Przetarg

Sukcesywny zakup materiałów instalacyjnych w celu realizacji zadań statutowych Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w latach 2024/2025.

31-01-2024, 14:44

Dane kontaktowe

Zakład Komunalny
Poznańska 2,62-025 Kostrzyn
e-mail: zamowienia@zkkostrzyn.pl
http:// www.zkkostrzyn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup materiałów instalacyjnych w celu realizacji zadań statutowych Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w latach 2024/2025.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Komunalny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 632023635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Kostrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-025

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zkkostrzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkkostrzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzenie ścieków

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny zakup materiałów instalacyjnych w celu realizacji zadań statutowych Zakładu Komunalnego w Kostrzynie w latach 2024/2025.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10f26062-c03a-11ee-9897-f6855eb846c0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00084128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00026174/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Materiały do naprawy i ekspolatacji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2024/2025

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-10f26062-c03a-11ee-9897-f6855eb846c0

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż dołączane do oferty) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: zamowienia@zkkostrzyn.pl Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Centrum pomocy” platformy e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz http://bip.zkkostrzyn.pl/kostrzynzk/bip/przetargi-i-zapytania-ofertowe/2024/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XIX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.1.2.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne zaopatrywanie Zakładu Komunalnego w Kostrzynie, zwanego dalej Zakładem, w materiały służące do naprawy i budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2024 i 2025, zgodnie z wykazem załącznik nr 4.
Warunki techniczne:
Zasuwy kołnierzowe miękko-uszczelnione – krótkie szereg F4
˗ ochrona antykorozyjna: powłoka z farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 µm (wewnątrz i zewnątrz) – wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość ochrony antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki armatury,
˗ ciśnienie robocze: min PN10 max. PN16 korpus zasuwy z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
˗ przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zwężeń,
˗ trzpień (wrzeciono): ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym,
˗ klin z żeliwa sferoidalnego gatunek żeliwa minimum EN-GJS-400-15 wulkanizowany na całej powierzchni powłoką z gumy EPDM,
- wymienne uszczelnienie trzpienia pod ciśnieniem,
- wymienna nakrętka klina wykonana z mosiądzu prasowanego.
Specyfikacja obudów do zasuw i nawiertek:
-kaptur wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15,
-pręt stalowy o przekroju kwadratowym,
- rura osłonowa wykonana z PE,
- możliwość ustawienia obudowy na dowolnej długości (teleskopowa),
- zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie lub cynkowanie,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nawiertka samonawiercająca do rur PE i PVC:
˗ korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15,
˗ średnica nawiercania jednakowa dla wszystkich średnic nawiercanej rury: 38mm,
˗ wydłużony nóż ze stali nierdzewnej,
˗ obejma wyłożona gumą na całej powierzchni,
˗ doszczelnienie noża do pierścienia mosiężnego znajdującego się w obejmie za pomocą gumowego
oringu (nie dopuszcza się połączenia mosiądz-mosiądz),
˗ możliwość wielokrotnego zamknięcia poprzez dokręcenie nawiertki bez konieczności stosowania dodatkowej zasuwki gwintowanej (funkcja zaworu zamykającego).
Łączniki rurowo-kołnierzowe:
˗ korpus, pierścień zaciskowy z żeliwa sferoidalnego,
˗ uszczelka z mieszanki EPDM,
˗ w przypadku łączników na rury PE/PVC wymagany pierścień mosiężny jako zabezpieczenie przed wysunięciem,
˗ wymagane zakresy montażowe nie mniejsze niż podane w tabeli cenowej,
- odchylenie osiowe z każdej strony +/- 3°,
˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjnej każdej dostarczonej sztuki.
Nawiertki NWZ do rur PE i PVC:
- korpus, pokrywa i klin wykonane z żeliwa sferoidalnego EN- GJS 400-15,
- obejma wykonana z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15, połówki obejmy w całości zgodnie z normą wyłożone gumą EPDM
- prosty przelot zasuwy, bez przewężeń i bez gniazda w miejscu zamknięcia,
- klin wulkanizowany na całej powierzchni tj. zewnątrz i wewnątrz gumą NBR, EPDM, dla średnicy DN32 dopuszcza się wykonanie klina z mosiądzu,
- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kołnierzem trzpienia,
˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm,
˗ wymagany certyfikat GSK RAL gwarantujący jakość powłoki antykorozyjne każdej dostarczonej sztuki.
Kształtki żeliwne kołnierzowe:
- wykonanie z żeliwa sferoidalnego,
- owiercenie kołnierzy: ciśnienie nominalne 10 bar (PN10),
˗ ochrona antykorozyjna: farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm na zewnątrz odporna na promieniowanie UV, części zabezpieczone antykorozyjnie odporne na środki dezynfekujące
- przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2.
Specyfikacja skrzynek do zasuw, nawiertek:
- korpus wykonany z tworzywa PEHD;
- pokrywa wykonana z żeliwa szarego o wytrzymałości min. EN-GJL-250,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Opaski naprawcze:
- opaska - ze stali kwasoodpornej,
- Śruby łączące wykonane ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej,
- opaska- jednodzielna, z dociskiem,
- uszczelnienie z gumy EPDM,
- do oferty należy dołączyć: Kartę katalogową.
Nasuwki ciśnieniowe, złączki dwukielichowe:
-tworzywo PVC, PN 10, uszczelka EPDM,
- powinny odpowiadać normie PN-EN ISO 1452-3:2010.
Rura wodociągowa PVC:
- tworzywo PVC PN 10, uszczelka EPDM.
Rury PE
- DN 32 x 3.0, PN 16 SDR 11
- rury powinny odpowiadać normie PN-EN 12201-2 (do wody pitnej).
- wszystkie zamawiane elementy muszą być fabrycznie nowe, oraz być trwale
oznaczone nadrukiem. Nadruk powinien zawierać minimum:
-nazwę producenta,
-rodzaj tworzywa,
-szereg wymiarowy,
-wymiary.
Uszczelki płaskie gumowe z uszami
- mieszanka gumowa EPDM.
Złączka
- żeliwo sferoidalne,
- do rur PE zgodnie z EN 12201-2, PN 16, L=112 mm,
- uszczelnienie i mocowanie wyłącznie na zewnętrznym obwodzie rury,
- uszczelka typu O-ring z elastomeru o wysokiej elastyczności,
- połączenie elastyczne, złączka obracalna także w stanie zmontowanym i w razie potrzeby, demontowalna,
- gwinty wewnętrzne z żywicy POM wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej.
Rury i kształtki powinny posiadać ściankę litą oraz klasę S (SN8). Rury i kształtki powinny odpowiadać normie PN-EN 1401:2009.
. Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty:
- Karta katalogowa producenta,
- Atest PZH,
- Deklaracja zgodności lub certyfikaty,
- Certyfikat CNBOP,
- Certyfikat GSK RAL.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44163100-1 - Rury

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44163160-9 - Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Każdy z wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

Najniższa cena podana w ofertach nie podlegających odrzuceniu
C= ---------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający, niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3) Unieważnienie postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, zamieszcza na tej stronie www: bip.zkkostrzyn.pl

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej 100.000,00 zł

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-08 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na platformie e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-03-08