metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do budowy garażu - II"

22-03-2024, 14:11

Dane kontaktowe

Magurski Park Narodowy
Krempna 59,38-232 Krempna
tel. 134414099
e-mail: [email protected]
http:// www.magurskipn.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do budowy garażu - II"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Magurski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180789309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krempna 59

1.5.2.) Miejscowość: Krempna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134414099

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.magurskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do budowy garażu - II"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00257060

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00093098/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa materiałów budowlanych do budowy garażu przy budynku CiZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl b) poczty elektronicznej e-mail: [email protected]

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.: a) przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl b) poczty elektronicznej e-mail: [email protected].
2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d
3. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” oraz w ”Regulaminie Platformy e-zamowienia”, regulamin oraz informacje zamieszczone w zakładce „ Centrum pomocy”.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-zamowienia
6. Złożenie oferty w postępowaniu, wycofanie oferty:
Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami : W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami np. składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań, innych informacji odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem: 1) dedykowanego formularza dostępnego na Platformie e-zamowienia, dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl („Formularz do komunikacji”)- dokumenty elektroniczne jako załączniki 2) poczty elektronicznej na adres email: [email protected] Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymywania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Ofertowym Wykonawcy zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 4. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magurski Park Narodowy z siedzibą w Krempnej; Krempna 59 38-232 Krempna, tel. 13 441 40 99, e-mail: [email protected] - Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Magurskim Parku Narodowym – adres e-mail: [email protected] - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiałów budowlanych potrzebnych do budowy garażu-II".- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 72 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa p.z.p.”. - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. - Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; - Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-370-1-7/24

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚC 1: Dostawa betonu

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 1 jest dostawa betonu B10 w ilości 6 m3 oraz betonu B20 w ilości 17,7 m3. Całość zamówienia będzie realizowana w 5 dostawach, w zależności od etapów wykonania prac. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44114100-3 - Gotowa mieszanka betonu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena - 100% (według wzoru)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2: Dostawa elementów stalowych

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 2 jest dostawa prętów stalowych żebrowanych do wykonania konstrukcji zbrojeniowych B500SP. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14622000-7 - Stal

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena - 100% (według wzoru)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 3 jest dostawa materiałów drewnianych potrzebnych do wykonania konstrukcji więźby dachowej. Materiały drewniane muszą być wykonane z drewna konstrukcyjnego klasy C27. Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone przed korozją biologiczną poprzez 2-krotne smarowanie preparatami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44112410-5 - Konstrukcje dachowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44111000-1 - Materiały budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
Cena - 100% (według wzoru)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 4 jest dostawa blachy gat. I oraz materiałów niezbędnych do wykonania pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44172000-6 - Arkusze (budowlane)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena - 60% - (według wzoru)
2) Okres gwarancji - 40% - (według wzoru)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w zakresie części 5 jest dostawa wraz z montażem 2 szt. okien oraz 3 szt. bram garażowych (segmentowe, otwierane do góry).

Opis bram:

Parametry techniczne bram segmentowych:
• Wymiary:
250x220 cm – 1 szt.
240x220 cm – 2 szt.
• Brama o wymiarach 250x220 cm musi posiadać dodatkowy mechanizm otwierania awaryjnego od zewnątrz,
• Bramy otwierane do góry,
• Bramy otwierane automatycznie z fotokomórkami z dodatkowym napędem ręcznym,
• Do każdej bramy pilot – 2 szt.,
• Materiał z którego mają być wykonane bramy: stal ocynkowana, ocieplone pianką U ≤ 1,3 W/(m2K),
• Panel grubości min. 40 mm,
• Kolor: złoty dąb (Zamawiający posiada w budynku CiZ dwie bramy w takim kolorze, dlatego przy budowie garażu chce zachować jednolitą kolorystykę bram)
• Gwarancja minimum - 24 m-ce
• Szkic bram znajduje się w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – dot. wymiarów bram.

Opis okien:
Parametry techniczne okien:
• Wymiary: 91x63 cm
• Kolor: okleina drewnopodobna, neutralna, naturalna (złoty dąb)
• 6 komorowe profil PCV
• Potrójny pakiet szyb Ug = 0,7 W/(m2K), Uw = min 0,9 W/(m2K), Rw (Db) = 33
• Klami systemowe
• Nawiewniki w górnej ramie okna
• Gwarancja minimum - 24 m-ce

4.2.6.) Główny kod CPV: 44221100-6 - Okna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44221240-9 - Wrota garażowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Cena - 60% - (według wzoru)
2) Okres gwarancji - 40% - (według wzoru)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się :
1) Wypełniony formularzofertowy, który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 1 do SWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego zał. nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.
3) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia umocowali jeden podmiot do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy oraz sposób ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-04-02 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8f60ec5b-e822-11ee-9c02-ce2b643d361d

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-04-02 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-05-01