Stalprodukt S.A.

Stalprodukt S.A.

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, kształtowników giętych na zimno, barier drogowych i rdzeni toroidalnych.


Stalprodukt S.A.

Wiodący producent i eksporter wyrobów ze stali

Stalprodukt S.A. jest wiodącym producentem i eksporterem wysoko przetworzonych wyrobów ze stali: blach elektrotechnicznych transformatorowych, rur i kształtowników giętych na zimno, barier drogowych oraz rdzeni toroidalnych. Spółka posiada też własną sieć dystrybucji wyrobów (specjalizującą się głównie w sprzedaży kształtowników zimnogiętych). Tworzą ją składy i biura handlowe w kilku miastach na terenie Polski. Oddziały handlowe zarządzane są bezpośrednio przez Stalprodukt S.A.

Podmiot dominujący razem z 9 spółkami zależnymi tworzy Grupę Kapitałową Stalprodukt.

Od 1997 r. akcje Stalproduktu notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; w połowie 2006 roku Spółka została umieszczona na liście uczestników indeksu MIDWIG.

W całej Grupie Kapitałowej Stalprodukt S.A. stosowane są nowoczesne sposoby zarządzania. Pod względem wykorzystania technologii informatycznych Stalprodukt S.A. pozostaje liderem w szeroko pojętej branży hutniczej. Od roku 1998 w Spółce funkcjonuje zintegrowany system zarządzania klasy ERP – IFS Applications. Spółka posiada certyfikaty: Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, wydane przez TÜV CERT Rheinland.

Stalprodukt posiada także Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 801 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat laboratorium uzyskało w czerwcu 2007 roku.

Misja

Misją Spółki jest zwiększanie udziału na rynkach działania poprzez zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów, gwarantując przy tym osiągnięcie sukcesu firmy.

Cele

Celem Spółki jest realizacja celu zasadniczego istnienia organizacji gospodarczej, tj. wypracowywanie zysku przy poszanowaniu zasad: gospodarności, przedsiębiorczości, rentowności i zasady rachunku ekonomicznego.

Zasady

Przyjęte zasady przekładają się w szczególności na: doskonalenie wszelkich procesów w firmie, elastyczność przystosowania się do zmieniających się warunków, gotowość do podejmowania i twórczego rozwiązywania problemów, poprawę jakości wyrobów, rozwój firmy, podnoszenie jej wartości oraz zgodne z oczekiwaniami wykorzystanie kompetencji i predyspozycji jej pracowników.