Przetarg

Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu (…) – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki (…) – ETAP II Roboty budowlano-montażowe

05-08-2022, 12:59

Dane kontaktowe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Żelazna 59a ,00-848 Warszawa
e-mail: krakow@wody.gov.pl
http:// https://www.wody.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu (…) – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki (…) – ETAP II Roboty budowlano-montażowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krakow@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu (…) – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki (…) – ETAP II Roboty budowlano-montażowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04a16289-14a8-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00294306

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.68 Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – ETAP II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie współfinasowane ze środków Unii Europejskiej, działanie 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej”, poddziałanie 1.4.2, Priorytet 1. „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”, PO Rybactwo i Morze

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r13726,Program-przywrocenia-droznosci-i-ochrony-rzeki-Kamienicy-Nawojowskiej-w-Nowym-Sa.html?sid=7fd75fc539cc549a63d0607438347bff

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp – komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/. Platforma wypełnia definicję strony internetowej postępowania, na której publikowana jest dokumentacja postępowania. Wskazany w zdaniu 1 adres strony internetowej postępowania, to adres pod którym udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Regulamin dostępny jest w zakładce „Regulamin”. Korzystanie z Platformy oznacza akceptację regulaminu oraz Instrukcji.
3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj” (na etapie składania ofert) lub „Wiadomości” (po otwarciu ofert). Zakładki te służą również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
2. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
3. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, niemniej jednak Zamawiający rekomenduje sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
4. Zamawiający informuje, że adres e-mail: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu Zamówień Publicznych oraz zwrotu wadiów wniesionych w formie niepieniężnej. Ewentualne wykorzystanie poczty elektronicznej w innych celach, niż wskazane w zdaniu 1, może nastąpić jedynie w przypadku awarii Platformy, przy czym - bez względu na przyczynę - poczta elektroniczna nie może służyć do złożenia oferty.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub cyfrowe odwzorowania dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Marzena Pomorska. Kontakt odbywa się za pośrednictwem Platformy.
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania KR.ROZ.2810.135.2022 prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Państwu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KR.ROZ.2810.135.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – ETAP II Roboty budowlano-montażowe".

2. Zakres zamówienia obejmuje:

a) Przebudowa progu KAM02 w km 0+250
Przebudowa istniejącego żelbetowego progu wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:
• wykonaniu pochylni kamiennej z bystrotokiem o łącznej długość bystrotoku
ok. 44,86 m,
• wykonaniu kanału migracyjnego - w formie schodkowej 2 bystrzy, pierwsze o długości 15 m, drugi o długości 12,7 m (oraz 3 m odcinek spoczynkowy), zakończonych niecką wypadową długości 12,9 m, łączna długość kanału wraz z szerokością progu ok. 44,86 m,
• wykonaniu gurtu żelbetowego o przekroju 1x1m i długości 37,0 m zakotwionego w postaci kotew wierconych o długości do 6 m.
• wykonaniu rampy z kamienia o dł. 2,31 m, spadek 1:5
• wykonaniu narzutu kamiennego w dnie o dł. 5 m oraz szerokości 17,8 m
• wykonaniu umocnień skarp w obrębie przebudowywanego urządzenie wodnego na lewym i prawym brzegu:
o ubezpieczenie lewego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 26,7 m
o ubezpieczenie prawego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 27,3 m
o ubezpieczenie lewego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 26,2 m
o ubezpieczenie prawego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 27,8 m
• wyrównanie powierzchni progu żelbetowego.

b) Przebudowa progu KAM04 w km 1+559
Przebudowa istniejącego żelbetowego progu wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:
• wykonaniu pochylni kamiennej z bystrotokiem o łącznej długość bystrotoku ok. 60,7 m,
• wykonaniu kanału migracyjnego - kanał zostanie wykonany w formie schodkowej 3 bystrzy o długości 15 m, 15m i 15,0 m (dwa odcinki spoczynkowe po 3 m) zakończonych niecką wypadową o długości 9,7 m, łączna długość 60,7 m
• wykonaniu gurtu żelbetowego o przekroju 1x1m i długości 40,0 m zakotwionego w postaci kotew wierconych o długości do 6 m.
• wykonaniu narzutu kamiennego w dnie o długości ok 5,1 m oraz szerokości ok. 31.5 m,
• wykonaniu umocnień skarp w obrębie przebudowywanego urządzenie wodnego na lewym i prawym brzegu:
o ubezpieczenie lewego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 18,5 m
o ubezpieczenie prawego brzegu narzutem kamiennym na ok. dł. 24,2 m
o ubezpieczenie lewego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 48,7 m
o ubezpieczenie prawego brzegu brukiem kamiennym na ok. dł. 42,7 m
• wyrównanie powierzchni progu żelbetowego.

c) Przebudowa progu KAM05 w km 2+216
Przebudowa istniejącego żelbetowego progu wodnego wraz z umocnieniami od strony wody górnej i dolnej polegająca na:
• wykonaniu przepławki
• wyprofilowanie niecki wypadowej narzutem kamiennym na długości ok. 33,6m oraz ok. szerokości 11,1 – 46,5 m.
• wykonaniu umocnień skarp lewego brzegu na dł. ok 37 m,
• wyrównanie powierzchni progu żelbetowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami budowlanym. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zostały określone w cz. 3 Opisu przedmiotu zamówienia – dokumentu opisowego

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności stanowiący załącznik nr 1 do SWZ projekt umowy oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

45262300-4 - Betonowanie

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Zamawiający dokona oceny ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów:

Cena – waga kryterium 60%
Okres gwarancji i rękojmi – waga kryterium 20%
Doświadczenie kierownika budowy - waga kryterium 20%

Każdy 1% wagi równy jest 1 pkt oceny oferty.

3. Zamawiający przyzna wartości punktowe w poszczególnych kryteriach, o których mowa w pkt. 2. z zastosowaniem następujących zasad:

a) W kryterium „Cena” Zamawiający przyzna wartości punktowe według wzoru:

najniższa cena brutto
C = ----------------------------------------------- x 100 x 60%
cena brutto badanej oferty

b) W kryterium „okres gwarancji i rękojmi”, Zamawiający za wydłużenie minimalnego okresu gwarancji i rękojmi o każdy pełny miesiąc przyzna Wykonawcy punkty według następującego wzoru:

Go – G min
G = ------------------------------ x 100 x 20%
G max – G min
gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie
G max – gwarancja i rękojmia maksymalna (tj. 60 m-cy)
G min – gwarancja i rękojmia minimalna (tj. 36 m-cy)
G o – gwarancja i rękojmia oferty ocenianej

c) W kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe ponad wymagane w cz. VII SWZ doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy, co uczyni następująco:

1. w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiada doświadczenie w nadzorze robót budowlanych nabyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 2 robót budowlanych, przy czym jedna z robót polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie stopnia i/lub progu wodnego i/lub zapory przeciwrumowiskowej i/lub żłobu betonowo – kamiennego w korytach rzek lub potoków, a druga robota była robotą polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie dowolnej budowli hydrotechnicznej (obiektu hydrotechnicznego) - Zamawiający przyzna ofercie 5 pkt
2. w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiada doświadczenie w nadzorze robót budowlanych nabyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 2 robót budowlanych której wykonano roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie stopnia i/lub progu wodnego i/lub zapory przeciwrumowiskowej i/lub żłobu betonowo – kamiennego w korytach rzek lub potoków - Zamawiający przyzna ofercie 10 pkt
3. w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiada doświadczenie w nadzorze robót budowlanych nabyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 3 robót budowlanych której wykonano roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie stopnia i/lub progu wodnego i/lub zapory przeciwrumowiskowej i/lub żłobu betonowo – kamiennego w korytach rzek lub potoków - Zamawiający przyzna ofercie 15 pkt
4. w przypadku wykazania, że osoba skierowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy posiada doświadczenie w nadzorze robót budowlanych nabyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej 4 robót budowlanych której wykonano roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie stopnia i/lub progu wodnego i/lub zapory przeciwrumowiskowej i/lub żłobu betonowo – kamiennego w korytach rzek lub potoków - Zamawiający przyzna ofercie 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający określa następujący warunek udziału w postepowaniu

1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych)

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający określa następujące warunki udziału w postepowaniu:

1. warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 PLN), której przedmiotem była budowa lub przebudowa lub remont: stopni i/lub progów wodnych i/lub zapór przeciwrumowiskowych i/lub żłobów betonowo - kamiennych na rzekach lub potokach.

oraz

2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia, tj.: 1 osobę, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego i która posiada doświadczenie w kierowaniu lub nadzorze nad robotami budowlanymi zdobyte w toku pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej jedną robotą budowlaną, w ramach której wykonano roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (lub odpowiednio 125 ust. 5) ustawy, dotyczące podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w cz. 7.1 i 7.1.2 w zakresie niewykazywanym innymi dokumentami.
3. oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (lub odpowiednio 125 ust. 5) ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych (zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu);
2. wykaz osób (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (uzupełniony w zakresie informacji wymaganych dla spełniania warunku udziału w postępowaniu).
3. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

dowód równoważności – przedmiotowy środek dowodowy służący potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia (jeśli dotyczy). Dowodami równoważności są w szczególności przedmiotowe środki dowodowe określone w art. 105 i 106 Pzp. W przypadku niezłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub stwierdzenia ich niekompletności, Zmawiający korzystając z uprawnienia określonego w art. 107 ust. 2 Pzp, wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia lub uzupełninia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

dowód równoważności składany na zasadach przedmiotowego środka dowodowego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. oferta:

Na ofertę składają się:
1) formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o załączony do SWZ przedmiar robót – wzór kosztorysu stanowi załącznik nr 4 do SWZ


2 Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:

1.. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik (jeśli dotyczy)
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.
4. dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów, który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą (jeśli dotyczy).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy (jeśli dotyczy)

3. Dokumenty Wykonawcy zagranicznego

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast zaświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia MR, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MR, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia MR – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. W zakresie pozostałych dokumentów Zamawiający nie ustanawia szczególnego wymogu względem rodzaju/formy dokumentów składanych przez Wykonawcę zagranicznego (dokumenty składane przez Wykonawcę zagranicznego są takie same jak składane przez wykonawcę krajowego).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium
w kwocie 100 000,00 PLN ( słownie: sto tysięcy złotych).
2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w pkt 8.2.2-8.2.4 SWZ winien zostać złożony w formie oryginału, tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego przez wystawcę dokumentu. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 Pzp. Złożenie dokumentu wadialnego niespełniającego wskazanego wymogu lub zawierającego postanowienia uniemożliwiające Zamawiającemu skuteczne zaspokojenie w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, będzie skutkowało uznaniem, iż wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, a tym samym oferta nie została prawidłowo zabezpieczona.
4.W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 27 1130 1017 0020 1510 6790 0004 . W tytule przelewu należy wpisać: „wadium w sprawie nr KR.ROZ.2810.135.2022”.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający, dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem / liderem. W przypadku braku takiego wskazania zamawiający przyjmuje, że pełnomocnikiem / liderem jest pierwszy spośród wymienionych w ofercie, występujących wspólnie Wykonawców.
c) Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ .
e) Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do zmiany umowy w następujących sytuacjach:
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana niezawinionym i niemożliwym do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnieniem:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej/technicznej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności wezbranie powodziowe lub niskie temperatury powietrza (poniżej minus -5 0C zmierzona o godz. 7.00 czasu lokalnego).
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
d) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
g) spowodowanym wystąpieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek wystąpienia dowolnej z następujących okoliczności:
a) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b) możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji przedmiotu umowy,
c) pojawienie się nowszej, względem zaprojektowanych robót, technologii ich wykonania pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
d) konieczność wykonania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej/technicznej lub STWiORB w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, poniesieniem przez Zamawiającego kosztów przewyższających środki przeznaczone na realizację przedmiotu umowy bądź utratą przez Zamawiającego pozyskanych dotacji lub innych źródeł finansowania przedmiotu umowy, bądź koniecznością ich zwrotu w całości lub części,

(...)
Pełen katalog możliwych zmian został zawarty w par.13 projektu umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać elektronicznie poprzez Platformę zakupową Zamawiającego www.przetargi.wody.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:

1. Ze względu na ograniczenie liczby znaków w polu 2.3) formularza ogłoszenia Zamawiający zamieszcza w tym miejscu pełną nazwę zamówienia:

Program przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb – Odbudowa i modernizacja 3 szt. progów w km 0+250, 1+559 i 2+216 rzeki Kamienicy Nowojowskiej w celu przywrócenia drożności rzeki, ochrony i likwidacji barier dla migracji ryb – ETAP II Roboty budowlano-montażowe

2. Zamawiający doprecyzowuje wskazany w pkt 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia:

zakończenie – do 5 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy, jednak nie dłużej niż do 31.01.2023 r.

3. Poza okolicznościami wskazanymi w pkt. 5.2 ogłoszenia oraz obligatoryjnymi przesłankami wykluczenia w oparciu o art. 108 pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.