metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa kołowego podnośnika z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie elektrycznym dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

10-06-2024, 16:45

Dane kontaktowe

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO
Aleje Jerozolimskie 3,00-495 Warszawa
e-mail: [email protected]
http:// www.muzeumwp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kołowego podnośnika z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie elektrycznym dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140861819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-495

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kołowego podnośnika z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie elektrycznym dla potrzeb Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6714f07-264e-11ef-a458-c2a7c3d67e03

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00359608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00241783/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup podnośnika pionowego z platformą roboczą

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6714f07-264e-11ef-a458-c2a7c3d67e03

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f6714f07-264e-11ef-a458-c2a7c3d67e03

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-zamówienia. Wykonawca posiadający konto na platformie e-zamówienia ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania platformy ezamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu
stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”, oraz
przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie niniejszego postępowania, zwanych dalej „danymi osobowymi”,
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 3, 00-495 Warszawa.
3. Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych: e-mail [email protected]
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu
przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zawarcia umowy o zamówienie publiczne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu wykonania obowiązków polegających na archiwizacji umowy oraz udostępnianiu informacji publicznych.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania
w oparciu o ustawę z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.
7. Obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w niniejszym postępowaniu, a skutkiem niepodania danych
wymaganych w niniejszym ogłoszeniu będzie brak możliwości wybrania oferty danego wykonawcy.
8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu a administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
11. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO lub art. 14 RODO
wobec osób fi zycznych, których dane przekazują Zamawiającemu.
12. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do dostępu do jej danych osobowych na
podstawie art. 15 RODO.
13. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do sprostowania jej danych osobowych na
podstawie art. 16 RODO.
14. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
15. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
16. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
17. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym
mowa w art. 20 RODO.
18. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2024/MO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 231000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż Zamawiającemu fabrycznie nowego (uprzednio nie używanego) podnośnika
kołowego z platformą roboczą, masztem pionowym i wysięgnikiem bocznym o napędzie elektrycznym, wraz z jego
uruchomieniem, przetestowaniem w zakresie pracy zgodnie z przeznaczeniem i przeszkoleniem pracowników
Zamawiającego w obsłudze i konserwacji, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym jak również uzyskanie wszelkich
niezbędnych certyfikatów dopuszczenia w tym decyzję UDT zezwalająca na eksploatację podestu zainstalowanego na
platformie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 42417000-2 - Podnośniki i przenośniki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, stanowiące załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem oferty, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie, składane w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835) -
wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

2.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do Umowy zmian w zakresie sposobu realizacji Umowy w następujących
przypadkach:
1) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego zamówienia lub wydania przez odpowiednie
organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa;
2) zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron, powodujących konieczność zmiany pierwotnych
warunków realizacji przedmiotu Umowy, gdy dalsza realizacja Umowy na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby
dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich
starań;
3) wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego
projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki
działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę
trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac;
4) wystąpienia problemów o charakterze technicznym lub technologicznym powodujących konieczność zastosowania
równoważnych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż pierwotnie przewidywane;
5) wystąpienia zmian organizacyjnych dotyczących Zamawiającego, których nie można było przewidzieć przed datą
zawarcia Umowy, mających wpływ na przedmiot Umowy lub na warunki jego realizacji;
6) zaistnienia okoliczności siły wyższej, która będzie miała wpływ na termin realizacji i/lub przedmiot Umowy, co zostanie
odpowiednio udokumentowane przez Stronę Umowy wnioskującą o zmianę i potwierdzone przez drugą Stronę Umowy;
7) w zakresie modeli dostarczonych urządzeń w stosunku do modeli wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w złożonej
ofercie, jedynie w przypadku zaprzestania ich produkcji przez producenta lub niezawinionych przez Wykonawcę
niespodziewanych opóźnień w dostawie pierwotnie zaoferowanych modeli urządzeń. W takim przypadku Wykonawca może zaoferować inne modele tych urządzeń, o parametrach nie gorszych niż określone w ofercie Wykonawcy, przy czym taka
zmiana nie może powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem - Formularza do złożenia oferty na platformie e-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-18