metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8,

05-06-2024, 20:14

Dane kontaktowe

Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Polna 2,42-674 Kamieniec
e-mail: [email protected]
http:// www.olr-kamieniec.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276112481

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Polna 2

1.5.2.) Miejscowość: Kamieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olr-kamieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8,

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e101af5b-2295-11ef-a500-1a0072d5d2bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00353527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00215541/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8,

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e101af5b-2295-11ef-a500-1a0072d5d2bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformie tj.:
1) Komputer PC:
a) parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD
b) zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych:
MS Windows 7 lub nowszy
OSX/Mac OS 10.10,
Ubuntu 14.04
c) zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
Chrome 66.0 lub nowsza
Firefox 59.0 lub nowszy
Safari 11.1 lub nowsza
Edge 14.0 i nowsze
2) Tablet/Telefon
a) Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3
b) Przeglądarka Chrome 61 lub nowa
11. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies.
12. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
2) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
3) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do
sekundy.
13. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Platformy dostępne są w zakładce Centrum pomocy pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”
, a) Zamawiający informuje, że:  administratorem danych osobowych jest Ośrodek
Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” w Kamieńcu, ul. Polna 2; dane osobowe osoby, której dane dotyczą, przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków związanych z prowadzeniem niniejszego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym; Obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy
pzp. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:osoby/podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy pzp i/lub zewnętrzna kancelaria prawna, i/lub operator pocztowy w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041, 2320 z późn. zmianami), i/lub posłaniec (kurier)
dostarczający korespondencję na zasadach określonych w art. 65 ust. 2, 401 ust. 1, 508 ust. 2 Ustawy pzp.Pani/Pana dane
osobowe mogą zostać powierzone do przetwarzania zewnętrznemu podmiotowi dostarczającemu (realizującemu) usługi
teleinformatyczne i/lub narzędzia/urządzenia komunikacji elektronicznej. Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z
załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność). Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator
przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w
jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z
Ustawą pzp (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1). Zebrane od Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów poza
Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Ma Pani/Pan prawo do:żądania od Administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby;żądania od Administratora sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby; żądania od Administratora usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych
nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;żądania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby.Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których
można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz Ustawy pzp. Z powyższych praw może Pan/Pani skorzystać składając
wniosek u Administratora.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO. Jednocześnie Administrator przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane mogą zostać przekazane Administratorowi w związku z prowadzonym postępowaniem i
które Administrator pośrednio pozyska od kontrahenta biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/RB/1-2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa drogi pożarowej wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, placu manewrowego wraz z miejscami postojowymi w Zbrosławicach przy ul. Batorego 8, na działce nr 1154/126, 3451/125, oraz częściach działek nr 1738/126, 1155/126 , obr. 0020, zgodnie
z dokumentacją projektową stanowiącą załączniki do specyfikacji warunków zamówienia.

Projektowana droga należy do XXV kategorii obiektów budowlanych – drogi. Projektowany parking należy do XXII kategorii obiektów budowlanych – parkingi. Projektowane mury oporowe i schody terenowe należą do VIII kategorii obiektów budowlanych – inne budowle.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji tj.
- Załącznik nr 1_Projekt Wykonawczy,
- Załącznik nr 2_Projekt zagospodarowania terenu,
- Załącznik nr 3_Opis techniczny PZT,
- Załącznik nr 4_Opis techniczny konstrukcja,
- Załącznik nr 5_Plan sytuacyjny,
- Załącznik nr 6_Profil drogi,
- Załącznik nr 7__PRZEKROJE POPRZECZNE_1-2-3-4-5-6-7,
- Załącznik nr 8__PRZEKROJE POPRZECZNE_8-9-10-11-12,
- Załącznik nr 9_PRZEKROJE POPRZECZNE_13-14-15-16,
- Załącznik nr 10_PRZEKROJE_KONSTRUKCYJNE_ABCD,
- Załącznik nr 11_ZESTAWIENIE STALI,
- Załącznik nr 12_Schemat konstrukcji_K1,
- Załącznik nr 13_Schemat konstrukcji_K2,
- Załącznik nr 14_Schemat konstrukcji_K3,
- Załącznik nr 15_Schemat konstrukcji_K4,
- Załącznik nr 16_Schemat konstrukcji_K5,
- Załącznik nr 17_Schemat konstrukcji_K6,
- Załącznik nr 18_Schemat konstrukcji_K7,
- Załącznik nr 19_POR®CZE ZEWN®TRZNE,
- Załącznik nr 20_ZGODA_NA_WYCINK®_GMINA,
- Załącznik nr 21_STWIOR,
- Załącznik nr 22_Przedmiar robót
Powyższa dokumentacja stanowi załączniki dospecyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

44113000-5 - Drogowe materiały konstrukcyjne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny
ofert w zakresie kryterium, cena 60%, okres gwarancji 40%, W tym celu przeprowadzona zostanie
ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty. Wyniki wszystkich
obliczeń podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj.
- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,
- jeśli pierwsza (licząc od lewej strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią
pozostawioną cyfrę powiększa się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim
przypadku zaokrąglenie nastąpi do dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie
skutkuje zróżnicowaniem łącznej punktacji ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Liczba punktów przyznana danej ofercie
będzie równa sumie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach: „C” +„G”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym w niniejszym postępowaniu zamawiający określa następujące warunki w zakresie:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA;

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający dla potwierdzenia spełnienia warunku wymaga wykazania się posiadaniem dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 1 000 000,00 zł.

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

– wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 3 roboty budowlane o łącznej wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto polegającej na budowie, lub przebudowie dróg zgodnie XXV kategorią obiektów budowlanych.

– dysponowanie niżej wymienionymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego tj.: dysponowanie co najmniej osobą:

a) min 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadająca zrzeszenie w Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata). Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 334 ) do pełnienia samodzielnej funkcji
w budownictwie,
b) min. 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej
i co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, posiadająca zrzeszenie w Izbie Inżynieryjnej Budownictwa (aktualna opłata). Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 682 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.2019.831 z dnia 2019.05.06 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 334) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.2 na wezwanie - należy przekazać zamawiającemu oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający zaznacza, że jeżeli do postępowania zostanie złożona jedna oferta Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia oświadczenia na wezwanie,
o którym mowa w pkt 1.2 powyżej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2.2 na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona)
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Dokument musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności finansowej, o którym mowa w punkcie III.2.3. specyfikacji warunków zamówienia,
 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w punkcie III.2.4. tiret pierwszy specyfikacji warunków zamówienia, tj. musi wskazywać co najmniej roboty budowlane opisane w ww. punkcie, z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej.
Wystarczające jest ujęcie w wykazie wraz z załączeniem dowodów - tylko robót potwierdzających spełnianie warunku.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do specyfikacji warunków zamówienia;

 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. osoby, zgodnie z punktem III.2.4. tiret drugi.

Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.2 do specyfikacji warunków zamówienia;

Załączniki te podlegają uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
1.1. Formularz cenowy
2. Oświadczenia i dokumenty, spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw wykluczenia oraz potwierdzające, że oferowany przedmiot
zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego - zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale IV: tj.
oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2,
w przypadku wspólnego ubiegania się̨ o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie wg. załącznika nr 2 składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o zamówienia.
3. Pełnomocnictwo - należy dołączyć do oferty jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium na zasadach określonych w specyfikacji oraz w Ustawie w wysokości 10 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utwo¬rzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika
zdołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Uwaga: Pełnomocnictwo, o którym
mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ
podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie
podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie poprzez platformę https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony
prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków
zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz
sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.