metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wykonanie systemu schładzania w budynku „B” Oddziału ZUS w Białymstoku

04-06-2024, 11:35

Dane kontaktowe

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku
ul. Młynowa 29,15-404 Białystok
tel. 85 748 6427
e-mail: [email protected]
http:// www.zus.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie systemu schładzania w budynku „B” Oddziału ZUS w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600048

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Młynowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-404

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 748 6427

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ubezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie systemu schładzania w budynku „B” Oddziału ZUS w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3c4d141-2243-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00350114

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00466025/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Wykonanie systemu schładzania - O/Białystok, bud. B

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/zus/public/postepowanie?postepowanie=64872652

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

1. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty w ramach Postępowania na etapie przygotowania oferty wystąpili do Zamawiającego o udostępnienie dokumentacji projektowej. Udostępnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, podlegają dokumenty uznane przez Zamawiającego za informacje o charakterze poufnym – informacje szczególnie wrażliwe (art. 280 ust. 2 i 3 ustawy w związku z art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy) i tylko w tym zakresie ich udostępnienie odbędzie się na zasadach opisanych poniżej.
2. Powyższa fakultatywność oznacza, że w przypadku braku wystąpienia o udostępnienie przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, fakt ten nie będzie stanowić podstawy do odrzucenia oferty w związku z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy.
3. Dokumenty projektowe, o których mowa powyżej, to projekt wykonawczy, w tym rzuty kondygnacji wraz ze schematami planowanego rozmieszczenia urządzeń i instalacji w budynku Oddziału, w których zaplanowane jest wykonanie robót budowlanych, zawarte w załączniku nr 12 do SWZ.
4. Udostępnienie dokumentów nastąpi na równych zasadach oraz w odniesieniu do wszystkich Wykonawców, którzy złożą wniosek i oświadczenie o poufności wg wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do SWZ z zastrzeżeniem pkt. 12.
5. Od momentu wszczęcia postępowania Wykonawcy mogą składać wnioski o udostepnienie dokumentacji i od tego momentu Zamawiający uznaje, że Wykonawcy mieli możliwość ich otrzymania.
6. Udostępnienie dokumentacji stanowiącej część opisu przedmiotu zamówienia, zawierającej dokumenty wymienione w pkt 3. nastąpi w formie pliku zaszyfrowanego za pomocą darmowego oprogramowania do archiwizacji 7-Zip, opatrzonego hasłem,
7. Zamawiający udostępni Wykonawcom hasło do pliku zawierającego powyższe dokumenty po podpisaniu Oświadczenia o poufności wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do SWZ.
8. Przedstawiciel Wykonawcy, w celu uzyskania hasła do dokumentów wymienionych w pkt 3. przesyła Zamawiającemu wypełnione i podpisane Oświadczenie o poufności, wykazując jednocześnie prawo do reprezentacji Wykonawcy, w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]
9. Oświadczenie o poufności powinno być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego/podpisu osobistego/podpisu zaufanego - przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentacji Wykonawcy.
10. Po pozytywnej weryfikacji Oświadczenia, Zamawiający prześle Wykonawcy - na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu o poufności - wiadomość sms zawierającą hasło do pliku z dokumentacją, o której mowa w pkt 3, w terminie do dwóch dni roboczych od otrzymania przez Zamawiającego Oświadczenia o poufności.
11. Zwłoka Wykonawcy w przesłaniu Zamawiającemu Oświadczenia o poufności nie może stanowić podstawy domagania się wydłużenia terminu składania ofert.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie przekazania dokumentacji i hasła firmie lub osobie, która będzie znajdować się na „Liście osób i podmiotów objętych sankcjami” w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
13. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w przypadku nie wystąpienia o dokumenty, o których mowa w pkt. 3.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/zus/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe warunki zostały określone
w SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez
Platformę zakupową, dostępną pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus Oferta musi być złożona pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy
zakupowej. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Platformy zakupowej (Regulamin Portalu e-Usług) w module Elearning,
pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zus

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje.
W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku
informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
• wykonawcy będącego osobą fizyczną, wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
• pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
• członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
• osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z
art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa;
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach, które dotyczą przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: − listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa − przez e-mail: [email protected]
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy ;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w Formularzu oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 010000.271.5.2024-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu schładzania w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku:

Zakres zamówienia obejmuje:
a. dostawę urządzeń,
b. montaż nowych klimatyzatorów ściennych – jednostek wewnętrznych,
c. montaż nowych agregatów – jednostek zewnętrznych,
d. montaż nowych instalacji chłodu z miedzi, napełnionych czynnikiem chłodniczym R410A,
e. sprawdzenia poprawności działania i wydajności zamontowanych urządzeń (przeprowadzenie prób szczelności instalacji freonowych),
f. rozbudowę instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym przez system klimatyzacji,
g. wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej,
h. wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji klimatyzacji,
i. szkolenie z zakresu obsługi,
j. założenie kart urządzeń,
k. sprawowanie, w okresie udzielonej gwarancji serwisu instalacji i urządzeń klimatyzacji, tj. wykonywania bezpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw, oraz okresowej kontroli, o której mowa w art.23 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2024 r. poz. 101.)
l. Szczegółowy zakres robót w przedmiotowym postepowaniu określają:
- Projekty wykonawcze
- Przedmiary robót
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
2. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 36 miesiące gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44163000-0 - Rury i osprzęt

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

44111000-1 - Materiały budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

34000000-7 - Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 147 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres dodatkowej gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 36 miesięcy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania robót

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem instalowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i były o wartości umowy min. 500 000,00 zł każda, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót wykonywanych w ramach różnych umów w celu osiągnięcia wymaganej wartości. Wartość umowy dotyczy wartości całego zamówienia (w tym wartość urządzeń i ewentualnych przeglądów objętych umową) w skład którego wchodziła instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku lub budynkach objętych zamówieniem. Ww. robota musi być wykonana w sposób należyty. Przez datę wykonania roboty budowlanej należy rozumieć datę podpisania protokołu odbioru końcowego.
b. dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SWZ.
c. dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada aktualny certyfikat dla personelu w zakresie prowadzenia prac, konserwacji, serwisowania, napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami oraz do dokonywania wpisów w Karcie Urządzenia dla urządzeń chłodniczych zawierających powyżej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych i dla których niezbędne jest sporządzenie Karty Urządzenia w CRO, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U. 2020, poz. 2065);
d. dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku „EKSPLOATACJI”;
e. dysponuje osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada świadectwo kwalifikacji do zajmowania się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, na stanowisku „DOZORU”;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego zgodnie z Załącznikiem nr 5B do SWZ;
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 594), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;
- oświadczenie Wykonawcy, o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7.1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ oraz załączeniem kopii uprawnień wymaganych na spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wskazanych osób.
Dowodami potwierdzającymi czy roboty budowlane zostały wykonane należycie są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
- inne odpowiednie dokumenty - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wysokość wadium
Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu,
2. gwarancjach bankowych,
3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b pomoc finansowa udzielana przez Agencję ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
3. Termin i sposób wniesieniu wadium
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
41 1020 5590 0000 0702 9010 7016
Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub jego kopii.
3. Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na: „Wykonanie systemu schładzania w budynku „B” Oddziału ZUS w Białymstoku; znak postępowania: 010000.271.5.2024-ZAP”.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2.2, 2.3 i 2.4 , Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Szczegółowe wymogi odnośnie wadium określa pkt 3 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stosowne pełnomocnictwo winno być złożone wraz z ofertą.
2. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, z dokumentu wadialnego powinno wynikać jednoznacznie, że zobowiązanie gwaranta obejmuje wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz obejmuje wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, wynikające z działania lub zaniechania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dotyczy to również wadium wniesionego w formie poręczenia.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego samodzielnie w całości potwierdzi spełnianie danego warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z tych wykonawców składa wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, natomiast w przypadku potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dokumentów dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wykaz robót i wykaz osób).
6. Przed podpisaniem umowy obowiązek przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentacji wykonawcy (jeżeli dotyczy). Szczegółowe uregulowania w powyższym zakresie zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową, zmiany treści Umowy dokonywane będą za zgodą obu Stron aneksem do Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie wynikającym z art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie terminów wykonania Umowy, jeśli niedotrzymanie terminów Umowy przez Wykonawcę będzie spowodowane:
a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Umową,
b) wystąpieniem wad dokumentacji projektowej, skutkujących koniecznością wstrzymania realizacji określonego rodzaju robót, mających wpływ na zmianę terminu realizacji Umowy,
c) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej, samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy,
d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, lub prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
e) koniecznością wykonania części robót inną technologią niż założona w dokumentacji,
f) koniecznością dokonania zmian w dokumentacji.
g) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy,
h) nieterminowym przekazaniem placu budowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/zus

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z ofertą wybranego Wykonawcy termin wykonania zamówienia może być skrócony. Skrócenie terminu wykonania ofert jest kryterium wyboru ofert. Najwyższą punktację w kryterium dotyczącym skrócenia terminu wykonania robót otrzyma Wykonawca oferujący wykonanie zamówienia w terminie 19 tygodni od dnia podpisania umowy (lub krócej).
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2024 poz. 507).