Przetarg

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej przy S19 w Sokołowie Młp.

15-04-2022, 12:25

Dane kontaktowe

GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
Rynek 1,36-050 Sokołów Małopolski
tel. 17 7729019
fax. 17 7729019 w 28
e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl
http:// www.sokolow-mlp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej przy S19 w Sokołowie Młp.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582134

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sokołów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-050

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 7729019

1.5.8.) Numer faksu: 17 7729019 w 28

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugim@sokolow-mlp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolow-mlp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej przy S19 w Sokołowie Młp.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8ced874-bc9d-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00124602

2.6.) Wersja ogłoszenia: 03

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e8ced874-bc9d-11ec-b879-9a86e5ac3946

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl lub za pomocą poczty elektronicznej, email: ugim@sokolow-mlp.pl (nie dotyczy składania ofert).
Instrukcje korzystania z miniPortalu dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, odbieranie dokumentów elektronicznych, zmiana lub wycofanie oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu miniPortalu znajdują się w zakładce „Instrukcje” na stronie internetowej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje
Za datę przekazania oferty oraz wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl lub poczty elektronicznej po adresem email:ugim@sokolow-mlp.pl.
Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1261 ze zm.) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf,
f) miniPortal działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. Czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Sokołów Młp., ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp., nr tel. (17) 77-29-019, reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Młp.
2. Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@e-sokolow-mlp.pl bądź poczty tradycyjnej, kierując pismo na adres Administratora.
3. Pana/i dane osobowe podawane są w celu realizacji zadania pn.: Zakup urządzeń i wyposażenia do stacji uzdatniania wody i ujęć wody,
4. Pana/i dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27,
5. Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Sokołów Młp. przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Sokołów Młp.
6. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
8. Przysługuje Panu/i prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania – na podstawie art. 16 RODO,
3) ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO.
9. W przypadku wystąpienia z żądaniem o informację przewidzianą w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (źródło danych), prawo to przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku/uwagi bez rozpoznania.
12. Dane udostępniane przez Pana/ią nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.1.2022.GD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Informacje i wymogi ogólne:

Zamówienie dzieli się na 2 zadania (dwie części) , do każdego zadania stosuje się te same wymogi realizacji i zasady wyboru Wykonawcy. Oferty można składać na jedno lub wszystkie zadania (części).

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów niezbędnych do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone do urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, pok. nr 7, na minimum 10 dni roboczych przed ich planowanych dostarczeniem, celem weryfikacji zgodności oferowanych dostaw z SWZ i OPZ. W przypadku ustalenia niezgodności Zamawiający wzywa do zmiany przedmiotu dostaw na właściwe, a Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania dostaw zgodnych z SWZ i OPZ.
Sporządzając ofertę na dostawy w każdym z 2 zadań należy zaoferować materiały nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne) dotyczy to również wszelkich opisów w postaci Polskich Norm i KNR - ów.
Szczegółowe wytyczne i specyfikacje do realizacji zamówienia znajdują się w załączonym do dokumentacji postepowania OPZ – zał. 10 do SWZ - udostępnionym na miniportalu.

Zadanie 1. Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej przy S19 w Sokołowie Młp. cz.1. - dotyczy materiałów do wykonania ok 1005 mb sieci kanalizacji sanitarnej z litych rur PVC i PE 100 fi 250 ze studzienkami kanalizacyjnymi, rurami osłonowymi i innym asortymentem jak opisano w kalkulacji i OPZ.


Termin wykonania dla zadania 1 i 2 jest jednakowy: 60 dni od podpisania umowy.

Dla wszystkich dostaw z zadania 1 i2 wymaga się aby dostarczone materiały były objęte gwarancją minimum przez 1 rok.


Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok, oferta z gwarancją i rękojmią na krótszy okres niż 1 rok zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SWZ.

Przewiduje się po podpisaniu umowy możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego , wskazuje się, że minimalna wielkości świadczenia nie będzie mniejsza niż 75% zakresu pierwotnego umowy.

Zamówienie jest podzielone na dwa zadania, które będą rozliczane odrębnymi umowami.

Stawka VAT - 23 %


2. skreślono.


3. Szczegółowo zakres dostaw opisany został w:
a) OPZ (załącznik nr 10 do SWZ),
b) Załączonych kalkulacjach- zał. 12.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV : 44163000-0 Opis: Rury i osprzęt
Kod CPV : 44130000-0 Opis: Studzienki kanalizacyjne


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji zamówienia, np.: SWZ, OPZ (zał. 10) i wzorze kalkulacji cenowej (zał. 12) wskazano pochodzenie materiałów to służy to jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, lub nie gorszy, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający również wskazuje, że dopuszcza rozwiązania nie gorsze, lub równoważne opisywanym.

8. Zamawiający nie wymaga/nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów o których mowa w art. 131 ust. 2, niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

10. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) .
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia .
12. Zamawiający nie wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawiera wzór umowy.

4.2.5.) Wartość części: 146164,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

1. Cena wykonania zamówienia – 60 % - 60 punktów.
Kryteria poza cenowe :
2. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 18 miesięcy i mniej niż 24 miesiące – 20 %.
3. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 24 miesiące – 40 %.
Punkty z kryterium 2i3 nie będą sumowane, przyzna się punkty albo za kryterium 2 albo za kryterium 3.
We wszystkich kryteriach %=pkt.
Zobowiązanie wynikające z kryteriów poza cenowych zostaną wpisane do treści umowy

Wykonawca może, lecz nie musi ubiegać się o punkty z kryteriów poza cenowych w ofercie, tj. jeśli w ofercie wpisze 12 miesięcy to oferta będzie prawidłowa, jednakże nie uzyska żadnych punktów z drugiego kryterium. Aby uzyskać 20 punktów z drugiego kryterium wystarczy zadeklarować nie mniej niż 18 miesięcy. Za okres dłuższy niż 18 miesięcy i krótszy niż 24 miesiące nie przyzna się 40 punktów. Aby uzyskać 40 punktów z drugiego kryterium wystarczy zadeklarować nie mniej niż 24 miesiące. Za okres dłuższy niż 24 miesięcy nie przyzna się więcej niż 40 punktów. Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy, oferta z gwarancją i rękojmią na okres krótszy niż 12 mies. zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SWZ.

Do obliczania punktacji będzie się uwzględniać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu.

Cena wykonania zamówienia – obejmuje całkowitą do zapłaty przez zamawiającego cenę brutto tytułem wykonania zadania z uwzględnieniem wszystkich narzutów i opłat. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = Pc - pkt w kryterium 1 - cenowym zgodnie z wzorem: Punkty = [C min / C bad] * Pc (60).
C min - najniższa całkowita cena ofertowa brutto spośród ofert badanych.
C bad - cena całkowita oferty badanej brutto.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2. Jako najkorzystniejszą wybierze się ofertę, która zdobędzie największą łączną liczbę punktów z wszystkich kryteriów, punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli to nie wystarczy do wskazania najkorzystniejszej oferty będzie się zwiększać dokładność o kolejne miejsca po przecinku. W przypadku, gdy oferty uzyskają identyczną punktację we wszystkich kryteriach to do wyboru najkorzystniejszej zastosuje się postanowienia ustawy pzp.

Dla zadania 1 i 2 stosuje się te same kryteria wyboru ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 18 miesięcy i mniej niż 24 miesiące – 20 p= 20%.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 24 miesiące – 40 p=40 %

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Informacje i wymogi ogólne:

Zamówienie dzieli się na 2 zadania (dwie części) , do każdego zadania stosuje się te same wymogi realizacji i zasady wyboru Wykonawcy. Oferty można składać na jedno lub wszystkie zadania (części).

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa materiałów niezbędnych do wykonania budowy kanalizacji sanitarnej.
Dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych dostaw z niniejszym zamówieniem powinny być przedłożone do urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, pok. nr 7, na minimum 10 dni roboczych przed ich planowanych dostarczeniem, celem weryfikacji zgodności oferowanych dostaw z SWZ i OPZ. W przypadku ustalenia niezgodności Zamawiający wzywa do zmiany przedmiotu dostaw na właściwe, a Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania dostaw zgodnych z SWZ i OPZ.
Sporządzając ofertę na dostawy w każdym z 2 zadań należy zaoferować materiały nie gorsze, tj. posiadające nie mniejszą funkcjonalność i zakresy pracy niż te wymagane opisem zamówienia (nie gorsze = równoważne) dotyczy to również wszelkich opisów w postaci Polskich Norm i KNR - ów.
Szczegółowe wytyczne i specyfikacje do realizacji zamówienia znajdują się w załączonym do dokumentacji postepowania OPZ – zał. 10 do SWZ - udostępnionym na miniportalu.

Zadanie 2. Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej przy S19 w Sokołowie Młp. cz.2. - dotyczy materiałów do wykonania ok. 969 mb sieci kanalizacji sanitarnej z litych rur PVC fi 250ze studzienkami kanalizacyjnymi, rurami osłonowymi i innym asortymentem jak opisano w kalkulacji i OPZ.


Termin wykonania dla zadania 1 i 2 jest jednakowy: 60 dni od podpisania umowy.

Dla wszystkich dostaw z zadania 1 i2 wymaga się aby dostarczone materiały były objęte gwarancją minimum przez 1 rok.


Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 1 rok, oferta z gwarancją i rękojmią na krótszy okres niż 1 rok zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SWZ.

Przewiduje się po podpisaniu umowy możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego , wskazuje się, że minimalna wielkości świadczenia nie będzie mniejsza niż 75% zakresu pierwotnego umowy.

Zamówienie jest podzielone na dwa zadania, które będą rozliczane odrębnymi umowami.

Stawka VAT - 23 %


2. skreślono.


3. Szczegółowo zakres dostaw opisany został w:
a) OPZ (załącznik nr 10 do SWZ),
b) Załączonych kalkulacjach- zał. 12.

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV : 44163000-0 Opis: Rury i osprzęt
Kod CPV : 44130000-0 Opis: Studzienki kanalizacyjne


5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji zamówienia, np.: SWZ, OPZ (zał. 10) i wzorze kalkulacji cenowej (zał. 12) wskazano pochodzenie materiałów to służy to jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, lub nie gorszy, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający również wskazuje, że dopuszcza rozwiązania nie gorsze, lub równoważne opisywanym.

8. Zamawiający nie wymaga/nie przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów o których mowa w art. 131 ust. 2, niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.

10. Podwykonawstwo:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom) .
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia .
12. Zamawiający nie wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
13. Szczegółowe uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawiera wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:

1. Cena wykonania zamówienia – 60 % - 60 punktów.
Kryteria poza cenowe :
2. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 18 miesięcy i mniej niż 24 miesiące – 20 %.
3. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 24 miesiące – 40 %.
Punkty z kryterium 2i3 nie będą sumowane, przyzna się punkty albo za kryterium 2 albo za kryterium 3.
We wszystkich kryteriach %=pkt.
Zobowiązanie wynikające z kryteriów poza cenowych zostaną wpisane do treści umowy

Wykonawca może, lecz nie musi ubiegać się o punkty z kryteriów poza cenowych w ofercie, tj. jeśli w ofercie wpisze 12 miesięcy to oferta będzie prawidłowa, jednakże nie uzyska żadnych punktów z drugiego kryterium. Aby uzyskać 20 punktów z drugiego kryterium wystarczy zadeklarować nie mniej niż 18 miesięcy. Za okres dłuższy niż 18 miesięcy i krótszy niż 24 miesiące nie przyzna się 40 punktów. Aby uzyskać 40 punktów z drugiego kryterium wystarczy zadeklarować nie mniej niż 24 miesiące. Za okres dłuższy niż 24 miesięcy nie przyzna się więcej niż 40 punktów. Najkrótszy wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 12 miesięcy, oferta z gwarancją i rękojmią na okres krótszy niż 12 mies. zostanie odrzucona jako niezgodna z wymaganiami SWZ.

Do obliczania punktacji będzie się uwzględniać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez oferentów nie podlegających wykluczeniu.

Cena wykonania zamówienia – obejmuje całkowitą do zapłaty przez zamawiającego cenę brutto tytułem wykonania zadania z uwzględnieniem wszystkich narzutów i opłat. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = Pc - pkt w kryterium 1 - cenowym zgodnie z wzorem: Punkty = [C min / C bad] * Pc (60).
C min - najniższa całkowita cena ofertowa brutto spośród ofert badanych.
C bad - cena całkowita oferty badanej brutto.
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

2. Jako najkorzystniejszą wybierze się ofertę, która zdobędzie największą łączną liczbę punktów z wszystkich kryteriów, punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeśli to nie wystarczy do wskazania najkorzystniejszej oferty będzie się zwiększać dokładność o kolejne miejsca po przecinku. W przypadku, gdy oferty uzyskają identyczną punktację we wszystkich kryteriach to do wyboru najkorzystniejszej zastosuje się postanowienia ustawy pzp.

Dla zadania 1 i 2 stosuje się te same kryteria wyboru ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 18 miesięcy i mniej niż 24 miesiące – 20 p= 20%.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 3. Udzielenie gwarancji i rękojmi przynajmniej na 24 miesiące – 40 p=40 %

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: NA ETAPIE SKŁADANIA
OFERT: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu
UWAGA: patrz również rozdział VI SWZ pkt 7 (Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(spółki cywilne/ konsorcja)
oraz jeśli dotyczy:
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od
wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia informacji i odpisów, jeżeli zamawiający może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
PO ZŁOŻENIU OFERT : Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , aktualnych na dzień ich złożenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: odpisu albo informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające , że: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie
dotyczy. Oświadczenie z art. 125 ust 1, wymagane jest tylko w zakresie
niepodleganiu wykluczeniu - zał .3 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie przewidziano w postępowaniu

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający nie przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.
Niniejszą rubrykę należy traktować jako UZUPEŁNIENIE POLA : Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu - cd.:
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

4) obligatoryjnie, pod rygorem odrzucenia oferty, należy złożyć z ofertą wypełnioną kalkulację cenową z specyfikacją oferowanych dostaw- zał. 12, uzupełnioną w oparciu o: załączony przez Zamawiającego do postępowania wzór i pozostałą dokumentację i opisy udostępnione w dokumentacji zamówienia. Kalkulacja służy do ustalania/porównania cen jednostkowych celem rozliczenia dostaw lub ew. dokonywania innych zmian w umowie, które skutkują zmianą wartości zamówienia lub ustaleń dotyczących rażąco niskiej ceny. Aby nie doszło do manipulacji cen jednostkowych na późniejszym etapie Zamawiający wymaga złożenia kalkulacji na etapie składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty. Ceny jednostkowe dla realizowanego zamówienia określone w kalkulacji są niezmienne, za wyjątkiem ew. odstępstw przewidzianych wzorem umowy- zał. 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VI ust. 5 SWZ ( o braku podstaw wykluczenia), składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia .
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian obejmujących zmianę terminu, zakresu, miejsca ,kosztów dostaw w następujących przypadkach:
1) We wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy pzp- adekwatnie.
2) Przewiduje się możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego, wskazuje się, że minimalna wielkości świadczenia nie będzie mniejsza niż 75% zakresu pierwotnego umowy.
3) W razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 456 ustawy pzp lub innych , które skutkować będą przedwczesnym zakończeniem realizacji umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy.
4) W przypadku ujawnienia się nieprawidłowości i niedokładności OPZ, w tym wystąpienia różnic ilości, parametrów i wielkości przewidzianych dostaw, co skutkowałoby niemożnością zrealizowania dostaw zgodnie z wymaganiami odrębnych norm prawnych, ogólnie przyjętych standardów.
5) W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, które w połączeniu z realizacją zadania skutkowałyby niekontrolowanym zakłóceniem pracy Zamawiającego.
6) Zmiany , o których mowa w ust 1 dokonuje się na warunkach określonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust 2 i § 8 umowy .
7) Dopuszcza się zmianę miejsca dostawy - składowania –z terenu SUW w Turzy – Górnie na inne miejsce w obrębie terenu Gminy Sokołów Małopolski po wcześniejszym powiadomieniu i uzgodnieniu z Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania zrealizowania dostawy do innego miejsca składowania niż określone w OPZ ale w obrębie Gminy Sokołów Małopolski, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy dostaw. Wykonawca będzie mógł odmówić zmiany miejsca całych dostaw lub jej części – jeśli uzna, że w zmienionym miejscu nie będzie możliwości prawidłowego świadczenia dostawy/części dostawy.

