metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”

16-11-2023, 13:39

Dane kontaktowe

Powiat Polkowicki
św. Sebastiana 1,59-100 Polkowice
e-mail: [email protected]
http:// http://powiatpolkowicki.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Starostwo Powiatowe w Polkowicach

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 692 21 24 216

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.11.4.) Miejscowość: Polkowice

1.11.5.) Kod pocztowy: 59-100

1.11.6.) Województwo: dolnośląskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.11.9.) Numer telefonu: 767461500

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-polkowicki

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-318aab44-82ca-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00498065

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00010392/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-318aab44-82ca-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty elektroniczne (oferta, oświadczenia oraz wszelkie dokumenty przekazywane Zamawiającemu w postępowaniu), o których mowa w § 2 ust. 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp.Parl. Europej.i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04.2016 r. w sprawie ochr.osób fiz. w związku z przetw. danych osob. i w sprawie swobod. przepł. takich danych oraz uchyl.dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)informujemy, że: 1) admin. Pani/Pana danych osob. jest Starosta Polkowicki z siedzibą ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, 2)admin. wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adr.email:[email protected] bądź ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice,3) Pani/Pana dane osob.przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związ. z przedm. postęp. udz. zamów. publ. prowadz. trybie podst. bez negocjacji,4) odbiorcami Pani/Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokument. postęp. w oparciu o art. 18 i 74 ustawy p.z.p. Panią / Pana dane udostępniane będą podm. świadczącym Administr. usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadcz. usługi inform., wsparcia technicznego i organizacyjnego, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechow. przez okres wynikający z Rozporz. w sprawie instrukcji kanc., jedn. rzecz. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. jest wymogiem ustaw. określ.w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postęp. o udziel. zamów. pub. 7) w odnies.do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejm.e w sposób zautomatyz., stosownie do art. 22 RODO, 8) posiada Pani/Pan: a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administ. niewspół.dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobow. do wskazania dodat. inf. mających na celu sprecyz. żądania, w szczegól. podania nazwy lub daty postęp. o udziel. zamów.publ. lub
konkursu albo sprecyz.nazwy lub daty zakończ.postępowania o udzielenie zamówienia), b) na podstawie art. 16 RODO prawo do spros. Pani/Pana danych osob. (skorzyst. z prawa do spr. nie może skutkować zmianą wyniku postęp.o udziel. zamów.publ.ani zmianą postan. umowy w zakresie niezg. z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integral. protokołu oraz jego załączn., c) na podst.art. 18 RODO prawo żądania od admin. ogran. przetwarz. danych osob. z zastrzeż. okresu trwania postęp. o udz.zamów.publ. oraz przyp. o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarz. nie ma zastos. w odniesieniu do przechow., w celu zapewn. korzystania ze środków ochr.praw. lub w celu ochrony praw innej osoby fiz. lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publ. UE lub państwa członk., d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetw.danych os.
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje ani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw.danych osob. gdyż podst.prawną przetwarz.Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10) przysługuje Pani/Panu prawo wnies. skargi do organu nadzor. na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osob. przez admin. Organem właściwym dla przedm. skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 2.Jednocześnie Zamaw. informuje, że Wykonawca jest zobow.wypełnić obow.
inform.przewidz. w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporz.Parl.Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr.ochrony osób fiz.w związku z przetwarz.danych osob. i w sprawie swobod.przepływu takich danych oraz uchylenia dyr. 95/46/WE (ogólne rozporz.o ochr.danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fiz., od których dane osob. bezpośr.lub pośred. pozyskał w celu ubieg. się o udz. zamów.publi. w niniej. postęp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KD.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa tablic rejestracyjnych w celu znakowania pojazdów Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz złomowanie tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, wykonanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów z dnia 31 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1847 z późn. zmianami).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14721000-1 - Glin

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44423400-5 - Znaki i podobne elementy

45262670-8 - Obróbka metali

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
Wartość zamówienia dodatkowego wynosi do 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej części Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli:
a) złoży oświadczenie sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ;
b) złoży aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonej działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
Warunek będzie oceniany w oparciu o oświadczenie, sporządzone wg załącznika nr 2 do SWZ i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie wymóg dotyczy każdego z Wykonawców. Powyższy wymóg dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy.
3. 2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy, w tym również oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej lub w zakresie podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 8 i 10 – Załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonej działalności w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych, o którym mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI Pkt. A ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy);
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym także spółki cywilnej) składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, o którym mowa w Rozdziale XI
Pkt. A ust. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XI Pkt. A ust. 6 (jeżeli dotyczy);
4) Oświadczenie Podwykonawcy NIEBĘDĄCEGO podmiotem udostępniającym zasoby potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI Pkt. A ust. 7 (jeżeli dotyczy);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni