Przetarg

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych u indywidualnych odbiorców wody z terenu gminy Baboszewo.

10-11-2022, 14:31

Dane kontaktowe

GMINA BABOSZEWO
ul. Warszawska 9A ,09-130 Baboszewo
tel. +48 (23)6611091 w. 41.
e-mail: zp@gminababoszewo.pl
http:// www.bip.gminababoszewo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dostawa i montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych u indywidualnych odbiorców wody z terenu gminy Baboszewo.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BABOSZEWO

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Baboszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378054

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 9A

1.5.2.) Miejscowość: Baboszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (23)6611091 w. 41.

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminababoszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminababoszewo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż zaworów zwrotnych antyskażeniowych u indywidualnych odbiorców wody z terenu gminy Baboszewo.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-537278ae-60f8-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00435094

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025723/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Dostawa i montaż zaworów antyskażeniowych u odbiorców wody na terenie gminy Baboszewo.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/pn/gminababoszewo/demand/91327/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344), za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:
https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/pn/gminababoszewo/demand/91327/notice/public/details
2. Dopuszczalna jest również komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: zp@gminababoszewo.pl podając numer sprawy ZP.271.1.23.2022. W przypadku komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet : min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
3) zainstalowanie oprogramowania Java które można pobrać z oficjalnej strony Oracle: https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html
Alternatywą dla oprogramowania Java od firmy Oracle jest JAVA w wersji OpenJDK wydawanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją jest AdoptOpenJDK, jest ona dostępna na stronie: https://adoptopenjdk.net.
Po instalacji oprogramowania Java należy uruchomić ponownie przeglądarkę.
4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo
(dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub drogą e-mailową pod adresem: urzad@gminababoszewo.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: iod@gminababoszewo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwana dalej uPzp).
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż łącznie 1550 sztuk zaworów zwrotnych antyskażeniowych u indywidualnych odbiorców wody z terenu gminy Baboszewo.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w załączniku nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42131100-7 - Zawory funkcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) kryterium „Cena” w PLN:
1)znaczenie kryterium - 60% ;
2)opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
C = Cmin x 60 pkt
Cb
gdzie:
C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty
Cmin. – cena brutto w ofercie z najniższą ceną (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)
Cb - cena brutto w ofercie ocenianej (badanej niepodlegającej odrzuceniu).
60 - maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena


b) okres gwarancji.
1) znaczenie kryterium – 30%;
2) maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia w kryterium okres gwarancji - 30
3) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji”:
Okres gwarancji Wykonawca w ofercie podaje w pełnych miesiącach.
Ilość punktów dla każdej oferty w kryterium „Okres gwarancji (G)” zostanie przyznana według wzoru:
G = Gmin + (Gb - Gmin) x 30 pkt
Gmax
gdzie:
G – liczba punktów w ramach kryterium „Okres gwarancji”
Gb – okres gwarancji badanej oferty (niepodlegającej odrzuceniu)
Gmin - okres gwarancji minimalny wymagany w OPZ (24 miesiące)
Oferta Wykonawcy, który zadeklaruje krótszy okres gwarancji niż wymagany w OPZ zostanie odrzucona.

Gmax – maksymalny okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia odbioru.

Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę na system dezynfekcji wody promieniami UV nie może być krótszy niż 24 i nie dłuższy niż 36 miesięcy liczony od dnia montażu. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, do obliczenia punktów w kryterium okres gwarancji zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.


c) kryterium „Termin wykonania” w PLN:
1)znaczenie kryterium - 10% ;
2)opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Cena”:
T = Tmin x 10 pkt
Tb
gdzie:
T - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Termin wykonania” ocenianej oferty
Tmin. – Najkrótszy termin wykonania określony w ofercie Wykonawcy (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu)
Tb - termin wykonania w ofercie ocenianej (badanej niepodlegającej odrzuceniu).
10 - maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 100 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin wykonania dłuższy niż 100 dni oferta zostanie odrzucona.
19.2. Łączna ilość punktów ocenianej oferty (ocena końcowa):
L = C + G + T,
gdzie:
L – ocena końcowa uwzględniająca całkowitą liczbę punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
G - punkty uzyskane w kryterium „Okres gwarancji”,
T - punkty uzyskane w kryterium „ Termin wykonania”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość (sumę) punktów w ramach ww. kryteriów.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w w/w kryteriach oceny wynosi: 100,00 punktów. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania.

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021 poz.275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 8.1.1. ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o których mowa w pkt 8.1.1. ppkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8.4., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Oświadczenia sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Specyfikacja techniczna lub/i karty katalogowe oferowanych zaworów zwrotnych antyskażeniowych.
Dokument ma potwierdzać, że oferowane zawory antyskażeniowe spełniają wymagania określone
w pkt 6 OPZ - stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

.Specyfikacja techniczna lub/i karty katalogowe oferowanych zaworów zwrotnych antyskażeniowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy mogą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – wzór załącznik nr 5 do SWZ. Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, należy również do wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie i warunkach:
1) zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
2) zmiany wysokości wynagrodzenia,
3) zmiany zakresu przedmiotu umowy, które nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy, których łączna wartość jest mniejsza niż 10% wartości pierwotnej umowy.
3. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia możliwe jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach niewynikających z winy Wykonawcy oraz przy zachowaniu przez niego należytej staranności, związanych z okolicznościami siły wyższej lub natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, uniemożliwiających dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w umowie.
4. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT,
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami ust. 5.
5. Zmianę zakresu przedmiotu umowy dopuszcza się, gdy:
a) wykonanie części zakresu przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym lub jest niemożliwe z powodu innych obiektywnych okoliczności, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1, jednak nie więcej niż 10% wartości pierwotnej umowy.
b) jeśli w toku realizacji umowy pojawiła się konieczność wykonania dostaw lub prac nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona. Zlecenie dostaw lub prac dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia objętych zamówieniem dodatkowym nie może przekraczać 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
6. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminababoszewo.ezamawiajacy.pl/pn/gminababoszewo/demand/91327/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-25 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-24

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak