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, • dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”,
wtedy należy użyć formatu XAdES.c) w przypadku niekorzystania z kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, należy używać podpisu zaufanego lub osobistego.3) Szyfrowanie i oznaczenie czasu
przesyłanych danych, w tym składanych ofert:• plik załączony przez Wykonawcę na elektronicznej
Platformie Zakupowej i zapisany, jest w systemie zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.• Oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.2.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz
oświadczeń, w tym oświadczenia, o którym mowa w Załączniku nr 3, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Zamawiający korzysta z elektronicznej Platformy
Zakupowej pod adresem amwsinevia.eb2b.com.pl. 3. Komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się wyłącznie za pomocą elektronicznej Platformy Zakupowej, poprzez
wykorzystanie do tego celu zakładki „Pytania/ Informacje” (nie dotyczy składania ofert). W przypadku
niestosowania przez Wykonawcę postanowień SWZ w tym zakresie (inny sposób lub narzędzia komunikacji) informacje przekazane przez Wykonawcę w inny sposób mogą nie zostać uwzględnione
przez Zamawiającego, co w konsekwencji będzie równoznaczne z uznaniem, że nie zostały
przekazane. 4. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy sporządzić w formie elektronicznej, tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.amwsinevia.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SVA/Z/K/4620-10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Elementy ogrodzenia z siatki

4.2.6.) Główny kod CPV: 44313100-8 - Siatka druciana ogrodzeniowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma obowiązku realizacji zamówienia w maksymalnych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do 20 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku ze zmianą zakresu przedmiotu Umowy.
Realizacja powyższych postanowień nastąpi w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentacją techniczną przekazaną przez Projektanta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Elementy ogrodzenia panelowego

4.2.6.) Główny kod CPV: 44231000-8 - Gotowe panele ogrodzeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma obowiązku realizacji zamówienia w maksymalnych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do 20 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.2 do SWZ. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku ze zmianą zakresu przedmiotu Umowy.
Realizacja powyższych postanowień nastąpi w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentacją techniczną przekazaną przez Projektanta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Elementy ogrodzenia agresywnego

4.2.6.) Główny kod CPV: 44310000-6 - Wyroby z drutu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma obowiązku realizacji zamówienia w maksymalnych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do 20 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.3 do SWZ. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku ze zmianą zakresu przedmiotu Umowy.
Realizacja powyższych postanowień nastąpi w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentacją techniczną przekazaną przez Projektanta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prefabrykaty fundamentowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 44114200-4 - Produkty betonowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania zamówienia według rzeczywistych potrzeb i nie ma obowiązku realizacji zamówienia w maksymalnych ilościach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany do 20 % zakresu przedmiotu zamówienia określonego w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 2.4 do SWZ. Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń w związku ze zmianą zakresu przedmiotu Umowy.
Realizacja powyższych postanowień nastąpi w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a dokumentacją techniczną przekazaną przez Projektanta.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; lub
Zamawiający nie wezwie jeżeli uzyska je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w
szczególności rejestrów publicznych;
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis pkt. 2 w zakresie
terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego składa wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: atesty lub certyfikaty, lub deklaracje właściwości użytkowych potwierdzające parametry techniczno-użytkowe materiałów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dotyczy poz. 1 i 2 formularza cenowego (część 1), poz. 1 formularza cenowego (część 2) oraz poz. 1 i 2 formularza cenowego (część 4).
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.
Przedmiotowe środki dowodowe, należy przekazać w formie zgodniej z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) w postaci elektronicznej lub cyfrowego odwzorowania tego dokumentu/oświadczenia, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe
środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o
braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o
zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku, kiedy Wykonawcy
wspólnie ubiegają się o zamówienie, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe
pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców poświadczoną ”za zgodność z
oryginałem”. Umowa taka zaleca się aby zawierała: oznaczenie stron umowy, cel i sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z Wykonawców,
solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum
(obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania dostawy (np. klęski żywiołowe, strajki) lub występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady, niska temperatura itp.) uniemożliwiających zrealizowanie dostawy w takim stopniu, że termin wykonania może być zagrożony – Zamawiający dopuszcza możliwość czasowego zawieszenia wykonywania Umowy lub jej części lub zmianę terminu realizacji Umowy (w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego) o czas działania siły wyższej lub czas potrzebny do usunięcia jej działania lub usunięcia przeszkód,
b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej na skutek stwierdzenia błędów projektowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Polskich Norm lub innych dokumentów normalizacyjnych, w tym norm obronnych oraz zmian przeznaczenia obiektu lub funkcji pomieszczeń – Zamawiający dopuszcza możliwość:
- zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia ( w tym w szczególności zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego) o okres niezbędny dla zakończenia dostawy na podstawie zmienionej dokumentacji projektowej,
- zmiany materiałów, urządzeń lub zmianę technologii w taki sposób, aby możliwe było zakończenie realizowanej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze sztuką budowlaną – po uzyskaniu zgody Inwestora i akceptacji projektanta dla rozwiązań zamiennych i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji i kosztorysów, nie powodujących rozszerzenia przedmiotu zamówienia,
- zmiany wynagrodzenia umownego polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia na skutek zmian w dokumentacji projektowej o 50% wartości pierwotnej Umowy,
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie podatku.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pomocą Platformy zakupowej www.amwsinevia.eb2b.com.pl w zakładce załączniki przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. W związku z tym, że w
ogłoszenie nie ma możliwości podania terminu realizacji w tygodniach, Zamawiający na
potrzeby ogłoszenia w pkt 4.2.10) wpisał 21 dni.
2021-08-03 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy