Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Przetarg

MODERNIZACJA KOTŁOWNI DPS PIŁKA-ZAMYŚLIN - ODDZIAŁ PIŁKA

06-08-2021, 18:23

Dane kontaktowe

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN
N ,64-400 Międzychód
e-mail: sekretariat@dpspilka.pl
http:// dpspilka.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
MODERNIZACJA KOTŁOWNI
DPS PIŁKA-ZAMYŚLIN - ODDZIAŁ PIŁKA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PIŁKA-ZAMYŚLIN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 639821185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: N

1.5.2.) Miejscowość: Międzychód

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpspilka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpspilka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

świadczenie całodobowej opieki i pielęgnacji

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

MODERNIZACJA KOTŁOWNI
DPS PIŁKA-ZAMYŚLIN - ODDZIAŁ PIŁKA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c77774d-f67d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00140215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00136154/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja kotłowni w DPS Piłka - Zamyślin, oddział Piłka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta
w Systemie, ani logowania do Systemu.
4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. w zakładce Regulamin.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (np. zadawanie pytań, uzupełnianie oświadczeń lub dokumentów na wezwanie zamawiającego) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania.
7. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@dpspilka.pl
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka na stronie dotyczącej prowadzonego postępowania, na której udostępnił specyfikację.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi/wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej.
12. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych jest Dom Pomocy Społecznej Piłka-Zamyślin z siedzibą w Zamyślin 2a przetwarzania danych są kompetencje Domu wynikające z ustawy o pomocy społecznej, a cel przetwarzania danych nie wykracza poza te kompetencje. Szczegółową podstawę prawną zawarto w treści niniejszego dokumentu. Dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania przepisami prawa lub na podstawie umowy. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Na zasadach art. od 15 do 22 RODO możesz wnieść skargę do organu nadzoru, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, żądać dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych, cofnąć zgodę na przetwarzanie, gdy podstawą przetwarzania danych była zgoda. Obowiązek podania danych może wynikać wyłącznie z wymagań ustawowych, chyba, że jest warunkiem zawarcia umowy. W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji możesz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w Domu Pomocy Społecznej, na stronie BIP lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Tomaszem Wyrembskim wyrembski@poczta.fm.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: nr 01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest
MODERNIZACJA KOTŁOWNI DPS PIŁKA – ZAMYŚLIN – ODDZIAŁ PIŁKA
polegająca na dostawie (wraz z montażem i drobnymi pracami budowlanymi) dwóch fabrycznie nowych kotłów węglowych

2. Krótki opis i charakterystyka:
Przedmiotem zamówienia jest m.in.:

- dostawa do siedziby DPS Piłka-Zamyślin Oddział Piłka wraz z montażem dwóch fabrycznie nowych kotłów węglowych, o mocy każdego z nich 300 kW – posiadających certyfikat 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012;
- demontaż istniejących elementów starej kotłowni, kotłów, czopuchów, rurociągów od kotłów do istniejących rozdzielaczy i pomp kotłowych,
- demontaż izolacji termicznej i instalacji elektrycznej w obrębie kotła,
- uruchomienie kotłowni, sprawdzenie poprawności działania, przeszkolenie obsługi,
- wykonanie niezbędnych prac towarzyszących m.in. wymiany drzwi, demontaż i ponowny montaż okien, demontaż starej posadzki oraz ułożenie nowych płytek ceramicznych, tynkowanie i malowanie ścian, ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi w obrębie otworu technicznego, wykonanie elewacji z tynku mineralnego oraz malowanie w obrębie otworu technicznego, uporządkowanie terenu, utylizacja gruzu.
- przed zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca uzyska decyzję dopuszczającą do eksploatacji i rejestracji zamontowanych urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, oraz zgromadzi wszystkie dokumenty niezbędne do tego odbioru. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia pracach odbiorowych UDT.

Szczegółowy zakres i obmiar robót towarzyszących dostawie przedstawiono w przedmiarze robót/kosztorysie ślepym - stanowiący załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 39715200-9 - Urządzenia grzewcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44621200-1 - Kotły grzewcze

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużony okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:

 Wykonawca będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone, które spełniają następujące wymagania:
co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
Osoba ta powinna:
- Posiadać wykształcenie techniczne;
- posiadać uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.4.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, które umożliwiają tej osobie pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie przedmiotu zamówienia, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18.3.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz.394) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz. U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) – do kierowania budową i robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
- posiada doświadczenie zawodowe (nabyte po uzyskaniu odpowiednich uprawnień budowlanych), w trakcie którego samodzielnej pełnił funkcję kierownika budowy co najmniej dwóch robót budowlanych obejmujących prace tożsame w przedmiotem zamówienia. Poprzez pojęcie „samodzielnie pełnił funkcję kierownika budowy” Zamawiający rozumie samodzielne pełnienie tej funkcji przez cały czas procesu inwestycyjnego z przekazaniem do użytkowania obiektu/budowli włącznie.
Spełnienie oczekiwanych wymagań w stosunku do wyżej wymienionych osób należy wykazać w postaci odpowiednich dokumentów określających przygotowanie zawodowe i zestawienie wykonanych obiektów wykazując tym nabyte doświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 5.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty na zasadzie spełnia-nie spełnia


 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - wykonali co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu robót budowlano-montażowych o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (tj. budowa lub przebudowa kotłowni gazowej o mocy łącznej min. 500 kW), o wartości minimum 350.000,00 PLN brutto każda wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: c) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (dokument składany na wezwanie Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ).
Ocena zostanie dokonana według formuły: SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

a) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub kserokopię uprawnień osób, o których mowa w rozdz. XVIII SWZ i zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej organizacji samorządu zawodowego osób
b) Wykazu zawierającego należycie wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych – tożsamych z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełniony załącznik nr 1 i 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się dokonywania zmian postanowień umowy oraz wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub z działania siły wyższej.
2. W przypadku uzasadnionego technicznie i uzgodnionego obustronnie odstąpienia od wykonywania części robót lub zmniejszenia ilości w poszczególnych pozycjach kosztorysowych – płatność zostanie umniejszona o wartości wynikające ze stawek kosztorysu ofertowego.
3. Dopuszcza się zmiany technologiczne - gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
4. Dopuszcza się modyfikację treści umowy spowodowaną zmianą przepisów prawa;
5. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-16 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/dps_pilka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-06 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy