Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pieca konwekcyjnego do lutowania rozpływowego (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis).

13-03-2023, 12:29

Dane kontaktowe

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
Ratuszowa 11,03-450 Warszawa
e-mail: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl
http:// https://www.itr.org.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pieca konwekcyjnego do lutowania rozpływowego (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000039309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-450

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.sztajerwald@itr.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.itr.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Systemy teleinformatyczne, elektronika, montaż elektroniczny oraz rozwiązania dla Przemysłu 4.0

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pieca konwekcyjnego do lutowania rozpływowego (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0a1c02ac-c177-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który jest uzupełnieniem SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny, ul. Ratuszowa
11, 03-450 Warszawa, nr KRS: 0000851799;
• z powołanym w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Tele- i Radiotechnicznym Inspektorem Ochrony Danych można się
kontaktować drogą elektroniczną poprzez adres e-mail:iod@itr.lukasiewicz.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (Zam. publ. nr 03/2021) prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z
późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 oraz ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zam. publ. nr 09/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pieca konwekcyjnego do lutowania rozpływowego (dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie, serwis). Przedmiot oraz zakres zamówienia został szczegółowo opisany w zał. nr 1 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42661100-8 - Urządzenia do lutowania na miękko

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 76

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Szybkość reakcji serwisowej od momentu zgłoszenia usterki

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki płatności

4.3.6.) Waga: 4

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (zwani dalej też oferentami), którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Zamawiający uzna ww warunki za spełnione, jeśli wykonawca:
1) złoży wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) złoży wraz z ofertą oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835),
3) wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 2 dostawy pieców podobnych (rodzajem, parametrami i wartością) do zamawianego.
4) złoży w ofercie oświadczenie, że:
a) dysponuje autoryzowanym serwisem dla oferowanych zestawów,
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
c) jest obecny na polskim rynku od co najmniej 3 lat,
d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w dystrybucji urządzeń technologicznych
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie we wsparciu obsługi serwisowej dystrybuowanych urządzeń technologicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca ma siedzibę lub adres
zamieszkania za granicą, zamiast ww dokumentu, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5
Ustawy (wg załączonego do SWZ formularza). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, oferent składa wraz z
oświadczeniem dokument lub informacje potwierdzające, że przygotował ofertę niezależnie od innych powiązanych z nim oferentami
3) oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 poz. 835)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Złoży w ofercie oświadczenie, że:
a) dysponuje autoryzowanym serwisem dla oferowanych zestawów,
b) dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.
c) jest obecny na polskim rynku od co najmniej 3 lat,
d) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w dystrybucji urządzeń technologicznych
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie we wsparciu obsługi serwisowej dystrybuowanych urządzeń technologicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Szczegółowe zasady udzielenia zaliczek określono w SWZ

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres i charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian opisano w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności
- projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/itr/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Agnieszka Sztajerwald-Szymańska, tel. 22-619-25-12, 22-590-73-41 (sprawy organizacyjne)
Ryszard Makarski, tel. 22-619-25-12, 22-590-73-42 (sprawy organizacyjne)