Artykuł Dodaj artykuł

RADPOL zapowiada ekspansję na polskim i europejskim rynku

Dostawca kompleksowych systemów do przesyłu mediów ogłosił plan rozwoju na lata 2013-2015. W ciągu trzech lat Spółka chce wejść do europejskiej pierwszej ligi firm oferujących zaawansowane rozwiązania dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej. Grupa nie wyklucza kolejnej akwizycji na polskim rynku.

Dostawca kompleksowych systemów do przesyłu mediów ogłosił plan rozwoju na lata 2013-2015. W ciągu trzech lat Spółka chce wejść do europejskiej pierwszej ligi firm oferujących zaawansowane rozwiązania dla ciepłownictwa i energetyki zawodowej. Grupa nie wyklucza kolejnej akwizycji na polskim rynku.

Zarząd RADPOL S.A. przyjął plan rozwoju wskazujący kluczowe kierunki, w których Grupa będzie podążać w latach 2013-2015. RADPOL chce się dalej dynamicznie rozwijać poprzez realizację ambitnych planów inwestycyjnych, uzupełnienie oferty dla ciepłownictwa w oparciu o wysokomarżowe rozwiązania i rozwój sprzedaży eksportowej pełnych systemów dla tej branży. Celem Grupy jest także istotny wzrost sprzedaży rur do przesyłu mediów, w oparciu o wzrost mocy produkcyjnych i nowy asortyment. RADPOL dąży także do pełnej integracji Spółek w Grupie przy zachowaniu integralności ich bardzo dobrze rozpoznawalnych znaków towarowych. Wpłynie to na optymalizację kosztową oraz jeszcze lepsze wykorzystanie synergii.

„Dzięki realizacji założonego planu chcemy podwoić nasz biznes i wejść do europejskiej pierwszej ligi dostawców systemów dla ciepłownictwa oraz dynamicznie rozwijać inne nasze segmenty. Rok 2012 był dobry dla Grupy, ale nie rekordowy pod względem wypracowanej marży. W kolejnych latach dzięki zwiększeniu eksportu naszych unikalnych rozwiązań przy jednoczesnym wzroście przychodów będziemy skupiali się na zwiększaniu rentowności produkcji.” – mówi Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL S.A.

Elementem opublikowanego przez RADPOL planu rozwoju jest osiągnięcie pozycji europejskiego lidera zaawansowanych systemów z barierą antydyfuzyjną w pełnym zakresie średnic. Grupa chce zwiększyć udział systemów ciepłowniczych do 30% całości przychodów z eksportu.

RADPOL będzie nadal koncentrował się na jak największym wykorzystaniu przemysłowych akceleratorów elektronowych, które posiada jako jedyna firma w Polsce i jedna z trzech w Europie. Celem Grupy jest znalezienie się w gronie najważniejszych firm dostarczających produkty termokurczliwe poddane procesowi sieciowania radiacyjnego.

Grupa planuje także wzrost o 50% wolumenu sprzedaży rur zarówno do systemów przesyłu gazu, jak i wodociągowych oraz zwiększenie swojego udziału rynkowego w tych segmentach. Oferta produktowa poszerzona zostanie o nowoczesny i wysokomarżowy asortyment.

Wyniki Grupy Kapitałowej RADPOL wypracowane w 2012 r.

Grupa Kapitałowa RADPOL wypracowała w 2012 r. 155,5 mln zł przychodów, które wzrosły o 17,5% w stosunku do 2011 r. Na poziomie EBITDA Grupa osiągnęła wynik 25,6 mln zł i wypracowała zysk netto w wysokości 12,5 mln zł.

Grupa RADPOL w 2012 r. umocniła swoją pozycję na rynku krajowym, gdzie sprzedaż wzrosła o 24,1%. To w dużej mierze zasługa przejętej w kwietniu Spółki WIRBET, która w 2012 r. odpowiadała za 15,7% przychodów zrealizowanych przez całą Grupę. Sprzedaż WIRBET w 2012 r. była najlepsza w historii tej Spółki. W segmencie słupów elektroenergetycznych udało się także osiągnąć wysoką marżę brutto na poziomie 31,6%, a wynik zrealizowany na sprzedaży tych wyrobów stanowił w 2012 r. aż 19% skonsolidowanego zysku na sprzedaży brutto. RADPOL w poprzednim roku efektywnie wykorzystywał synergie jakie tworzą się między Spółkami w Grupie.

Włączenie WIRBET-u pozwoliło na stworzenie pełnej oferty dla energetyki zawodowej, co przekłada się na umocnienie pozycji RADPOL-u w organizowanych przetargach. Segmentem, który w 2012 r. odnotował największy wzrost przychodów była sprzedaż izolatorów ceramicznych i kompozytowych. Zwiększyła się ona o 12,7% przy rosnącej marży, która w 2012 r. wyniosła 36,8% w stosunku do 34,5% w 2011 r. Wyroby ceramiczne miały także istotny udział w eksporcie Grupy. W 2012 r. sprzedaż zagraniczna w tym segmencie wzrosła o 8,6% i stanowiła 33% ogółu przychodów RADPOL z eksportu.

Skonsolidowana EBITDA wyniosła w 2012 r. 25,6 mln zł (spadek o 9,7% w porównaniu z 2011 r.). Grupa wypracowała 12,5 mln zł zysku netto (spadek o 12,2% w stosunku do 2011 r.). Na skonsolidowane wyniki znaczący wpływ miała słabsza koniunktura na rynkach zagranicznych, gdzie projekty z udziałem wysokomarżowych produktów RADPOL zostały przesunięte w czasie. Władze Grupy podjęły działania, które już w 2013 r. przełożą się na poprawę rezultatów. Koncentracja na dywersyfikacji i stałym powiększaniu liczby odbiorców, poszerzaniu asortymentu i tworzeniu kompletnej oferty pełnych systemów oraz pozyskiwaniu kolejnych dopuszczeń do udziału w realizacji największych projektów infrastrukturalnych w całej Europie pozwolą na umocnienie eksportu Grupy już w perspektywie najbliższych kwartałów.

RADPOL efektywnie wykorzystał okres słabszej koniunktury pracując nad jak najlepszym wykorzystaniem synergii tworzonych pomiędzy poszczególnymi zakładami i stale podnosząc efektywność operacyjną. Pod koniec roku nastąpiło połączenie Spółek RADPOL S.A. oraz  RURGAZ Sp. z o.o. Oprócz znaczących oszczędności jakie pojawią się w kolejnych latach, wpłynie to także na efektywniejszą współpracę zakładów Człuchów i RURGAZ przy uruchomieniu produkcji systemów preizolowanych.

Komentarz Zarządu:

„Przejęcie WIRBET-u doskonale wpisało się w plan rozbudowy naszej Grupy Kapitałowej. Akwizycja Spółki nie tylko pozwoliła zwiększyć przychody, ale również oferować całe systemy dla energetyki zawodowej, które są bardziej rentowne niż poszczególne elementy. Ważnym wyzwaniem jest także inwestycja, którą realizujemy w RURGAZ-ie. Finalizacja rozbudowy zakładu zaplanowana na koniec pierwszego półrocza 2013 r. pozwoli na istotny wzrost mocy produkcyjnych w obecnej technologii oraz wprowadzenie do oferty zupełnie nowych innowacyjnych asortymentów.” – mówi Andrzej Sielski, Prezes Zarządu RADPOL S.A.

Podobne artykuły