metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Wymiana węży wysokociśnieniowych, wkładów filtracyjnych oraz filtracji oleju w układzie hydrauliki siłowej zapadni scenicznych w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

01-07-2024, 13:54

Dane kontaktowe

TEATR MUZYCZNY CAPITOL
PIŁSUDSKIEGO 67,50-019 Wrocław
tel. +48 71/7890431
e-mail: [email protected]
http:// www.teatr-capitol.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wymiana węży wysokociśnieniowych, wkładów filtracyjnych oraz filtracji oleju w układzie hydrauliki siłowej zapadni scenicznych w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR MUZYCZNY CAPITOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278959

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PIŁSUDSKIEGO 67

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-019

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71/7890431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr-capitol.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana węży wysokociśnieniowych, wkładów filtracyjnych oraz filtracji oleju w układzie hydrauliki siłowej zapadni scenicznych w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dcbd4480-3799-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00390479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00057561/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Wymiana węży wysokociśnieniowych, wkładów filtracyjnych oraz filtracja oleju w układzie hydrauliki siłowej zapadni scenicznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zamawiający informuje, iż środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego będzie komunikował się z Wykonawcami w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Platforma Przetargowa, znajdująca się pod poniższym
linkiem: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach dla użytkowników dostępnych pod adresem:
https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
2) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej
ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści
SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3) Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane
są na stronie: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4) Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy Przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D,
lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, email: [email protected] od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz.
8:00 – 16:00.
5) Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie Przetargowej.
6) Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
7) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego – ZP/08/24/TKT/TP.
8) Zamawiający informuje, że Platforma Przetargowa umożliwia jednorazowe przesłanie plików o łącznej wielkości nie
przekraczającej 150 MB. Większe pliki zaleca się skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) w celu nieprzekroczenia tej
wielkości.
9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę
Przetargową, tj. datę i godzinę wyświetloną na koncie Zamawiającego.
10) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na https://teatr - capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
11) Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesyłać za pośrednictwem Platformy Przetargowej:https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. Wyjaśnienia, odpowiedzi, modyfikacje, przy spełnieniu odpowiednich przesłanek,
zostaną opublikowane na Platformie Przetargowej https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html. W przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć
treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.
12) Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w
art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej
w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .xls .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa w
formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Twoich danych osobowych jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Możesz się z nami kontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
poprzez e-mail: [email protected]
telefonicznie: (71) 78 90 431.
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych
możesz się kontaktować w następujący sposób:
poprzez e-mail: [email protected]
listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław.
Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Obowiązek podania
przez Ciebie danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy Pzp.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez minimum 5 lat,
następnie Archiwum Państwowe po ekspertyzie dokumentów może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na
kategorię A i wtedy Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu Twojej
sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego we Wrocławiu, gdzie będą przechowywane wieczyście
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom lub osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych*,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej)
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Ci:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa wart. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane
osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia , o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może
żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności
protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/08/24/TKT/TP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana węży wysokociśnieniowych, wkładów filtracyjnych oraz filtracji oleju w układzie hydrauliki siłowej zapadni scenicznych w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1) wymiana węży hydraulicznych wraz z dostawą ilości i dane techniczne węży w tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia;
2) wymiana wkładów filtracyjnych w układzie hydraulicznym wraz z dostawą ilość i dane techniczne filtrów w tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia;
3) wymiana uszczelek w pokrywach inspekcyjnych;
4) filtracja oleju w ilości około 4 tysięcy litrów (maksymalna pojemność zbiornika);
5) uzupełnienie ubytku oleju powstałego przy wymianie węży do poziomów maksymalnych w układzie hydraulicznym – dostarczenie maksymalnie 820l (4 beczki) oleju hydraulicznego zgodnie z normą DIN 51 52 (HLPV 46 lub równoważny);
6) wykonanie badań oleju i sprawdzenie oleju pod kątem zanieczyszczenia (klasa czystości NAS 1638 i/lub ISO 4406), lepkości i wskaźnika lepkości, zawartości wody, liczba kwasowa i możliwości dalszego eksploatowania, po wykonaniu ww. prac;
7) odpowietrzenie układu;
8) sprawdzanie poprawności działania całego układu hydraulicznego;
9) sprawdzenie szczelności układu po wymianie węży i uzupełnieniu oleju;
10) testowa jazda zapadniami;
11) utylizacja starych węży hydraulicznych;
12) utylizacja wkładów filtracyjnych;
13) utylizacja oleju i resztek po filtracyjnych.

3. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
4. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42124221-9 - Części układów hydraulicznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-08-22

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów i zasad ich oceny.
2. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi:

1) cena (C) 60%
2) termin realizacji (T) 20%
3) gwarancja (G) 20%

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt.


Całkowita punktacja (P) oferty będzie wyliczana wg wzoru:

P = C + T + G

P - łączna ocena punktowa oferty badanej
C- ocena punktowa oferty badanej w kryterium cena
T - ocena punktowa oferty badanej w kryterium termin realizacji
G - ocena punktowa oferty badanej w kryterium gwarancji

Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert zostały zawarte w rozdziale XVII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie usługi obejmujące wymianę węży hydraulicznych w układach hydraulicznych sterowania o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto każda.
UWAGA:
• Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1) powyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
• Do przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: https://nbp.pl/statystyka-i-sprawozdawczosc/kursy/

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony ww. warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli jego spełnienie wykaże samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców składający ofertę wspólną. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów w ramach ww. warunku przez Wykonawców występujących wspólnie.
3. Zgodnie z art. 117 ust. 3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy Pzp, oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej spełnić samodzielnie.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w określonym terminie zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 ustawy Pzp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
b) odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, a także w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okres wyrażony w latach lub miesiącach, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik
3) Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale IX pkt I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 4 do SWZ Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://teatr-capitol.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta składa się z:
1) Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - Załącznik nr 2 do SWZ
3) (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 7 lub 8 rozdziału XIV SWZ;
4) (jeżeli dotyczy) Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 8) w przypadku oferty składanej wspólnie;
5) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w rozdziale IX pkt I ppkt 4 SWZ (Załącznik nr 5 do SWZ);
6) (jeżeli dotyczy) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XIV SWZ.