metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I”

05-07-2024, 10:26

Dane kontaktowe

Gmina Łękawica
Wspólna 24,34-321 Łękawica
tel. 338651601
e-mail: [email protected]
http:// www.bip.lekawica.com.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łękawica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182634

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 24

1.5.2.) Miejscowość: Łękawica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-321

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 338651601

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lekawica.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1efc8b3-390f-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00398722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00021859/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni scieków w Łękawicy - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d1efc8b3-390f-11ef-880f-0e435a8a43bc

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy e-
Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą(nie dotyczy składania ofert) ;
- poczty elektronicznej [email protected]
-elektronicznej skrzynki podawczej ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: /lekawica123/skrytka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
„Regulamin Platformy e-Zamówienia”, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łękawica z siedzibą: ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica;
administrator ochrony danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Łękawicy, z którym
można się skontaktować: adres e-mail: [email protected]
-dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
-odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18-19 i 74-76 ustawy PZP;
-dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku
realizacji umowy przez okres 5 lat od zakończenia jej realizacji;
-obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i
nie będą profilowane;
Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawca posiada:
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Nie przysługuje Wykonawcy:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.4.2024.IS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękawicy – etap I”.
2. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia zawiera załącznik nr 8 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262310-7 - Zbrojenie

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45314310-7 - Układanie kabli

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.
2. Zakres przewidywanych robót budowlanych do udzielenia tego zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych robót budowanych co zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. objętego niniejszym postępowaniem
3. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie do 90% wartości zamówienia podstawowego.
4. Udzielenie zamówienia nastąpi na warunkach, jakie jest określone w zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto (C): waga 60 pkt
- gwarancja (G): waga 40 pkt
Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za dane kryterium przyznawana będzie według poniższych zasad:
Kryterium – cena (C):
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium cena, brana będzie pod uwagę całkowita cena brutto wskazana w formularzu ofertowym.
Ilość punktów zostanie ustalona według wzoru:
C = (C min : Cx) x 60 pkt.
gdzie:
C min – najniższa cena oferty spośród ocenianych ofert,
C x – cena ocenianej oferty,
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie.
Kryterium – gwarancja (G):
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym okresu gwarancji wyrażonego w miesiącach odpowiednio: 36
lub 48 lub 60.
Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia oferowanego okresu gwarancji i rękojmi w formularzu ofertowym. W przypadku nie
dokonania wyboru co do oferowanego okresu gwarancji i rękojmi, lub zaznaczenie więcej niż jednej pozycji w formularzu ofertowym,
Zamawiający za okres gwarancji i rękojmi przyjmuje minimalny wymagany okres tj. 36 miesięcy.
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium gwarancja Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
a) za okres udzielania gwarancji wynoszący 36 miesięcy – 0 pkt
b) za okres udzielania gwarancji wynoszący 48 miesięcy – 20 pkt
c) za okres udzielania gwarancji wynoszący 60 miesięcy - 40 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
P = C+ G
C – ilość punktów w kryterium cena;
G - ilość punktów w kryterium gwarancja;
P - łączna ilość punktów w kryterium cena oraz gwarancja.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków o wartości minimum 7 000 000 zł brutto;
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Zamawiający nie będzie badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. Wobec powyższego Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. poprzedzającym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ppkt 1.2.4 SWZ, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
13. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający zgodnie z art. 273 ust 1 ustawy PZP nie będzie wzywał Wykonawcy, do złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 5 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Jeżeli Wykonawca zadeklaruje w formularzu ofertowym Załącznik nr 1 SWZ zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych lub/oraz rozwiązań równoważnych to jest zobowiązany wykazać że proponowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 SWZ: „Specyfikacja techniczna dostarczanych materiałów/urządzeń” Zobowiązany jest zatem przedstawić wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 7 SWZ oraz przedmiotowe środki dowodowe np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa, certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, odnoszących się do rozwiązań równoważnych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wskazano i opisano w pkt 5.8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 70.000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu (w tytule przelewu należy podać nr sprawy: RI.271.4.2024.IS;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gilowicach, o nr 07 8141 0008 0000 1658 2000 0050.
4. Terminowe wniesienie wadium w formie pieniężnej oznacza, że żądana przez Zamawiającego kwota została wpłacona w pełnej wysokości przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy. Oznacza to, że wniesienie wadium w tej postaci jest skuteczne dopiero z chwilą uznania rachunku Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, do upływu terminu składania ofert. Zaleca się gwarancję lub poręczenie, o których mowa powyżej, dołączyć do dokumentów składanych wraz z ofertą.
6. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji będzie akceptowane przez Zamawiającego, jeżeli będzie zawierać wszystkie określone ustawą Pzp przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, klauzulę o nieodwołalności oraz zapewnienie bezwarunkowej wypłaty przez gwaranta na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
7. Oferta niezabezpieczona wadium zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców
składających wspólną ofertę, który został upoważniony do wykonania tej czynności.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie realizacji
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w ust. 1, pkt
VIII SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, Zamawiający
wskazuje, że dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy określona jest na zasadach opisanych w § 16 Projektu
Umowy stanowiącego Załącznik 6 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-24 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 261 ustawy
PZP)
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Do Wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art.
7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
4. Pozostałe dokumenty składane wraz z ofertą:
1) wypełniony Formularz ofertowy - (Załącznik nr 1 SWZ);
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 i 3 SWZ;
3) przedmiotowe środki dowodowe (pkt IX ust. 1 SWZ - jeśli dotyczy);
4) dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, tj: odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w Formularzu ofertowym –dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
5) upoważnienie lub pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z w/w dokumentów rejestrowych,
6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie.
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( pkt VII ust. 7 i 8 SWZ - jeżeli dotyczy);
8) oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia (pkt VII ust. 2 SWZ – jeśli dotyczy) – Załącznik nr 4 SWZ ;
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6.Nie ustala się obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentów niezbędnych do
realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego.
7.Nie ustala się wymogu złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do
oferty w sytuacji określonej w art. 93 ustawy PZP.
8.Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art.
94 ustawy PZP.
9. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych.
10. Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia
wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań.
12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
13. Wykonawca zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny podanej w ofercie.