Przetarg

Dostawa drutu do pras belujących

23-05-2022, 09:55

Dane kontaktowe

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Mickiewicza 28/30 ,86-300 Grudziądz
tel. 564504901
fax. 564504934
e-mail: mwio@mwio.pl
http:// www.mwio.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa drutu do pras belujących

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870485618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 28/30

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 564504901

1.5.8.) Numer faksu: 564504934

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mwio@mwio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mwio.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa drutu do pras belujących

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22d1f26b-da61-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171244

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz/proceedings
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.
4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view.
6. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
7. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:
a) .zip
b) .7Z
8. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbrs .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
9. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO” oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres:
86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwana dalej spółką.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl, telefon kontaktowy: (+48) 56 45 04 918.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drutu do pras belujących”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP7/2022/PNB/BL

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa do Zamawiającego - Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie, fabrycznie nowego drutu stalowego do belowania sprasowanych odpadów pakowanego w zwojach (kręgach) w ilości 30 szt.
Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
- Fabrycznie nowy;
- Wykonany ze stali niskowęglowej w gatunku C4D lub S235JRG lub SAE1006;
- Wyżarzany zmiękczająco – średnia miękkość;
- Nacierany olejem;
- Wytrzymałość na zrywanie w przedziale 360 – 400 N/mm2
- Średnica 3,2±0,05 mm;
- Pakowany w zwojach (kręgach) o średnicy wewnętrznej min. 350 mm i średnicy zewnętrznej 700-800 mm, o wadze jednego okręgu ok. 500 kg, w łącznej ilości ok 30 szt. kręgów.
Uwaga:
Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy je każdorazowo rozumieć jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Warunki Zamówienia
1) Wykonawca dostarczy drut na swój koszt i ryzyko (transportem Wykonawcy, bądź transportem wynajętym na koszt i swoje ryzyko).
2) Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć towar na paletach.
3) Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostaw w godz. 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
4) Wydanie kręgów z drutem przez Wykonawcę następuje po jego rozładunku w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie 39a koło Grudziądza, zgodnie z dyspozycją Zamawiającego
i pokwitowaniu jego odbioru. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy dowód dostawy,
na podstawie, którego zostanie wystawiona faktura.
5) W razie niezgodności dostarczonego drutu z postawionymi wymaganiami, w szczególności, co do parametrów technicznych Zamawiający ma prawo zakwestionować, jakość przywiezionego drutu
i odmówić jego przyjęcia. Przy dostawie wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet niezbędnych dokumentów, dotyczących przywiezionego drutu, zawierających świadectwo jakości, zawierające, co najmniej: gatunek stali, wytrzymałość na rozciąganie, średnicę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy PZP
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)
Sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) Pełnomocnictwo (Pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii – poświadczonej notarialnie – sporządzonej w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę –
o ile upoważnienie to nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów dołączonych do oferty, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
4) Dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców - wyłącznie w przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu X pkt 3 SWZ.
5) Dokument wadialny, zgodny z postanowieniami Działu XII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset i 00/100).
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, iż Wykonawca traci wadium na rzecz beneficjenta
w związku z:
- odmową podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- niemożliwością zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
- zaistnieniem okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp,
tj. w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
e) gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Nazwa: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.
Adres: ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz
Nr konta: 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611
Na przelewie należy umieścić numer i nazwę postępowania oraz dopisać „wadium przetargowe”.
5. Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, o których mowa
w pkt 2 lit. b-d, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia, za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium wpłynie na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
5. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonują odpowiednio wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz.
8. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt 5, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
9. Pełnomocnictwo powinno:
1) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2) wymienić wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
3) być podpisane przez każdego z tych Wykonawców na dokumencie pełnomocnictwa zgodnie
ze sposobem reprezentacji.
10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11. Wszystkie postanowienia niniejszej SWZ i przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje
się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
12. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 1, zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Zaleca się, aby umowa w swojej treści zawierała następujące postanowienia:
1) sposób ich współdziałania,
2) zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z nich,
3) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji zamówienia,
4) wskazanie jednego z Wykonawców upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
do przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna,
5) numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
6) oznaczenie czasu trwania współpracy Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz okres gwarancji
i rękojmi,
7) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
8) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, w oparciu o przepisy art. 454 - 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy.
2. Zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia jest możliwa:
1) w zakresie zmiany wysokości ceny brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), w odniesieniu do tej części, której zmiana dotyczy;
2) gdy nowy Sprzedawca ma zastąpić dotychczasowego Sprzedawcę lub w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Sprzedawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Sprzedawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;
3) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Kupujący, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
4) jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
4. Wykonawca nie będzie uprawniony do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania zmiany została spowodowana przez nienależyte wywiązywanie się przez Wykonawcę z realizacji zamówienia lub zwłokę Wykonawcy, włącznie z błędem lub zwłoką w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy.
5. Wszelkie inne zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron i również wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gpp_grudziadz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-31 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835);
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy oraz rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).