2. Dopuszcza się wprowadzenie w umowie zmian obejmujących zmianę terminu na realizację umowy w następujących przypadkach:
1) Z uwagi na wystąpienie siły wyższej np.: niekorzystne warunki pogodowe, wichury, zalania, klęski żywiołowe, sytuacja związana z COVID, itp. o czas niemożliwości zrealizowania dostaw.
2) Konieczność dokonania/zatwierdzenia zmiany OPZ – o czas niezbędny na dokonanie ustaleń.
3) skreślono.
4) Strajki, protesty, załamanie rynkowe, z wyłączeniem strajków pracowników Wykonawcy, działanie sił przyrody lub osób trzecich, wystąpienia zagrożenia dla: mienia, zdrowia i życia w pobliżu miejsc realizacji dostaw, zdarzeń nadzwyczajnych - np. katastrofy, działania wojenne, powodzie- o czas niemożliwości wykonywania dostaw.
5) W przypadku okoliczności o których mowa w §10 ust. 2 z uwagi na czas potrzebny Zamawiającemu do weryfikacji dokumentacji – o czas wydłużonej weryfikacji ponad 3 dni.
6) W przypadku zaistnienia sytuacji nagłych, nieprzewidzianych, o których mowa w ust. 1 pkt, o których– o czas, na który faktycznie wstrzymano dostawy, lub faktyczny czas wymagany na wykonanie robót/działań dodatkowych/zabezpieczających.
3. Dopuszcza się również w Umowie wprowadzenie zmiany osób wyznaczonych do kontaktów przez Wykonawcę, w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych im funkcji- po poinformowaniu Zamawiającego – bez aneksowania umowy.
4. Strona powołująca się na zaistnienie ww. zdarzeń jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o powyższym drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. 5. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej Umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, lub z innych przyczyn Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku ww. nieprzewidzianych zdarzeń.
6. Wprowadzenie następujących zmian nie stanowi istotnej zmiany umowy:
- danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
- danych teleadresowych i osób do kontaktów,
- zmiana adresu dostawy w obrębie terenu Gminy Sokołów Małopolski.
Pełny opis w SWZ w zał. 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: httpps://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie jest prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej – nie będą honorowane dokumenty, które wpłyną w wersji papierowej.
Aby prawidłowo złożyć ofertę wystarczy złożyć za pośrednictwem miniportalu dokumenty wygenerowane, wypełnione i podpisane elektronicznie.
Zamówienie nie jest podzielone na części
Aby prawidłowo złożyć ofertę należy przed końcowym terminem składania ofert złożyć za pośrednictwem miniportalu prawidłowo podpisane dokumenty: ofertę zgodną z formularzem ofertowym, wraz z oświadczeniem o niepodleganiem wykluczeniu i kalkulacją cenową – zał. 1,3,12 do SWZ - jeżeli wykonawca składa ofertę samodzielnie.
W pozostałych przypadkach i w przypadkach szczególnych dot. reprezentacji Wykonawcy należy postąpić zgodnie z wytycznymi SWZ i w zależności od konkretnego przypadku będą wymagane kolejne dokumenty wymienione w SWZ np.: zał. 5 do SWZ lub pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisania oferty. Patrz rozdział VI SWZ i inne. Wykonawca nie musi wykazywać spełnienia jakichkolwiek warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający nie stawia żadnych szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy zagraniczni składają te same dokumenty co Wykonawcy z Polski lub im odpowiadające- więcej w SWZ.
Wypełnianie punktu 6 formularza ofertowego – ceny – należy poprzedzić wypełnieniem białych pól w kalkulacji cenowej suma w niebieskich polach uzupełni się sama, należy wypełniać tylko pola białe.
Jeżeli w kalkulacji są nieprawidłowości, należy to zgłosić niezwłocznie do Zamawiającego.
Wszystkie składane dokumenty muszą być kompletnie uzupełnione.
Wytyczne szczegółowe znajdują się w SWZ
Wadium i zabezpieczenie umowy nie jest wymagane, termin realizacji -21 dni od podpisania umowy.
Po złożeniu ofert Zamawiający będzie informował o dalszych czynnościach i ew. wzywał Wykonawców o przedłożenie kolejnych dokumentów w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania wezwania.
Informacje o toku postępowania i SWZ z załącznikami będą na bieżąco udostępniane w miniportalu.

Uzupełnienie pola : Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia - cd.:
7. Wszelkie zmiany , niewymienione w § 17 ust. 6 i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min.: istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. Błędy przypadkowe i pisarskie w umowie będą poprawiane z uwzględnieniem celu zapisu i nie wymagają sporządzania protokołów konieczności.
8. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
9. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.