Power-tech Syrex. Maszyny i narzędzia do obróbki metalu. Czesław Syrek

Artykuł Dodaj artykuł

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (4/2019)

20-08-2019, 02:00

Artykuły:

  • Kompozytowe pręty zbrojeniowe - Marek St. Węglowski
  • Analiza numeryczna MES odkształceń spawalniczych elementów przestrzenno-płaskich stosowanych w wielkogabarytowych konstrukcjach spawanych - Janusz Pikuła, Tomasz Pfeifer, Jerzy Niagaj
  • Rozwój technologii zgrzewania łukowego kołków stalowych - Mateusz Kapler, Jerzy Nowacki, Adam Sajek
  • Wpływ temperatury na twardość wysokostopowych stopów węglikowo-chromowych napawanych taśmami proszkowymi - Aleksander P. Woronczuk, Aleksander P. Żudra
  • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów - Anna Pocica
  • Ilościowa ocena sygnału prądów wirowych od wad w austenitycznych rurkach wymienników ciepła - Dominik Kukla, Andrzej Zagórski, Łukasz Sarniak
  • Klasyczne i zmodyfikowane modele matematyczne łuku elektrycznego - Antoni Sawicki
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (4/2019)
 

Streszczenia

Kompozytowe pręty zbrojeniowe - Marek St. Węglowski

Rozwój gospodarczy skłania konstruktorów do poszukiwania alternatywnych materiałów konstrukcyjnych umożliwiających wznoszenie konstrukcji w możliwie krótkim czasie, przy niskich kosztach inwestycyjnych. Natomiast inwestorzy zwracają również uwagę na koszty eksploatacyjne. Niezbędnym elementem większości konstrukcji są pręty zbrojeniowe. W artykule przedstawiono informacje dotyczące prętów zbrojeniowych kompozytowych. Przybliżono własności mechaniczne i fizyczne prętów, technologie produkcji oraz obszary zastosowania. Ponadto porównano pręty kompozytowe z prętami stalowymi.

Analiza numeryczna MES odkształceń spawalniczych elementów przestrzenno-płaskich stosowanych w wielkogabarytowych konstrukcjach spawanych - Janusz Pikuła, Tomasz Pfeifer, Jerzy Niagaj

Problem odkształceń spawalniczych dotyczy zarówno dużych konstrukcji spawanych takich, jak konstrukcje mostowe, zbiorniki magazynowe i elementy spawanych konstrukcji budowlanych, jak również niewielkich, precyzyjnych elementów. Szczególnie podatne na odkształcenia spawalnicze są konstrukcje cienkościenne, w których trudno przewidywalne odkształcenia spawalnicze powodują poważne problemy techniczne. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań spawania elementów przestrzenno-płaskich stosowanych w wielkogabarytowych konstrukcjach spawanych w aspekcie odkształceń spawalniczych, w których, ze względu na ich geometrię, istnieje możliwość powstania złożonych odkształceń spawalniczych (np. pofałdowań). Badania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych (MES), a walidację modelu numerycznego MES spawania przeprowadzono przy użyciu pomiaru systemem optycznym spawalniczych odkształceń rzeczywistej konstrukcji.

Rozwój technologii zgrzewania łukowego kołków stalowych - Mateusz Kapler, Jerzy Nowacki, Adam Sajek

Przeprowadzono analizę historycznych początków i wstępnych etapów rozwoju technologii zgrzewania kołków stalowych łukiem ciągnionym. Dokonano przeglądu ewolucji różnojęzycznej terminologii branżowej. Przedstawiono właściwości oraz aktualne obszary zastosowań kołków gładkich z łbem – jednego z najpowszechniejszych rodzajów tego typu wyrobów we współczesnym przemyśle, wykorzystywanych szczególnie często w przedsięwzięciach inżynierii lądowej.

Wpływ temperatury na twardość wysokostopowych stopów węglikowo-chromowych napawanych taśmami proszkowymi - Aleksander P. Woronczuk, Aleksander P. Żudra

Rozwój materiałów do napawania części pracujących w ekstremalnych warunkach zużycia w podwyższonych temperaturach opiera się na badaniu zależności między twardością na gorąco stopiwa a jego układem stopowym. W pracy przedstawiono metodologię i wyniki badań twardości na gorąco napawanych żeliw wysokochromowych o różnym stopniu domieszkowania, takich jak 450H30M, 500H22B7, 500H22B7M7W2F, 300H25S3N2G2, a także stopu niklowo-węglikowo-chromowego 500H40N40S2GRC. Ustalono, że twardość na gorąco stopiwa w dużej mierze zależy od obecności i rodzaju węglików, które powstają w jeziorku spawalniczym. W przypadku stosunkowo niskostopowych żeliw wysokochromowych twardość spada wraz ze wzrostem temperatury i wzrasta wraz z zawartością chromu do 30% i węgla do 5%. Stopy stopowane chromem, niobem, molibdenem, wolframem i wanadem zachowują wysoką twardość do temperatury 650°C. Dla tych stopów ważną rolę odgrywa niob, który działa jak modyfikator, spowalniając wzrost pierwotnych węglików chromu i tworząc twardy sześcienny węglik niobu. Wysoką twardość do temperatury 650°C utrzymuje stop niklowo-węglikowo-chromowy dzięki wysokiej zawartości wyższych węglików chromu w matrycy na bazie niklu.

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów - Anna Pocica

Przedstawiono historię spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych i aktywnych. Opisano główne osiągnięcia i patenty związane z ewolucją metod MIG, MAG i Arcogaz (w osłonie pary wodnej). Zaprezentowano polskie urządzenia do spawania oraz prace związane z wprowadzaniem tych metod w krajowym przemyśle.

Ilościowa ocena sygnału prądów wirowych od wad w austenitycznych rurkach wymienników ciepła - Dominik Kukla, Andrzej Zagórski, Łukasz Sarniak

Dokonano oceny charakterystyk impedancyjnych pochodzących od różnych wad w materiale rury austenitycznej. Wskazania te otrzymano podczas badania rury ze stali 316 sondą wewnętrzną z wykorzystaniem aparatu MultiScan 5800. Zastosowano klasyczną metodę prądów wirowych ECT, badając zarówno rurę ze sztucznymi wadami symulującymi najczęściej spotykane uszkodzenia wkładów rurowych wymienników ciepła, jak również rury referencyjne, z i wadami standardowymi. Wytworzone sztucznie niestandardowe wady miały na celu odwzorowanie spotykanych w diagnostyce przemysłowej kombinacji pęknięć, wżerów lub innych ubytków powstałych w wyniku oddziaływań mechanicznych oraz działania agresywnych czynników chemicznych. Badania polegały na skanowaniu rury ze stałą prędkością, przy użyciu sondy przelotowej rejestrującej zmiany impedancji elektrycznej w trybie względnym i trybie absolutnym. Interpretacja uzyskanych wyników, dla wad niestandardowych, była oparta na analizie porównawczej z wynikami uzyskanymi dla standardowych próbek referencyjnych. Otrzymane wartości dla wad niestandardowych umożliwiły ich scharakteryzowanie, tj. określenie ich objętości oraz położenia względem sondy pomiarowej. W większości przypadków nie była możliwa interpretacja geometrii wady, a co jest możliwe przy zastosowaniu innych technik badań nieniszczących.

Klasyczne i zmodyfikowane modele matematyczne łuku elektrycznego - Antoni Sawicki

W artykule przedstawiono klasyczne modele matematyczne łuku elektrycznego z nieokreślonym lub niezredukowanym napięciem zapłonu. Do nich zaliczono znane modele Mayra i Cassiego oraz znane ich rozszerzenia Schwartza z potęgowymi funkcjami mocy Mayra i napięcia Cassiego, a także ze zwiększoną dyssypacją energii w zakresie silnoprąd owym. Natomiast w modelach zmodyfikowanych dodatkowo wprowadzono konduktancję resztkową, która umożliwia określenie napięcia zapłonu łuku. Podobne podejście zastosowano do zmodyfikowania funkcji aproksymujących charakterystyki napięciowo-prądowe wykorzystywane w modelu Pentegowa. Drogą symulacji komputerowych zbadano wpływ parametrów modeli matematycznych na kształty charakterystyk statycznych i dynamicznych łuku znajdującego się w obwodzie z wymuszeniem prądem sinusoidalnym.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Artykuł został dodany przez firmę

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa założony w 26 marca 1945 roku jako jednostka naukowo-badawcza i szkoleniowa, pełni obecnie rolę CENTRUM DOSKONAŁOŚCI W DZIEDZINIE SPAWALNICTWA W POLSCE.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły