metale

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Przetarg

Dostawa nr 4 drutu 3,0 mm do belowania odpadów dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

05-07-2024, 12:37

Dane kontaktowe

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Lubelska 53,10-410 Olsztyn
e-mail: [email protected]
http:// http://zgok.olsztyn.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa nr 4 drutu 3,0 mm do belowania odpadów dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510734049

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 53

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-410

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgok.olsztyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa nr 4 drutu 3,0 mm do belowania odpadów dla ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8c4d5def-39e1-11ef-880f-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00399385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-07-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,169719,d30c97f89536e38441d9360b7f981373.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,169719,d30c97f89536e38441d9360b7f981373.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków przewidzianych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o
zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
4. Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (dalej: ZGOK), dostępnej pod adresem: https://zgokolsztyn.
logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html lub poczty elektronicznej: [email protected]. Złożenie, wycofanie lub
zmiana oferty następują wyłącznie za pośrednictwem platformy.
5. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające użycie środków komunikacji elektronicznej i pracę na Platformie Przetargowej
ZGOK: a) dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows oraz dostępem do sieci Internet, b) zainstalowane
oprogramowanie Acrobat Reader do obsługi dokumentów w formacie PDF, które można pobrać
bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Edge, b) Google Chrome, c) Mozilla Firefox, d) Opera,
Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d)
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f)zainstalowane środowisko
uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452).
Równocześnie Zamawiający rekomenduje format danych przesyłanych plików: .pdf.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dostępnej na
Platformie przetargowej ZGOK: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,169719,d30c97f89536e38441d9360b7f981373.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 53, zarejestrowana w dniu 8 marca 2002 roku, pod numerem
0000097877, w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, numer NIP 739-29-54-369, REGON 510734049, kapitał zakładowy 29 993 500 zł.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected]
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie ww. zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, wliczając okres rękojmi i gwarancji plus okres przedawnienia roszczeń;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art.22 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności sprecyzowania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO tj. prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGOK/TP2/18/2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa partii drutu miękkiego do belowania odpadów w ilości 6.000 kg o następujących parametrach:
a) gat. C4D, ST1 lub SAE 1006
b) wytrzymałość drutu: 360-400 N/mm2;
c) średnica drutu: 3,0 mm;
d) drut dostarczany w krążkach (pakietach) po ok. 40-45 kg, o wymiarach krążka ok. 325/210/150 mm; na palecie mieści się
jednorazowo od 24 do 30 krążków;
2. Realizacja zamówienia będzie polegała na dowiezieniu na własny koszt i ryzyko Wykonawcy określonej ilości drutu, o którym mowa w ust. 1, na adres: Zakład Gospodarki Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińsko – mazurskie.
3. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony w całości lub w częściach w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44333000-3 - Drut

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XXIX SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych poprzestając na ocenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w postaci Załącznika nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych poprzestając na ocenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w postaci Załącznika nr 2 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy
1.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1.1., jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.1., Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
3.4. Zapisy zawarte w pkt 1.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
3.5. Zapisy zawarte w pkt 1.1.-1.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz
4) zakres jego umocowania, a także
5) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w niniejszym Rozdziale. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. W przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy PZP nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana Umowy musi być dokonana pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2. Zmiany Umowy będą przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy PZP.
3. W razie zmiany stawki podatku VAT mającej zastosowanie do Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki i odpowiednio do okresu, w którym zastosowanie ma zmieniona stawka. Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku VAT obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów.
4. Możliwość zmiany umowy istnieje w przypadku:
1) nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego;
2) zaistnienia siły wyższej;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
4) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego;
5) okoliczności związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2 lub inwazją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę;
6) oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych;
5. Zamawiający przewiduje nadto możliwość zmiany Umowy poprzez rozszerzenie zakresu dostaw maksymalnie o 1.000kg. W przypadku, o którym mowa powyżej zmianie (przedłużeniu) ulegnie również termin, wskazany w § 5 , nie więcej niż o 2 tygodnie.
6. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu Umowy nie należy interpretować jako udzielenie dowolnej ze stron roszczenia do żądania zmiany Umowy, a jedynie możliwość dokonania zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej Strony.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Przetargowej ZGOK dostępnej pod adresem: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem; bezpośredni link: https://zgok-olsztyn.logintrade.net/zapytania_email,169719,d30c97f89536e38441d9360b7f981373.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-15 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zamówienia wynosi 4 tygodnie licząc od daty podpisania umowy.
2. Do upływu terminu realizacji umowy, Zamawiający może złożyć oświadczenie o jego przedłużeniu, nie stanowiące zmiany umowy i nie wymagające aneksu. Oświadczenie może zostać złożone wielokrotnie i wskazywać różne okresy przedłużenia, które łącznie nie mogą wynieść więcej niż 2 tygodnie.
3. Biorąc pod uwagę określone w ust. 2 uprawnienie, maksymalny termin realizacji zamówienia może wynosić 6 tygodni licząc od daty podpisania umowy.
4. W oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, Zamawiający wyklucza z postępowania:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP.
9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
11. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia kluczowych zadań.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.