Przetarg

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek.

02-02-2024, 09:31

Dane kontaktowe

Gmina Osiek
Główna 125,32-608 Osiek
tel. 338458823
e-mail: przetargi@osiek.pl
http:// www.osiek.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Osiek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181847

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 125

1.5.2.) Miejscowość: Osiek

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338458823

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@osiek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osiek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4a14720-c030-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00087803

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00069483/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a4a14720-c030-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a4a14720-c030-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną przede wszystkim za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji w postępowaniu zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakłada obowiązki prawne na Zamawiającego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą Pzp w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek."
Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w związku z zasadą jawności udzielania zamówień w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane, zgodnie z art.78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
zgodnie z art. 13 ust. 1 oraz ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informujemy, że:
a)Urząd Gminy w Osieku reprezentowany przez Wójta Gminy Osiek, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, tel. +48 33 8458 125, adres e-mail: gmina@osiek.pl ,
b)w sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: iod@osiek.pl lub pisząc na adres Urzędu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.,
c)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym, tj. przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy na podstawie ustawy Pzp.
Szczegóły RODO zostały określone w części 38 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d), e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Szczegóły RODO zostały określone w części 38 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulic Lanckorona i Zielona w miejscowości Osiek w gminie Osiek.”
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności budowę:
a)ok. 2287,00 m sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 200 i Ø 250;
b)ok. 797,00 m sieci kanalizacji grawitacyjnej Ø 160;
c)ok. 53,00 m rurociągu tłocznego;
d)1 pompownia ścieków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44163130-0 - Ściekowe przewody rurowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryteriów jakościowych oraz ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, następujące warunki udziału w postępowaniu:
1)w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odniesieniu do polskich wykonawców będą to w szczególności: Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
b)Zamawiający żąda takiego wpisu wyłącznie od osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.
2)w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa ww. warunku.
3)w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.
4)w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej:
a)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się odpowiednim doświadczeniem w obszarze doświadczenia zawodowego:
tj.: nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 1,5 km;
i
-co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie przepompowni.
b)Zamawiający wymaga, aby Wykonawca legitymował się odpowiednim doświadczeniem w obszarze kwalifikacji zawodowych: skierował do realizacji zamówienia osobę / osoby posiadające:
- Kierownik budowy: będzie posiadał co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych odpowiadające wymaganiom określonym w Prawie budowlanym lub odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będzie się legitymował doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji kierownika budowy na co najmniej dwóch inwestycjach w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujących budowę, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w części 15 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dokumentów, składanych na wezwanie zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania (zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp), przez wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona:
1)Zaświadczenie CEiDG / KRS,
2)Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,
3)Wykaz robót budowlanych / dostaw/ usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju / przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty / dostawy / usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane / dostawy / usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
4)Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Formularz ofertowy, o którym mowa w SWZ;
2)Kosztorys ofertowy, sporządzony wg wytycznych określonych w części 16 SWZ;
3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ);
a)w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie wykluczenia zamówienia załącznik nr 2 do SWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie;
b)w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia załącznik nr 2 do SWZ wypełniony i podpisany przez podmiot udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5)Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6)Pozostałe dokumenty:
a)oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczące wykonania zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – jeśli dotyczy; Zamawiający nie określa wzoru tego zobowiązania pozostawiając swobodę Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian został opisany w projektowanych postanowieniach umowy, będących załącznikiem nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-02-20 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-02-20 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak